ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Проектирование. Раздел инженерно-технических мероприятий гражданской защиты (гражданской обороны) в составе проектной документации объектов. Основные положения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Проектування
РОЗДІЛ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
(ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ
Основні положення

 ДСТУ Б А.2.2-7:2010

Київ
Мінрегіонбуд України
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру МНС України

РОЗРОБНИКИ: О. Жихарєв, В. Квашук, І. Куслій, О. Лещенко, В. Могильниченко (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 19 січня 2010 р. № 9

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 ВИХІДНІ ДАНІ І ВИМОГИ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ РОЗДІЛУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ

6 СКЛАД І ЗМІСТ РОЗДІЛУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ

ДОДАТОК А Перелік об'єктів, при проектуванні яких необхідно отримувати вихідні дані та завдання на розроблення інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)

ДОДАТОК Б Форма запиту на видачу вихідних даних та вимог на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єкта

ДОДАТОК В Форма завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації

ДОДАТОК Г Перелік додаткових рішень щодо попередження можливих надзвичайних ситуацій та забезпечення сталого функціонування об'єктів національної економіки, які віднесені до відповідних категорій із цивільного захисту (цивільної оборони), а також ПНО та ОПН

ДОДАТОК Д БІБЛІОГРАФІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Проектування
РОЗДІЛ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
(ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ
Основні положення

Проектирование
РАЗДЕЛ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
(ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ) В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
Основные положения

Design
SECTION OF ENGINEERING AND TECHNICAL MEASURES OF CIVIL PROTECTION
(CIVIL DEFENSE) AS A PART OF PROJECT
Documentation of the for objects

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цьому стандарті встановлено вимоги до складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів будівництва (далі – розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО)).

1.2 Цей стандарт призначений для застосування органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, замовниками (інвесторами) будівництва, проектувальниками у якості керівного документа при складанні завдання на проектування ІТЗ ЦЗ (ЦО), їх розроблення як самостійного розділу проектної документації будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) об'єктів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі законодавчі та нормативні документи:

Закон України "Про основи містобудування" від 16.11.1992 р.

Закон України "Про цивільну оборону України" від 03.02.1993 р.

Закон України "Про планування і забудову територій" від 20.04.2000 р.

Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" від 08.06.2000 р.

Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 18.01.2001 р.

Закон України "Про правові засади цивільного захисту" від 24.06.2004 р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 р. № 227 дск "Про затвердження Порядку віднесення об'єктів національної економіки до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту)"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 р. № 1695 н/д "Про затвердження порядку віднесення міст до відповідних груп з цивільної оборони"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 р. № 1269 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2008 р. № 767 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об’єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. № 489 "Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування"

ДБН-360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН В.2.2-5-1997 Захисні споруди цивільної оборони

ДБН В.1.1-3-1997 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН А.2.2-3-2004 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН В.1.2-4-2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

ДБН В.1.1-12-2006 Будівництво в сейсмічних районах України

ДБН Б.1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації. Перша та друга частини

ДСТУ 3891-1999 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3900-1999 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні положення

ДСТУ 3994-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення

ДСТУ 2272-2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4933-2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять

СНиП 2.01.53-1984 (дск) Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства (Світлове маскування населених пунктів і об'єктів народного господарства)

СНиП 2.01.57-1985 (дск) Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта (Пристосування об'єктів комунально-побутового призначення для санітарної обробки людей, спеціальної обробки одежі та рухомого складу автотранспорту)

СНиП 2.06.15-1985 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления (Інженерний захист територій від затоплення і підтоплення)

НПАОП 0.00-4.33-1999 (ДНАОП 0.00-4.33-1999) Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Комітету з нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.1999 р. №  112

Правила влаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення. Наказ МНС України від 15.05.2006 №288

Звід відомостей, що становлять державну таємницю (ЗВДТ). Наказ Служби безпеки України від 12.08.2005 р. № 440 (зареєстрований Міністерством юстиції України  17.08.2005 № 902/11182)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті використано терміни, що означають поняття, визначені у Законах України "Про основи містобудування", "Про Цивільну оборону України", "Про планування і забудову територій", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", "Про правові засади цивільного захисту", ДБН А.2.2-3, ДБН В.1.2-4, ДБН Б.1.1-5, ДСТУ 4933, ДСТУ 3891, ДСТУ 2272, ДСТУ 3900, ДСТУ 3994, а також наведені нижче:

3.1 інженерно-транспортна інфраструктура

Комплекс інженерних та транспортних споруд і комунікацій

3.2 надзвичайна ситуація (НС)

Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвело або може призвести до людських і матеріальних втрат (ДСТУ 3891)

3.3 небезпечна хімічна речовина (НХР)

Хімічна речовина, безпосередня чи опосередкована дія якої може спричинити загибель, гостре або хронічне захворювання людей чи завдає шкоди довкіллю

3.4 проектна документація

Затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва

3.5 погодження проекту

Процедура встановлення відповідності проектних рішень вихідним даним на проектування

БІБЛІОГРАФІЯ

Закон України "Про аварійно-рятувальні служби" від 14.12.1999 р.

Закон України "Про надзвичайний стан" від 26.06.1992 р.

Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992 р. № 2456-ХІІ

Закон України "Про пожежну безпеку" від 17.12.1993 р.

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02. 1994 р.

Закон України "Про внесення змін до Закону України Про правові засади цивільного захисту" від 24.09.2008 р. № 588-УІ

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995 р.

Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань" від 14.01.1998 р.

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995 р.

Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20.05.1999 р.

Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 р.

Закон України "Про трубопровідний транспорт" від 15.05.1996 р.

Закон України "Господарський кодекс України" від 16.01.2003 р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1432 "Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру"

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1998 № 1099 "Про порядок класифікації над звичайних ситуацій"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1288 "Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 № 192 "Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку в надзвичайних ситуаціях"

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 № 308 "Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків"

ДБН Б.1.1-4-2002 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування

ДБН Б.1.3-1997 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів

ДБН В.2.3-7-2003 Метрополітени

ДБН В.2.5. -20-2001 Газопостачання

ДБН Б.2.4-1-1994 Планування і забудова сільських поселень

ДБН Б.2.4-2-1994 Планування і забудова сільських поселень. Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень

ДБН В.1.2-1-1995 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН В.1.2-14-2008 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН Б.1.1-6:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження схем планування території району

ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд. Перша та друга частини

ДК 019-2001. Державний класифікатор України. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій

СНиП 3.07.01-1985 Гидротехнические сооружения речные (Гідротехнічні споруди річкові)

СНиП 2.06.01-1986 Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования (Гідротехнічні споруди. Основні положення проектування)

СНиП 2.11.04-1985 Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов (Підземні сховища нафти, нафтопродуктів і зріджених газів)

СНиП 2.05.06-1985 Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

СНиП 2.05.13-1990 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов других населенных пунктов (Нафтопродуктопроводи, які прокладаються на території міст та інших населених пунктів)

Положення  щодо  розробки  планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій НПАОП 0.00-4.33-1999 (ДНАОП 0.00-4.33-1999). Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.1999 p. N 112.

Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів. Наказ МНС України 18.12.2000 № 338

Положення про моніторинг потенційно небезпечних об'єктів. Наказ МНС України від 06.11.2003 №  425

Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. Наказ Мінпраці та соцполітики України від 04.12.2002 №  637

Методика прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті. Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінприроди України від 27.09.2001 № 73/82/64/122

СН 148-1976 Инструкция по проектированию приспособления и использования метрополитенов для защиты и перевозки населения в военноє время (Інструкція з проектування пристосування та використання метрополітенів для захисту і перевезення населення у воєнний час)

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ВСН ВК4-90 Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях (Інструкція з підготовки і роботі систем господарсько-питного водопостачання у надзвичайних ситуаціях)

СП АС-88 Санитарные правила проектирования   експлуатации атомных станций (Санітарні правила проектування та експлуатації атомних станцій)

СППНАЭ-87 Руководство по выбору пункта и площадки для строительства атомной станции (Керівництво з вибору пункту і майданчика для будівництва атомної станції)

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування і забудови населених пунктів

Типові вимоги по проектуванню та обладнанню запасних пунктів управління

ПУЕ Правила улаштування електроустановок

ПБХ-93 Правила безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online