ДСТУ OIML D 20:2008 Метрологія. Первинна та періодична повірка засобів вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання (OIML D 20:1988, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ПЕРВИННА ТА ПЕРІОДИЧНА
 ПОВІРКА ЗАСОБІВ
 ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
 І КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ВИМІРЮВАННЯ

(OIML D 20:1988, IDТ)

ДСТУ OIML D 20:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів («Укрметртестстандарт») Держспоживстандарту України спільно з Українським державним центром стандартизації та сертифікації «Украгростандартсер- тифікація» Мінагрополітики України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Проненко (науковий керівник); В. Щіпка; А. Ніколенко; Г. Примакова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 14 серпня 2008 р. № 284 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає OIML D 20:1988 Initial and subsequent verification of measuring instruments and processes (Первинна та періодична повірка засобів вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ.

1 Загальні положення

2 Види повірки

3 Процес повірки

4 Результати повірки

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад міжнародного документа OIML D 20:1988 Initial and subsequent verification of measuring instruments and processes (Первинна та періодична повірка засобів вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила дер­жавної системи забезпечення єдності вимірювань».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— зі стандарту вилучено структурний елемент «Передмову до OIML D 20».

Незважаючи на те, ицо цей стандарт стосується роботи Секретаріатів OIML і розроблення

Міжнародних Рекомендацій, його основоположні принципи можна поширити на роботу працівників метрологічної служби України і на розроблення нових національних нормативних документів щодо питань первинної та періодичної повірки.

ДСТУ OIML D 20:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ПЕРВИННА ТА ПЕРІОДИЧНА ПОВІРКА
 ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
 І КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСІВ ВИМІРЮВАННЯ

МЕТРОЛОГИЯ
ПЕРВИЧНАЯ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА
 СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
 И КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕРЕНИЯ

METROLOGY
INITIAL AND SUBSEQUENT VERIFICATION OF
 MEASURING INSTRUMENTS AND PROCESSES

Чинний від 2010-01-01

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Вступ

Цей стандарт призначено для Секретаріатів OIML та працівників сфери законодавчої метрології, що займаються питаннями первинної та періодичної повірки засобів вимірювальної техніки в цілому, розробленням Міжнародних Рекомендацій або положень з цих питань та плануванням процесу повірки, якого треба дотримуватись у певних випадках.

Оскільки цим стандартом визначено загальні положення щодо повірки засобів вимірюваль­ної техніки та контролю процесів у цій сфері, то він може знайти широке застосування у законо­давчій метрології у таких сферах як, наприклад, торгівля, захист навколишнього середовища або медицина. Стандарт містить рекомендації, процедури та впливні чинники, що стосуються вибору між альтернативними підходами до повірки та процедур, яких необхідно дотримуватися під час проведення повірки. Розглянуто як традиційні, так і альтернативні підходи до повірки.

Первинна повірка має на меті забезпечення відповідності засобів вимірювальної техніки, які потрібно впроваджувати в експлуатацію, затвердженому типу та вимогам до визначених метро­логічних характеристик, що перебувають у допустимих межах, та належної якості їхньої роботи.

Періодична повірка має встановити, що засоби вимірювальної техніки, які було повірено раніше, через певний період експлуатації продовжують працювати на відповідному рівні. Отже, повірка є важливим компонентом забезпечення якості вимірювання в сферах громадського застосуван­ня. Але багато умов та обмежень негативно впливають на розроблення підходів до повірки, ви­никає необхідність вибору між доступними альтернативами і планування процесу повірки із при­стосуванням до конкретних умов.

Підвищення вимог до служб законодавчої метрології, пов'язаних із жорсткою економічною політикою, потребує переосмислення традиційних методів метрологічного контролю. З іншого боку, активна участь виробників у проведенні повірки та ретельному статистичному аналізі її результатів, може зменшити навантаження на метрологічні служби, а у деяких випадках забезпечити глибший розгляд метрологічних проблем та підготовку корисних рекомендацій щодо їхнього вирішення. Тоді як мета повірки (забезпечення нормальної роботи кожного засобу вимірювальної техніки) є результативною та необхідною метою, важливішою метою метрологічного контролю є оптимізація якості результатів вимірювання, отриманих для всієї сукупності засобів вимірювальної техніки. Кон­центрування на сукупності засобів вимірювальної техніки та вимірюванні в цілому, у якому засіб вимірювальної техніки є лише одним елементом, створює альтернативу, що заслуговує серйознішої уваги з боку законодавчої метрології.

Разом з OIML D 20:1988 було розроблено документ «Pattern-evaluation and pattern approval» (Оцінення типу та його затвердження). Цей документ може надати за необхідності деякі роз’яснення щодо того, які випробування та перевірки потрібні для повірки, а які вважатимуть частиною дослідження типу. Повірка засобів вимірювальної техніки, що їх застосовують під час фасування товарів, значно відрізняється, і її не розглядають у цьому стандарті; ця робота — функція Секретаріату SP 20*' з фа­сованих товарів.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Незважаючи на те, що цей стандарт стосується роботи Секретаріатів OIML і розроблення міжнародних рекомендацій, його основоположні принципи можна поширити на роботу працівників метрологічної служби України, які займаються питаннями первинної та періодичної повірки за­собів вимірювальної техніки, а також на розроблення нових нормативних документів та норма­тивно-правових актів України.

Положення цього стандарту є рекомендованими.

1.2 Терміни та визначення понять

Терміни, застосовані у цьому стандарті, взято, за можливості, із VML («Міжнародного Слов­ника Законодавчої Метрології»), видання 1978 р. Визначення термінів, яких немає у VML, наве­дено нижче.

1.2.1 екземпляр типу (copy of a pattern)

Окремий прилад, що відповідає у встановлених межах визначеному типу за всіма характе­ристиками.

Примітка. Термін «тип» зазвичай застосовують для позначення представницької моделі засобів вимірювальної техніки, а також класу приладів, що відповідають їй. Засоби вимірювальної техніки, створені виробником, щоб відтворювати тип, належать до різного класу. Питання чи узгоджено засіб вимірювальної техніки цього класу із типом вирішують за допомогою первинної повірки. Затвердження типу не тільки передбачає визнання відповідності приладу вимогам, а й загалом також стосується приладів, що на­лежать до класу, створеного виробником; зазвичай передбачено, що ці прилади можна продавати для використання як відповідні та піддавати первинній повірці

1.2.2 правовий статус (legal character)

Статус, що його надають засобам вимірювальної техніки після встановлення відповідності адміністративним, метрологічним та технічним вимогам, які отримують офіційне визнання як такі, що їх можна застосовувати у затверджених варіантах застосування

1.2.3 повірений засіб вимірювальної техніки (verified measuring instrument)

Засіб вимірювальної техніки, який після повірки отримав правовий статус

1.2.4 прийняття засобу вимірювальної техніки (acceptance of a measuring instrument)

Рішення та акт про надання правового статусу засобу вимірювальної техніки після первин­ної повірки або повторного підтвердження або збереження його правового статусу після прове­дення періодичної повірки

1.2.5 застосування засобу вимірювальної техніки (application of a measuring instrument)

Визначення встановлених усіх сталих і змінних умов вимірювань, у яких гіпотетично засіб вимірювальної техніки конкретного типу може бути застосовано, та сукупності всіх умов, у яких ці вимірювання юридично може бути зроблено

1.2.6 процес вимірювання (measurement process)

Вся інформація, обладнання та операції, що стосуються конкретного вимірювання (відповід­но до VML 2.08).

Примітка. Це поняття охоплює всі аспекти роботи та якості вимірювання, зокрема охоплює, наприклад, принцип, метод, процедуру, кількість впливних чинників та еталони

1.2.7 випробний зразок (test object)

Матеріальний предмет, пристрій або матеріал, що є об’єктом вимірювання, і утілює матеріальну кількість, яку можна виміряти або відкалібрувати

1.2.8 зразок для сліпого випробування (або зразок невідомого матеріалу) (blind test object (or blind material sample))

Невідомий зразок для випробування (або зразок матеріалу), що надають певній організації для вимірювання, щоб оцінити вимірювальні можливості такої організації

1.2.9 зразок для подвійного сліпого випробування (або подвійний зразок невідомо­го матеріалу) (double-blind test object (or double-blind material sample))

Зразок для сліпого випробування (або зразок матеріалу) за додаткових умов, що полягають у тому, що персоналу організації, можливості якої оцінюють, не повідомлено про те, що випроб­ний зразок (або зразок матеріалу) є, фактично, зразком для сліпого випробування (зразком не­відомого матеріалу)

1.2.10 партія (засобів вимірювальної техніки) (lot (of measuring instruments))

Сукупність засобів вимірювальної техніки одного типу, що їх вироблено за один цикл виробництва.

Примітка. Частину партії, визначення якої наведено вище, що наявна у одній партії доставки, також іноді зазначають як партію

1.2.11 сервісна організація (service organization)

Неурядова організація, що здійснює калібрування, випробування, ремонт або технічне об­слуговування засобів вимірювальної техніки.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи