ДСТУ 4643:2006 Декстрини. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЕКСТРИНИ
Технічні умови

ДСТУ 4643:2006

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Цукор і крохмалепатокові продукти» (ТК 56) — Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості (УкрНДІЦП)

РОЗРОБНИКИ: В. Штангеєв, Н. Іволга, К. Євреєнко, Т. Карпова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 липня 2006 р. № 191

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 6034–74).

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Технічні вимоги

4 Вимоги безпеки

5 Вимоги охорони довкілля

6 Маркування

7 Пакування

8 Правила транспортування та зберігання

9 Методи контролювання

10 Правила приймання

11 Гарантії виробника

Додаток А Залежність відносної густини розчинів декстрину від масової частки сухих речовин

Додаток Б Температурні поправки до показів рефрактометра під час відхилення від температури 20 ºС

Додаток В Перелік кодів ДКПП згідно з ДК 016

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДЕКСТРИНИ
Технічні умови

ДЕКСТРИНЫ
Технические условия

DEXTRINES
The technical specifications

Чинний від 2007–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на декстрини, які одержують висушуванням і термічним обробленням крохмалю за наявності хімічних реагентів (кислоти, лугу, солі, ферментів) або без них. Декстрини застосовують для технічних цілей: для виготовлення клейових матеріалів; у ливарному виробництві; у паперовій, поліграфічній, порцеляно-фаянсо-керамічній, текстильній, аніліно-фарбовій та інших галузях промисловості.

Вимоги щодо безпечності декстринів викладено в розділах 4 і 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016–97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2904–94 (ГОСТ 857–95) Кислота соляна синтетична технічна. Технічні умови

ДСТУ 3028–95 (ГОСТ 30276–95) Матеріали фільтрувальні синтетичні текстильні для цукрової промисловості. Загальні технічні умови.

ДСТУ 3976–2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови

ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.124–90 ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання продовольче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002–75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 450–77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцій хлористий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3826–82 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротяні ткані з квадратними вічками. Технічні умови)

ГОСТ 3956–76 Силикагель технический. Технические условия (Силікагель технічний. Технічні умови)

ГОСТ 4329–77 Квасцы алюмокалиевые. Технические условия (Галун алюмокалієвий. Технічні умови)

ГОСТ 4403–91 Ткани для сит из шелковых и синтетических нитей. Общие технические условия (Тканини для сит із шовкових та синтетичних ниток. Загальні технічні умови)

ГОСТ 5100–85 Сода кальцинированная техническая. Технические условия (Сода кальцинована технічна. Технічні умови)

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 7362–78 Бумага перфокарточная. Технические условия (Папір перфокартковий. Технічні умови)

ГОСТ 7698–93 Крахмал. Правила приемки и методы анализа (Крохмаль. Правила приймання і методи аналізування)

ГОСТ 9147–80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і устатковання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 10733–79 Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия (Годинники наручні і кишенькові механічні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12026–76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 12966–85 Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия (Алюмінію сульфат технічний очищений. Технічні умови)

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 20363–88 Бумага чертежная прозрачная. Технические условия (Папір креслярський прозорий. Технічні умови)

ГОСТ 22300–76 Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия (Ефіри етиловий і бутиловий оцтової кислоти. Технічні умови)

ГОСТ 22524–77 Пикнометры стеклянные. Технические условия (Пікнометри скляні. Технічні умови)

ГОСТ 23350–83 Часы наручные и карманные электронные. Общие технические условия (Годинники наручні і кишенькові електронні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24104–88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические требования (Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 24297–87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Загальні положення)

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 28498–90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические условия. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні умови. Методи випробовування).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online