ДСТУ 7670:2014 Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИРОВИНА І ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
ГОТУВАННЯ ПРОБ
Мінералізація для визначання вмісту
токсичних елементів

ДСТУ 7670:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»), Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України

РОЗРОБНИКИ: Т. Громова; І. Мазуренко, канд. техн. наук; Л. Зубарева (науковий керівник); Л. Пилипенко, д-р техн. наук; Є. Аксенюк; Л. Хрущ; В. Антонович, д-р хім. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 грудня 2014 р. № 1484 з 2015-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26929-94)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Метод сухої мінералізації

4.1 Суть методу

4.2 Засоби та допоміжні пристрої

4.3 Готування до випробовування

4.4 Проведення випробовування

5 Метод вологої мінералізації

5.1 Суть методу

5.2 Засоби та допоміжні пристрої

5.3 Готування до мінералізації

5.4 Мінералізація проб

6 Метод кислотного екстрагування (неповної мінералізації)

6.1 Суть методу

6.2 Засоби та допоміжні пристрої

6.3 Готування до екстрагування

6.4 Екстрагування та готування екстрактів до випробовування

7 Оформлення результатів

8 Вимоги щодо безпеки

9 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Значення маси наважки (або об’єму) проби під час визначання токсичних елементів

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИРОВИНА І ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
ГОТУВАННЯ ПРОБ
Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів

СЫРЬЕ И ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
ПОДГОТОВКА ПРОБ
Минерализация для определения содержания токсичных элементов

RAW MATERIALS AND FOOD-STUFFS
PREPARATION OF SAMPLES
Mineralization for determination of toxic elements

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює методи сухої, вологої мінералізації та метод кислотного екстрагування проб для наступного визначання в них міді, свинцю, кадмію, цинку, олова, заліза, хрому, нікелю, алюмінію та миш’яку.

1.2 Цей стандарт поширюється на сировину та харчові продукти.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования з обмеженою сферою застосування — тільки в питанні гігієнічного нормування в галузі вібрації (ГОСТ 12.1.012-90, IDТ)

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння

ГОСТ 12.1.003—83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.2.3.02—78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 61—75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия (Реактиви. Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118—77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4204—77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4461—77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия (Реактиви. Кислота азотна. Технічні умови)

ГОСТ 4526—75 Реактивы. Магний оксид. Технические условия (Реактиви. Магнію оксид. Технічні умови)

ГОСТ 5841—74 Реактивы. Гидразин сернокислый (Реактиви. Гідразин сірчанокислий)

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147—80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 10929—76 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия (Реактиви. Водню пероксид. Технічні умови)

ГОСТ 11088—75 Реактивы. Магний нитрат 6-водный. Технические условия (Реактиви. Магнію нітрат 6-водний. Технічні умови)

ГОСТ 14919—83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні електрошафи побутові, Загальні технічні умови)

ГОСТ 18300—87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия (Тиглі, чаші, склянки, колби, лійки, пробірки та наконечники з прозорого кварцового скла. Загальні технічні умови)

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний (Скло хіміко-лабораторне. Технічні вимоги. Методи випробовувань)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовувань)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1.Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ДБН В. 2.5-28-2006 інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримування територій населених місць)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила І норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалювання, вентиляція та кондиціювання)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи