ДСТУ 9171:2021 Настанова щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів під час проектування споруд

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ СПОРУД

ДСТУ 9171:2021

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301), Асоціація «Українськийцентр сталевого будівництва», ТОВ «Національний атестаційно-навчальний центр»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науководослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 24 грудня 2021 р. № 545 з 2022–08–01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Скорочення

5 Загальні положення

6 Залежність підходів до збереження і повторного використання конструкцій від типології архітектурно-будівельних систем

6.1 Класифікація компонентів і елементів архітектурно-будівельної системи

6.2 Типи архітектурно-будівельних систем залежно від розподілу надійності конструктивних компонентів та основні критерії їх вибору (оптимізації)

6.3 Особливості будівництва, експлуатації та реконструкції архітектурно-будівельних систем з підвищеною надійністю конструктивної основи (системи класу 1 або оптимальні системи)

6.4 Особливості будівництва, експлуатації та реконструкції архітектурно-будівельних систем з частковим використанням другорядних конструкцій для забезпечення надійності та економічності (клас 2 або раціональні вирішення АБС)

6.5 Особливості будівництва, реконструкції і ліквідації архітектурно-будівельних систем з недиференційованим використанням конструкцій (клас 3 або критичні)

6.6 Критерії раціонального використання природних ресурсів під час реконструкції архітектурно-будівельних систем

6.7 Методи зниження фінансових витрат власника на утримання протягом життєвого циклу

7 Адаптивність проектних рішень

7.1 Збалансоване використання природних ресурсів на етапі проектування

7.2 Застосування технічних рішень повторного використання під час проектування

7.3 Забезпечення довговічності споруд під час проектування

7.4 Врахування раціональних конструктивних, технічних, організаційно-технологічних рішень під час проектування

7.5 Врахування необхідності використання екологічно сумісних сировинних і вторинних матеріалів на об’єктах під час проектування

8 Поводження з будівельними відходами

8.1 Загальні вимоги щодо поводження з будівельними відходами

8.2 Порядок організації та нормування робіт з поводження з втратами, що важко усунути, та відходами матеріалів у будівництві

8.3 Порядок збирання та зберігання будівельних відходів

8.4 Транспортування будівельних відходів

8.5 Облік і паспортизація будівельних відходів

8.6 Перероблення, знешкодження та подальше використання будівельних відходів

8.7 Захоронення будівельних відходів, що не використовують

8.8 Оцінювання будівельних відходів, що не використовують

8.9 Інформація щодо ресурсозбереження та екологічності, що має міститися у проектах будівель і споруд

9 Формалізація заходів з дотримання вимоги щодо збалансованого використання природних ресурсів

Додаток А (довідковий) С труктура вартості життєвого циклу будівлі згідно з ДСТУ ISO 15686-5 та BS 8544 [38]

Додаток Б (довідковий) С півставлення варіантів проектних рішень щодо використання матеріалів і компонентів

Додаток В (обов’язковий) П риблизна форма технологічного регламенту поводження з будівельними відходами

Додаток Г (довідковий) Перелік будівельних відходів, що підлягають переробленню та знешкодженню, та пріоритетні напрямки їх використання для виробництва вторинної продукції

Додаток Д (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ СПОРУД

GUIDELINES FOR ENSURING A BALANCED USE OF NATURAL
RESOURCES IN THE DESIGN OF STRUCTURES

Чинний від 2022-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює правила збалансованого використання природних ресурсів під час проектування споруд.

1.2 Цей стандарт застосовують під час проектування, будівництва, експлуатації та ліквідації будівель і споруд та під час поводження з будівельними відходами, що утворюються під час виробництва, складування, зберігання, транспортування будівельних матеріалів і виробів, виконання будівельномонтажних робіт, а також під час демонтажу та знесення будівель і споруд.

1.3 Цей стандарт спрямований на досягнення більш збалансованого використання природних ресурсів під час нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції, а також у проектах (обґрунтуваннях) ліквідації споруд. У проектах можна використовувати під час розроблення розділів «Опір і стійкість», «Охорона довкілля», «Довговічність і ремонтопридатність» або окремого розділу зі збалансованого використання природних ресурсів.

1.4 Реалізація положень цього стандарту сприятиме економії природних ресурсів у галузі будівництва та збереженню навколишнього середовища.

1.5 Цей стандарт сприятиме подовженню життєвого циклу будівель і споруд.

1.6 Цей стандарт не поширюється на поводження з радіоактивними та високотоксичними відходами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ Б А.3.2-15:2011 Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будівельних майданчиків (ГОСТ 12.1.046–85, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-75:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції металеві будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.8-43:2011 Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 23407-78, MOD)

ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 Єврокод. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDT)

ДСТУ-Н Б A.1.1-84:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ С щодо поводження з комплектами та системами за директивою стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н-П Б А.1.1-93:2010 Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві

ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків

ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування

ДСТУ ISO 14004:2016 (ISO 14004:2016,IDT) Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування

ДСТУ ISO 14005:2020 (ISO 14005:2019, IDT) Системи екологічного управління. Настанови щодо гнучкого підходу до поетапного запровадження

ДСТУ ISO 14020:2003 Екологічні марковання та декларації. Загальні принципи (ISO 14020:2000, IDT)

ДСТУ ISO 14021:2016 (ISO 14021:2016, IDT) Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу ІІ)

ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування типу I. Принципи та методи (ІSO 14024:1999, ІDT)

ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури

ДСТУ ISO 14025:2008 Екологічні марковання та декларації. Екологічні декларації типу ІІІ. Принципи та процедури (ISO 14025:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14026:2018 (ISO 14026:2017, IDT) Екологічні марковання та декларації. Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання інформацією щодо впливу діяльності людини на довкілля

ДСТУ ISO 14040:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура (ISO 14040:2006,IDT)

ДСТУ ISO 14041:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Визначення цілі і сфери застосування інвентаризації (ISO 14041:1998,IDT)

ДСТУ ISO 14044:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови (ISO 14044:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14051:2015 (ISO 14051:2011, IDT) Екологічне управління. Обліковування витрат, пов’язаних із матеріальними потоками. Загальні принципи та структура

ДСТУ ISO 14064-1:2015 Парникові гази. Частина 1. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення і звітності про викиди та видалення парникових газів на рівні організації (ISO 14064-1:2006, IDT)

ДСТУ ISO 14064-2:2015 Парникові гази. Частина 2. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення, моніторингу і звітності про зменшення викидів або збільшення видалення парникових газів на рівні проекту (ISO 14064-2:2006, IDT)

ДСТУ ISO/TS 14027:2018 (ISO/TS 14027:2017, IDT) Екологічні марковання та декларації. Розроблення правил щодо категорії продукції

ДСТУ ISO 15686-1:2020 (ISO 15686-1:2011, IDT) Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 1. Основні принципи та методологія

ДСТУ ISO 15686-2:2020 (ISO 15686-2:2012, IDT) Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 2. Методи прогнозування терміну служби

ДСТУ ISO 15686-5:2020 (ISO 15686-5:2017, IDT) Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 5. Оцінювання вартості життєвого циклу

ДСТУ ISO 15686-7:2020 (ISO 15686-7:2017, IDT) Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 7. Оцінювання характеристик для зворотного зв’язку стосовно даних про термін служби, отриманих на практиці

ДСТУ ISO 15686-8:2020 (ISO 15686-8:2008, IDT) Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 8. Нормативний термін служби та обчислення терміну служби

ДСТУ ISO/TS 15686-9:2020 (ISO/TS 15686-9:2008, IDT) Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 9. Настанова з оцінювання даних про термін служби

ДСТУ ISO 15686-10:2020 (ISO 15686-10:2010, IDT) Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування терміну служби. Частина 10. Періодичність оцінювання функціональних характеристик.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online