ДБН В.2.4-3:2010 Гидротехнические, энергетические и мелиоративные системы и сооружения, подземные горные выработки. Гидротехнические сооружения. Основные положения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи
і споруди, підземні гірничі виробки
ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН В.2.4-3:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіонбуд України
2010

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК) Мінрегіонбуду України

Виконавці: Я. Червинський, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Шумінський, канд. техн. наук (відповідальний виконавець; Ю. Слюсаренко, В. Тарасюк, Д. Дмитрієв, кандидати техн. наук.

Співвиконавці: ПАТ "Укргідропроект" (Ю. Ландау,О. Вайнберг, доктори техн. наук);

Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) (М. Хлапук, Д. Стефанишин, доктори техн. наук);

Одеська Державна академія будівництва і архітектури (ОДАБА) (В. Зедгенідзе, К. Єгупов, кандидати техн. наук, С. Рогачко, д-р техн. наук, С. Дмитрієв);

Інститут гідромеханіки НАН України (А. Білеуш, д-р техн. наук);

СП "Основа-Солсиф" (С. Дворник);

Інститут "ЧорноморНДІпроект" (М. Пойзнер, д-р техн. наук, В. Стецюк, канд. техн. наук, О. Гололобов)

Співучасники:

Технічний комітет із стандартизації "Гідротехнічні споруди" Мінрегіонбуду України (О. Школа, д-р техн. наук);

Одеський національний морський університет (В. Бугаев, д-р техн. наук);

ВАТ "Укргідроенерго" (С. Поташник, канд. техн. наук, В. Кожокар);

Інститут гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук (П. Коваленко, д-р техн. наук; С. Ворошнов, канд. техн. наук; Я. Шевчук);

Інститут "КримГІІНТІЗ" (Е. Кільвандер, канд. техн. наук);

Інститут "Укррибпроект" (Л. Геращенко, канд. техн. наук); Інститут "Укрпівдендіпроводгосп" (В. Зайцев, О. Чижик).

2 ПОГОДЖЕНО: Міністерство з питань житлово-комунального господарства України (лист № 11/15-11118 від 20.10.2009 р.)

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (лист № 15381/12/10-09 від 02.10.2009 р.)

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (лист №02-16212/163 від 15.12.2009 р.)

Міністерство транспорту та зв'язку України (лист № 13891/04/10-09 від 09.12.09 р.)

Державний комітет по водному господарству України (лист №4523/4/11-09 від 06.10.2009 р.)

3 ВНЕСЕНО: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

4 ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Департамент політики житлового будівництва та програм ЧАЕС Мінрегіонбуду України

5 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 11.01.2010 р. № 1 та від 29.07.2010 р. № 287, введені в дію з 01.01.2011 р.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і
споруди, підземні гірничі виробки
Гідротехнічні споруди. Основні положення

Чинні від 2011-01-01

Дані Норми поширюються на проектування, будівництво, реконструкцію та експлуатацію річкових і морських гідротехнічних споруд усіх видів і класів. Вимоги даних Норм обов'язкові до застосування проектно-вишукувальними, будівельними та експлуатаційними організаціями, органами управління, контролю і експертизи всіх рівнів.

Для забезпечення безпечної експлуатації гідротехнічних споруд необхідно виконувати вимоги "Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд". За вимогами замовника рівень безпеки гідротехнічних споруд, розрахункових навантажень і конструктивних заходів може бути підвищено у порівнянні з вимогами даних Норм.

Терміни та визначення понять наведені в додатку А, нормативні посилання - в додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

1.1 Основні вимоги до гідротехнічних споруд

1.1.1 При проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд необхідно виконувати вимоги законодавства України та нормативних документів у галузі гідротехнічного будівництва, "Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд".

За умов належної експлуатації гідротехнічних споруд основні вимоги до них повинні виконуватися протягом обґрунтованого строку служби споруд з урахуванням передбачуваних навантажень та впливів на них згідно з ДБН В.1.2-2. Основними вимогами до гідротехнічних споруд є:

- забезпечення міцності та стійкості згідно з ДБН В.1.2-6;

- забезпечення пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.2-7, ДБН В.1.1-7, техногенної безпеки та інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) згідно з ДБН В.1.2-4 і ДСТУ Б А.2.2-7;

- забезпечення безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища згідно з ДБН В.1.2-8, ДБН А.2.2-1, ДБН В.1.2-4 та ДСТУ Б А.2.2-7;

- забезпечення безпеки експлуатації з виключенням ризиків нещасних випадків згідно з ДБНВ.1.2-9;

- захист від шуму згідно з ДБН В.1.2-10;

- економія енергії, водних ресурсів згідно з ДБН В.1.2-11.

1.1.2 При проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд необхідно дотримуватися вимог міцності та стійкості, наведених в ДБН В.1.2-6. Навантаження на гідротехнічну споруду під час будівництва та її експлуатації не повинне призводити до руйнування її в цілому чи окремих її частин і деформації, більшої за ту, що допускається будівельними нормами.

1.1.3 При проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд необхідно дотримуватися вимог пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.2-7, техногенної безпеки та інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) згідно з ДБН В.1.2-4: збереження несучої здатності конструкцій гідротехнічних споруд протягом визначеного часу; обмеження поширення вогню та диму в гідротехнічній споруді (будівлях ГЕС, ГАЕС, насосних станціях та інших) на інші сусідні споруди і прилеглі території; забезпечення при виникненні небезпеки евакуації людей із споруди або їх рятування в інший спосіб; забезпечення безпеки рятувальних команд.

1.1.4 При проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд необхідно дотримуватися вимог безпеки життя і здоров'я людини. Гідротехнічні споруди повинні відповідати вимогам законодавства України з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ДБН В.1.2-4, охорони здоров'я людей та навколишнього природного середовища та ДБН В.1.2-8.

1.1.5 При розробленні проекту гідротехнічних споруд слід керуватися чинним законодавством України і нормативними вимогами, спрямованими на забезпечення безпеки споруд згідно з ДБН В.1.2-9, інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) згідно з ДБН В.1.2-4 і ДСТУ Б А.2.2-7.

1.1.6 При проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд необхідно дотримуватися вимог захисту від шуму та ДБН В.1.2-10. Рівень шуму та вібрації у гідротехнічних спорудах від роботу технологічного обладнання не повинен перевищувати встановлених норм.

1.1.7 При проектуванні, будівництві та експлуатації гідротехнічних споруд необхідно дотримуватися вимог економії енергії та ДБН В.1.2-11. Під час зведення гідротехнічної споруди та її експлуатації слід забезпечити ефективне використання енергії з урахуванням кліматичних умов.

1.1.8 При проектуванні, будівництві і експлуатації гідротехнічних споруд класу наслідків(відповідальності) СС3 та СС2-1 необхідно передбачати їх науково-технічний супровід згідно з ДБН В.1.2-5 (призначення класу (підкласу) наслідків (відповідальності) гідротехнічних споруд див. 2.1).

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online