ДСТУ 8312:2015 Машини електричні малої потужності. Двигуни. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Машини електричні малої потужності
ДВИГУНИ
Загальні технічні умови

ДСТУ 8312:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування «ВЕЛТ» (ВАТ «НДІ «ВЕЛТ»), м. Харків

РОЗРОБНИКИ: Л. Багрій, В. Данілін, Т. Маркова, М. Шопін (науковий керівник

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 16264.0-85)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Типи. Основні параметри та розміри

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Комплектність

7 Правила приймання

8 Методи випробування

9 Маркування, пакування, транспортування та зберігання

10 Вказівки щодо експлуатації

11 Гарантії виробника

Бібліографія

Додаток А Таблиця порівняння пунктів ДСТУ, ДСТУ ГОСТ, ДСТУ ІЕС, ГОСТ, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ЕЛЕКТРИЧНІ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ
ДВИГУНИ
Загальні технічні умови

МАШИНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
ДВИГАТЕЛИ
Общие технические условия

SMALL POWER ELECTRIC MACHINES
MOTORS
General specification

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на електродвигуни (далі—двигуни) номінальною потужністю до 1000 Вт: асинхронні, синхронні, колекторні змінного струму та універсальні, колекторні й безконтактні постійного струму і крокові з номінальним моментом до 10,0 Н×м, призначені для роботи від мережі постійного або змінного струму частотою 50, 60 або 400 Гц і виготовлені для потреб народного господарства та експорту в країни з помірним і тропічним кліматом.

Види кліматичного виконання:

для двигунів побутової призначеності — УХЛ4; 04; У1.1 і Т1.1 згідно з ГОСТ 15150;

для двигунів промислової призначеності — У2, УЗ, УХЛЗ, Т2, ТЗ, УХЛ4 і 04 згідно з ГОСТ 15150 і ГОСТ 15543.1.

Стандарт не поширюється на двигуни вибухозахищені, електрифікованих іграшок, лінійні, рухомого транспорту, а також асинхронні трифазні серій 4А, 4АМ, АИ.

Усі вимоги цього стандарту, крім 4.2, є обов’язковими.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними

ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (ІЕС 60335-1:1991) Безпека побутових і аналогічних електричних приладів. Загальні вимоги

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7264:2012 Електроприлади побутові. Загальні технічні умови

ДСТУ 8280:2015 Вироби електротехнічні. Методи випробовування на тривкість до дії зовнішніх кліматичних чинників

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання експлуатаційних документів (ГОСТ 2.610-2006, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.051:2009 ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм (Державна система забезпечення єдності вимірювання. Похибки, дозволені у разі вимірювання лінійних розмірів до 500 мм)

ДСТУ ГОСТ 15846:2003 Продукція, що постачається до районів Далекої Півночі та прирівняних до них місцевостей. Пакування, маркування, транспортування та зберігання (ГОСТ 15846-2002, IDT)

ДСТУ EN 60034-8:2014 Машини електричні обертові. Частина 8. Маркування виводів і напрямок обертання (ІЕС 60034-8:2007, IDT)

ДСТУ ІЕС 60034-5:2005 Машини електричні обертові. Частина 5. Ступені захисту, забезпечувані цілісною конструкцією обертових електричних машин (IP код). Класифікація (ІЕС 60034-5:2000, IDT)

ДСТУ ІЕС 60034-7:2005 Машини електричні обертові. Частина 7. Класифікація типів за конструкцією, установочним монтажем та розміщенням клемної коробки (ІМ код) (ІЕС 60034-7:2001, IDT)

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (Єдина система захисту від корозії та старіння. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору (Єдина система захисту від корозії та старіння. Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Загальні вимоги до вибору)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие'требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Машини електричні обертові. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Випробування та вимірювання електричні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний (Комплексна система контролю якості. Вироби електронної техніки, квантової електроніки та електротехнічні. Методи випробування)

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность (Надійність у техніці. Методи контролювання показників надійності та плани контрольних випробувань на надійність)

ГОСТ 183-74 Машини электрические вращающиеся. Общие технические условия (Машини електричні обертові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7217-87 Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний (Машини електричні обертові. Двигуни асинхронні. Методи випробування)

ГОСТ 8592-79 Машины электрические вращающиеся. Допуски на установочные и присоединительные размеры и методы контроля (Машини електричні обертові. Допуски на настановні та приєднувальні розміри й методи контролю)

ГОСТ 10683-73 Машины электрические. Номинальные частоты вращения и допускаемые отклонения (Машини електричні обертові. Номінальні частоти обертання й допустимі відхили)

ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия (Мастило консерваційне К-17. Технічні умови)

ГОСТ 11828-86 Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний (Машини електричні обертові. Загальні методи випробування)

ГОСТ 11929-87 Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний. Определение уровня шума (Машини електричні обертові. Загальні методи випробування. Визначення рівня шуму)

ГОСТ 12080-66 Концы валов цилиндрические. Основные размеры, допускаемые крутящие моменты (Кінці валів циліндричні. Основні розміри, допустимі обертальні моменти)

ГОСТ 12139-84 Машини электрические вращающиеся. Ряды номинальных мощностей, напряжений и частот (Машини електричні обертові. Ряди номінальних потужностей, напруги і частот)

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії в системах енергопостачання загальної призначеності)

ГОСТ 13267-73 Машины электрические вращающиеся и непосредственно соединяемые с ними неэлектрические. Высоты оси вращения и методы контроля (Машини електричні обертові та неелек- тричні, що безпосередньо до них приєднані. Висота осі обертання та методи контролювання)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (Ступені захисту, забезпечувані оболонками (Код IP)

ГОСТ 15102-75 Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 5,0 т. Технические условия (Контейнер універсальний металевий закритий номінальною масою брутто 5,0 т. Технічні умови)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання й транспортування у частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 15151-69 Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом. Общие технические условия (Машини, прилади та інші технічні вироби для районів з тропічним кліматом. Загальні технічні умови)

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги в частині стійкості до кліматичних зовнішніх чинників, що впливають)

ГОСТ 16372-93 (МЭК 34-9-90) Машини электрические вращающиеся. Доступные уровни шума (Машини електричні обертові. Допустимі рівні шуму)

ГОСТ 16511-86 Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия (Ящики дерев’яні для продукції електротехнічної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Методи випробування на стійкість до зовнішніх чинників, що впливають)

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги в частині стійкості до механічних зовнішніх чинників, що впливають)

ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры (Контейнери універсальні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка (Вироби електротехнічні. Марковання)

ГОСТ 20815-93 (МЭК 34-14-82) Машины электрические вращающиеся. Механическая вибрация некоторых видов машин с высотой оси вращения 56 мм и более. Измерение, оценка и допустимые значения (Машини електричні обертові. Механічна вібрація деяких видів машин з висотою осі обертання 56 мм та більше. Вимірювання, оцінювання й допустимі значення)

ГОСТ 20832-75 Система стандартов по вибрации. Машины электрические вращающиеся массой до 0,5 кг. Допустимые вибрации (Система стандартів з вібрації. Машини електричні обертові масою до 0,5 кг. Допустимі вібрації)

ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В (Системи електропостачання, мережі, джерела, перетворювачі та приймачі електричної енергії. Номінальні напруги до 1000 В)

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры (Вироби електротехнічні. Затискувачі уземлювальні та знаки уземлювання. Конструкція та розміри)

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита и упаковка. Общие требования и методы испытаний (Вироби електротехнічні. Зберігання, транспортування, тимчасовий протикорозійний захист і пакування. Загальні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 23264-78 Машины электрические малой мощности. Условные обозначения (Машини електричні малої потужності. Умовні познаки)

ГОСТ 23366-78 Ряды номинальных напряжений постоянного и переменного тока (Ряди номінальної напруги постійного та змінного струму)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 25941-83 (МЭК 34-2-72, МЭК 34-2А-74) Машины электрические вращающиеся. Методы определения потерь и коэффициента полезного действия (Машини електричні обертові. Методи визначення втрат і коефіцієнта корисної дії)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online