ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016 Руководство по инженерной защите территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ,
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ВІД ЗСУВІВ ТА ОБВАЛІВ

ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"(ДП НДІБК), ТК 304 "Захист будівель і споруд", ПК 7 "Інженерний захист територій, будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах"

РОЗРОБНИКИ: Я. Домбровський; Ю. Калюх, д-р техн. наук; М. Мар'єнков, д-р техн. наук;

Ю. Немчинов, д-р техн. наук; В. Титаренко, канд. техн. наук (науковий керівник);

В. Шумінський, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ:

Інститут гідромеханіки НАН України (А. Білеуш, д-р техн. наук);

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (Я. Берчун;

О. Клименко; О. Трофимчук, д-р техн. наук;

Інститут геологічних наук НАН України (М. Демчишин, д-р техн. наук; Т. Кріль, канд. геол. наук);

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (С. Біда, канд. техн. наук; Ю. Великодний, канд. техн. наук; Ю. Винников, д-р техн. наук; М. Зоценко, д-р техн. наук;

М. Харченко, канд. техн. наук, А. Ягольник, канд. техн. наук);

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (Є. Черкез, д-р геол.-мін. наук; Т. Козлова, канд. геол.-мін. наук);

Дніпропетровський національний гірничій університет (В. Шаповал, д-р техн. наук; О. Шашенко, д-р техн. наук);

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (К. Бікус, канд. техн. наук; В. Сєдін, д-р техн. наук; А. Шаповал, канд. техн. наук);

Національний морський університет (К. Єгупов, д-р техн. наук; С. Рогачко, д-р техн. наук);

ДП "Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань" (І. Закопайло; О. Крамаренко; Г. Стрижельчик, канд. геол.-мінерал, наук);

ПАТ "Укргідропроект" (О. Вайнберг, д-р техн. наук; Ю. Ландау, д-р техн. наук);

СП "Основа-Солсиф" (С. Дворник; Ю. Карпенко; С. Новофастовський);

Одеська державна академія будівництва та архітектури (В. Осадчий, канд. техн. наук; В. Бааджи);

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (В. Полевецький, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 24.06.2016 р. № 184, чинний з 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Визначення фізико-механічних характеристик грунтів на зсувних і зсувонебезпечних схилах. 5

6.1 Загальні положення

6.2 Методи геофізичних досліджень

6.3 Польові та лабораторні дослідження грунтів

7 Розрахунки стійкості схилів, величин зсувного тиску та навантажень від обвалів

7.1 Вихідні дані для розрахунку стійкості схилів

7.2 Визначення стійкості схилів і величин зсувного тиску

7.2.1 Методи граничної рівноваги

7.2.2 Метод скінченних елементів

7.3 Визначення величини зсувного тиску

8 Заходи щодо інженерного захисту об'єктів від зсувних та обвальних процесів

8.1 Затримуючі протизсувні споруди та фундаменти

8.2 Підтримуючі протизсувні споруди та фундаменти

8.3 Фундаменти, які обтікаються зсувними масами

8.4 Затримуючі протиобвальні споруди та протиобвальні заходи

8.5 Уловлювальні протиобвальні споруди та галереї

8.6 Берегозахисні споруди

8.7 Регулювання поверхневого стоку вод

8.8 Регулювання підземного стоку вод

8.9 Зміна рельєфу схилів (укосів)

8.10 Агролісомеліорація

8.11 Хімічне закріплення ґрунтів зсувної зони

9 Основні положення розрахунку протизсувних і протиобвальних споруд

9.1 Основні положення

9.2 Розрахунок фундаментів, що працюють за умов обтікання їх грунтом зсувного масиву

10 Конструктивні рішення протизсувних споруд і фундаментів

10.1 Затримуючі протизсувні споруди

10.2 Затримуючі протизсувні фундаменти

11 Протиобвальні споруди і заходи

11.1 Підтримуючі споруди та підпірні стіни, контрфорси, пломби й опояски

11.2 Анкерні кріплення

11.3 Опори та шпонки

11.4 Ін'єктування тріщин

11.5 Комбіновані конструкції

11.6 Уловлювальні пристрої та споруди

11.7 Галереї

12 Вимоги щодо освоєння зсувонебезпечних та обвалонебезпечних територій

Додаток А Визначення питомого структурного зчеплення глинистих ґрунтів cSf та кута внутрішнього тертя cst

Додаток Б Паспорт ділянки зсуву № 29

Додаток В Розрахунки параметрів вітрових хвиль і хвильових навантажень на берегозахисні споруди укосного профілю

Додаток Г Розрахунки льодових навантажень на берегозахисні споруди укісного та вертикального профілів

Додаток Д Основні вимоги до конструктивних рішень дренажів і принципи їх розрахунків

Додаток Е Врахування впливу сейсмічних впливів на схил

ВСТУП

Цей стандарт розроблено у розвиток положень ДБН В.1.1-3:201Х "інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення".

Цей стандарт встановлює положення і вимоги щодо проектування систем інженерного захисту іторій, будинків, будівель і споруд від зсувів та обвалів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ВІД ЗСУВІВ ТА ОБВАЛІВ

РУКОВОДСТВО ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ОПОЛЗНЕЙ И ОБВАЛОВ

GUIDELINES ENGINEERING PROTECTION OF THE TERRITORIES, BUILDINGS AND STRUCTURES FROM LANDSLIDES AND COLLAPSES

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів, включаючи сейсмічні райони, райони з поширенням ґрунтів з особливими властивостями (просадні, здатні до набухання, насипні, намивні тощо), території з гірничими виробками, а також райони з можливим розвитком інших небезпечних геологічних та інженерно-геологічних процесів (підтоплення, затоплення, ерозія та розмиви берегів водотоків і водойм, абразія, карст, суфозія, селеві потоки, снігові лавини тощо).

1.2 Стандарт застосовують організації різних форм власності та підпорядкованості, юридичні та фізичні особи, які здійснюють проектування, будівництво, експлуатацію, реконструкцію та ліквідацію систем інженерного захисту, або окремих її підсистем і споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України про основи містобудування (введено в дію Постановою Верховної Ради України від 16 листопада 1992 p. № 2780-ХІІ)

Закон України про охорону навколишнього природного середовища (введено в дію Постановою Верховної Ради України від 25 червня 1991 p. № 1264-ХІІ)

Водний кодекс України (Постанова Верховної Ради України від 6 червня 1995 р. № 214/95-ВР)

Земельний кодекс України (Постанова Верховної Ради України від 25 жовтня 2001 p. № 2768-ІІІ)

Лісовий кодекс України (Постанова Верховної Ради України від 21 січня 1994 p. № 3853-ХІІ)

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764-00)

ДБН А.2.1-1:2014 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво в сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В. 1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення

ДБН В.1.2-2-2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-4-2006 Системи надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.1-10-2009 Об'єкти будівництва та промислова продукція. Основи та фундаменти будівель і споруд. Основні положення проектування

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти будівель і споруд. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди

ДБН В.2.4-3:2010 Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди. Основні положення

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва

ДСТУ Б В.1.1-28:2010 Шкала сейсмічної інтенсивності

ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і реформованості

ДСТУ Б В.2.1-7-2000 (ГОСТ 20276-99) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польового визначення характеристик міцності і реформованості

ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності

ДСТУ Б В.2.1-16:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ДСТУ Б В.2.1-19:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу

ДСТУ Б В.2.1-23:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації

ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд Зовнішні мережі та споруди. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ-Н Б В 2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD)

ГОСТ 21153.2-84 Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном сжатии (Породи гірські. Методи визначення межі міцності при одноосьовому стисканні)

ГОСТ 24941-81 Породы горные. Методы определения механических свойств нагружением сферическими инденторами (Породи гірські. Методи визначення механічних властивостей навантаженням сферичними інденторами)

СНиП 2.02.02-85 Основания гидротехнических сооружений. (Основи гідротехнічних споруд).

СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) (Навантаження і впливи на гідротехнічні споруди (хвильові, льодові і від суден)

СНиП 2.06.09-84 Туннели гидротехнические (Тунелі гідротехнічні)

СНиП ІІ-44-78 Тоннели железнодорожные и автодорожные (Тунелі залізничні і автодорожні)

СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные (Гідротехнічні споруди річні)

СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения (Гідротехнічні морські і річні транспортні споруди)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online