ДСТУ 3985-2000 Хроматографія газова. Терміни та визначення

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ХРОМАТОГРАФІЯ ГАЗОВА
Терміни та визначення

ДСТУ 3985-2000

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2001

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО НТК «Інститут монокристалів» НАН України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 29 грудня 2000 р. № 745

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. Аверін, канд. хім. наук; В. Шноль, канд. хім. наук; В. Гайсинський, канд. техн. наук; Н. Молчанова, канд. техн. наук

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Основні положення

4 Загальні поняття

5 Апаратура для газової хроматографії

6 Матеріали для газової хроматографії та їхні характеристики

7 Характеристики газохроматографічної колонки

8 Характеристики хроматограми

9 Характеристики газохроматографічного затримання та розділення речовин

10 Газохроматографічний аналіз

11 Препаративна газова хроматографія

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Додаток А Терміни та визначення деяких загальних понять фізичної хімії та хроматографії

Додаток Б Символи та одиниці виміру величин, які характеризують газохроматографічний процес

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ХРОМАТОГРАФІЯ ГАЗОВА
Терміни та визначення

ХРОМАТОГРАФИЯ ГАЗОВАЯ
Термины и определения

GAS CHROMATOGRAPHY
Terms and definitions

Чинний від 2001-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять газової хроматографії та суміжних з нею галузей фізичної хімії.

Терміни, регламентовані цим стандартом, обов’язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується газової хроматографії, а також для робіт з стандартизації в разі використання результатів цих робіт, включно з програмними засобами комп’ютерних систем.

Вимоги стандарту обов’язкові для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на стандарт

ГОСТ 17567-81 Хроматография газовая. Термины и определения.

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

3.2 Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі використання терміна в документах із стандартизації.

3.3 Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т. д.) терміни, які мають спільні терміноелементи. В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо з зазначенням номера тієї самої статті.

3.4 Встановлені визначення можна в разі потреби змінювати, вводити до них похідні ознаки, які розкривають значення використовуваних термінів, зазначаючи об’єкти, що входять в обсяг визначуваного поняття. Проте такі зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.5 У стандарті як довідкові подано англійські [en], французькі [fr] та російські [ru] відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою згідно з ГОСТ 17567.

3.6 Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російських стандартах, то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

3.7 У стандарті наведено абеткові покажчики українських термінів та їхніх англійських, французьких та російських відповідників.

3.8 Терміни та визначення загальних понять фізичної хімії та хроматографії наведено в додатку А.

3.9 Символи та одиниці виміру величин, які характеризують газохроматографічний процес, наведено в додатку Б.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

4.1 хроматографія

Процес розділяння сумішей газів, парів, рідин та розчинених речовин сорбційними методами із застосуванням технології різних швидкостей переміщування речовин, що передбачає їхнє безперервне перерозподіляння між двома фазами - рухомою і нерухомою

ru

(хроматография

Процесс разделения смесей газов, паров, жидкостей и растворенных веществ методами сорбции с использованием технологии различных скоростей перемещения веществ, предусматривающей их беспрерывное перераспределение между двумя фазами - подвижной и неподвижной)

4.2 газова хроматографія

Хроматографія, в якій рухомою фазою є газ або пара

en

fr

ru

gas chromatography

chromatographie en phase gazeuse

газовая хроматография

Хроматография, в которой подвижная фаза находится в состоянии газа или пара

4.3 аналітична газова хроматографія

Газова хроматографія, яку використовують для кількісного і якісного аналізу складу і визначення властивостей сумішей речовин

en

fr

ru

analytical gas chromatography

chromatographie analytique en phase gazeuse

аналитическая газовая хроматография

Газовая хроматография, используемая для количественного и качественного анализа состава и свойств смесей

4.4 препаративна газова хроматографія

Газова хроматографія, яку використовують для виділення компонентів або фракцій із суміші

en

fr

ru

preparative gas chromatography

chromatographie preparative en phase gazeuse

препаративная газовая хроматография

Газовая хроматография, используемая для выделения компонентов или фракций из смеси

4.5 газоадсорбційна хроматографія

Газова хроматографія, в якій нерухомою фазою є твердий адсорбент

en

fr

ru

gas-solid chromatography

chromatographie gaz-solide

газоадсорбционная хроматография

Газовая хроматография, в которой неподвижной фазой служит твердый адсорбент

4.6 газорідинна хроматографія

Газова хроматографія, в якій нерухомою фазою є шар рідини, нанесений на поверхню твердої основи, адсорбційними властивостями якої можна в першому наближенні знехтувати

en

fr

ru

gas-liquid chromatography

chromatographie gaz-liquide

газожидкостная хроматография

Газовая хроматография, в которой неподвижной фазой служит жидкость, нанесенная на твердый носитель

4.7 ізотермічна газова хроматографія

Газова хроматографія, за якої температура колонки залишається незмінною протягом усього процесу розділення

en

fr

ru

isothermal gas chromatography

chromatographie isothermique en phase gazeuse

изотермическая газовая хроматография

Газовая хроматография, при которой температура колонки остается постоянной в течение всего процесса по времени и подлине колонки

4.8 газова хроматографія з програмуванням температури

Газова хроматографія, за якої температура колонки змінюється протягом процесу хроматографування згідно з заданим законом

en

fr

ru

programmed-tmperature gas chromatography

chromatographie en phase gazeuse avec la programmation de température

газовая хроматография с программированием температуры

Газовая хроматография, при которой температура колонки изменяется в течение процесса по заданному закону во времени

4.9 газова хроматографія з програмуванням потоку

Газова хроматографія, за якої швидкість потоку газу-носія (тиск на вході в колонку) змінюється протягом процесу згідно з заданим законом

en

fr

ru

programmed-flow gas chromatography

chromatographie en phase gazeuse avec la programmation de débit de gaz vecteur

газовая хроматография с программированием потока

Газовая хроматография, при которой расход газа- носителя изменяется в течение процесса по заданному закону

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online