ДСТУ 4394:2005 Кава натуральна розчинна. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАВА НАТУРАЛЬНА РОЗЧИННА

Загальні технічні умови

ДСТУ 4394:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний Вінницький проектно-конструкторський технологічний інститут Держпроду Мінагрополітики України

РОЗРОБНИКИ: В. Докука, В. Зелінська, Н. Козюра

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 квітня 2005 р. № 101

3 Додаток В цього стандарту, окрім розділів В.7 і В.8 відповідає ISO 4052:1983 Кава. Визначання вмісту кофеїну. (Арбітражний метод)

Ступінь відповідності — нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (en)

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням в Україні ГОСТ 29148-97

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Характеристики

5.2 Вимоги до сировини

6 Вимоги безпеки

7 Вимоги охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила транспортування та зберігання

11 Методи контролювання

11.1 Відбирання і готування проб

11.2 Визначання якості пакування, маркування, маси нетто

11.3 Визначання органолептичних показників

11.4 Визначання масової частки кофеїну

11.5 Визначання рН

11.6 Визначання повної розчинності

12 Правила приймання

13 Гарантії виробника

Додаток А Код ДКПП згідно з ДК 016

Додаток Б Харчова та енергетична цінність 100 г натуральної розчинної кави згідно з довідником «Химический сосотав...»

Додаток В ІSО 4052:1983 Кава. Визначання вмісту кофеїну. (Арбітражний метод)

Додаток Г Бібліографія

ВСТУП

Цей стандарт розроблено на заміну ГОСТ 29148-97 внаслідок втрати своєї актуальності, у зв'язку з розробленням нових технологій виробництва (гранульована, сублімована натуральна розчинна кава), виробництвом декофеїнованої натуральної розчинної кави. В стандарті наведені методи визначання масової частки кофеїну, а також наведено в додатку В арбітражний метод визначання масової частки кофеїну згідно з ISO 4052:1983, який містить такі технологічні відхили:

— розділ В.7, пункт В.7,1 доповнено підпунктами В.7.1.3, щодо визначання кофеїну в деко-феїнованій натуральній розчинній каві;

— розділ В.8 формула В.1 доповнена формулою для визначання масової частки кофеїну в декофеїновій натуральній розчинній каві;

— пункт В.8.1 доповнено допустимою похибкою досліджування для декофеїнованої натуральної розчинної кави.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАВА НАТУРАЛЬНА РОЗЧИННА
 Загальні технічні умови

КОФЕ НАТУРАЛЬНЫЙ РАСТВОРИМЫЙ 
 Общие технические условия

 NATURAL INSTANT COFFEE
 General specifications

Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на каву натуральну розчинну, яка є висушеним екстрактом натуральної смаженої кави та призначена для швидкого приготування гарячих і холодних кавових напоїв, для реалізації в торговельній мережі та підприємствах ресторанного господарства, для промислового переробляння та інших застосувань.

1.2 Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 5.1.3—5.1.4 та розділах 6, 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначання афлатоксину-В-і та суми афлатоксинів В1, В2, С1 та С2 у зернових культурах, фруктах з твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищання на імунній колонці (EN 12955:1999, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпечності)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Процеси виробничі. Загальні вимоги безпечності)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия (Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 244-76 Натрия тиосульфат кристаллический. Технические условия (Натрію тіосульфат кристалічний. Технічні умови )

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посудини мірні лабораторні скляні. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4159-79 Йод. Технические условия (Йод. Технічні умови)

ГОСТ 4166-76 Натрий сернокислый. Технические условия (Натрій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Калий йодистый. Технические условия (Калій йодистий. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медицинська гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6656-76 Бумага писчая потребительских форматов. Технические условия (Папір писальний споживчих форматів. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посудини і устаткування лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини і деревних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства і сірників. Технічні умови)

ГОСТ 10163-76 Крахмал растворимый. Технические условия (Крохмаль розчинний.Технічні умови)

ГОСТ 10929-76 Водорода пероксид. Технические условия (Водень пероксид. Технічні умови)

ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия (Ящики з деревини і деревних матеріалів багатообігові для продукції харчових галузей промисловості і сільського господарства. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 12120-82 Банки металлические и комбинированные. Технические условия (Банки металеві і комбіновані. Технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, табаку і мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия (Ящики з тарного плаского склеєного картону для вершкового масла і маргарину. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки, жарочні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 15113.0-77 Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и подготовка проб (Концентрати харчові. Правила приймання, відбір і підготовка проб)

ГОСТ 15113.1-77 Концентраты пищевые. Методы определения качества упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размеров отдельных видов продукта и крупности помола (Концентрати харчові. Методи визначення якості пакування, маси нетто, об'ємної маси, масової частки окремих компонентів, розмірів окремих видів продукту і крупноти помолу)

ГОСТ 15113.2-77 Концентраты пищевые. Методы определения примесей и зараженности вредителями хлебных запасов (Концентрати харчові. Методи визначення домішок і зараженості шкідниками хлібних запасів)

ГОСТ 15113.4-77 Концентраты пищевые. Методы определения влаги (Концентрати харчові. Методи визначення вологи)

ГОСТ 15113.8-77 Концентраты пищевые. Методы определения золы (Концентрати харчові. Методи визначення золи)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованый технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 18510-87 Бумага писчая. Технические условия (Папір писальний. Технічні умови)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия (Мішки-вкладиші плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний (Скло хіміко-лабораторне. Технічні вимоги. Методи випробувань)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Калия гидроокись. Технические условия (Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 24370-80 Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пакети з паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посудини і устаткування лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбору проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові. Підготовка проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначення ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Підготовка проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначення миш'яку)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначення свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначення кадмію)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные, стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні, скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных елементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначення токсичних елементів).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online