ДБН В.2.6-14-97 Том 1, 2 и 3. Конструкции зданий и сооружений. Покрытие зданий и сооружений (укр)

Документ не доступен для заказа и просмотра!
ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

                 ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

                   КОНСТРУКЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД

                    ПОКРИТТЯ БУДИНКIВ I СПОРУД

                         ДБН В.2.6-14-97

                           Том 1, 2 і 3

                         Видання офiцiйне

     !   До документу внесені поправки:

        1) згідно з листом Держбуду України від 11 квітня 2002 року N 4/2-135

           (БІС N 2, 2002)

        2) згідно з листом Держбуду України від 11 квітня 2002 року N 4/2-135

           (уточнена редакція) (БІС N 3, 2002)

        3) згідно з листом Держбуду України від 14 червня 2002 року N 4/2-240

           (БІС N 3, 2002)

          

                   Держкоммiстобудування України

                             Київ 1998


 РОЗРОБЛЕНI      Науково-дослiдним iнститутом будiвельного виробництва                Державного комiтету України у справах мiстобудування                i архiтектури (канд. техн. наук О.Т.Павлюк- науковий

                керiвник i вiдповiдальний виконавець;

                доктор техн. наук, професор О.М.Лiвiнський;

                Ю.С.Наумов- вiдповiдальний виконавець, ПКТБ;

                О.I.Хрущов, 0.І.Гармаш, О.О.Павлюк;

                канд. техн. наук I.Г.Любченко

ВНЕСЕНI         Головним управлiнням житлово-цивiльного будiвництва

                Державного комiтету України у справах мiстобудування

                i архiтектури (канд. архiтектури Л.X. Муляр,

                канд. техн. наук Н.В.Трофимович, iнж. В.П.Безродний)

ПIДГОТОВЛЕНI    Вiддiлом державних нормативiв i стандартiв

ДО              Державного комiтету України у справах мiстобуду-

ЗАТВЕРДЖЕННЯ    вання i архiтектури

ЗАТВЕРДЖЕНI     Наказом Державного комiтету України у справах

                мiстобудування i архiтектури вiд 7 травня 1997

                року   76 та введенi в дiю з 1 сiчня 1998 року

З введенням в дiю ДБН В.2.6.-14-95 (том 1, 2 i 3) втрачають силуна територiї України СНиП 11-26-76, СНиП 3.04.01-87 (роздiл

"Покрiвлi"), РСН 295-88, РСН 353-90, РСН  355-91  (роздiл  "Покрiв-

лi"), ВСН 10-89.


                               ЗМIСТ

ДБН В.2.6-14-95      Конструкцiї будинкiв i споруд

                     Покриття будинкiв i споруд

               Том 1 Проектування ..................   1

ДБН В.2.6-14-95      Конструкцiї будинкiв i споруд

                     Покриття будинкiв i споруд

               Том 2 Влаштування ................... 100

ДБН В.2.6-14-95      Конструкцiї будинкiв i споруд

                     Покриття будинкiв i споруд

               Том 3 Експлуатацiя .................. 138


                 ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

 

                  КОНСТРУКЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД.

                    ПОКРИТТЯ БУДИНКIВ I СПОРУД

                          ДБН В.2.6-14-95

                             

  Том 1

                           Проектування

                         Видання офiцiйне

 Державний комiтет України у справах мiстобудування i архiтектури

                             Київ 1998


-------------------------------------------------------------------|  Конструкцiї будинкiв i споруд.               ДБН В.2.6-14-95   ||  Покриття будинкiв i споруд.                                    |

|  Том 1 Проектування                           Вводиться вперше  |

-------------------------------------------------------------------

                       1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1 Данi норми є обов'язковими при проектуваннi покриттiв  бу-

динкiв i споруд промислового, цивiльного  i  сiльськогосподарського

призначення.

     1.2 Конструкцiю покриття у виглядi сумiщених чи горищних (про-

хiдних, напiвпрохiдних чи технiчних) дахiв слiд призначати з ураху-

ванням проектування вiдповiдних будинкiв,  архiтектурно-будiвельних

i економiчних вимог, конфiгурацiї будинкiв  у  планi,  забезпечення

надiйного вiдведення води з покрiвлi, навантажень  на  покриття,  а

також клiматичних районiв будiвництва.

     1.3 При розробцi конструктивних вирiшень дахiв необхiдно керу-

ватись такими вимогами:

     - загальна довговiчнiсть всiх елементiв покриття повинна бути:

       для виробничих будинкiв i споруд - не менше довговiчностi

       iнших надземних частин у межах 30 рокiв; для житлових i гро-

       мадських будинкiв у залежностi вiд їх призначення i класу -

       у межах 30-150 рокiв;

     - надiйне вiдведення води з покриття повинно забезпечуватись

       вiдповiдним похилом його схилiв при спiввiдношеннi i висоти

       гребенiв водороздiлiв до основ у межах 1-200.

           Адекватні величини похилів і (в %) і a (у град)

 ------------------------------------------------------------------------

 |і,%   |1  |1,5| 5 |10 |15 |20|25|30|40|50|60|70|80|100|120|160|180|200|

 |----------------------------------------------------------------------|

 |a,град|0,6|1  | 3 |5,5|8,5|11|14|17|22|27|31|35|39| 45| 50| 56| 61| 63|

 ------------------------------------------------------------------------

     При виборi форми даху необхiдно враховувати перенесення  снiгу

i його накопичування на покриттi вiд дiї вiтру;  для  забезпечення

мiнiмального вiдкладення снiгу слiд проектувати покриття без висту-

паючих над ним частин заввишки понад 1 м, а також без понижених за-

мкнутих просторiв i високих парапетiв.

     1.4 Покриття повиннi бути вогнестiйкими; згiдно з " Протипо-

жежними нормами" (СНиП 2.01.02-85*) мiнiмальна межа  вогнестiйкостi

елементiв покриття (у годинах) i мiнiмальна межа розповсюдження во-

гню по ньому (у сантиметрах) повиннi бути ув'язанi зi ступенем вог-

нестiйкостi будинкiв, до складу яких воно входить.

     1.5 Вид покрiвель слiд вибирати згiдно з даними, наведеними  у

таблицi 1, виходячи iз забезпечення рiвнодовговiчностi ї з  iншими

огороджувальними  конструкцiями  будинкiв  i  в  залежностi   вiд

технiчної можливостi вирiшення необхiдного похилу покрiвлi, а також

iз врахуванням економiчностi прийнятої маси покрiвельних матерiалiв

та екологiчної безпеки їх застосування.

     1.6 Матерiали, якi використовуються у складi покриттiв, повин-

нi пройти токсиколого-гiгiєнiчну оцiнку i бути погодженi з Мiнiсте-

рством охорони здоров'я в установленому порядку.


Таблиця 1    Вихiднi характеристики покрiвель сумiщених i горищних дахiв

--------------------------------------------------------------------------------

|                       |Довго-|   Навантаження на покрівлю    |Маса   |Допус  |

|                       |віч-  |-------------------------------|покрі- |тимий  |

|                       |ність,|Нагрi- |Меха-  |хімічна  дiя   |вель-  |похил, |

|                       |умовн.|вання  |нiчнi  |середовища3)    |ного   |  %    |

|                       |років |до тем-|(удар- |---------------|ки-    |       |

|Вид покрiвель          |      |перату-| нi),  |луж-   |кис-   |лима i |       |

|                       |      |ри,  °С,|кгс.м, |них    |лот-   |захис- |       |

|                       |      |не бi- |не бi- |роз-   |них    |ного   |       |

|                       |      |льше 1)|льше 1)|чинів  |роз-   |шару,  |       |

|                       |      |       |       |       |чинів  | кг    |       |

|------------------------------------------------------------------------------|

|                             Сумiщенi дахи                                    |

|------------------------------------------------------------------------------|

|1 Покрiвлi рулоннi з   |      |       |       |       |       |       |       |

|  руберойдiв з захисним|      |       |       |       |       |       |       |

|  шаром iз:            |      |       |       |       |       |       |       |

|а) бетонних або армоце-|15-20 |   65  |   10  |Допуск.|   Не  |150-200|0 менше|

|   ментних плит        |      |       |       |       |допуск.|       |  2,5  |

|                       |      |       |       |       |       |       |       |

|б) клiнкерних або  гра-|15-20 |   65  |    5  |Те саме|Допуск.|120-150|Те саме|

|   нітних облицювань   |      |       |       |       |       |       |       |

|                       |      |       |       |       |       |       |       |

|в) асфальтобетонних    |15-20 |   65  |    5  |   "   |Те саме|80-100 |  "    |

|   плит                |      |       |       |       |       |       |       |

|                       |      |       |       |       |       |       |       |

|г) гравiю або кам'яного|10-15 |   65  |    2  |Допуск4)|Допуск5)|30-50  | менше |

|   дрібняка            |      |       |       |       |       |       |  10   |

|                       |      |       |       |       |       |       |       |

|д) верхнього шару рубе-|10-15 |   75  |    1  |Те саме|Те саме| 8-12  |10-256) |

|   ройду з крупнозерни-|      |       |       |       |       |       |       |

|   стою чи лускатою-   |      |       |       |       |       |       |       |

|   посипкою            |      |       |       |       |       |       |       |

|                       |      |       |       |       |       |       |       |

|2 Покрiвлi килимовi з  |      |       |       |       |       |       |       |

|  плiвкових полiмерних |      |       |       |       |       |       |       |

|  матерiалiв:          |      |       |       |       |       |       |       |

|а) з суцiльним приклею-|30-40 |   90  |    1  |   "   |   "   |1,5-3  |Без    |

|   ванням              |      |       |       |       |       |       |обмеж. |

|б) з привантажувальним |30-40 |   90  |    2  |   "   |   "   |50-60  |0-7,5  |

|   шаром               |      |       |       |       |       |       |       |

|                       |      |       |       |       |       |       |       |

|3 Покрiвлi мастиковi   |      |       |       |       |       |       |       |

|  iз:                  |      |       |       |       |       |       |       |

|а) бiтумних емульсiйних|20-25 |   90  |    1  |   "   |   "   |6-12   |0-100  |

|   мастик              |      |       |       |       |       |       |       |

|б) бiтумно-полiмерних  |15-20 |   80  |    1  |   "   |   "   |4-10   |0-25   |

|   мастик              |      |       |       |       |       |       |       |

|в) полiмерних мастик   |20-25 |   90  |    1  |   "   |   "   |4-8    |0-100  |

|                       |      |       |       |       |       |       |       |

|4 Покрiвлi комбiнованi |15-20 |   80  |    1  |   "   |   "   |6-12   |0-25   |

|  мастиковi на рулонних|      |       |       |       |       |       |       |

|  пiдкладках iз руберо-|      |       |       |       |       |       |       |

|  йду та iнших         |      |       |       |       |       |       |       |

|  матерiалiв           |      |       |       |       |       |       |       |

--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------

|                       |Довго-|   Навантаження на покрівлю    |Маса   |Допус  |

|                       |віч-  |-------------------------------|покрі- |тимий  |

|                       |ність,|Нагрi- |Меха-  |хімічна  дiя   |вель-  |похил, |

|                       |умовн.|вання  |нiчнi  |середовища3)    |ного   |  %    |

|                       |років |до тем-|(удар- |---------------|ки-    |       |

|Вид покрiвель          |      |перату-| нi),  |луж-   |кис-   |лима i |       |

|                       |      |ри,  °С,|кгс.м, |них    |лот-   |захис- |       |

|                       |      |не бi- |не бi- |роз-   |них    |ного   |       |

|                       |      |льше 1)|льше 1)|чинів  |роз-   |шару,  |       |

|                       |      |       |       |       |чинів  | кг    |       |

|------------------------------------------------------------------------------|

|                               Горищнi дахи                                   |

|------------------------------------------------------------------------------|

|5 Покрiвлi на основi:  |50-150|   7)  |   7)  |   7)  |    7) |   7)  |3-10   |

|а) великорозмiрних     |      |       |       |       |       |       |       |

|   залiзобетонних пок- |      |       |       |       |       |       |       |

|   рiвельних плит      |      |       |       |       |       |       |       |

|   (лоткiв)            |      |       |       |       |       |       |       |

|   повної заводської   |      |       |       |       |       |       |       |

|   готовностi          |      |       |       |       |       |       |       |

|                       |      |       |       |       |       |       |       |

|б) рулонних, плівкових |   8) |   8)  |   8)  |   8)  |    8) |   8)  |0-25   |

|   полімерних чи масти-|      |       |       |       |       |       |       |

|   кових матеріалів по |      |       |       |       |       |       |       |

|   залізобетонному нас-|      |       |       |       |       |       |       |

|   тилу з влаштуванням |      |       |       |       |       |       |       |

|   захисного шару      |      |       |       |       |       |       |       |

|                       |      |       |       |       |       |       |       |

|в) азбстоцементних     |30-50 |   Не  |  Не   |Допуск.|   Не  |14-20  |10-33  |

|   листів              |      |реглам.|допуск.|       |допуск.|       |       |

|                       |      |       |       |       |       |       |       |

|г) черепиці            |60-100|Те саме|Те саме|Те саме|Допуск.|40-50  |50-100 |

|                       |      |       |       |       |       |       |       |

|д) листів оцинкованої  |30-150|   "   |   1   |  Не   |  Не   | 4-6   |10-100 |

|   сталі та інших видів|      |       |       |допуск.|допуск.|       |       |

|   металу              |      |       |       |       |       |       |       |

|                       |      |       |       |       |       |       |       |

|е) листів типу         |15-20 |   75  |   1   |Допуск.|Те саме| 4-6   |25-100 |

|   "шинглас"           |      |       |       |       |       |       |       |

|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |

|         1) При безпосереднiй i  тривалiй  дiї  на  покрiвельний  килим       |

|бiльш високих температур вiдбувається прискорене пластичне змiщення           |

|(зсув для бiтумiв) та структурне зруйнування (старiння для полiме-            |

|рiв) покрiвельного матерiалу. Для зниження  температури  нагрiвання           |

|покрiвлi матерiали захисних шарiв (бронюючi посипки,  пофарбування)           |

|повиннi бути свiтлих тонiв. При наявностi мiсцевих  (технологiчних)           |

|джерел променевого тепловидiлення вiдповiднi дiлянки покрiвлi пови-           |

|ннi захищатися навiсними екранами.                                            |

|     2) Ударна дiя при роботi ломами умовно прирiвнюється до ударiв           |

|твердих предметiв масою 30 кг при їх падiннi з висоти 1 м; при  ро-           |

|ботi металевими лопатами - предметiв масою 5  кг;  при  роботi  де-           |

|рев'яними лопатами - предметiв масою 1 кг.                                    |

|     3) Передбачається можливiсть дiї на покрiвлю шкiдливих промис-           |

|лових виносiв, якi створюють агресивнi середовища.                            |

|     4) Бiтумнi мастики в захисних шарах, якi застосовуються на по-           |

|крiвлях з похилом менше 10% i на якi можлива  дiя  лужної  агресiї,           |

|повиннi мати в своєму складi домiшки    хлорсульфополiетиленового           |

|лаку в кiлькостi 3-5% (в перерахунку на суху речовину) до маси  бi-           |


|туму та тонкомолотi наповнювачi iз карбонатних порiд (крейди,  вап-           ||няку).                                                                        ||     5) Гравiй та кам'яний дрiбняк для захисних шарiв повиннi  бути           |

|iз камiння вивержених порiд, стiйких до дiї розчинiв кислот.                  |

|     6) На дiлянках сумiщених дахiв з похилом бiльше 25% (якi допу-           |

|скаються у виключних випадках) крiм приклеювання покрiвельного  ки-           |

|лима мастиками слiд передбачати додаткове анкерне закрiплення  його           |

|до основи з допомогою спецiальних пробок-вкладишiв,  закрiплених  в           |

|конструкцiї покриття, чи мембран, якi виключають сповзання, i  теп-           |

|лоiзоляцiйного шару.                                                          |

|     7) Приймати згiдно з вимогами ДБН 338-92 "Проектування,  влаш-           |

|тування та екесплуатацiя iндустрiальних безрулонних дахiв  житлових           |

|i громадських будинкiв" (див. табл. 2 з урахуванням 1.1, 1.6, 1.14,           |

|1.15, 1.16, 2.1, 2.2, 2.13, 2.14 та iн.)                                      |

|     8) Приймати згiдно з 1.г, 1.д, 2.а, 2.6, 3.а, 3.6, 3.в або 4             |

|цiєї таблицi.                                                                 |

--------------------------------------------------------------------------------

                 

2 ПРОЕКТУВАННЯ СУМIЩЕНИХ ДАХIВ

                     

     Загальнi вимоги

     2.1 При проектуваннi сумiщених дахiв слiд розрiзняти неексплу-

атованi, експлуатованi i спецiальнi види покрiвель, при цьому:

     - загальна площа  свiтлопропускного  заповнення  (лiхтарiв)  i

       площа розмiщеного на покриттi обладнання  не  повинна  пере-

       вищувати 15% його поверхнi; в цьому випадку необхiдно приз-

       начати  неексплуатований вид покрiвлi;

     - за необхiдностi зосередження на покриттi (по  всiй  поверхнi

       або локально) свiтлопропускного заповнення i  обладнання  на

       площi, що складає вiд 15 до 30% його поверхнi, а  також  при

       використаннi покриття як зони вiдпочинку слiд призначати

       експлуатований вид покрiвлi (по всiй поверхнi або локально);

     - розмiщення на покриттi обладнання на  площi,  яка  перевищує

       30% його поверхнi, не допускається; у цьому випадку слiд пе-

       редбачати будiвництво технiчних поверхiв (технiчних горищ)

       або зведення на покрiвлi закритих дiлянок (при локальному

       скупченнi обладнання).

     При застосуваннi на покриттях зенiтних лiхтарiв  межу  вогнес-

тiйкостi їх елементiв слiд призначати згiдно з  нормами  "Виробничi

будинки" (СНиП 2.09.02-85) в залежностi вiд ступеня  вогнестiйкостi

будинкiв i категорiї примiщень у їх складi.

     2.2 Проектнi вирiшення покрiвель є складовою частиною проектiв

будинкiв i споруд i включають окремi робочi  креслення  та  роздiли

пояснювальної записки i кошторису.

     Робочi креслення покрiвель повиннi мiстити:

     - план покрiвлi з розбивкою покриття на водороздiли, позначен-

       ням поперечного i поздовжнього розрiзiв основи покрiвлi, на-

       прямку i величини похилу основних схилiв;

     - план розмiщення на покриттi  деформацiйних  швiв  i  системи

       осушення теплоiзоляцiйного шару (компенсаторiв, вентканалiв

       i витяжок) з позначенням мiсць розташування розроблених та

       типових вузлiв i деталей покрiвлi;

     - конструктивнi вирiшення нетипових вузлiв i деталей щодо  об-

       ладнання примикань покрiвлi до водостокiв (карнизiв, воро-

       нок), стiн, парапетiв, лiхтарiв, шахт, дефлекторiв, труб,

       пiдставок пiд обладнання та iнших конструкцiй, якi виступа-

       ють над покриттям чи проходять через нього (при посиланнях

       на типовi вирiшення таких деталей слiд наводити номери типо-

       вих альбомiв, якi їх мiстять);

     - опис складу елементiв сумiщеного покриття на усiх поперечних

       та поздовжнiх розрiзах будинкiв i споруд з обов'язковим заз-

       наченням марок матерiалiв, державних стандартiв i  технiчних

       умов, яким цi матерiали повиннi вiдповiдати; тут же на роз-

       рiзах слiд позначати мiсця розмiщення всiх розроблених i ви-

       користаних типових вузлiв i деталей пiдсилення i облаштуван-

       ня примикань покрiвель;

     - запис у примiтках особливих вимог щодо  влаштування  окремих

       шарiв сумiщених дахiв та їх деталей;

     - вибiрку видiв i розрахунки кiлькостi матерiалiв,  необхiдних

       для влаштування даху.

     Роздiл пояснювальної записки повинен мiстити:

     - данi про клiматичнi умови району забудови та наявнiсть агре-

       сивного впливу на покриття;

     - загальну технiчну характеристику конструкцiї сумiщеного пок-

       риття i прийнятої системи осушувальної вентиляцiї та водовi-

       дводу;

     - спецiальнi вимоги i данi про вогнестiйкiсть елементiв даху;

     - вимоги щодо технологiї i органiзацiї покрiвельних  робiт  на

       даному об'єктi, включаючи правила технiки безпеки i протипо-

       жежнi заходи;

     - вказiвки про можливiсть одночасного виконання на покрiвлi

       iнших будiвельних робiт;

     - вказiвки про умови зберiгання та транспортування будiвельних

       матерiалiв;

     - перелiк нормативних документiв з технологiї виконання покрi-

       вельних робiт;

     - основнi рекомендацiї щодо експлуатацiї покрiвлi.

     Роздiл кошторису на покрiвельнi роботи повинен враховувати усi

види i обсяги робiт на покриттi i вiдповiдати дiючим нормам, прави-

лам i розцiнкам.

     2.3 Згiдно iз схемами конструктивних  вирiшень,  наведеними  в

додатку 2, перерiз сумiщеного даху повинен мiстити  в  собi  певний

ряд обов'язкових i додаткових елементiв (шарiв), а саме:

     - до обов'язкових елементiв (шарiв) вiдносяться: несучi елеме-

       нти покриття; пароiзоляцiйний шар; теплоiзоляцiйний шар;

       елементи осушувальної вентиляцiї (повiтрянi прошарки i ком-

       пенсатори, продухи, вентканали i витяжки); покрiвельний ки-

       лим; захисний шар;

     - до додаткових елементiв (шарiв) вiдносяться: похилоутворюю-

       чий шар; вирiвнюючi шари (шпаклiвка, стяжка); роздiляючi ша-

       ри (шари ковзання).

     2.4 Несучi елементи покриття (балки, ферми, плити, настили)  є

складовою частиною несучих каркасiв будинкiв i приймаються згiдно з

нормами проектування вiдповiдних  будинкiв  i  споруд;  типи  iнших

обов'язкових елементiв сумiщених дахiв слiд приймати згiдно з вирi-

шеннями, наведеними в додатку 2, i вимогами цих норм.

              

  Проектування паро- i теплоiзоляцiї

     2.5 Теплоiзоляцiйний шар сумiщеного даху слiд призначати у вi-

дповiдностi з теплотехнiчним розрахунком, наведеним у додатку 4, iз

негорючих i трудногорючих матерiалiв iз мiцнiстю на стиск не  менше


нiж 0,6 кгс/см i об'ємною масою в межах вiд 3О до 600 кг/м .

     Типи теплоiзоляцiї з застосуванням таких матерiалiв наведенi в

таблицi 2.

 Таблиця 2

                        Типи теплоiзоляцiї

------------------------------------------------------------------------------

|Тип     |                                                |Мiцнiсть |Об'ємна |

|тепло-  |     Матерiали теплоiзоляцiї                    |на стиск,|маса,   |

|iзоляцiї|                                                |кгс/см2   |кг/м3    |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  Т-1   |Плити iз резольнофенолформальдегiдного          |         |        |

|        |пiнопласту (ГОСТ 20916-87)                      |  1,5-2  |  100   |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  Т-2   |Плити пiнополiстирольнi (ГОСТ 15588-86) або     |         |        |

|        |пiнополiуретановi (ТУ 8-56-70, ТУ 67-78-75,     |         |        |

|        |ТУ 67-98-75)                                    |  1-1,5  | 50-150 |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  Т-2а  |Плити iз екструдованого пiнополiстиролу         |         |        |

|        |(ГОСТ РФ NНV.900 1.4.0291)                      |  3-4    | 30-40  |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  Т-З   |Мiнераловатнi плити на синтетичному i бiтумному |  0,6    | 200    |

|        |в'яжучому жорсткi (ГОСТ 12394-66) i напiвжорст- |         |        |

|        |кi (ГОСТ 10140-82. ГОСТ 9573-82)                |         |        |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  Т-4   |Мiнераловатнi гiдрофобiзованi плити пiдвищеної  |  0,8-1  | 200    |

|        |жорсткостi iз гiдромаси (ТУ 211 РРФСР-З-72-76)  |         |        |

|        |або пресованi (ТУ 21-ЛитРСР-39-74)              |         |        |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  Т-5   |Перлiтофосфогелевi плити (ТУ 21 України 512-92) |  2-3    |200-300 |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  Т-6   |Перлiтопластбетоннi плити (ТУ 480-1-145-85)     |  2-3    |200-300 |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  Т-7   |Плити теплоiзоляцiйнi полiстиролбетоннi         |  2-3    |200-300 |

|        |(ТУ 21 України 315-92)                          |         |        |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  Т-8   |Плити iз пiно- i газоскла (ТУ 21 БРСР 86-73)    |  5-10   |200-400 |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  Т-9   |Плити деревноволокнистi (ГОСТ 4596-86), деревно |  5-10   |200-600 |

|        |стружковi (ГОСТ 26816-86) i фiбролiтовi         |         |        |

|        |(ГОСТ 8928-81)                                  |         |        |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  Т-IО  |Плити iз арболiту (ГОСТ 19222-84)               |  4-8    |200-600 |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  Т-11  |Плити iз нiздрюватих бетонiв (газо- i пiнобетони|  6-12   |300-600 |

|        |ТУ 234 УРСР 386-91)                             |         |        |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  Т-12  |Плити iз легких бетонiв (керамзитобетон, перлi- | 10      |600     |

|        |тобетон, ТУ 400-1-63-72)                        |         |        |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  Т-IЗ  |Легкi теплоiзоляцiйнi бетони монолiтного уклада-|  5      |600     |

|        |ння (ГОСТ 25820-83)                             |         |        |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  Т-14  |Гравiй керамзитовий (ТУ 234 УРСР 1272001-02-91, |  -      |200-400 |

|        |ТУ 21 УРСР 392-86, ТУ 21 УРСР 406-86)           |         |        |

------------------------------------------------------------------------------

     Примiтка 1. При виборi типу теплоiзоляцiї слiд керуватися  да-

ними про пожежонебезпечнi властивостi, наведенi у технiчних  умовах

i стандартах на цi матерiали.


     Примiтка 2. Мiцнiсть на стиск теплоiзоляцiй типу Т-3, Т-4 виз-начається при 10%-вiй деформацiї.

     Примiтка 3. Плити утеплювача в теплоiзоляцiях типу Т-1  i  Т-5

для виключення ушкоджень i  зволоження  рекомендується  заздалегiдь

обклеювати руберойдом; обов'язкового попереднього обклеювання рубе-

ройдом потребують плити утеплювача типу Т-2 (iз пiнополiстиролу)  у

випадку безпосереднього наклеювання по них  покрiвельного  шару  на

гарячих мастиках або мастиках, якi мiстять в своєму складi  розчин-

ники.

     Примiтка 4. Безпосереднє укладання покрiвельних килимiв на по-

верхню плитних утеплювачiв з мiцнiстю на стиск меншою нiж 1 кгс/см2

(типи теплоiзоляцiї Т-3 i Т-4) не допускається.

     Примiтка 5. Безпосереднiй контакт теплоiзоляцiї  типу  Т-1  зi

сталевим профiльованим настилом не допускається.

     2.6 Основами пiд теплоiзоляцiйний шар приймаються:

     - для плитних утеплювачiв з об'ємною масою до 300 кг/м - пове-

       рхня пароiзоляцiйного шару, вирiвняна поверхня монолiтного

       похилоутворюючого шару iз легких бетонiв, вирiвняна поверх-

       ня несучих елементiв покриття; слiд передбачати закрiплення

       плит локально (крапковим чи смуговим приклеюванням на площi

       не менше 50%) або суцiльним приклеюванням їх до основи, а

       на похилах 15% i бiльше - додаткове закрiплення проти спов-

       зання;

     - для плитних утеплювачiв з об'ємною масою 300 кг/м3 i бiльше

       - поверхня пароiзоляцiйного шару, вирiвнянi поверхнi монолi-

       тного (iз легких бетонiв) чи сипкого (iз керамзитового гра-

       вiю) похилоутворюючого шару i вирiвняна поверхня несучих

       елементiв покриття при укладаннi таких плит насухо; на похи-

       лах 15% i бiльше слiд передбачати закрiплення плит проти

       сповзання; похил основи iз сипкого похилоутворюючого шару не

       повинен перевищувати 5%;

     - для монолiтних i сипких утеплювачiв - поверхня пароiзоляцiй-

       ного шару, безпосередньо поверхня несучих елементiв  покрит-

       тя; на похилах 15% i бiльше монолiтний теплоiзоляцiйний шар

       потребує додаткового закрiплення проти сповзання; сипкi теп-

       лоiзоляцiйнi шари допускається застосовувати на похилах, що

       не перевищують 5%.

     Примiтка. При застосуваннi  екструдованого  пiнополiстиролу  в

iнверсiйних конструкцiях сумiщених дахiв (тип покриття ПК-6,  дода-

ток 2) основою для теплоiзоляцiйного шару служить поверхня покрiве-

льного килима.

     2.7 Допустиме навантаження на теплоiзоляцiйнi шари iз утеплю-

вачiв мiцнiстю 1 кгс/м2 i менше не повинно перевищувати 10 кгс/м2.

     2.8 У проектах будинкiв з покриттям iз металевого  профiльова-

ного настилу i теплоiзоляцiйного шару iз горючих i важкогорючих ма-

терiалiв необхiдно передбачати заповнення порожнин ребер настилу на

довжину 250 мм з негорючих матерiалiв (мiнеральної  вати  тощо),  а

також в мiсцях примикань настилу до стiн, деформацiйних швiв,  стi-

нок лiхтарiв, а також до кожного боку гребенiв i єндов покриття.

     2.9 Для захисту вiд зволоження теплоiзоляцiйного шару в покри-

ттях будинкiв i споруд з  нормальним,  вологим  i  мокрим  режимами

експлуатацiї слiд передбачати пароiзоляцiю (нижче теплоiзоляцiйного

шару), методика розрахунку якої наведена в додатку 4.


     Типи пароiзоляцiй, якi охоплюють необхiдний  дiапазон  захистувiд можливого зволоження теплоiзоляцiйного шару, наведенi в таблицi 3.     2.10 Основою пiд пароiзоляцiйний шар повинна служити  ретельно

вирiвняна (шпаклiвкою, затиркою чи  штукатуркою)  поверхня  несучих

елементiв покриття; слiд передбачати наклеювання рулонних  накладок

i компенсаторiв, якi запобiгають руйнуванню  пароiзоляцiйного  шару

над стиковими сполученнями елементiв покриття.

     В мiсцях примикання елементiв покриття до стiн, лiхтарiв, шахт

та iнших конструкцiй, що проходять через нього, пароiзоляцiя повин-

на продовжуватись на висоту, рiвну товщинi теплоiзоляцiйного  шару;

в мiсцях деформацiйних швiв пароiзоляцiя повинна  перекривати  краї

накладного компенсатора.

  Таблиця 3

                         Типи пароiзоляцiї

------------------------------------------------------------------------------

|Тип     |                                          |Товшина|Опiр паропроник-|

|пароiзо-|             Матерiали пароiзоляцiї       |шару,  |ненню,          |

|ляцiї   |                                          |мм     | м2 × год × Па/мг |

|----------------------------------------------------------------------------|

|                                  Фарбувальна                               |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  П-I   |Пофарбування гарячим бiтумом за 1 раз     |   2   |       0,3      |

|  П-2   |Те саме за 2 рази                         |   4   |       0,48     |

|  П-З   |Пофарбування бiтумно-кукерсольною мастикою|   1   |       0,64     |

|        |за 1 раз                                  |       |                |

|  П-4   |Те саме за 2 рази                         |   2   |       1,1      |

|  П-5   |Пофарбування бiтумною емульсiйною пастою  |   2   |       0,28     |

|        |за 1 раз                                  |       |                |

|  П-6   |Те саме за 2 рази                         |   4   |       0,42     |

|  П-7   |Пофарбування бiтумно-каучуковою мастикою  |   1   |       1,36     |

|  П-8   |Пофарбування каучуковою мастикою          |   1   |       1,74     |

|----------------------------------------------------------------------------|

|                                  Прокладкова                               |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  П-9   |Пергамiн покрiвельний                     |   0,4 |       0,33     |

|  П-1О  |Руберойд покрiвельний пiдкладковий        |   1,5 |       1,1      |

|  П-11  |Полiетиленова плiвка                      |   0,2 |       7,3      |

|----------------------------------------------------------------------------|

|                                 Обклеювальна                               |

|----------------------------------------------------------------------------|

|  П-12  |Руберойд, наклеєний на гарячий бiтум i    |   5,5 |       1,68     |

|        |покритий зверху шаром бiтуму (для приклею-|       |                |

|        |вання теплоiзоляцiйних матерiалiв)        |       |                |

|  П-1З  |Руберойд, наклеєний на гарячий бiтум      |   3,5 |       1,36     |

|  П-14  |Руберойд, наклеєний на бiтумно-кукерсольну|   3,5 |       2,17     |

|        |мастику i покритий шаром цiєї мастики     |       |                |

|  П-15  |Руберойд, наклеєний на бiтумно-кукерсольну|   2,5 |       1,74     |

|        |мастику                                   |       |                |

------------------------------------------------------------------------------

            Проектування систем осушувальної вентиляцiї

     2.11 Основним заходом, який виключає конденсацiю вологи в  су-

мiщених покриттях, є вентиляцiя їх товщi зовнiшнiм повiтрям.  Влаш-

тування пароiзоляцiї бiля внутрiшньої поверхнi огороджувальних кон-

струкцiй має при цьому допомiжне призначення - для зменшення  кiль-

костi елементiв i спрощення конструкцiї вентиляцiйних систем.

     Елементами вентиляцiйних систем слiд призначати (по  мiрi  ус-


кладнення): повiтряний прошарок над шаром теплоiзоляцiї;  компенса-тори з осушувальними патрубками; продухи з  карнизними  i  рядовими

флюгарками; канали з магiстральними флюгарками.

     Вентиляцiйнi продухи i канали слiд передбачати тiльки у  товщi

негорючих теплоiзоляцiйних матерiалiв: мiнiмальна межа вогнестiйко-

стi покрiвельного килима при цьому повинна складати  не  менше  нiж

0,5 год при мiнiмальнiй межi  розповсюдження  вогню  по  ньому,  що

дорiвнює нулю. Методика вибору i  розрахунку  вентиляцiйних  систем

наведена в додатку 4.

     2.12 На покриттях з похилом до 10% при наклеюваннi  покрiвель-

ного килима на поверхню вирiвнюючих стяжок основним i  обов'язковим

елементом вентиляцiйної системи повинен бути  повiтряний  прошарок,

який розмiщується пiд покрiвельним килимом i сполучається з зовнiш-

нiм повiтрям через його вiдкриту крайку по периметру покриття;  при

переходi вiд нормального до мокрого вологiсного режиму експлуатацiї

примiщень пiд покриттям вентиляцiйна система з повiтряним прошарком

доповнюється продухами i каналами у товщi теплоiзоляцiйного шару.

     На покриттях з похилом понад 10%, а також при наклеюваннi пок-

рiвельного килима безпосередньо на поверхню теплоiзоляцiйного  шару

застосування повiтряного прошарку виключається; основними елемента-

ми вентиляцiйних систем у цих випадках повиннi бути повiтрянi  про-

духи i канали у товщi теплоiзоляцiйного шару у поєднаннi їх iз зов-

нiшнiм повiтрям через систему флюгарок.

     2.13 Для створення повiтряного прошарку слiд передбачати лока-

льне (крапкове чи смугове) приклеювання покрiвельного килима до ос-

нови; при цьому крапкове i смугове приклеювання повиннi бути рiвно-

мiрними i складати: крапкове 5% i смугове 25% загальної площi  пок-

рiвельного килима на похилах 0 і менше 2,5% i вiдповiдно 10 i 30% на

похилах 2,5 менше 5%, 15% i 35% на похилах 5 менше 10%; при крапко-

вому локальному закрiпленнi слiд призначати наклеювання  покрiвель-

ного килима на пiдкладцi iз перфорованого руберойду.

     2.14 Трикутнi компенсатори в поєднаннi з повiтряними прошарка-

ми передбачають розрiзку пiд ними всiєї товщi покрiвельного  килима

(схема на рисунку 1 додатка 6), що зумовлює наступне їх застосуван-

ня: безпосередньо на поверхнi покрiвлi вздовж основних схилiв  пок-

риття - в складi однопрогонових покриттiв незалежно вiд їх  похилу;

тiльки вздовж поперечних i поздовжнiх  гребенiв  водороздiлiв  -  у

складi плоских (з похилом до 10%) багатопрогонових покриттiв; тiль-

ки вздовж поперечних гребенiв водороздiлiв - у складi схильних  ба-

гатопрогонових покриттiв (з похилом 10% i бiльше).

     Для сполучення порожнин компенсатора з зовнiшнiм повiтрям слiд

передбачати  застосування  осушувальних  патрубкiв    оцинкованої

покрiвельної сталi або пластмаси з  екрануючим  захистом  вихiдного

отвору (схема на рисунку 3 додатка 6).

     2.15 Вентиляцiйнi продухи слiд передбачати завширшки 20  мм  i

глибиною, рiвною товщинi теплоiзоляцiйного шару; при ширинi  до  20

мм  утеплення  дна  продуху   не   потрiбне.   Утворення   продухiв

забезпечується: розкладанням  на  покриттi  теплоiзоляцiйного  шару

плит з утворенням мiж ними повiтряних промiжкiв  завширшки  20  мм,

якi у виглядi чiтко окреслених лiнiйних пазiв розрiзають  теплоiзо-

ляцiйний шар i через задану вiдстань повторюються вздовж схилу пок-

риття; те саме, але заформуванням у товщу  монолiтного  теплоiзоля-

цiйного шару брускiв-вкладишiв завтовшки 20 мм з подальшим  вийман-

ням їх пiсля завершення процесу  тужавлення  матерiалу  монолiтного

утеплювача; те саме, але закладанням у товщу  насипного  утеплювача

гнутого  П-подiбного  профiлю  завширшки  20  мм     перфорованої

оцинкованої покрiвельної сталi.

     2.16 Вентиляцiйнi канали слiд передбачати в товщi  теплоiзоля-

цiйного шару в сумiщених покрiвлях багатопрогонових будинкiв, а са-


ме: на плоских покриттях (з похилом до 10%) вздовж поперечних i по-

здовжнiх гребенiв водороздiлiв; на схильних  покриттях    похилом

10% i бiльше) - тiльки вздовж поперечних гребенiв водороздiлiв. Ка-

нали повиннi бути завширшки 60-100 мм i завглибшки на  всю  товщину

теплоiзоляцiйного  шару  з  утепленням  дна  вкладишем      смуги

мiнеральної  вати  завтовшки  20  мм  i  перекритi  накладками  

оцинкованої покрiвельної сталi або листової пластмаси.

     2.17 Для сполучення продухiв i каналiв iз  зовнiшнiм  повiтрям

слiд передбачити застосування прикарнизних, рядових i магiстральних

флюгарок iз оцинкованої покрiвельної сталi чи пластмаси з  екраную-

чим захистом вихiдного отвору.

                 Проектування покрiвельних килимiв

     2.18 Проектування покрiвельних килимiв необхiдно здiйснювати в

ув'язцi з основами, на якi вони вкладаються, i захисними  покриття-

ми, якi забезпечують надiйнiсть їх експлуатацiї. З урахуванням  цих

вимог конструкцiї покрiвель сумiщених дахiв в залежностi вiд похилу

покриття i прийнятих до  застосування  матерiалiв  слiд  призначати

згiдно з даними таблицi 4.

     2.19 Основами пiд покрiвельний килим сумiщених дахiв

приймаються:

     - на похилах 0 менше 2,5%: вирiвняна поверхня утеплювачiв iз

       легких бетонiв або армована вирiвнююча стяжка по поверхнi

       плитних чи сипких утеплювачiв з об'ємною масою 300 кг/см3 i

       бiльше пiд експлуатованi покриття з укладанням покрiвельного

       килима по суцiльнiй роздiльнiй пiдкладцi насухо; поверхня

       монолiтних чи збiрних (листових) вирiвнюючих стяжок по утеп-

       лювачах з об'ємною масою менше 300 кг/см3 з локальною (сму-

       говою чи крапковою) приклейкою покрiвельного килима до осно-

       ви; поверхня теплоiзоляцiйного шару iз монолiтних i калiбро-

       ваних плитних утеплювачiв з об'ємною масою менше 300 кг/см3

       i мiцнiстю на стиск 1 кгс/см2 i бiльше з суцiльною приклей-

       кою покрiвельного килима до основи;

     - на похилах 2,5% менше 10%: поверхнi монолiтних вирiвнюючих

       стяжок по утеплювачах з об'ємною масою менше 300 кг/см3 з

       локальною (смуговою чи крапковою) приклейкою покрiвельного

       килима до основи; поверхня теплоiзоляцiйного шару iз монолi-

       тних i калiброваних плитних утеплювачiв з об'ємною масою ме-

       нше 300 кг/см3 i мiцнiстю на стиск 1 кгс/см2 i бiльше з су-

       цiльною приклейкою покрiвельного килима до основи;

     - на похилах 10-25%: бетоннi i залiзобетоннi поверхнi несучих

       елементiв покриття, вирiвнянi поверхнi монолiтних утеплюва-

       чiв з об'ємною масою 300 кг/см3 i бiльше i поверхнi монолiт-

       них вирiвнюючих стяжок по утеплювачах з об'ємною масою менше

       300 кг/см3 з суцiльною приклейкою покрiвельного килима до

       основи.

     2.20 В мiсцях примикань покрiвельного килима до стiн,  парапе-

тiв, лiхтарiв, шахт та iнших вертикальних поверхонь основою пiд ки-

лим повиннi служити розмiщенi на покриттi з зазором завширшки 20 мм

до вертикальної поверхнi похилi (пiд кутом 45°) бортики заввишки не

менше 100 мм iз легкого бетону марки 50 або асфальтобетону  (збiрнi

чи монолiтнi); стiни iз цегли в цих мiсцях повиннi бути  обштукату-

ренi цементно-пiщаним розчином марки 50.

     2.21 Вирiвнюючi стяжки слiд призначати:

     - без армування завтовшки 5-10 мм (тип стяжки С-1)    цемен-

       тно-пiщаного розчину марки 50 - по поверхнi несучих залiзо-


       бетонних плит i утеплювача iз крупнопористого легкого бетону       монолiтної укладки;

     - без армування завтовшки 15 мм (тип стяжки С-2) iз цементно-

       пiщаного розчину марки 50 - по теплоiзоляцiї iз утеплювачiв

       з об'ємною масою бiльше 300 кг/м на схилах менше 15%;

     - армованi завтовшки 15 мм (тип стяжки С-3) iз цементно-пiща-

       ного розчину марки 100 - по теплоiзоляцiї iз утеплювачiв з

       об'ємною масою менше 300 кг/м3 на схилах 15% i бiльше;

     - армованi завтовшки 25 мм (тип стяжки С-4) iз цементно-пiща-

       ного розчину пiдвищеної жорсткостi (осiдання конуса до 30 мм)

       марки 100 - по сипких i плитних утеплювачах з об'ємною масою

       300-600 кг/м3 пiд експлуатованi покрiвлi;

     - збiрнi у виглядi самонесучого настилу (тип стяжки С-5) iз

       плоских великогабаритних азбестоцементних листiв

       (ГОСТ 18124-75) - при застосуваннi утеплювачiв з мiцнiстю на

       стиск 0,6 менше 1 кгс/см2 в поєднаннi з утеплювачами з мiц-

       нiстю на стиск бiльше 1 кгс/см2, якi служать опорними пiдк-

       ладками самонесучого настилу.

 Таблиця 4

                 Типи покрiвель суміщених дахів

-----------------------------------------------------------------------------

|Види покрiвель             |                     Рулоннi                   |

|---------------------------------------------------------------------------|

|Похил покрiвель            |         0<2,5%        |  2,5<10%  |  10<25%   |

|---------------------------------------------------------------------------|

|Типи покрiвель             | к-1 | к-2 | к-3 | к-4 | к-5 | к-6 | к-7 | к-8 |

|---------------------------------------------------------------------------|

|       |   Захиснi   |2 шар|А | А|С | С|Е | Е|Е | Е|С | С|Е | Е|Е | Е|D | Е|

|       |    шари     |-----------------------------------------------------|

|       |             |1 шар|P1|P1|8 | 8|11|11|11|11|8 | 8|11|11|11|11|8 |11|

|       |-------------------------------------------------------------------|

|       |     |рулонний     | 2| 4|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |5 шар|-------------------------------------------------------------|

| По-   |     |мастиковий   | 8| -|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| крі-  |-------------------------------------------------------------------|

| вель- |     |рулонний     | 2| 4|3 | 5|3 | 5|3 | 5|  |  |  |  |  |  |  |  |

| ний   |4 шар|-------------------------------------------------------------|

|       |     |мастиковий   | 8| -|8 | -|8 | -|8 | -|  |  |  |  |  |  |  |  |

| ки-   |-------------------------------------------------------------------|

| лим   |     |рулонний     | 2| 4|3 | 5|3 | 5|3 | 5|3 | 5|3 |5 |3 | 5|  |  |

|       |3 шар|-------------------------------------------------------------|

|       |     |мастиковий   | 8| -|8 | -|8 | -|8 | -|8 | -|8 |- |8 | -|  |  |

|       |-------------------------------------------------------------------|

|       |     |рулонний     | 2| 4|3 | 5|3 | 5|3 | 5|3 | 5|3 |5 |3 | 5|3 | 5|

|       |2 шар|-------------------------------------------------------------|

|       |     |мастиковий   | 8| -|8 | 8|8 | 8|8 | -|8 | 8|8 |- |8 | -|8 | -|

|       |-------------------------------------------------------------------|

|       |     |рулонний     |Р1|Р1|1 | 1|1 | 1|3 | 5|1 | 1|1 |1 |3 | 5|3 | 5|

|       |1 шар|-------------------------------------------------------------|

|       |     |мастиковий   | 0| 0|0 | 0|0 | 0|8 | 8|0 | 0|0 |0 |8 | 8|8 | 8|

|---------------------------------------------------------------------------|

|Основа пiд покрiвлю        |02-03|   02-04   | 05  |   02-04   | 05  |01-03|

-----------------------------------------------------------------------------


Продовження таблиці 4-----------------------------------------------------------

|Види покрiвель             |           Плівкові          |

|---------------------------------------------------------|

|Похил покрiвель            |      0<7,5%     |  7,5-15%  |

|---------------------------------------------------------|

|Типи покрiвель             | к-9 |    к-10   |    к-11   |

|---------------------------------------------------------|

|       |             |2 шар|А | А|В | В|В | В|Е | Е|Е | Е|

|       |             |     |  |  |  |  |  |  |--|--|  |--|

|       |   Захиснi   |     |  |  |  |  |  |  |- |- |  | -|

|       |    шари     |-----------------------------------|

|       |             |1 шар|P1|P1|Р1|Р1|Р1| G|11|11|11|11|

|       |             |     |  |  |  |  |  |  |--|--|  |--|

|       |             |     |  |  |  |  |  |  | -| -|  | -|

|       |-------------------------------------------------|

|       |     |рулонний     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |5 шар|-------------------------------------------|

| По-   |     |мастиковий   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| крі-  |-------------------------------------------------|

| вель- |     |рулонний     | 6|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ний   |4 шар|-------------------------------------------|

| килим |     |мастиковий   | 9|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |-------------------------------------------------|

|       |     |рулонний     | 6| 7|6 |  |  |  |6 |  |  |  |

|       |3 шар|-------------------------------------------|

|       |     |мастиковий   | 9| -|9 |  |  |  |9 |  |  |  |

|       |-------------------------------------------------|

|       |     |рулонний     | 6| 7|6 | 6|7 | 6|6 | 6|7 |  |

|       |2 шар|-------------------------------------------|

|       |     |мастиковий   | -| -|- |  |  |  |9 | 9|9 |  |

|       |-------------------------------------------------|

|       |     |рулонний     |Р1|Р1|Р1|Р1|Р1|Р1|1 | 1|1 | 6|

|       |1 шар|-------------------------------------------|

|       |     |мастиковий   | 0| 0|0 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | 9|

|---------------------------------------------------------|

|Основа пiд покрiвлю        |01-03|   01-04   |   01-03   |

-----------------------------------------------------------


   Закінчення таблиці 4

-------------------------------------------------------------------------------

|Види покрiвель        |           Мастикові         |       Комбіновані      |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|Похил покрiвель       |  0<2,5% |  2,5-10%| 10<25%  |0<2,5%|  2,5-10% |10<25%|

|-----------------------------------------------------------------------------|

|Типи покрiвель        |к-12|к-13|к-14|к-15|к-16|к-17| к-18 |к-19 |к-20|к-21  |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|     |Захиснi  |2 шар |А   | Е  | Е  | Е  | Е  | Е  |Е | Е |Е | Е| Е  | Е| Е |

|     | шари    |--------------------------------------------------------------

|     |         |1 шар |P1  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |11|11 |11|11| 11 |11|11 |

|     |-----------------------------------------------------------------------|

|     |     |рулонний  |    |    |    |    |    |    |  |   |  |  |    |  |   |

|     |5 шар|-----------------------------------------------------------------|

|По-  |     |мастиковий| 12 | 11 |    |    |    |    |11|11 |  |  |    |  |   |

|крі- |-----------------------------------------------------------------------|

|вель-|     |рулонний  | 14 | -  |    |    |    |    |  |   |  |  |    |  |   |

|ний  |4 шар|-----------------------------------------------------------------|

|     |     |мастиковий| 12 | 11 | 11 | 13 |    |    |11|11 |11|11|    |  |   |

|ки-  |-----------------------------------------------------------------------|

|лим  |     |рулонний  | 14 | 14 |  - |  - |    |    | -| - | -| -|    |  |   |

|     |3 шар|-----------------------------------------------------------------|

|     |     |мастиковий| 12 | 10 | 10 | 12 |    |    |10|10 |10|10| 11 |11|11 |

|     |-----------------------------------------------------------------------|

|     |     |рулонний  | 14 | 14 | 14 | 13 |    |    |14| 5 |13| 5|    |  |   |

|     |2 шар|-----------------------------------------------------------------|

|     |     |мастиковий| 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 |10| - |10|10| 10 |10|10 |

|     |-----------------------------------------------------------------------|

|     |     |рулонний  |Р1  |Р2  |Р2  | P2 | 13 | 13 |1 | 1 |1 | 1| 3  |3 | 5 |

|     |1 шар|-----------------------------------------------------------------|

|     |     |мастиковий| 0  | 0  |0   | 0  | 10 | 12 |0 | 0 |0 | 0| 8  |8 | - |

|-----------------------------------------------------------------------------|

|Основа пiд покрiвлю   |       02-04       |  01-03  |    02-04   | 05 | 01-03|

-------------------------------------------------------------------------------

                     

   Покрівельний килим

 0  - повiтряний прошарок за 2.1З;

 Р1 - роздiляюча пiдкладка з суцiльною укладкою насухо: синтетичний

      матерiал на полiефiрнiй основi (Болгарiя, ОН-05750); склопо-

      лотно марок ВВ-Г, ВВ-К (ТУ 21-23-97-77; ТУ 21-23-44-79), ба-

      зальтове полотно марки ВВБ-К (ТУ 21 УРСР 166-78); прокламелiн

      (ОСТ 17-565-75); поліетіленова плівка (ГОСТ 10354-82) та їх

      аналоги*;

 Р2 - те саме, але зi смуговою укладкою насухо;

  1 - пiдкладковий руберойд марок РПП-350А, РКП-350А (ГОСТ 10923-82),

      перфорований отворами дiам. 20 мм в кiлькостi 200 шт на 1 м

      поверхнi або без перфорацiї при локальному наклеюваннi по ма-

      стикових смугах з iнтервалами 300, 400 або 500 мм та їх

      аналоги *;

  2 - пiдкладковий руберойд на гнилостiйкiй основi: склоруберойд

      марки С-РМ (ГОСТ 15879-70); iзол марок I-БД, I-ПД

      (ГОСТ 10296-79); гiдроiзол марки ГI-К (ГОСТ 7415-86) та їх

      аналоги*;


  3 - пiдкладковий руберойд на картоннiй основi: руберойд марок

      РПП-350А, РКП-350А РПЕ-300 (ГОСТ 10923-82), рубiтел (ТУ УРСР

      443-88) та їх аналоги *;

  4 - наплавлений руберойд на гнилостiйкiй основi: гiдросклоiзол

      (ТУ 400-1-51-75, ТУ 400-1-55-16-77) та їх аналоги *;

  5 - наплавлений руберойд на картоннiй основi: руберойд марок

      РМ-420-1 (ТУ 21-27-68-80); РМ-500-2 (ТУ 21-27-35-80) та їх

      аналоги *;

  6 - склеюваний плiвковий полiмерний матерiал: гiдробутил марок I,

      К (ТУ 21-27-96-85), марки 1-М (ТУ 21-27-131-88); армогiдробу-

      тил марки АК (ТУ 21-27-96-85), марки АГ (ТУ 21 Естонiя 142-85);

      бутит (ТУ УРСР 452-88); iз ЕРDМ типу "ФАЙЄРСТОУН" (США, ВS ЕN

      ISO 9002) та їх аналоги *;

  7 - зварюваний плiвковий полiмерний матерiал:типу "Дутрал" (Iта-

      лiя), типу "Пластифол-А" (Болгарiя) та їх аналоги *;

  8 - клеюча бiтумна або бiтумно-полiмерна мастика: гаряча бiтумна

      (ГОСТ 2889-80); гаряча бiтумно-гумова (ГОСТ 15836-79); холод-

      на типу БК (ТУ 65-357-80), типу БЛК (ТУ 400-2-51-76);  бiтум-

      но-полiмерна типу МГББ (РСТ УРСР 5032-91), типу "еластим",

      "бiтеп" (див. додаток 1, том 2) та їх аналоги *;

  9 - клеюча полiмерна мастика: бутилкаучукова марки БКМ (ТУ 21

      УРСР 453-88); каучуковi типу КН-2, КН-З (ГОСТ 24064-80); мон-

      тажний адгезив типу ВА-2004 (США) та їх аналоги *;

 10 - покрiвельна бiтумна емульсiйна паста (РСТ УРСР 5027-89);

 11 - покрiвельна бiтумна емульсiйна мастика (РСТ УРСР 5027-89);

 12 - покрiвельна полiмерна i бiтумно-полiмерна мастика: полiмерна

      типу "бутислан-К" (ТУ 204 УРСР 530-91) типу МВО

      (ТУ 38.514361-89); бiтумно-полiмернi типу МГББ (РСТ УРСР

      5032-91) та їх аналоги *;

 13 - армувальна прокладка iз нетканого рулонного матерiалу: скло-

      полотно марок ВВ-Г, ВВ-К (ТУ 21-23-97-77; ТУ 21-23-44-79),

      базальтове полотно марки ВВБ-К (ТУ 21 УРСР 166-78);

      прокламелiн (ОСТ 17-565-75) та їх аналоги *;

 14 - армувальна прокладка iз тканого рулонного матерiалу: склосiт-

      ка марок СС-1, СС-А2, РС-З (ТУ 6-11-99-75); склотканина марок

      СТС-40, ТЕ-01 (ГОСТ 10146-74); базальтова тканина марки ТБ

      (РСТ УРСР 5017-79) та їх аналоги*.

                    

       Захиснi шари

  А - облицювання експлуатованих покрiвель за 2.25;

  В - привантажувальна засипка плiвкових покрiвель за 2.25;

  С - бронююча посипка за 2.25;

  D - обклеювальний захисний шар: руберойд з бронюючою посипкою

      марок РКК-420А (ГОСТ 10923-82), РКЦ-420А (ТУ 21-27-85-80);

      фольгоiзол (ГОСТ 20489-84) та їх аналоги*;


  Е - пофарбувальний захисний шар: фарба марки БТ-177 (ГОСТ      5631-79); суспензiя алюмiнiєвої пудри ПАП-1, ПАП-2 (ГОСТ      5494-71) в гасi (ОСТ 3801407-86) в спiввiдношеннi 1:10 за

      масою та їх аналоги*;

  G - теплоiзоляцiйний шар iз екструдоваого пiнополiстиролу

      (ГОСТ РФ NHV 9001.1.4.0291) та його аналоги*.

                  

Основи пiд покрiвельний килим

 01 - вирiвняна поверхня несучих елементiв iз бетону i залiзобетону;

 02 - вирiвняна поверхня монолiтних утеплювачiв iз легких бетонiв;

 03 - поверхня вирiвнюючих стяжок (монолiтних);

 04 - поверхня збiрних стяжок (самонесучих настилiв);

 05 - поверхня теплоiзоляцiйного шару iз калiброваних теплоiзоляцi-

      йних плит.

     2.22 При необхiдностi виконання робiт у  зимовий  перiод  року

(при мiнусових температурах) приготування цементно-пiщаних розчинiв

слiд передбачати на керамзитовому пiску з добавкою поташу в кiлько-

стi 10-15% до маси цементу.

     В осiнньо-зимовий перiод по монолiтних i  плитних  утеплювачах

на схилах менше 15% допускається влаштування вирiвнюючих стяжок 

пiщаного асфальтобетону завтовшки 15 мм з мiцнiстю на стиск не мен-

ше 0,8 МПа (8 кгс/см2) при температурi 50 °С; влаштування таких стя-

жок на сипких утеплювачах не допускається.

     Стяжки iз цементно-пiщаного розчину повиннi бути розрiзанi те-

мпературно-деформацiйними швами завширшки 5 мм на карти розмiром не

бiльше 6 х 6 м, а iз асфальтобетону - на карти розмiром 3 х 3 м;

вздовж гребенiв водороздiлiв влаштування таких швiв завширшки 20 мм

обов'язкове.

     2.23 Поверхня основи iз бетону або цементно-пiщаного  розчину,

на якiй передбачається локальна чи суцiльна наклейка  покрiвельного

килима, повинна бути обгрунтована, зокрема: - при застосуваннi  бi-

тумних i бiтумно-полiмерних мастик - розчином тугоплавкого бiтуму у

гасi чи соляровому мастилi у спiввiдношеннi вiд 1:2 до 1:3;

     - при застосуваннi полiмерних мастик - розчином цих мастик у

       спiввiдношеннi 1:3;

     - при застосуваннi бiтумних емульсiйних мастик - бiтумною

       емульсiйною пастою, розбавленою водою в спiввiдношеннi вiд

       1:2 до 1:3.

     2.24 Мастики для влаштування  покрiвлi  сумiщених  дахiв  слiд

призначати вiдповiдно до їх характеристик, наведених  у  додатку 1

ДБН В.2.6-14-95, том 2.

     За теплостiйкiстю мастики повиннi вiдповiдати  таким  показни-

кам: 50-55 °С - на похилах 0 менше 2,5%; 60-65 °С - на  похилах 2,5

менше 10%; 75-85 °С - на похилах 10-25%; 85-100 °С - на похилах бiль-

ше 25%.

     2.25 Захиснi шари в залежностi вiд похилу i умов  експлуатацiї

сумiщених дахiв слiд приймати:

     - на  експлуатованих  покрiвлях: iз бетонних, армоцементних,

       асфальтобетонних, керамiчних та iнших плит i брускiв завтов-

       шки не менше 30 мм i маркою за  морозостiйкiстю не менше F 100;

     - на експлуатованих покриттях, призначених  для  вiдпочинку  i

       нагляду за обладнанням, облицювальнi плити слiд укладати на

       пiдстилаючий шар жорсткого (осiдання конуса до 30 мм) цемент-

       но-пiщаного розчину марки 100 з ущiльнюючими добавками; на

-------------------------------------------------

* За наявностi вiдповiдних сертифiкатiв


       покриттях, призначених для солярiїв i  спортивних  майданчи-

       кiв, - по пiдстилаючому шару кварцового пiску (ГОСТ 8736-85)

       завтовшки не менше 30 мм. Поверхня покрiвельного килима при

       цьому повинна бути захищена суцiльною довiльно розмiщеною

       роздiльною прокладкою iз полiетиленової плiвки або склотка-

       нини.

       Пiдстилаючий шар iз цементно-пiщаного розчину повинен бути ро-

       зрiзаний на карти розмiром 1,5 х 1,5 м шляхом закладання в йо-

       го товщу пористих гумових джгутiв (ГОСТ 19177-87);

     - на неексплуатованих покрiвлях з похилом вiд 0 до 10%: з гра-

       вiю або кам'яного дрiбняка (ГОСТ 8268-82) з розмiром зерен

       10-40 мм у виглядi привантажувальної засипки завтовшки 40 мм

       - на плiвкових покрiвлях i бронюючої посипки завтовшки 10 мм

       (з розмiром зерен 3-10 мм) - на рулонних покрiвлях будинкiв

       всiх ступенiв вогнестiйкостi (за винятком п'ятої); iз шару

       бiтумної емульсiйної мастики з пофарбуванням суспензiєю алю-

       мiнiєвої пудри - будинкiв III, IV i V ступенiв вогнестiйкостi;

     - на неексплуатованих покрiвлях з похилом 10-25%: iз руберойду

       з крупнозернистою посипкою або iз шару бiтумної емульсiйної

       мастики з пофарбуванням суспензiєю алюмiнiєвої пудри.

     Примiтка 1.

     Привантажувальнi засипки слiд передбачати по захиснiй роздiль-

нiй прокладцi, укладенiй на поверхнi без приклеювання до покрiвель-

ного килима; бронюючi посипки iз гравiю та кам'яного дрiбняка пови-

ннi  бути  нанесенi  на  шар  клеючої  бiтумно-гумової  чи   бiтум-

но-полiмерної  мастики;   бронюючу   посипку   по   шару   бiтумної

емульсiйної мастики допускається виконувати iз кварцового  пiску  з

розмiром зерен 2-5 мм (ГОСТ 8736-85).

     Примiтка 2.

     Мастики для захисних шарiв повиннi бути  антисептованi  (проти

проростання рослин) добавками порошкових гербiцидiв (монуран чи си-

мазин  за  ГОСТ  15123-69)  в  кiлькостi  0,3-0,5%   або   амiнової

натрiйової солi 2,4 Д в кiлькостi 1-1,5% вiд маси бiтуму.

     Примiтка 3.

     По поверхнi  єндов  в  багатопрогонових  покриттях  з  похилом

10-25% слiд передбачати захисний шар iз бронюючої  посипки  гравiєм

або кам'яним  дрiбняком  по  додатковому  шару  бiтумно-гумової  чи

бiтумної емульсiйної мастики на ширину пiдсилення покрiвельного ки-

лима в цих мiсцях (див. 2.30).

     Примiтка 4.

     На плоских покриттях (з похилом до 10%) з перепадами висот, на

понижених площинах покриття, розмiщених пiд зовнiшнiм неорганiзова-

ним водостоком з верхнiх площ, слiд передбачати захисний шар за ти-

пом експлуатованих покрiвель на ширину не менше 0,75 м.

     2.26 На поверхнi плiвкових i мастикових покрiвель з фарбуваль-

ним захисним шаром слiд  передбачати  влаштування  ходових  дорiжок

вздовж гребенiв, на переходах з прогону на прогiн  i  по  периметру

лiхтарiв iз одного шару руберойду чи плоских азбестоцементних  пли-

ток розмiром 0,5 х 0,5 м з приклейкою бiтумно-гумовою  мастикою  чи

бiтумною емульсiйною пастою.

     2.27 Тип сумiщеного покриття слiд приймати вiдповiдно до схем,

наведених у додатку 2.


                  

Проектування деталей i вузлiв     2.28 Покрiвельний килим сумiщених дахiв повинен бути  розрiза-ний температурно-усадними швами в таких мiсцях:

     - при похилах 0 менше 10% - на поздовжнiх i поперечних гребе-

       нях водороздiлiв;

     - при похилах 10-25% - на рядових гребенях i вздовж схилiв на

       поперечних гребенях водороздiлiв;

     - незалежно вiд похилу на однопрогонових i одно- i двосхильних

       покриттях - вздовж схилiв через 6 або 12 м в залежностi вiд

       вологiсного режиму експлуатацiї примiщень пiд покриттям (див.

       таблицю 14 додатка 4).

     2.29 Обладнання температурно-усадних швiв повинно включати:

     - на рядових гребенях i гребенях водороздiлiв багатопрогонових

       сумiщених дахiв - герметизацiю порожнини шва у стяжцi, мас-

       тиковим герметиком з зачеканкою його джгутом iз пористої гу-

       ми i наклеюванням вздовж шва трикутного компенсатора з обк-

       леюванням його зверху двома армуючими накладками iз склосiт-

       ки завширшки 0,5 i 1 м на бiтумно-гумовiй чи бiтумно-полiме-

       рнiй мастицi;

     - вздовж схилiв однопрогонових i одно- i двосхилих сумiщених

       дахiв - те саме, але без герметизацiї i ущiльнення швiв i

       порожнини трикутного компенсатора, який у даному випадку

       служить продухом повiтряного прошарку (див. 2.14).

     2.30 В покриттях з похилом 2,5% i  бiльше  на  дiлянках  єндов

слiд передбачати пiдсилення покрiвельного килима наклеюванням  двох

додаткових шарiв руберойду (при рулонних покрiвлях) або  нанесенням

двох додаткових мастикових шарiв, армованих  двома  прокладками 

склосiтки (при плiвкових, мастикових i комбiнованих покрiвлях), якi

повиннi бути заведенi на поверхню схилiв не менше  нiж  на  750  мм

(вiд лiнiї перегину); над водостiчними  воронками  при  цьому  слiд

спочатку наклеювати косинку розмiром 1 х 1 м iз гнилостiйкого мате-

рiалу (тканої склосiтки) на бiтумно-полiмернiй мастицi  (рисунок  2

додатка 6).

     2.31 Карнизнi дiлянки покрiвель  при  зовнiшньому  водовiдводi

необхiдно пiдсилювати двома додатковими шарами руберойду (у  рулон-

них покрiвлях) або двома додатковими мастиковими шарами, армованими

склосiткою (в плiвкових, мастикових i  комбiнованих  покрiвлях)  на

ширину не менше 400 мм по заздалегiдь укладених i надiйно закрiпле-

них до костилiв звисах iз полотен  оцинкованої  покрiвельної  сталi

(рисунок 3 додатка 6); на площi карнизiв, яка виступає за зовнiш-

ню грань стiни, похил покрiвлi повинен бути не меншим нiж на  площi

покриття, що примикає до карнизу.

     2.32 В мiсця примикань до  стiн,  парапетiв,  лiхтарiв,  шахт,

опорних плит пiд устаткування, вентиляторiв на дахах, стаканiв деф-

лекторiв тощо покрiвельний килим повинен бути  пiднятий  на  похилi

бортики, встановленi (вiдформованi) з зазором до вертикальної пове-

рхнi (див. 2.20); порожнина зазору знизу (на висоту 50 мм)  повинна

бути заповнена конопаткою iз просмоленого клоччя, а зверху (на гли-

бину 50 мм) ущiльнена джгутом iз пористої гуми (при стисканнi  його

на 50% об'єму) i перекрита лiнiйним фартухом, закрiпленим на верти-

кальнiй поверхнi вздовж похилого бортика; покрiвельний килим в мiс-

цях примикань повинен бути пiдсилений обклеюванням похилої поверхнi

бортика армувальною прокладкою iз тканої склосiтки на бiтумно-полi-

мернiй мастицi з припуском вздовж пiдошви бортика на 25 мм.

     При низьких парапетах заввишки до 400  мм  перехiдний  похилий

бортик влаштовується на всю висоту парапету, а його похила поверхня


обклеюється прокладкою iз тканої склосiтки i перекривається  захис-ним фартухом. Схеми обладнання примикань до стiн, низьких i високих

парапетiв, деформацiйних швiв, дефлекторiв i труб великого дiаметра

наведенi у додатку 6 на рисунку 4 а, б, в, г.

     2.33 Ущiльнення мiсць перепуску через покриття холодних i  га-

рячих труб невеликого дiаметра (до 100 мм), а також iнших  точкових

конструктивних елементiв (анкерiв тощо), слiд забезпечувати  шляхом

установлення на покрiвельний килим металевої чи пластмасової  рамки

заввишки 50 мм з заливанням в її порожнину по периметру  пропускної

труби чи анкера нетверднучого мастикового герметика; при цьому  хо-

лоднi труби на вiдрiзку проходження через товщу покриття слiд обмо-

тувати стрiчкою iз пористої гуми на мастицi, а гарячi труби на цьо-

му вiдрiзку повиннi пропускатись через патрубок бiльшого дiаметра з

заповненням порожнини мiж  ними  гiдрофобним  мiнеральним  порошком

(рисунки 5 а, б додатка 6).

     2.34 Для ущiльнення швiв i  порожнин  повиннi  застосовуватись

нетверднучi  мастиковi  герметики  типу  "гермабутил"   (РСТ   УРСР

5018-86), "бутислан-к" (ТУ 204 УРСР 330-91), джгути iз пористої гу-

ми (ГОСТ 19177-81), а також бiтумно-каучуковi мастики  типу  "елас-

тим" i "бiтеп" (див. додаток 1 ДБН В 2.6-14-95, т. 2) та їх  анало-

ги.

     2.35 Для облаштування примиканнь лiнiйними i захисними  фарту-

хами, для витяжок осушувальних систем, карнизних звисiв i зовнiшних

водостокiв слiд  призначати:  оцинковану  покрiвельну  сталь  (ГОСТ

14918-80), сталевi смуги перерiзом 4 х 40 мм (ГОСТ 103-76), шпильки

дiаметром 10 мм з гайками i гумовими шайбами або дюбелi.

     2.36 При проектуваннi сумiщених дахiв з похилом  12%  i  менше

для будинкiв заввишки вiд поверхнi землi до карнизу бiльше 10 м,  а

також при похилах бiльше 12% для будинкiв заввишки вiд поверхнi зе-

млi до карнизу 7 м необхiдно передбачати огорожi по периметру  пок-

рiвлi згiдно з ГОСТ 25772-83. Незалежно вiд висоти будинкiв огорожi

згiдно з вказiвками цього ГОСТу слiд передбачати для експлуатованих

плоских покрiвель; висота огорожi в цьому випадку повинна  складати

не менше 1,1 м.

     2.37 Деталi i вузли сумiщених покриттiв  необхiдно  призначати

вiдповiдно до альбомiв "Типових конструктивних рiшень деталей i ву-

злiв".

     При застосуваннi  нових  покрiвельних  матерiалiв  розробку  i

прив'язку (узгодження) таких вузлiв слiд виконувати з  обов'язковим

додержанням вимог цих норм.

                  

3 ПРОЕКТУВАННЯ ГОРИЩНИХ ДАХIВ

                  

  Класифiкацiя горищних дахiв

     3.1 Конструктивнi вирiшення горищних дахiв, що розглядаються в

цих нормах, класифiкують таким чином:

  за загальною експлуатацiйною стiйкiстю i граничною поверховiстю

  будинку (ознака 1):

 ГД-1 - горищний дах будинку з поверховiстю 1-25 поверхiв I i II

        ступенiв вогнестiйкостi зi строком служби будинку понад

        150 рокiв;

 ГД-2 - горищний дах будинку з поверховiстю 1-5 поверхiв III ступе-

        ня вогнестiйкостi з усередненим строком служби будинку

        125 рокiв;

 ГД-2 - горищний дах будинку з поверховiстю 1-2 поверхи IIIа i IVа

        ступенiв вогнестiйкостi з усередненим строком служби будин-

        ку 100 рокiв;


 ГД-4 - горищний дах будинку з поверховiстю 1 -2 поверхи IIIб i IV        ступенiв вогнестiйкостi зi строком служби будинку 50-80 рокiв; ГД-5 - горищний дах будинку з поверховiстю 1-2 поверхи V ступеня

        вогнестiйкостi з усередненим строком служби будинку ЗО рокiв;

  за функцiональною ознакою використання горища (ознака 2):

 НФ - дах, горищний простiр якого в перiод експлуатацiї будинку

      функцiонально не використовується;

 ФВ - дах, горищний простiр якого в перiод експлуатацiї будинку

      функцiонально використовується;

  за способом органiзацiї збирання i вiдведення дощових i талих вод

  з поверхнi покрiвлi (ознака 3):

 ЗВ - горищний дах з зовнiшнiм водостоком;

 ВВ - горищний дах з внутрiшнiм водостоком;

  за конструктивним рiшенням основи пiд покрiвлю (ознака 4):

 ОП1 - горищний дах з основою пiд покрiвлю у виглядi опорних залi-

       зобетонних елементiв для великорозмiрних покрiвельних плит

       (лоткiв);

 ОП2 - горищний дах з основою пiд покрiвлю у виглядi залiзобетонно-

       го настилу по залiзобетонних або металевих (незахищених)

       кроквяних конструкцiях;

 ОП3 - горищний дах з основою пiд покрiвлю у виглядi залiзобетонних

       або металевих прогонiв по металевих кроквяних конструкцiях;

 ОП4 - горищний дах з основою пiд покрiвлю у виглядi залiзобетонних

       брускiв по залiзобетонних чи металевих кроквяних конструкцiях;

 ОП5 - горищний дах з основою пiд покрiвлю з деревини у виглядi лат

       або суцiльного дощатого настилу, що були пiдданi глибокому

       просочуванню вогнезахисними сумiшами, по залiзобетонних чи

       металевих кроквах;

 ОП6 - горищний дах з основою пiд покрiвлю у виглядi дерев'яних лат

       чи суцiльного дощатого настилу по дерев'яних кроквах, що бу-

       ли пiдданi глибокому просочуванню вогнезахисними сумiшами;

  за типом покрiвлi (ознака 5):

 ПКг1 - горищний дах з великорозмiрних покрiвельних плит (лоткiв)

        повної заводської готовностi;

 ПКг2 - горищний дах з покрiвлею з рулонних бiтумiнозних, килимових

        плiвкових полiмерних чи мастикових матерiалiв iз захисним

        шаром;

 ПКг3 - горищний дах з покрiвлею з азбестоцементних листiв хвиляс-

        того профiлю;

 ПКг4 - горищний дах з покрiвлею з керамiчної чи iншого виду чере-

        пицi;

 ПКг5 - горищний дах з покрiвлею з листiв оцинкованої сталi та iн-

        ших видiв металу;

 ПКг6 - горищний дах з покрiвлею з гнучких елементiв типу "шинглас".

     Загальнi конструктивнi вирiшення горищних дахiв згiдно з прий-

нятою класифiкацiєю наведенi у додатку 3 (таблицi 1, 3 i 4).

     3.2 У горищних дахах ГД-I, ГД-2, ГД-3, ГД-4 i ГД-5  з  ознакою

НФ необхiдно передбачати засоби для провiтрювання горищного просто-

ру. Висота наскрiзних проходiв повинна забезпечувати умови для про-

фiлактичного огляду i ремонту даху.


     3.3 У горищних дахах ГД-I, ГД-2, ГД-3, ГД-4 i ГД-5  з  ознакоюФВ горище функцiонально використовують:

     - для розташування у горищному просторi житлових примiщень

       (мансарди) чи примiщень iншого призначення;

     - як елемент вентиляцiйної системи будинку (вiдкрита, тепле

       горище тощо);

     - для розмiщення комунiкацiй, технiчного обладнання вентиляцi-

       йних систем, димовiдводу та iнших (технiчне горище, поверх);

     - для зберiгання матерiалiв (кормiв для тварин, пiдстилки для

       них та iн.).

     Висоту горища слiд приймати в залежностi вiд призначення  при-

мiщення, габаритiв обладнання, обсягу матерiалiв для зберiгання  та

iнших факторiв. Зберiгання матерiалiв на  горищах  допускається  на

горищах тiльки в будинках I, II i III ступенiв вогнестiйкостi.

     Для профiлактичного огляду i ремонту покрiвлi необхiдно перед-

бачати технологiчнi зони, наскрiзнi проходи, виходи на покрiвлю  та

iн.

     3.4 У горищних дахах ГД-1 з ознаками ВВ, ОП1, ПКг1 слiд перед-

бачати  використання  великорозмiрних  покрiвельних   плит   повної

заводської готовностi з мастиковим гiдрозахистом або з  гiдрофобiзо-

ваних бетонiв. При проектуваннi дахiв цього класу необхiдно керува-

тися вимогами ДБН 338-92 "Проектування, влаштування i  експлуатацiя

iндустрiальних безрулонних дахiв житлових i громадських будинкiв".

     3.5 У дахах ГД-1, ГД-2 i ГД-З з ознаками ВВ, ОП2 i ПКг2  необ-

хiдно передбачати влаштування основи пiд покрiвлю iз залiзобетонно-

го настилу з застосуванням рулонних, килимових чи мастикових покрi-

вель.

     3.6 У горищних дахах ГД-1, ГД-2, ГД-3 i ГД-4  з  ознаками  ЗВ,

ОП3, ОП4, ОП5, ОП6 i ПКг3 слiд передбачати застосування  азбестоце-

ментних хвилястих листiв рiзного профiлю з конструктивним  вирiшен-

ням даху переважно прямолiнiйної конфiгурацiї.

     3.7 У горищних дахах ГД-1, ГД-2, ГД-4 з ознаками ЗВ, НФ,  ОП4,

ОП5, i ПКг4 слiд передбачати застосування керамiчної черепицi у рi-

зних модифiкацiях при вiдповiдних похилах даху з рiзноманiтною фор-

мою утворення схилiв покрiвлi.

     У дахах ГД-4 i ГД-5 з ознаками 3В, НФ, ОП5, ОП6  i  ПКг4  слiд

застосовувати переважно хвилясту чи плоску  керамiчну  черепицю,  а

також рiзноманiтнi види черепицi з цементно-пiщаних сумiшей.

     3.8 У горищних дахах ГД-1, ГД-2 i ГД-4 з ознаками 3В, ОП5, ОП6

i ПКг5 для будинкiв зi складною конфiгурацiєю слiд передбачати зас-

тосування покрiвлi з листової сталi (оцинкованої або  з  полiмерним

покриттям) та iнших видiв металу, якi  не  потребують  спецiального

захисту.

     3.9 У горищних дахах ГД-5 з ознаками ЗВ, ОП6,  ПКг6  переважно

одноповерхових будинкiв слiд передбачати застосування гнучких  пок-

рiвельних елементiв типу "шинглас".

     3.10 Прийнята класифiкацiя поширюється на проектування  горищ-

них дахiв переважно для житлових, громадських, виробничих, адмiнiс-

тративних, побутових та тваринницьких  (птахiвницьких,  звiрiвниць-

ких) будинкiв.

     При виборi типу конструкцiї горищного даху необхiдно  врахову-

вати: клiматичнi особливостi району будiвництва (розрахунковi  тем-

цератури зовнiшнього повiтря, iнтенсивнiсть i кiлькiсть атмосферних

опадiв, швидкiсть вiтру, iнсоляцiя та iн.); особливi умови будiвни-

цтва (розробленi територiї, сейсмiчна активнiсть, просадочнi грунти

та iн.); характеристику будинку (призначення,  висота,  температур-

но-вологiсний режим примiщень тощо);  технiко-єкономiчнi  показники

варiантiв дахiв (за умов багатоварiантного проектування).


                        

  Загальнi вимоги     3.11 При проектуваннi горищних дахiв класiв ГД-1, ГД-2,  ГД-3,

ГД-4 та ГД-5 склад конструктивних ементiв слiд приймати у вiдповiд-

ностi з вимогами, викладеними у таблицi 2 додатка 3 (таблиця 2).

     Конструктивне вирiшення горищних дахiв мусить вiдповiдати умо-

вам максимальної збiрностi при монтажi несучих елементiв, влаштуван-

нi паро- теплоiзоляцiї, покрiвлi, при мiнiмальнiй кiлькостi деталей

для влаштування гребеневих i реберних  з'єднань,  пристiнних  прими-

кань, розжолобкiв, карнизних i фронтонних звисiв, водовiдвiдних сис-

тем та систем безпеки експлуатацiї дахiв. При цьому слiд  виключати

iнструктивнi  вузли,   що   ускладнюють   процес   виробництва   та

експлуатацiї цього конструктиву будинку.

     У кожному випадку проектування горищного даху величини вогнес-

тiйкостi та межi розповсюдження вогню, якi приймаються до  елементiв

вiдповiдного класу даху, слiд узгоджувати з нормами на проектування

тієї групи будинкiв, для якої розробляється дах.

     3.12 Для забезпечення нормальних умов  експлуатацiї  горищного

простору необхiдно передбачати його природне освiтлення через  свiт-

ловi вiкна, вентиляцiйнi прорiзи та iн. Загальна площа вiкон повин-

на бути не менше 2% площi горищного перекриття будинку. При цьому  у

конструкцiї свiтлових вiкон необхiдно передбачати жалюзi або  можли-

вiсть фiксованого вiдкривання рами вiкна. Заповнення свiтлових  вi-

кон у теплому горищi повинно бути герметичним.

     3.13 У горищах дахах класiв ГД-1, ГД-2, ГД-3 житлових i грома-

дських будинкiв у залежностi вiд функцiонального використання горищ-

ного      простору      необхiдно      враховувати      особливостi

температурно-вологiсного режиму його експлуатацiї.

     Для вентиляцiї холодного горища сумарна площа вiдкритих прорi-

зiв має бути не менше 1/500 площi горищного перекриття будинку.

     Примiтка 1. Для житлових будинкiв в III i IV клiматичних райо-

нах сумарну площу вiдкритих прорiзiв приймати не  менше  1/50  площi

горищного перекриття.

     Примiтка 2. Для крупнопанельних житлових будинкiв з  природною

вентиляцiєю припустимо об'єднуiти  випуски  вентканалiв  утепленими

коробами з виведенням теплого повiтря через вентиляцiйну шахту, спі-

льну для вiдсiку або секцiї будинку.

     При проектуваннi дахiв з вiдкритим горищем вентиляцiйнi потоки

зовнiшнього повiтря, якi пiсля змiшування з теплим повiтрям, що на-

дходить з дифузорiв, видаляється через витяжну шахту,  спiльну  для

відсiку чи секцiї будинку, необхiдно спрямовувати через  спецiальнi

отвори в стiнках горища. Сумарну площу вентиляцiйних отворiв  необ-

хiдно визначати розрахунком. Площу прорiзу витяжної шахти  приймать

не меншу за суму площ вентиляцiйних отворiв i  вентиляцiйних  кана-

лiв, якi виходять через дифузори примiщень даної секцiї (зони), вi-

дсiку будинку.

     При проектуваннi дахiв з теплим горищем слiд враховувати пере-

пад статичного тиску, що утворюється за рахунок припливу в  горищний

простiр теплого повiтря з дифузорiв i видалення його через  витяжну

шахту, спiльну для секцiї (зони) чи вiдсiку будинку. При цьому  го-

рищний простiр розглядається як статична камера, а до свiтлових  вi-

кон, стикiв стiн i покриття пред'являються вимоги  герметизацiї  та

теплозахисту.

     Примiтка. При проведеннi теплотехнiчних розрахункiв вiдкритого

та теплого горища слiд  керуватися  вимогами,  що  викладенi  в ДБН

338-92 "Проектування,  влаштування  i  експлуатацiя  iндустрiальних

безрулонних дахiв житлових i громадських будинкiв".


     3.14 Дахи с технiчним горищем застосовуються переважно в бага-топоверхових будинках. Проектування їх слiд здiйснювати з  врахуван-

ням технологiчних особливостей, призначення та режиму  експлуатацiї

примiщень будинку.

     3.15 Горищнi дахи ГД-1, ГД-2, ГД-3, ГД-5  слiд  проектувати  з

внутрiшнiм або зовнiшнiм водостоком.

     Дахи з внутрiшнiм водостоком (ознака  ВВ)  слiд  застосовувати

при висотi карнизу будинку (вiд планувальної вiдмiтки землi)  бiльше

7 м для житлових, громадських,  адмiнiстративно-побутових  будинкiв

і бiльше 10 м - для будинкiв виробничого призначення.

     Дахи з зовнiшнiм водостоком (ознака ЗВ) слiд  застосовувати  з

організованним водовідведенням при висоті карнизу  будинку   (вiд

планувальної вiдмiтки землi) до 18 м для житлових, громадських,

адмiністративно-побутових будинкiв.

     Органiзацiю водовiдведення необхiдно здiйснювати  з  допомогою

спецiальної системи лоткiв i водостiчних труб (стоякiв), виключаючи

в зимовий перiод утворення та падiння полою (див.роздiл 4 цих норм).

     Примiтка 1. При проектуваннi водостокiв залiзобетонних  горищ-

них дахiв класу ГД-1 з ознакою ВВ багатоповерхових житлових та гро-

мадських будинкiв необхiдно керуватися вимогами ДБН 338-92.

     Примiтка 2. Горищнi  дахи  для  тваринницьких  (птахiвницьких,

звiрiвницьких) будiвель, а також неопалюваних  виробничих  будинкiв

слiд проектувати з зовнiшнiм водостоком.

     Примiтка 3. Допускається застосування горищних дахiв iз зовнi-

шнiм водостоком (ознака 3В) з неорганiзованим  водовiдведенням  при

висотi карнизу будинку (вiд планувальної вiдмiтки землi) до 7 м для

житлових, громадських, адмiнiстративно-побутових будинкiв i до 10м -

для виробничих будинкiв при обов'язковому влаштуваннi козиркiв  над

входами та балконами верхнього поверху i виносi карнизу за  площину

стiни не менше нiж на 600 мм.

     Примiтка 4. Горищнi дахи класу ГД-5 слiд проектувати з зовнiш-

нiм водостоком. Тип водовiдводу не регламентується.

     3.16 Горищнi дахи усiх класiв незалежно  вiд  прийнятого  типу

водостоку повиннi бути огородженi по контуру даху гратчастою чи су-

цiльною (парапетною) огорожею заввишки не менше 600 мм.

     Примiтка 1. Допускається не встановлювати огорожi для дахiв  з

похилом бiльше 12% при висотi карнизу  (вiд  планувальної  вiдмiтки

землi) менше 7 м, а для дахiв з похилом менше 12% - при висотi кар-

низу до 10 м.

     Примiтка 2. При проектуваннi суцiльної огорожi у комбiнацiї  з

гратчастою сумарна висота огорожi повинна бути не менше 600 мм.

     3.17 Висота наскрiзного проходу вздовж горища (у чистотi)  для

усiх класiв даху повинна бути:

     з горищем, яке функцiонально не використовується (ознака НФ):

     - для житлових будинкiв                      - не менше 1,6 м;

     - для громадських, виробничих,

       адмiнiстративно-побутових i тваринницьких

       (птахiвницьких, звiрiвницьких) будинкiв    - не менше 1,8 м;


     з горищем, яке функцiонально використовується (ознака ФВ):     - для житлових будинкiв                      - не менше 1,6 м;     - для виробничих, адмiнiстративно-побутових

       будинкiв                                   - не менше 1,8 м;

     - для громадських та тваринницьких

       (птахiвницьких, звiрiвницьких будiвель)    - не менше 1,9 м.

     Ширина наскрiзного проходу повинна бути не менше  нiж  1,2  м.

Висота i ширина наскрiзного проходу вздовж горища у дахах з пiдвiс-

ними стелями визначається габаритами кроквяної системи з  врахуван-

ням вимог, наведених вище.

     Для горищних дахiв ГД-1, ГД-2 i ГД-3 з ознакою  ФВ  мiнiмальну

висоту горища (у зонi карнизу або) у середнiй частинi даху в залеж-

ностi вiд напрямку водостоку) слiд приймати не менше нiж 1,2 м.

     3.18 При проектуваннi дахiв ГД-1, ГД-2 i ГД-3 для будинкiв за-

ввишки 10 м i бiльше (вiд планувальної вiдмiтки землi)  до  карнизу

або верху зовнiшньої стiни (парапету) слiд  передбачати  виходи  на

покрiвлю зі сходових площадок (безпосередньо чи через горище, за ви-

нятком теплого) або iз зовнiшнiх пожежних сходiв.

     3.19 Для житлових, громадських i адмiнiстративно-побутових бу-

динкiв з горищними дахами необхiдно передбачати вихiд  на  покрiвлю

на кожнi повнi чи неповнi 100 м довжини будинку. Вихiд на  покрiвлю

слiд передбачати по стацiонарних сходах через дверi, люки чи  вiкна

розмiром не менше 0,6х0,8м. Допускається не  передбачати  вихiд  на

покрiвлю в одноповерхових будинках з покриттям площею не бiльше нiж

100 м2.

     Примiтка. Із технiчних горищ багатоповерхових житлових  будин-

кiв слiд передбачати два виходи, виконанi згiдно з вказiвками  СНиП

2.01.02-85. Входи в технiчнi горища цих будинкiв допускається вико-

нувати через загальнi сходовi клiтки.

     3.20 Вихiд зi сходових клiток на покрiвлю чи горище слiд пере-

дбачати по сходових маршах; площадками перед виходом через протипо-

жежнi дверi 2-го типу.

     Примiтка. У житлових, громадських i  адмiнiстративно-побутових

будинках заввишки до п'яти зверхiв включно допускається влаштування

виходiв на горище чи покрiвлю зi сходових клiток через протипожежнi

люки 2-го типу розмiром 0,6 х 0,8 м по прикрiпленних до стiни  ста-

левих драбинах.

     3.21 При наявностi у горищному даху протипожежних стiн, а  та-

кож мiжсекцiйних горищних перегородок, що роздiляють  протипожежнi

зони (секцiї), необхiдно стiни пiднiмати над покрiвлею на  600  мм,

якщо хоча б один елемент даху виконаний з горючих матерiалiв, або на

300 мм, якщо хоча б один елемент даху виконаний з важкогорючих мате-

рiалiв. Стiну пiднiмати не потрiбно, якщо всi елементи  даху  (крiм

покрiвлi) виконанi з негорючих матерiалiв.

     3.22 За наявностi в конструкцiї горищного даху мансарди  пазу-

хи, що утворюються мiж покриттям i внутрiшнiми перегородками, необ-

хiдно оснащати люками 2-го типу розмiром 0,6 х 0,8 м.

     Примiтка. У протипожежних дверях i люках слiд  використовувати

деревину, захищену з усiх бокiв негорючими матерiалами завтовшки  не

менше нiж 4 мм або глибоко просочену антипiренами чи iншими вогнеза-

хисними засобами, що забезпечує її вiдповiднiсть вимогам до  важко-

горючих матерiалiв.


     3.23 Пароiзоляцiю в горищному перекриттi  слiд  передбачати  у

вiдповiдностi з вимогами норм до будiвельної теплотехнiки i  таблицi

5 цих норм. У мiсцях примикання її до стiн горища (чи протипожежних

сгiн)  шар  пароiзоляцiї  повинен  бути  заведений  на  висоту,  яка

дорiвнює товщинi утеплювача чи трохи перевищувати її. У даному випа-

дку для даху ГД-3 необхiдно заповнити западини у ребрах профнастилу

негорючим матерiалом (мiнеральна вата та iн.) на  довжину  не  менше

нiж 250 мм.

     3.24 Теплоiзоляцiйний шар горищного перекриття для дахiв ГД-1,

ГД-2, ГД-3 i ГД-4 слiд передбачати негорючих чи важкогорючих  мате-

рiалiв. Товщину шару необхiдно приймати вiдповiдно до теплотехнiчно-

го розрахунку (див. додаток 4).

     3.25 При проектуваннi горищних дахiв класiв ГД-2, ГД-4 та ГД-5

в мiсцях безпосереднього контакту несучих дерев'яних конструкцiй  з

кам'яними, бетонними чи залiзобетонними матерiалами (опори,  балки,

мауерлати, ферми та iн.) необхiдно передбачати гiдроiзоляцiйнi про-

кладки. За наявностi дерев'яних прокладок в опорах останнi пiддають-

ся антисептуванню, а також просочуванню вогнезахисними сумiшами.

     Дерев'янi пiдкладки (подушки), на  якi  встановлюються  опорнi

частини  несучих   елементiв   конструкцiї,  слiд   передбачати   з

антисептованої i просоченої вогнезахисними сумiшами деревини. Мета-

левi накладки з'єднаннях дерев'яних конструкцiй необхiдно вiдокрем-

лювати вiд деревини шаром гiдроiзоляцiї.  Дерев'янi  конструкцiї

даху мають бути вiдкритими, добре  провiтрюваними,  по  можливостi,

дотупними для технiчних оглядiв, профiлактичного ремонту i поновле-

ння захисної обробки. З цiєю метою в окремих частинах горищного прос-

тору необхiдно влаштовувати продухи, аератори тощо. Глухе  закла-

дання частин дерев'яних конструкцiй в  кам'янi,  бетоннi  стiни  не

допускається.

     3.26 Дерев'янi крокви i лати горищних покриттiв слiд пiддавати

вогнезахиснiй обробцi. Якiсть вогнезахисної обробки має бути  такою,

аби втрата маси захищеної деревини при випробуваннi згiдно з СТ СЭВ

4686-84 не перевищувала 25%.

     Примiтка. При обраннi вогнезахисних сумiшей i проведеннi  про-

цесу обробки деревини необхiдно керуватися вимогами чинного ДБН що-

до захисту будiвельних конструкцiй  вiд  корозiї,  а  також  Правил

пожежної безпеки.

     Вимоги щодо вогнезахисної обробки дерев'яних елементiв  горищ-

ного покриття дахiв класу ГД-5 не регламентуються.

     3.27 Склад робочої документацiї горищних дахiв має вiдповiдати

вимогам дiючих нормативних актiв. При цьому  в  робочих  кресленнях

мають бути обов'язково вiдображенi такi вiдомостi:

     - клас даху та його функцiї;

     - гарантiйний строк безремонтної експлуатацiї покрiвлi;

     - розрахунковi уклони схилiв, розжолобкiв i звисiв;

     - посилання на держстандарти, технiчнi умови або сертифiкати

       застосованих матерiалiв;

     - конструктивне вирiшення пароiзоляцiї: товщина шару, деталi

       примикань до стiн та виступаючих елементiв горищного

       перекриття;

     - конструкцiя теплозахисту горищного перекриття:товщина шару,

       захист вiд iнсоляцiї, розташування дорiжок для обслуговува-

       ння трубопроводiв системи опалювання, обладнання та iн.;

     - конструкцiя несучих елементiв каркасу даху;

     - конструктивне вирiшення деформацiйних швiв та iх розмiщення;

     - вузли та деталi примикань покрiвлi до стiн, парапетiв, ве-

       нтиляцiйних та лiфтових шахт та iн.;


     - карнизнi та фронтоннi звиси, гребеневi i ребернi з'єднання

       та iн.;

     - конструкцiя закрiплення покрiвлi до основи та несучого

       каркасу;

     - вузли та деталi водозбiрної системи.

     Вузли та деталi в конструкцiї покриття горищних дахiв необхiд-

но призначати згiдно з вирiшенням, розробленим в  альбомах  "Типовi

конструктивнi вирiшення деталей та вузлiв". У випадку  застосування

в конструкцiї покриття нових покрiвельних матерiалiв необхiдно  су-

воро керуватися вимогами цих норм, приймаючи за  основу  при  цьому

типовi вузли та деталi, розробленi для матерiалу-аналогу.

                  Вибiр конструктивного вирiшення

     3.28 Конструктивне вирiшення даху i типу покрiвлi слiд прийма-

ти вiдповiдно до таблиць 5 i 6 з урахуванням вимог 3.1, 3.10, 3.11,

3.14, 3.15, 3.16, 3.17 та додатка 3.

     При конструюваннi прийнятого класу горищного даху необхiдно:

     - на основi аналiзу конфiгурацiї будинку обрати найбiльш прос-

       ту форму даху;

     - встановити розрахункову схему несучих елементiв покриття та

       основи покрiвлi;

     - встановити технологiчнi межi габаритних розмiрiв кроквяної

       системи, покрiвельних та водовiдвiдних елементiв;

     - визначити необхiднiсть у деформацiйних швах та протипожежних

       стiнах у горищному просторi;

     - прийняти тип з'єднань покрiвельних елементiв, склад деталей

       улаштування та крiплення їх до несучого каркасу.

     При виборi форми даху слiд виходити з призначення будинку. При

цьому необхiдно враховувати вимоги архiтектурної виразностi, можли-

востi використання кольорової гами покрiвельного матерiалу,  техно-

логiчностi покрiвельних елементiв при розкладi на схилах даху,  ви-

моги щодо експлуатацiйної надiйностi конструкцiї даху.

     3.29 При проектуваннi кроквяної системи  горищного  даху  слiд

передбачати створення кроквяних блокiв, рамних опор та iн. У розра-

хунковiй схемi роботи несучих елементiв та основи покрiвлi необхiд-

но виключати фактори, що впливають на  зниження  надiйностi  роботи

системи. Конструкцiя основи покрiвлi. має виключати прояв  "хиткос-

тi" i забезпечувати надiйнiсть крiплення усiх елементiв даху, пере-

дбачати застосування фiксованих опорних частин, поздовжнiх та попе-

речних зв'язкiв.

     Несучi елементи покриття слiд розраховувати на постiйне наван-

таження (власну вагу) i снiгове навантаження  вiдповiдно  до  вимог

ДБН щодо навантаження i впливiв, а також норм на проектування  кон-

струкцiй ( в залежностi вiд прийнятого класу даху)  -  залiзобетон-

них, металевих, дерев'яних чи азбоцементних.

     При розробцi з'єднань елементiв покрiвель ПКг1 необхiдно керу-

ватися вимогами, викладеними в ДБН 338-92; ПКг2 - в  таблицi  4  та

додатку 2 (тип ПК-1); ПКг3, ПКг4, ПКг5 та ПКг6 - в таблицях 5 (гр.ІІ)


Таблиця 5

--------------------------------------------------------------------------------------------

|  Конструктивна схема даху  |                Елементи конструкцiї даху                    |

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|Клас|Сту- |Тип  |Тип  |Тип  |Гра-   |Похил |Кiль-  |Тип   |Тип   |Ступiнь проникностi     |

|даху|пiнь |даху |осно-|по-  |нична  |по-   |кiсть  |паро- |тепло-|з'єднань покрiвельних   |

|    |фун- |по   |ви   |крiв-|повер- |крiв- |шарiв  |iзоля-|iзоля-|елементiв               |

|    |кцiо-|водо-|пiд  |лi   |ховiсть|лi, % |покрiв-|цiї   |цiї   |                        |

|    |наль-|стоку|по-  |     |будин- |      |лi, шт |(таб- |(таб- |                        |

|    |ностi|     |крiв-|     |ку,    |      |       |лиця  |лиця  |                        |

|    |гори-|     |лю   |     |по-    |      |       | 3)   |  2)  |                        |

|    |ща   |     |     |     |верхiв |      |       |      |      |                        |

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |  2  |  3  |  4  |   5 |   6   |  7   |    8  |   9  |  10  |       11               |

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|ГД-1| НФ  |  ВВ | ОП 1|ПКг1 |  6-25 | 3-10 |ГМ,    | П-6, | Т-5, |Ущiльнювати або гер-    |

|    |     |     |     |     |       |      |ГМ/О/, | П-7, | Т-8, |метизувати              |

|    |     |     |     |     |       |      |БП     | П-8, | Т-11,|(див. ДБН 338-92)       |

|    |     |     |-------------------|      |-------| П-11 | Т-14 |------------------------|

|    |     |     | ОП 2|ПКг2 |  1-25 |      |К-3,   |      |      |Не регламентується      |

|    |     |     |     |     |       |      |К-10,  |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-IЗ,  |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-14,  |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-15,  |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-18,  |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-19   |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |(див.  |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |табл.4)|      |      |                        |

|    |     |-------------------------------------------------------------------------------|

|    |     |  ЗВ | ОП 3|ПКг3 |  1-5  |10-33 |   1   | П-6, | Т-5, |Герметизувати при i=10% |

|    |     |     |-----------|       |--------------| П-7, | Т-8, |------------------------|

|    |     |     | ОП 4|ПКг4 |       |50-100|  1-2  | П-8, | Т-11,|Герметизувати в гребенi,|

|    |     |     |     |     |       |      |       | П-11 | Т-14 |ребрах, розжолобках     |

|    |     |     |-----------|       |--------------|      |      |------------------------|

|    |     |     | ОП 5|ПКг5 |       | 5-100|   1   |      |      |Герметизувати фальцi    |

|    |-------------------------------------------------------------------------------------|

|    | ФВ  |  ВВ | ОП 1|ПКг1 |  6-25 | 3-10 |ГМ,    | П-6, | Т-4, |Ущiльнювати або         |

|    |     |     |     |     |       |      |ГМ/О/, | П-7, | Т-8, |герметизувати           |

|    |     |     |     |     |       |      |БП     | П-8, | Т-11,|                        |

|    |     |     |     |     |       |      |       | П-9  | Т-12,|                        |

|    |     |     |     |     |       |      |       |      | Т-I3 |                        |

|    |     |     |-----------|       |      |-------|      |-------------------------------|

|    |     |     | ОП 2|ПКг2 |  1-25 |      |К-3,   |      | Т-4, |Не регламентується      |

|    |     |     |     |     |       |      |К-10   |      | Т-8, |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-13,  |      | Т-11,|                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-14,  |      | Т-12,|                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-15,  |      | Т-13 |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-18,  |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-19   |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |(див.  |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |табл.4)|      |      |                        |

|    |     |-------------------------------------------------------------------------------|

|    |     |  3В | ОП 3|ПКг3 |  1-5  |10-33 |  1    | П-6, | Т-4, |Герметизувати при і=10% |

|    |     |     |-----------|       |--------------| П-7, | Т-8, |------------------------|

|    |     |     | ОП 4|ПКг4 |       |50-100| 1-2   | П-8, | Т-11,|Герметизувати в гребенi,|

|    |     |     |     |     |       |      |       | П-11 | Т-12,|ребрах, розжолобках     |

|    |     |     |     |     |       |      |       |      | Т-13 |                        |

|    |     |     |-----------|       |--------------|      |      |------------------------|

|    |     |     | ОП 5|ПКг5 |       |10-100|  1    |      |      |Герметизувати фальцi    |

--------------------------------------------------------------------------------------------


  Продовження таблиці 5

--------------------------------------------------------------------------------------------

|  Конструктивна схема даху  |                Елементи конструкцiї даху                    |

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|Клас|Сту- |Тип  |Тип  |Тип  |Гра-   |Похил |Кiль-  |Тип   |Тип   |Ступiнь проникностi     |

|даху|пiнь |даху |осно-|по-  |нична  |по-   |кiсть  |паро- |тепло-|з'єднань покрiвельних   |

|    |фун- |по   |ви   |крiв-|повер- |крiв- |шарiв  |iзоля-|iзоля-|елементiв               |

|    |кцiо-|водо-|пiд  |лi   |ховiсть|лi, % |покрiв-|цiї   |цiї   |                        |

|    |наль-|стоку|по-  |     |будин- |      |лi, шт |(таб- |(таб- |                        |

|    |ностi|     |крiв-|     |ку,    |      |       |лиця  |лиця  |                        |

|    |гори-|     |лю   |     |по-    |      |       | 3)   |  2)  |                        |

|    |ща   |     |     |     |верхiв |      |       |      |      |                        |

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |  2  |  3  |  4  |   5 |   6   |  7   |    8  |   9  |  10  |       11               |

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|ГД-2| НФ  |  ЗВ | ОП 3|ПКг3 |  1-5  |10-33 |   1   | П-6, | Т-3, |Герметизувати при i=10% |

|    |     |     |-----------|       |--------------| П-7, | Т-5, |------------------------|

|    |     |     | ОП 4|ПКг4 |       |50-100|  1-2  | П-8, | Т-8, |Герметизувати в гребенi,|

|    |     |     |     |     |       |      |       | П-11 | Т-11,|ребрах, розжолобках     |

|    |     |     |-----------|       |--------------|      | Т-14 |------------------------|

|    |     |     | ОП 6|ПКг5 |       |10-100|   1   |      |      |Герметизувати фальцi    |

|    |-------------------------------------------------------------------------------------|

|    | ФВ  |  ВВ | ОП 2|ПКг2 |  3-5  | 3-10 |К-3,   | П-6, | Т-4, |Не регламентується      |

|    |     |     |     |     |       |      |К-10,  | П-7, | Т-8, |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-13,  | П-8, | Т-11,|                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-14,  | П-11 | Т-12,|                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-15,  |      | Т-13 |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-18,  |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-19   |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |(див.  |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |табл.4)|      |      |                        |

|    |     |-------------------------------------------------------------------------------|

|    |     |  ЗВ | ОП 3|ПКг3 |  1-5  |10-33 |   1   | П-5, | Т-4, |Герметизувати при i=10% |

|    |     |     |-----------|       |--------------| П-6, | Т-8, |------------------------|

|    |     |     | ОП 4|ПКг4 |       |50-100|  1-2  | П-7, | Т-11,|Герметизувати в гребенi,|

|    |     |     |     |     |       |      |       | П-8, | Т-12,|ребрах, розжолобках     |

|    |     |     |-----------|       |--------------| П-11 | Т-13 |------------------------|

|    |     |     | ОП 5|ПКг5 |       |10-100|   1   |      |      |Герметизувати фальцi    |

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|ГД-3| НФ  |  BВ | ОП 2|ПКг2 |  3-6  | 3-10 |К-3,   | П-6, | Т-2, |Не регламентується      |

|    |     |     |     |     |       |      |К-10,  | П-7, | Т-3, |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-13,  | П-8, | Т-4, |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-14,  | П-11 |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-15,  |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-18,  |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-19   |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |(див.  |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |табл.4)|      |      |                        |

|    |     |     |-------------------------------------------------------------------------|

|    |     |  ЗВ | ОП 3|ПКг3 |  1-5  |10-33 |   1   |      |      |Герметизувати при i=10% |

|    |     |     |-----------|       |--------------|      |      |------------------------|

|    |     |     | ОП 6|ПКг5 |       |10-100|   1   |      |      |Герметизувати фальцi    |

|    |     |     |     |     |       |      |       |      |      |при i=10%               |

--------------------------------------------------------------------------------------------


  Закінчення таблиці 5

--------------------------------------------------------------------------------------------

|  Конструктивна схема даху  |                Елементи конструкцiї даху                    |

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|Клас|Сту- |Тип  |Тип  |Тип  |Гра-   |Похил |Кiль-  |Тип   |Тип   |Ступiнь проникностi     |

|даху|пiнь |даху |осно-|по-  |нична  |по-   |кiсть  |паро- |тепло-|з'єднань покрiвельних   |

|    |функ-|по   |ви   |крiв-|повер- |крiв- |шарiв  |iзоля-|iзоля-|елементiв               |

|    |цiо- |водо-|пiд  |лi   |ховiсть|лi, % |покрiв-|цiї   |цiї   |                        |

|    |наль-|стоку|по-  |     |будин- |      |лi, шт |(таб- |(таб- |                        |

|    |ностi|     |крiв-|     |ку, по-|      |       |лиця  |лиця  |                        |

|    |горищ|     |лю   |     |верхів |      |       | 3)   |  2)  |                        |

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1  |  2  |  3  |  4  |   5 |   6   |  7   |    8  |   9  |  10  |       11               |

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|ГД-3| НФ  |  BВ | ОП 2|ПКг2 |Більше | 3-10 |К-3,   | П-6, | Т-2, |Не регламентується      |

|    |     |     |     |     |5      |      |К-10,  | П-7, | Т-4, |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-13,  | П-8, | Т-5, |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-14,  | П-11 | Т-6, |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-15,  |      | Т-7  |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-18,  |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |К-19   |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |(див.  |      |      |                        |

|    |     |     |     |     |       |      |табл.4)|      |      |                        |

|    |     |-------------------------------------------------------------------------------|

|    |     |  ЗВ | ОП 3|ПКг3 |  1-5  |10-33 |   1   | П-6, | Т-2, |Герметизувати при i=10% |

|    |     |     |-----------|       |--------------| П-7, | Т-4, |------------------------|

|    |     |     | ОП 6|ПКг5 |       |10-100|   1   | П-8, | Т-5, |Герметизувати фальцi    |

|    |     |     |     |     |       |      |       | П-11 | Т-6, |при i=10%               |

|    |     |     |     |     |       |      |       |      | Т-7  |                        |

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|ГД-4| НФ  |  ЗВ | ОП 6|ПКг3 |  1-2  |10-33 |   1   | П-4, | Т-5, |Герметизувати при i=10% |

|    |     |     |     |-----|       |--------------| П-5, | Т-7, |------------------------|

|    |     |     |     |ПКг4 |       |50-100|  1-2  | П-9, | Т-7, |Герметизувати в гребенi,|

|    |     |     |     |     |       |      |       | П-10,| Т-14 |ребрах, розжолобках     |

|    |     |     |     |-----|       |--------------| П-11 |      |------------------------|

|    |     |     |     |ПКг5 |       |10-100|   1   |      |      |Герметизувати фальцi    |

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|    | ФВ  |  ЗВ | ОП 6|ПКг3 |  1-2  |10-33 |   1   | П-4, | Т-4, |Герметизувати при i=10% |

|    |     |     |     |-----|       |--------------| П-5, | Т-5, |------------------------|

|    |     |     |     |ПКг4 |       |50-100|  1-2  | П-9, | Т-6, |Герметизувати в гребенi,|

|    |     |     |     |     |       |      |       | П-10,| Т-7, |ребрах, розжолобках     |

|    |     |     |     |-----|       |--------------| П-11 | Т-10,|------------------------|

|    |     |     |     |ПКг5 |       |10-100|   1   |      | Т-11 |Герметизувати фальцi    |

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|ГД-5| НФ  |  ЗВ |Не   |ПКг6 |  1-2  |17-150|   2   |Не регламен- |Герметизувати в гребенi,|

|    |-----------|регла|-----|       |--------------|тується      |ребрах, розжолобках     |

|    | ФВ  |  ЗВ |менту|ПКг6 |       |17-150|   2   |             |                        |

|    |     |     |ється|     |       |      |       |             |                        |

--------------------------------------------------------------------------------------------

     Примітка 1. Вимоги до покрівлі ПКг1 для житлових і громадських

будинків приймати у відповідності з ДБН 338-92.

     Примiтка 2. При проектуваннi дахiв ГД-1 марка  морозостiйкостi

азбестоцементних листiв повинна бути не менше 50 циклiв.

     Примiтка 3. Стики  азбестоцементних  листiв  герметизувати  за будь-

-якого похилу покрiвлi для будинкiв-сховищ зерна та iнших рiзновидiв си-

ровини, коли технологiя його зберiгання не  допускає протiкання покрiвлi.

     Примiтка 4. Допускається для кожного класу горищного даху зас-

тосовувати типи покрiвлi бiльш окого  рангу.  Наприклад,  для  ГД-5

допускається застосування покрiвель ПКг5, ПКг4, ПКг3 i т.д.

     Примiтка 5. Значення граничної поверховостi будинку, для якого

проектується дах, слiд узгоджувати з вимогами 3.15, 3.16.


 Таблиця 6

Вимоги щодо конструктивних елементiв покрiвлi горищних дахiв

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Тип    |Коротка         |По-|             Елементи конструкції покрiвлi                                                |

|покрiв-|характеристика  |хил|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|лi     |вихiдних        |да-|         Лати          |Величина     |  Величина |Номiнальний склад комплексу деталей для |

|       |матерiалiв      |ху,|                       |напустка,    |  звису,мм |                                        |

|       |покрiвлi        | %,|                       |   мм,       |           |                                        |

|       |  даху,         |не |                       |не менше     |           |                                        |

|       |                |ме-|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                |нше|Крок при     |Перерiз, |вздовж|попе- |фрон-|кар- |влаштування гребенiв,|крiплення покрiвлi|

|       |                |   |схемi        |  мм     |схилу,|рек   |тон- |низ- |ребер, розжолобкiв,  |                  |

|       |                |   |опирання,    |         | Sв   |схилу,|ного,|ного,|єндов та iн.         |                  |

|       |                |   |  мм         |         |      | Sп   ф,  к,  |                     |                  |

|       |                |   |-------------|         |      |      |не   |не   |                     |                  |

|       |                |   |одно- |дво-  |         |      |      |бiль-|мен- |                     |                  |

|       |                |   |прого-|прого-|         |      |      |ше   |ше   |                     |                  |

|       |                |   |новий |новий |         |      |      |     |     |                     |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ПКг3   |Азбестоцементнi листи хвилястого профiлю:                                                                      |

|       |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |УВ 54/200       | 20| 1550 |1050, |Залiзо-  | 200  | 125  | 150 | 250 |КУ-1 і КУ-2-гребеневi|К1-сталевий оцин- |

|       |(ГОСТ 16233-77*)|   |      |1300  |бетонні  |      |      |     |     |ПУ-перехiдний вiд    |   кований гак    |

|       |16233-77*)      |   |      |      |або мета-|      |      |     |     |   схилу до стіни    |   дiам. 8 мм;    |

|       |                |   |      |      |леві про-|      |      |     |     |РУ-1,2,3-фронтоннi;  |М1-шайба ущiльню- |

|       |                |   |      |      |гони,роз-|      |      |     |     |ЛУ-1,2,3-лоткові для |   вальна;        |

|       |                |   |      |      |рахунко- |      |      |     |     |   деформаційних швів|Ш1-шайба сталева  |

|       |                |   |      |      |вий      |      |      |     |     |ГУ-стикові карнизи   |   оцинкована;    |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |                     |Г -гайка М8       |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |ВУ 51/177       | 20| 1550 |1050, |Те саме  | 200  | 160  | 120 | 250 |К-гребеневi;         |    Те саме       |

|       |(ГОСТ 20986-81) |   |      |1300  |         |      |      |     |     |П1 і П2-перехiднi для|                  |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |        примикань;   |                  |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |Г1 і Г2-стиковi i    |                  |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |        карнизні;    |                  |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |Р і НР -кутовi для пе|                  |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |        реходу схилу |                  |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |        до парапету; |                  |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |Л-лотковi для дефор- |                  |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |  мацiйних швiв      |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |СВ 40/150       | 25|   -  | 775  |Дерев'я- | 200  |   80 |  70 |  50 |КС-1 і КС-2-гребеневi|К-сталевий оцинко-|

|       |(ГОСТ 20430-84*)|   |      |      |ний бру- |      |      |     |     |ПС-перехiднi;        |  ваний шуруп     |

|       |                |   |      |      |сок 60х60|      |      |     |     |ЛС-лотковi для єндов;|  5х60(70);       |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |РС-фронтонні         |Ш1-шайба ущiлнюва-|

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |                     |   льна дiам.16мм |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |                     |Ш2-шайба стартова |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |                     |   оцинкована     |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |                     |   дiам.18 мм     |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 Продовження таблиці 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Тип    |Коротка         |По-|             Елементи конструкції покрiвлi                                                |

|покрiв-|характеристика  |хил|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|лi     |вихiдних        |да-|         Лати          |Величина     |  Величина |Номiнальний склад комплексу деталей для |

|       |матерiалiв      |ху,|                       |напустка,    |  звису,мм |                                        |

|       |покрiвлi        | %,|                       |   мм,       |           |                                        |

|       |  даху,         |не |                       |не менше     |           |                                        |

|       |                |ме-|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                |нше|Крок при     |Перерiз, |вздовж|попе- |фрон-|кар- |влаштування гребенiв,|крiплення покрiвлi|

|       |                |   |схемi        |  мм     |схилу,|рек   |тон- |низ- |ребер, розжолобкiв,  |                  |

|       |                |   |опирання,    |         | Sв   |схилу,|ного,|ного,|єндов та iн.         |                  |

|       |                |   |  мм         |         |      | Sп   ф,  к,  |                     |                  |

|       |                |   |-------------|         |      |      |не   |не   |                     |                  |

|       |                |   |одно- |дво-  |         |      |      |бiль-|мен- |                     |                  |

|       |                |   |прого-|прого-|         |      |      |ше   |ше   |                     |                  |

|       |                |   |новий |новий |         |      |      |     |     |                     |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |ВО 28/115       | 25|  -   | 530  |Те саме  | 140  |  100 |  50 | 100 |К1 і К2-гребеневi;   |Оцинкованi цвяхи  |

|       |(ГОСТ 378-76)   |   |      |      |         |      |      |     |     |У-120, У-90-кутовi   |дiам.4х90 з голов-|

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |для перехду схилу до |кою діам.12мм,ГОСТ|

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |вертикальних площин; |9870-61*,         |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |Л-135-лотковi для    |шайба ущiльнюальна|

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |єндов i деформацiй-  |з iзолу дiам.18 мм|

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |них швiв             |                  |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|ПКг4   |Черепиця керамiчна:                                                                                            |

|       |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |пазова          | 50|  310 |  -   |Дерев'я- |  90  |  30  |  0  |  70 |К4-гребенева черепиця|Металевий оцинко- |

|       |штампована      |   |      |      |ний бру- |      |      |     |     |Л-лоток із оцинкова- |ваний дріт        |

|       |(ТУ 21 УССР     |   |      |      |сок 50х50|      |      |     |     |  ної сталі ГОСТ     |дiам. 1,0-1,4 мм; |

|       |463-89)         |   |      |      |         |      |      |     |     |  14918-80*;         |                  |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |У-кутик фронтонний із|                  |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |  оцинкованої сталі  |                  |

|       |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |пазова стрічкова| 60|  333 |  -   |Те саме  |  67  |  20  |  0  |  70 |        Те саме      |      Те саме     |

|       |(ТУ 21 УССР     |   |      |      |         |      |      |     |     |                     |                  |

|       |463-89)         |   |      |      |         |      |      |     |     |                     |                  |

|       |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |плоска стрічкова| 67|  165 |  -   |    "    | 205  | 155  |  0  |  70 |         "           |Клямери з оцинко- |

|       |(ТУ 21 УССР     |   |      |      |         |      |      |     |     |                     |ваної сталі       |

|       |463-89)         |   |      |      |         |      |      |     |     |                     |ОСТ 14918-80*     |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


 Закінчення таблиці 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Тип    |Коротка         |По-|             Елементи конструкції покрiвлi                                                |

|покрiв-|характеристика  |хил|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|лi     |вихiдних        |да-|         Лати          |Величина     |  Величина |Номiнальний склад комплексу деталей для |

|       |матерiалiв      |ху,|                       |напустка,    |  звису,мм |                                        |

|       |покрiвлi        | %,|                       |   мм,       |           |                                        |

|       |  даху,         |не |                       |не менше     |           |                                        |

|       |                |ме-|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                |нше|Крок при     |Перерiз, |вздовж|попе- |фрон-|кар- |влаштування гребенiв,|крiплення покрiвлi|

|       |                |   |схемi        |  мм     |схилу,|рек   |тон- |низ- |ребер, розжолобкiв,  |                  |

|       |                |   |опирання,    |         | Sв   |схилу,|ного,|ного,|єндов та iн.         |                  |

|       |                |   |  мм         |         |      | Sп   ф,  к,  |                     |                  |

|       |                |   |-------------|         |      |      |не   |не   |                     |                  |

|       |                |   |одно- |дво-  |         |      |      |бiль-|мен- |                     |                  |

|       |                |   |прого-|прого-|         |      |      |ше   |ше   |                     |                  |

|       |                |   |новий |новий |         |      |      |     |     |                     |                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|ПКг5   |Листи з оцинкованої сталі:                                                                                     |

|       |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |сталь тонколис- | 10|  200 |  -   |Дерев'я- |  55  |  52  |  50 | 120 |К1-подвійна картина  |Клямери з оцинко- |

|       |това            |   |(при  |      |ний бру- |      |      |     |     |   для настінного жо-|ваної сталі;      |

|       |(ГОСТ 14918-80*)|   |довжи-|      |сок 50х50|      |      |     |     |   лоба;             |металевий оцинко- |

|       |                |   |ні ка-|      | дошка   |      |      |     |     |К2-картина для покри-|ваний дріт діам.  |

|       |                |   |ртини |      | 50х120  |      |      |     |     |   ття розжолобка;   |1,4-2,0 мм;       |

|       |                |   |2800мм|      |(через   |      |      |     |     |К3-картина для покри-|костилі та гаки з |

|       |                |   |      |      |кожні    |      |      |     |     |   ття парапету;     |оцинкованої смуги |

|       |                |   |      |      |4 бруски)|      |      |     |     |К4-картина для покри-|4х40 мм (ГОСТ     |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |   ття слухового вік-|103х76);          |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |   на;               |цвяхи з плоскою   |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |К5-комір для димаря; |головкою оцинкова-|

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |К6-фартух для карниз-|ні діам.(0,8-1,6)х|

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |   них і фронтонних  |х(8-50)           |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |   звисів;           |ГОСТ 4034-63      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|ПКг6   |Гнучкі елементи типу "шниглас"                                                                                 |

|       |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |бітумні листи з | 60|Суці- |Суці- |  Дошка  | 183  | 225  |  0  |  70 |Гребеневі, карнизні, |Цвяхи 3х25 мм з   |

|       |кольоровою      |   |льний |льний |  30х120 |      |      |     |     |фронтонні і лоткові  |плоскою головкою  |

|       |посипкою        |   |настил|настил|         |      |      |     |     |елементи з оцинкова- |діам.10 мм або    |

|       |(ТУ 21-27-59-85)|   |      |      |         |      |      |     |     |ної сталі ГОСТ 14918-|цвяхи толеві круг-|

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |80*, з'єднані за дов-|лі 3х25 мм        |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |жиною подвійним фаль-|ГОСТ 4029-63      |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |цем. Профіль і колір |                  |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |пофарбування задаєть-|                  |

|       |                |   |      |      |         |      |      |     |     |ся проектом          |                  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Примiтка 1. Азбестоцементнi хвилястi листи слiд застосовувати:

УВ 54/200 ГОСТ 16233-77* - для дахiв ГД-1, ГД-2 i ГД-3  житлових,

громадських i  виробничих  будинкiв  (те саме i ВУ  51/177  ГОСТ

20996-81); СВ 40/150 ГОСТ 20430-84* - для дахiв ГД-1, ГД-2 i ГД-3

житлових, громадських i сiльськогосподарських будинкiв;  ВО 28/115

ГОСТ 378-76 - для дахiв ГД-4 i ГД-5 житлових i  громадських  будин-

кiв.

     Примiтка 2. При проектуваннi покрiвлi ПКг3 з листiв типу  УВ,

ВУ  i  СВ  допускається  знижувати  похил  до  10%  з  обов'язковою

герметизацiєю з'єднань вздовж i поперек схилу еластичними мастиками

типу "гермабупил". При цьому величина напустка  (Sв)  повинна  бути

збiльшена до 300 мм.

     Примiтка 3. Величина кроку лат вiдноситься: при однопрогоновiй

схемi опирання - до азбестоцементних листiв типу УВ i ВУ  завдовжки

1750 мм (рядовi листи) i 2000 мм (листи нижнього ряду); при двопро-

гоновiй схемi - до азбестоцементних листiв типу УВ i  ВУ  завдовжки

вiдповiдно 2300 i 2800 мм, а також до азбестоцементних листiв  типу

СВ i ВО завдовжки вiдповiдно 1750 i 1200 мм.

     Примiтка 4. Для дахiв ГД-1, ГД-2, ГД-3 i ГД-4 дерев'янi бруски

лат повиннi бути антисептованi i пiдданi глибокому просочуванню ан-

типiреном (з розрахунком  вбирання  деревиною  солей  не  менше

75 кг/м3),  для  ГД-5   необхiднiсть   такої  обробки  деревини  не

регламентується.

     Примiтка 5. При проектуваннi покрiвель ПКг3, ПКг4, ПКг5 i ПКг6

не допускається замiна стандартних  крiпильних  деталей,  яка  може

спричинити зниження експлуатацiйної надiйностi покрiвлi.

     Примiтка 6. Основу i склад елементiв  покрiвлi  слiд  приймати

вiдповiдно до вимог таблиць 3 i 4 додатка 3. При цьому  конструкцiю

деталей i вузлiв слiд приймати згiдно з альбомами "Типовi конструк-

тивнi вирiшення деталей i вузлiв".

     Примiтка 7. Застосування нових покрiвельних матерiалiв, анало-

гiчних тим, що наведенi в данiй таблицi, допускається при наявностi

вiдповiдних сертифiкатiв i уточнених вимог до елементiв конструкцiї

покрiвлi.

     3.30 Для компенсацiї деформацiй покрiвлi слiд передбачати  де-

формацiйнi шви. Граничнi значення вiдрiзку покрiвлi (Lд) вздовж бу-

динку без деформацiйних швiв зазначенi в таблицi 7.

 Таблиця 7

--------------------------------------------------------------------

|Наймену- |                        Тип покрiвлi                    |

|вання    |                                                        |

|------------------------------------------------------------------|

|         |  ПКг1  |  ПКг2   |  ПКг3   |  ПКг4   |  ПКг5   |  ПКг6   |

|------------------------------------------------------------------|

|  Lд, м  |   60   |  6-12  |  П-18   |Не регла-| 8-10   |Не регла-|

|         |        |        |         |ментуєть-|        |ментуєть-|

|         |        |        |         |ся       |        |ся       |

--------------------------------------------------------------------


 

    

  Вимоги до покрiвель iз азбестоцементних хвилястих листiв

     3.31 Покрiвлi типу ПКг3 з  азбестоцементних  хвилястих  листiв

слiд проектувати переважно для дахiв з одно- двосхилою та полiгона-

льною формою конструкцiї. При проектуваннi  покрiвель  такого  типу

слiд керуватися вимогами, якi викладенi в таблицях 6, 7 i додатка 3

цього тому норм.

     При використаннi листiв типу ВУ, УВ i  СВ  у  складi  робочого

проекту слiд наводити план розкладки листiв на схилах даху з позна-

ченням мiсць розмiщення рядових, фронтонних i карнизних  листiв,  а

також типових деталей для обладнання гребенiв, ребер, розжолобкiв i

деформацiйних швiв. Необхiдно також вказувати мiсця герметизацiї

зазорiв i мiсця крiплення листiв. Систему водовiдводу слiд передба-

чати спльно з вузлами крiплення елементiв водовiдводу.

     3.32  У  розрахунках  жорсткостi  несучої  системи   даху   не

допускається включати в розрахунковi схеми асбестоцементнi листи

покрiвлi.

     3.33 При розрахунковому вiтровому напорi до 600 Па деталi  для

крiплення рядових листiв слiд передбачати до нижньої опори на гре-

бенi другої хвилi, рахуючи вiд перекривної (по одному крiпленню на

лист). В карнизних i крайнiх накривних листах необхiдно додатково

встановлювати крiплення через гребенi хвилi, що передує перекривнiй

хвилi. У гребеневих листах додатково встановлюють крiплення до вер-

хньої опори через гребенi другої хвилi, рахуючи вiд перекривної.

     При вiтровому напорi бiльше 600 Па слiд передбачати  додаткове

крiплення листiв через гребенi хвиль, що передують  тим,  якi  вони

перекривають.

     3.34 На схемах розкладки листiв слiд вказувати мiсця розмiщен-

ня листiв зi зрiзаними кутами: з одним зрiзаним кутом - крайнi лис-

ти; з двома зрiзаними кутами (протилежними по  дiагоналi  листа)  -

рядовi листи. Початковi та кiнцевi листи карнизного ряду не  потре-

бують зрiзування кутiв. Величину малого катета кута зрiзування слiд

призначати рiвною величинi напустка вздовж  схилу  (Sв)  i  поперек

схилу (Sп) згiдно з даними таблицi 6.

     3.35 Для запобiгання зруйнуванню покрiвлi вiд дiї  температур-

но-вологiсних деформацiй необхiдно:

     - дiаметр отворiв в листах для їх закрiплення передбачати на

       1-2 мм бiльшим нiж дiаметр стержнiв крiплення (болтiв чи

       цвяхiв);

     - передбачати обов'язкову гiдрофобiзацiю поверхнi листiв крем-

       нiйорганiчним розчином (ГКЖ-94, ГКЖ-11 та iн.) або волого- i

       погодостiйкими фарбами.

     3.36 При застосуваннi гребеневих спрощених деталей у  гребене-

вiй частинi азбестоцементних покрiвель слід передбачати заповнення

западин мiж гребенями хвиль цементно-пiщаним розчином марки 50 на

довжину 150 мм.

     3.37 Вентиляцiйнi блоки, шахти та  iнше  iнженерне  обладнання

слiд розташовувати в гребеневiй частині покрiвель. При цьому слiд пе-

редбачати застосування  перехiдних деталей (захисних фартухiв  з

оцинкованої покрiвельної сталi) та герметичне з'єднання їх зi стiнка-

ми блокiв, шахт чи основи пiд обладання.

     Примикання покрiвлi до стiн слiд також захищати  фартухами 

оцинкованої покрiвельної сталi. Верхня  частина  захисного  фартуха

повинна бути прикрiплена до стiни i загерметизована, а нижня повин-

на перекривати не менше однiєї хвилi. По схилу покрiвлi фартух  по-

винен мати напусток не менше 100 мм.

     3.38 Стояки антен та анкери для закрiплення  вiдтяжок  повиннi

проходити через отвори в гребенi хвилi листа, жорстко з'єднуватись з

несучими конструкцiями; зазори навколо стояка та  отвори  в  листах

слiд захищати вiд затiкання води герметиком.

     3.39 На азбестоцементних покрiвлях  слiд  передбачати  влашту-

вання настилiв завширшки 400 мм з дошок вздовж гребенiв,  по  схилу

покрiвлi бiля торцевих стiн i деформацiйних швiв, а також  в  мiсця

розмiщення вентиляцiйного та iншого обладнання, яке потребує обслу-

говування у перiод експлуатацiї.

                

   Вимоги до покрiвлi з черепицi

     3.40 Покрiвлi типу ПКг4 iз черепицi слiд проектувати переважно

для дахiв з одно- двосхилої напiввальмовою, вальмовою,  пiрамiдаль-

ною та полiгональною формами конструкцiї. При проектуванi покрiвель

цього типу необхiдно керуватися вимогами, якi наведенi  в  таблицях

6, 7 i додатка 3 цього тому норм.

     До складу робочого проекту покрiвлi цього типу необхiдно

включати:

     - план-схему лат та фрагменти розкладки черепиць по схилах по-

       крiвлi з зазначенням розташування слухових вiкон та черепиць

       спецiального призначення (з вентиляцiйним отвором  i  душни-

       ком, черепиць-снiгозатримувачiв, черепиць з отвором пiд ан-

       тену, черепиць-боковин, черепиць пiд гребiнь та iн.);

     - конструктивнi вирiшення по обладнанню гребенiв, ребер, роз-

       жолобкiв та мiсць примикань, а також вирiшення вузлiв i де-

       талей для закрiплення черепицi, системи водовiдводу та прис-

       троїв для обслуговування покрiвлi (технiчного та профiлакти-

       чного огляду, ремонту).

     3.41 Несучу конструкцiю пiд покрiвлю iз черепицi слiд проекту-

вати у виглядi об'ємної кроквяної системи, яка дозволяє створювати

схили з суцiльною чи гратчастою основою пiд покрiвлю.

     При проектуваннi основи довжину схилу вздовж кроков слiд прий-

мати кратною криючiй довжинi прийнятого  виду  черепицi, а  довжину

схилу вздовж прогонiв - кратною криючiй ширинi черепицi.

     При застосуваннi кроков та лат iз  дерева  стикування  окремих

брускiв i дощок слiд передбачати "косим прирубом"  з  розташуванням

стикiв по площi схилу "врозбiг". В розжолобках слiд передбачати су-

цiльний настил завширшки не менше 600 мм з дощок завтовшки не  менше

30 мм.

     У випадку застосування дерев'яних елементiв даху необхiдно ви-

конати вимоги 3.25 та 3.26 цього тому норм.

     3.42 У покрiвлях iз штампованої пазової чи стрiчкової  черепи-

цi лотки розжолобкiв слiд  виконувати  з  оцинкованої  покрiвельної

листової сталi завтовшки не менше 0,8  мм.  Застосування  елементiв

лоткiв слід передбачати у виглядi готових  картин  прямокутного  чи

трапецоїдного профiлю з шириною дна не менше 200 мм. Величину напу-

стка елементiв лотка в розжолобку слiд приймати не менше 100 мм.

     Ряди черепицi схилiв повиннi перекривати корито розжолобка  не

менше нiж на 150 мм. Зазор мiж черепицею та поверхнею лотка розжоло-

бка слiд заповнювати герметиком чи цементно-пiщаним розчином  марки

100.

     3.43 При проектуваннi покрiвлi з плоскої  стрiчкової  черепицi

карнизний ряд покрiвлi слiд передбачати з повних двох шарiв.

     Розжолобки   покрiвель      плоскої   стрiчкової    черепицi

допускається виконувати викладкою черепиці  без  металевого  лотка.

Ширина дна розжолобка при цьому має бути не менше 310 мм (у двi че-

репицi). Розкладку черепицi в розжолобку слiд  передбачати  "луска-

тою" по шару цементно-пiщаного розчину чи по брусках, що набитi  на

дощатий настил основи.

     3.44 Розкладку пазової штампованої черепицi  слiд  передбачати

горизонтальними рядами "знизу-вгору з перекриттям одного ряду iншим

по стоку води не менше нiж на 70 мм i в ряду мiж собою не менше ніж

на 30 мм.

     Закрiплення покрiвлi з штампованої черепицi до основи слiд ви-

конувати м'яким оцинкованим дротом за спецiальнi вушка в черепицi в

залежностi вiд похилу схилiв, а саме: при похилах до 100%  -  через

кожну другу черепицю в ряду; на похилах 100% i бiльше - через кожну

черепицю в ряду без винятку; незалежно вiд похилу - через кожну че-

репицю в карнизному, гребеневому та фронтонному рядах схилу.

     Розкладку пазової стрiчкової черепицi слiд передбачати  з  до-

держанням таких вимог: перший ряд черепицi викладається цiлим  чис-

лом, другий (верхнiй) ряд змiщується по вiдношенню  до  першого  на

1/2 ширини черепицi, третiй ряд - аналогiчно першому,  четвертий  -

аналогiчно другому i т.д. При цьому розмір перекриття черепицi  мiж

собою в ряду повинен бути не менше 20 мм, а мiж рядами уздовж стоку

- не менше 65 мм. Закрiплення покрiвлi iз  стрiчкової  черепицi  до

основи має здiйснюватися так , як i штампованої.

     В обох випадках пригребеневi ряди черепицi двох сумiжних  схи-

лiв не повиннi торкатися один одного.

     Примiтка. За необхiдностi використання  черепицi  спецiального

призначення (див. 3.40) її слiд включати в розкладку черепицi i ро-

зташовувати тiльки в другому та в пригребеневому  рядах.  Кiлькiсть

таких черепиць на схилi необхiдно приймати у вiдповiдностi з розра-

хунком, викладеним у пояснювальнiй запмисцi  до  проекту  горищного

даху.

     3.45 Розкладку плоскої стрiчкової черепицi двошаровим чи  лус-

катим способами (в обох випадках досягається двошаровiсть покрiвлi)

слiд передбачати горизонтальними рядами з перекриттям нижнього ряду

верхнiм по стоку води не менше нiж на 1/2 довжини черепицi i перекрит-

тям мiж собою в ряду - не менше 1/2 ширини черепицi.

     Закрiплення покрiвлi з даного виду  черепицi  слiд  призначати

оцинкованими клямерами чи цвяхами в залежностi вiд похилу схилiв, а

саме: через кожну черепицю - в карнизному i фронтонному рядах неза-

лежно вiд похилу, в рештi - через один ряд при похилах до 100%, ко-

жний ряд - при похилах 100% і більше.

     У напустках мiж черепицями у напрямку ряду необхiдно  забезпе-

чувати зазори розмiром 1,5-2 мм.

     3.46 Конструктивне вирiшення слухових вiкон у дахах з  покрiв-

лею iз черепицi вимагає погодження з архітектурним ансамблем будин-

ку в цiлому i приймається в залежностi вiд виду черепицi.

     При застосуваннi пазової штампованої  чи  стрiчкової  черепицi

слуховi вiкна слiд передбачати односхилої конструкцiї. На перепадах

схилу (у мiсцях переходу на бiльш пологий схил), а також  у  мiсцях

примикань (по "комiрцю" слухового вiкна) необхiдно передбачати фар-

тухи з оцинкованої  покрiвельної  сталі.

     При покрiвлi з плоскої стрiчкової черепицi конструкцiю  слухо-

вого вiкна слiд передбачати овальної форми з плавним переходом  че-

репичних рядiв по випуклiй поверхнi слухового вiкна без  розриву  з

рядовим покриттям основного схилу. Спiввiдношення висоти  i  ширини

слухового вiкна в цьому випадку має бути менше 1:5.

     3.47 При використаннi цементно-пiщаного розчину для закладання

зазорiв у з'єднаннях ребер, гребенiв, примикань (штрабах стiн i ви-

драх цегляних труб) марка його за морозостiйкiстю повинна бути мен-

шою морозостiйкостi черепицi.

     3.48 Для покрiвель з черепицi, як  правило,  слiд  передбачати

органiзований водовiдвiд з системою підвісних  лоткiв  (жолобiв)  в

поєднаннi з водостiчними трубами круглого чи прямокутного перерiзу.

При цьому форму та зовнiшнiй вид лоткiв та водостiчних труб, а  та-

кож фронтонних елементiв необхiдно узгоджувати з архiтектурним  ан-

самблем будинку в цiлому.

     3.49 Для створення необхiдних умов обслуговування покрiвель  з

черепицi на будинках заввишки до двох  поверхiв  у  гребенях  дахiв

слiд передбачати скоби з гаками для пiдвiски на  схилах  дерев'яних

трапiв.  Скоби  повиннi  бути  закрiпленi  до   несучих   елементiв

кроквяної системи.


     

    Вимоги до покрiвель iз листової оцинкованої сталi

     3.50 Покрiвлю типу ПКг5 з листової оцинкованої сталi слiд зас-

тосовувати для дахiв односхилого, двосхилого, вальмового,  напiвва-

льмового, пiрамiдального та конiчного виконання. Для покрiвель цьо-

го типу слiд використовувати оцинковану сталь за ГОСТ 14918-80 зав-

товшки не менше 0,6 мм нормальної точностi прокатки, що вiдноситься

до групи холодного профiлювання з покриттям І класу.  Ширина  листа

заається технологiєю прокату i складає 710-1800 мм,  довжина  листа

повинна бути не менше 1420 мм.

     Влаштування покрiвель слiд передбачати за  рахунок  сполучення

листiв у картини, що з'єднуються мiж собою лежачими (поперек схилу)

i стоячими (у напрямку стоку води) фальцями. За своїм  призначенням

картини подiляються на рядовi, картини  карнизного  звису,  картини

пiдстiнного жолоба i картини розжолобка. Вимоги до розмiрiв елемен-

тiв з'єднання картин наведенi у таблицi 8.

     3.51 До складу робочого проекту покрiвлi з  оцинкованої  сталi

необхiдно включати: - план лат (основи покрiвлi);

     - план розкладки покрiвельних елементiв (картин) по схилах по-

       крiвлi з розташуванням всiх виступаючих частин (слухових вi-

       кон i фронтонiв, телеантен i огородження тощо) з позначенням

       мiсць герметизацiї;

     - конструктивнi вирiшення вузлiв i деталей примикань, елемен-

       тiв системи водовiдводу i пристроїв для обслуговування пок-

       рiвлi (технiчного огляду та профiлактичного ремонту) з вуз-

       лами крiплення.

     3.52 Несучим каркасом кроквяної системи металевої покрiвлi по-

виннi служити приставнi чи висячi крокви, пояси  ферм  з  латами  з

брускiв або дощок, якi безпосередньо є основою покрiвлi. Застосува-

ння дерев'яних елементiв для дахiв рiзного класу необхiдно узгоджу-

вати з вимогами 3.1, 3.2, 3.26 та 3.29. У надкарнизнiй (надстiннiй)

зонi, розжолобках та гребеневiй частинi основи покрiвлi слiд перед-

бачати суцiльний настил з дощок завтовшки не менше  50  мм.  Ширина

настилу має бути: в надкарнизнiй частинi не менше 700 мм, на розжо-

лобках - 350-700 мм (на кожному схилi), на гребенi (ребрi) - не ме-

нше 200 мм (на кожному схилi).

     На рядових дiлянках схилу основу пiд покрiвлю слiд передбачати

з дерев'яних брускiв або дощок (див. таблицю 6) по кроквах з розра-

хунковим кроком 1200-1500 мм. Вiдстань мiж осями дощок, якi чергую-

ться помiж брусками, в латах має бути не менше 1390 мм. Лати слухо-

вих вiкон слiд передбачати суцiльним настилом.

     Закрiплення лат i настилу до кроков необхiдно передбачати цвя-


хами з утепленням головок цвяхiв у деревину  на  2-3  мм.  Для  од-

но-двосхилих дахiв довжина схилу вздовж лат  повинна  бути  кратною

ширинi рядових картин.

     3.53 При розробцi плану розкладки покрiвельних елементiв необ-

хiдно визначити розмiри рядових картин та  картин  розжолобка,  тип

карнизного звису (з надстiнними чи пiдвiсними лотками)  i  огорожi.

     Розкладку картин карнизного звису слiд передбачати  горизонта-

льним рядом, картина розжолобка має бути суцiльною чи  з'єднаною  з

окремих картин подвiйним лежачим фальцем. Рядовi картини розкладаю-

ться рядами в напрямку стоку води.

     3.54 З'єднання картин слiд передбачати: у напрямку стоку  води

подвiйним лежачим фальцем при зміщеннi лежачих фальцiв  в  сумiжних

рядах картин не менше нiж на 50 мм; у  напрямку,  перпендикулярному

до стоку води, - одинарним стоячим фальцем мiж рядовими картинами i

подвiйним стоячим фальцем рядових картин з картинами  розжолобка  i

карнизного звису.

     Примiтка 1. Допускається з'єднувати рядовi картини  мiж  собою

(по ряду) одинарним лежачим фальцем при похилi схилiв понад 60%.

     Примiтка 2. На  похилах  покрiвлi  10%  необхiдно  передбачати

з'єднання рядових картин у напрямку, перпендикулярному до стоку во-

ди, подвiйним стоячим фальцем.

     3.55 Закрiплення покрiвельних елементiв до основи слiд

передбачати:

     - рядових картин - за допомогою клямерiв iз стрiчок оцинкованої

       сталi завширшки не менше 30 мм, що встановлюються мiж листа-

       ми в стоячих фальцях з кроком не бiльше 500 мм (висота

       виступаючої частини клямера над бруском лат повинна бути не

       менше 80 мм);

     - картин карнизних звисiв - з нижнього кiнця за допомогою

       Т-подiбних металевих оцинкованих костилiв, встановлених не

       бiльше нiж через 700 мм на краю дощатого настилу зi звисан-

       ням з нього не менше нiж 120 мм, вздовж верхнього кiнця -

       подвiйним лежачим фальцем з нижньою крайкою рядових картин,

       а за наявностi надстiнного жолоба - оцинкованими цвяхами;

     - картин фронтонних звисiв - за допомогою кiнцевих клямерiв з

       кроком не бiльше 400 мм;

     - картин розжолобка - за допомогою клямерiв, якi встановлюють-

       ся в фальцi з'єднань з рядовими картинами з кроком не бiльше

       нiж 700 мм;

     - картин надстiнного жолоба - за допомогою гакiв iз оцинкова-

       ної сталi, якi закрiплюються до настилу, з кроком не бiльше

       нiж 700 мм.

      Характеристика елементiв крiплення покрiвлi з оцинкованої

сталi наведена в таблицi 6 (гр. 12).

     3.56 З'єднання картин в зонi змикання сумiжних схилiв в ребрах

i по гребеню необхiдно передбачати  стоячим  одинарним  фальцем  за

умови взаємного змiщення фальцiв не менше нiж на 50 мм.

     3.57 В примиканнях картин до стiн висота загину листа для  за-

ведення його в штрабу має бути не менше 250 мм.

     При розробцi конструкцiй захисних фартухiв, зливiв водостiчних

труб слiд застосовувати оцинковану сталь за ГОСТ 14918-80.

     

Вимоги до покрiвель iз гнучких елементiв типу "шинглас"

     3.58 Покрiвлю типу ПКг6 з  гнучких  елементiв  типу  "шинглас"

слiд застосовувати для дахiв у односхилому, двосхилому,  напiвваль-


мовому, вальмовому та пiрамiдальному виконаннi, а також із схiдчас-

тим переходом вказаних вище форм даху. Для покрiвлi цього типу слiд

застосовувати гнучкі еластичнi елементи з армуючою основою,  водос-

тiйким полiмерним або бiтумно-полiмерним покриттям з  рiзноманiтною

захисною (бронюючою) посипкою, якi мають конфiгурацiю зубчастих ли-

стiв розмiром не менше 300 х 900 мм.

     Примiтка. Технiчними умовами ТУ 21-27-59-85 (див.  таблицю  6)

передбачається виготовлення листiв з вирiзами на 1/2 шестикутника i

пiщаною бронюючою посипкою на робочiй поверхнi зеленого,  червоного

жовтого та коричневого кольорiв. Габаритнi розмiри листа 317 х 1000

мм.

     3.59 У робочий проект покрiвлi iз гнучких елементiв типу "шин-

глас" необхiдно включати:

     - план основи покрiвлi з розташуванням виступаючих частин,

       слухових вiкон, фронтонiв i позначенням мiсць герметизацiї

       з'єднань в ребрах i гребенях;

     - фрагменти розкладки гнучких покрiвельних елементiв на схилах;

     - вузли та деталi крiплення покрiвельних листiв, обладнання

       їх примикань та системи водовiдводу.

     3.60 Несучою конструкцiєю кроквяної системи покрiвлi iз  гнуч-

ких листових елементiв слiд передбачати приставнi чи висячi  крокви

з латами у виглядi суцiльного настилу з дощок завтовшки не менше 25

мм згiдно з вимогами 3.1, 3.26 i 3.29 цього тому норм.

     В основi покрiвлi цього типу  необхiдно  передбачати  суцiльну

пiдкладку iз толю чи руберойду, укладену з окремих полотнищ парале-

льно карнизу з закрiпленням їх у мiсцях напустка цвяхами  з  кроком

не бiльше нiж 500 мм.

     3.61 Розкладку гнучких покрiвельних елементiв по  основi  слiд

передбачати горизонтальними рядами з їх нарощуванням вiд карнизу  в

напрямку до гребеня даху. При цьому нижнiй ряд, що утворює  карниз-

ний звис, слiд виконувати з пiдсиленням основи додатковим шаром по-

крiвельних елементiв (за умов неорганiзованого  водостоку)  або  за

рахунок плоскої частини водозбiрного лотка, що встановлюється перед

розкладкою покрiвельних елементiв (за умов органiзованого  водосто-

ку). Ширина плоскої частини лотка має бути не меншою за ширину  ря-

ду.

     3.62 Для облаштування покрiвлi з гнучких елементiв "шинглас" у

гребенi, ребрах i в мiсцях примикання  до  виступаючих  частин  над

площиною  схилу  слiд  застосовувати  гнутi  кутиковi   профiлi   з

оцинкованої покрiвельної сталi, пофарбованi  атмосферостiйкою  фар-

бою. Колiр поверхнi профiлю має вiдповiдати вимогам проектного  ди-

зайну даху.

     Розмiри сторiн гнутого профiлю слiд обирати в  залежностi  вiд

прийнятого похилу даху, але не менше ніж 200 мм. Величина  напустка

профiлю по довжинi гребеня (ребра) не повинна бути  менше  нiж  150

мм.

     Конструкцiю розжолобкiв покрiвель з гнучких елементiв слiд пе-

редбачати на пiдкладцi з оцинкованої сталi завширшки не  менше  нiж

500 мм. Пiдкладка повинна бути вигнута по основi i мiцно прилягати,

до неї. Величину напустка складових  частин  пiдкладки  у  напрямку

стоку води слiд передбачати не бiльше нiж 150 мм.

     Закрiплення гнутих профiлiв i пiдкладок розжолобкiв до  основи

слiд передбачати в мiсцях напуска цвяхами з плоскою головкою.

     В якостi елементiв водовiдводу (для дахiв з органiзованим  во-

достоком) слiд застосовувати водозбiрні лотки i водовiдвiднi  труби

прямокутного чи круглого перерiзу. Розмiри перерiзу приймати розра-

хунковим шляхом (див. роздiл 4 "Проектування водовiдводiв").

                   

4 ПРОЕКТУВАННЯ ВОДОВIДВОДIВ

     4.1 Покриття будинкiв i споруд проектують з внутрiшнiм  водос-

током при органiзованому водовiдводi і з зовнiшнiм  водостоком  при

органiзованому або неорганiзованому водовiдводах.

     Органiзований водовiдвiд слiд здiйснювати  за  допомогою  спе-

цiальних водозбiрних лоткiв, водоприймальних воронок i системи  во-

довiдвiдних трубопроводiв; неороганiзований - шляхом оснащення пок-

рiвлi карнизними звисами необхiдних розмiрiв.

     При проектуваннi водовiдводiв слiд керуватися дiючими  нормами

з улаштування внутрiшнього водопроводу i каналiзацiї, а також вимо-

гами, якi викладенi в 1.2, 2.18, 2.31, 2.32, 2.35, 2.36, 2.36, 2.37

i 3.15 цього тому норм.

     4.2 При проектуваннi покрiвлi з внутрiшнiм  водостоком  розта-

шування водоприймальних воронок  слiд  передбачати  по  центральнiй

осi будинку у найнижчих мiсцях єндов, якi утворенi похилами  повер-

хнi покрiвлi; мiнiмальний похил покрiвлi по єндовах до воронок  по-

винен бути не менше 1%; лiнiя стоку води у  водоприймальну  воронку

не повинна перетинати парапетну чи протипожежну стiни.

     При проектуваннi внутрiшнього водостоку на плоскiй покрiвлi  з

однiєю єндовою i на кожнiй дiлянцi, обмеженiй парапетними стiнами i

деформацiйними швами, слiд призначати не менше двох водоприймальних

воронок. На  плоских  покрiвлях  житлових  i  громадських  будинкiв

допускається встановлення однiєї воронки на секцiю. При площi  пок-

рiвлi менше нiж 700 м допускається встановлення однiєї воронки дiа-

метром не менше 100 мм; максимальна площа водозбору на одну воронку

дiаметром 100 мм не повинна перевищувати 1200 м . Граничну  довжину

стоку води у воронку слiд призначати 24 м, а  максимальну  вiдстань

мiж воронками - 48 м.

     4.3 Вирiшення  примикання  покрiвельного килима до

водоприймальної  воронки  повинно  бути   мiцним   і   герметичним;

з'єднання чашi воронки з несучим елементом  покриття  повинно  бути

нерухомим, а з водостiчним стояком - гнучким з використанням  саль-

никового компенсатора. До одного водостiчного стояка слiд прив'язу-

вати мiнiмальну кiлькiсть воронок, розмiщених переважно  на  одному

рiвнi.

     4.4 Не допускається встановлення водостiчних стоякiв i  водоп-

риймальних воронок у товщi або поблизу зовнiшнiх стiн (для  запобi-

гання промерзанню); водостiчнi стояки при  проходженнi  в  холодних

примiщеннях потребують утеплення. Не допускається встановлення  во-

достiчних стоякiв у межах квартир.

     4.5 При зовнiшньому водостоцi  органiзований  водовiдвiд  слiд

передбачати з застосуванням прикарнизних (настiнних) жолобiв чи пi-

двiсних лоткiв, водостiчних труб i стандартних деталей для їх  зак-

рiплення згiдно з ГОСТ 7623-75. Для їх виготовлення слiд передбача-

ти  оцинковану  покрiвельну  сталь  завтовшки  0,7-0,8 мм   (ГОСТ

14918-80*) i сталевi оцинкованi смуги перерiзом 4  х  40 мм  (ГОСТ

103-76).

     При проектуваннi зовнiшнього органiзованого  водовiдводу  слiд

додержуватись таких вимог:

     - вiдстань мiж водостiчними трубами повинна бути не бiльше 24м;

     - зазор мiж водостiчною трубою i стiною повинен бути не  менше

       200 мм, а вiдстань вiд землi до розтруба - не менше 250 мм;

     - площу поперечного перерiзу водостiчної труби  слiд  приймати

       згiдно з розрахунками i вона повинна бути не менше 100 см2.

       Водостiчнi труби слiд приймати переважно прямокутної форми

       без крутих перегинiв.

     4.6 При проектуваннi неорганiзованого водовiдводу розмiр  кар-

низного звису для рiзних видiв покрiвель слiд приймати згiдно з да-

ними таблицi 6; при цьому необхiдно враховувати,  що  вiдстань  вiд

урізу карниза до червоної лiнiї будинку повинна бути не  менше  нiж

1,5 м.

     4.7 Розрахункова витрата дощових вод на одну воронку або водо-

стiчний стояк не повинна перевищувати даних таблицi 9 i визначатися

за такими формулами:

     - для покрiвель з похилом менше 1,5%

                                    F . q20                                        

                           Qрозр = --------- ;

                                    10000

     - для покрiвель з похилом 1,5% i бiльше

                                    F . q5                                        

                           Qрозр = --------- ,

                                    10000

   де    F -  водозбiрна площа, м2;

         q20, q5  - iнтенсивнiсть дощу, л/с з 1 га для даної

                   мiсцевостi тривалiстю вiдповiдно 20 i 5 хвилин.

     Таблиця 9

             Розрахунковi витрати дощових вод на один

                      водовiдвiдний пристрiй

-------------------------------------------------------------------

| Найменування пристрою  | Витрата, л/с при дiаметрi пристрою, мм |

|                        |----------------------------------------|

|                        |   80   |   100   |   150   |   200     |

|-----------------------------------------------------------------|

| Водоприймальна  воронка|    5   |    12   |    35   |    -      |

|-----------------------------------------------------------------|

| Водостiчний стояк      |   10   |    20   |    50   |    80     |

-------------------------------------------------------------------

     Критична (максимальна) витрата  води  (л/с),  яку пропускає

система внутрiшнього водостоку без переповнення, визначається за

формулою

                             /-------

                         \  /   Н

                 Qкр   =   \/  -----

                                So

     де Н  - наявний тиск води, яка вiдводиться з покрiвлi, л;

        Sо - повний опiр системи водовiдводу, м2 . с22 .

     4.8 При визначеннi фактичної пропускної здатностi  внутрiшнiх

водостокiв слiд враховувати коефiцiєнт надiйностi, що залежить вiд

забруднення води, яка потрапляє у водостоки. Для будинкiв, що  зна-

ходяться в незапорошеному  повiтряному  просторi,  цей  коефiцiєнт

дорiвнює 0,7.

     4.9 Сумiщенi дахи опалюваних будинкiв, як правило, повиннi об-

ладнуватися внутрiшнiм водостоком; без внутрiшнiх водостокiв допус-

каються сумiщенi дахи опалюваних будинкiв заввишки не бiльше  10  м

прi ширинi односхилого покриття не бiльше 36 м.

     Покриття неопалюваних будинкiв слiд проектувати без внутрiшнiх

водостокiв; для багатопрогонових неопалюваних будинкiв допускається

проектувати покриття з внутрiшнiм водостоком при наявностi теплови-

дiлень, якi забезпечують плюсову температуру всерединi будинку, або

за умови обгрунтовання  застосуванням  спецiальних  водоприймальних

воронок (що обiгрiваються), стоякiв i водовiдвiдних труб.


   

  Додаток 1

(обов'язковий)

                   ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМIНIВ

     Покриття (дах) - верхня огороджувальна конструкцiя  будинку i

споруди для захисту примiщень вiд зовнiшнiх клiматичних факторiв i

впливiв.

     Сумiщене покриття (дах) -  верхня  огороджувальна  конструкцiя

будинку i споруди, у якiй паро-, теплоiдоiзоляцiйнi  шари  укладенi

один по одному беспосередньо на поверхнi несучих елементiв  покрит-

тя; при наявностi в складi теплоiзоляцiйного шару сумiщене покриття

називається теплим, за його вiдсутностi - холодним;  при  наявностi

на поверхнi захисного облицювання, яке запобiгає зруйнуванню покрi-

влi при використаннi її як зони вiдпочинку чи зони постiйного  наг-

ляду  за  встановленим  на  нiй  обладнанням,   сумiщене   покриття

називається експлуатованим.

     Горищне покриття (дах) - об'ємна  верхня  огороджувальна  кон-

струкцiя будинку (споруди) iз замкнутим повiтряним простором (гори-

щем), що утворюється поверхнею горищного перекриття, фризовими стi-

нами i покриттям (покрiвлею), яке  функцiонально  використовується:

для вбудованих житлових прмiмiщень -  мансард;  в  якостi  елемента

вентиляцiйної системи - тепле або вiдкрите горище;  для  розмiщення

iнженерного обладнання - технiчне горище для  зберiгання  кормiв  i

пiдстилки  для   худоби   та   ін.   або   яке   функцiонально   не

використовується.

     Схил - похила поверхня покриття (даху).

     Гребiнь -  верхнiй  горизонтальний  перетин  схилiв  даху,  що

утворює водороздiл; ребро (гребiнь) - верхнiй похилий перетин схилiв

даху.

     Єндова - нижнiй похилий перетин схилiв  даху,  по  якому  вода

стiкає до водостiчних воронок або труб.

     Водороздiл - система верхнiх горизонтальних i похилих  перети-

нiв (ребер i гребенiв) даху, що  чiтко  відокремлює  частину  площi

(поверхнi) покриття, з якої забезпечується стiкання води в одну во-

доприймальну воронку.

     Покрiвля - елемент покриття (даху), який захищає  будинок  вiд

проникнення в нього атмосферних опадiв у виглядi дощу i талого снi-

гу.

     Основа пiд покрiвлю - рiвна  або  вирiвняна  стяжкою  поверхня

несучих конструкцiй покриття чи теплоiзоляцiйного шару  з  мiцнiстю

на стиск не менше 0,1 МПа (1 кгс/см2), яка пiдготовлена з  необхiд-

ним похилом до водостокiв i має по контуру перехiднi похилi бортовi

елементи в мiсцях примикання покрiвельного килима  до  вертикальних

поверхонь конструкцiй, якi виступають над ним  чи  проходять  через

нього. У горищних дахах - це несучий каркас з прогонами i  настилом

для закрiплення до нього листових і штучних  покрiвельних  матерiа-

лiв.

     Перехiднi похилi бортовi елементи - збiрнi чи монолiтнi  (про-

тяжнi чи крапковi) кутовi вкладишi, відформованi    матерiалiв  з


об'ємною масою 600-1200 кг/м3 i мiцнiстю на стиск не менше 0,3  МПа

кгс/см2), якi забезпечують пiдняття покрiвельного килима  в  мiсцях

примикань на висоту не менше 100 мм під кутом 45°  без  закрiплення

(приклеюванння) його до вертикальної поверхнi.

     Температурно-усаднi шви - система розрiзiв товщi сумiщених ша-

рiв, яка запобiгає розтрiскуванню вирівнюючих стяжок, розривам i змор-

шкам покрiвельного килима.

     Ущiльнення швiв  -  заповнення  порожнин  температурно-усадних

швiв на ребрах i гребенях  по  периметру  водороздiлiв  джгутом 

пористої гуми на мастицi з обклейкою, яке приймає весь комплекс де-

формацiй вiд нерiвномiрного  перегрiвання  будинку,  температурного

розширення i деструкцiї матерiалу без порушення герметичностi  пок-

рiвельного килима.

     Вентиляцiйна (осушувальна) система - система повiтряних про-

шаркiв, продухiв i каналiв, яка забезпечує вiдведення з товщi  сумiще-

ного покриття водяної пари в кiлькостi, що не  перевищує  надходження

її з примiщень через перекриття i пароiзоляцiйний шар.

     Вентиляцiйнi отвори - система отворiв в стiнах  горища,  яка

забезпечує необхiдну роботу  припливно-витяжної  вентиляцiї  горищного

простору.

     Основнi шари покрiвельного килима - шари рулонних i мастикових

покрiвельних матерiалiв, наклеєні чи нанесенi на поверхню  основних

схилiв  покриття  з  пiдняттям  їх  на  похилi  поверхнi   бортових

елементів в мiсцях примикань.

     Додатковi шари покрiвельного килима - один-два  шари  рулонних

чи мастикових покрiвельних та армуючих матерiалiв, наклеєних на ос-

нову пiд покрiвельний килим по поверхнi єндов i перехiдних бортових

елементiв i по поверхнi покрiвельного килима вздовж гребенiв по пе-

риметру водороздiлiв.

     Захиснi фартухи - лiнiйнi гнутi профiлi i локальнi гнутi комi-

рцi (ковпачки) iз оцинкованої покрiвельної сталi чи пластмаси, зак-

рiпленi на вертикальних поверхнях пiд ущiльнювальними швами в  мiс-

цях примикання покрiвельного килима до конструкцiй, якi  виступають

над покриттям чи проходять через нього.

     Захисний шар - елемент покрiвельного килима, який захищає його

вiд механiчних пошкоджень безпосередньої дiї  атмосферної  агресiї,

сонячної радiацiї i розповсюдження вогню по поверхнi покриття.
                                    

 

                            

 


Таблиця 2

           Склад конструктивних елементiв горищних дахiв

-------------------------------------------------------------------

|           Найменування       |       Клас горищного даху        |

|                              |----------------------------------|

|                              | ГД-1 | ГД-2 | ГД-3 | ГД-4 | ГД-5 |

|-----------------------------------------------------------------|

|                    I Горищне перекриття                         |

|-----------------------------------------------------------------|

|Пароiзоляцiя:                 |      |      |      |      |      |

|                              |      |      |      |      |      |

|важкогорюча                   |  В   |  В   |  В   |  Н   | Н(В) |

|                              |      |      |      |      |      |

|горюча                        |  Н   |  Н   |  Н   |  Н   |  В   |

|                              |      |      |      |      |      |

|Утеплювач:                    |      |      |      |      |      |

|                              |      |      |      |      |      |

|негорючий                     |  В   |  В   |  Н   |  В   | Н(В) |

|                              |      |      |      |      |      |

|авжкогорючий                  |  Н(В)|  В   |  В   |  В   |  В   |

|                              |      |      |      |      |      |

|горючий                       |  Н   |  Н   |  В   |  Н   |  В   |

|-----------------------------------------------------------------|

|                    II Стiни горища                              |

|---------------------------------------------------------------- |

|з природних чи штучних ка-    |      |      |      |      |      |

|менiв бетону або залiзо-      |  В   |  В   |  В   |  Н   | Н(В) |

|бетону                        |      |      |      |      |      |

|                              |      |      |      |      |      |

|каркаснi сталевi з профi-     |      |      |      |      |      |

|льованих листiв               |  Н   |  Н   |  В   |  Н   | Н(В) |

-------------------------------------------------------------------

                               Продовження таблиці слідує


 Продовження таблиці 2

-------------------------------------------------------------------

|           Найменування       |       Клас горищного даху        |

|                              |----------------------------------|

|                              | ГД-1 | ГД-2 | ГД-3 | ГД-4 | ГД-5 |

|-----------------------------------------------------------------|

|каркаснi з суцiльної чи       |      |      |      |      |      |

|клеєної деревини або iнших    |      |      |      |      |      |

|матерiалiв на її основi, що   |      |      |      |      |      |

|були пiдданi глибокiй вог-    |  Н   |  Н   |  Н   |  В   |  Н   |

|незахиснiй обробцi чи захи-   |      |      |      |      |      |

|щенi штукатуркою або iншими   |      |      |      |      |      |

|важкогорючими листовими       |      |      |      |      |      |

|плитними) матерiалами         |      |      |      |      |      |

|                              |      |      |      |      |      |

|з суцiльної або клеєної де-   |      |      |      |      |      |

|ревини без вогнезахисної      |  Н   |  Н   |  Н   |  Н   |  В   |

|обробки                       |      |      |      |      |      |

|-----------------------------------------------------------------|

|                          III Покриття                           |

|-----------------------------------------------------------------|

| Несучi елементи:             |      |      |      |      |      |

|-----------------------------------------------------------------|

|з залiзобетону чи сталi,      |      |      |      |      |      |

|захищеної негорючими          |  В   |  Н   |  Н   |  Н   |  Н   |

|плитними чи листовими мате-   |      |      |      |      |      |

|рiалами                       |      |      |      |      |      |

|-----------------------------------------------------------------|

|зі сталi, не захищеної вiд    |      |      |      |      |      |

|вогню i температури           |  В   |  Н   |  В   |  Н   | Н(В) |

|-----------------------------------------------------------------|

|з деревини суцiльної чи       |      |      |      |      |      |

|клеєної, захищеної штукату-   |      |      |      |      |      |

|рки чи iншими важкогорючими   |      |      |      |      |      |

|листовими (плитними)          |  Н   |  В   |  Н   |  В   |  Н   |

|матерiалами або вогнезахис-   |      |      |      |      |      |

|ною обробкою                  |      |      |      |      |      |

|-----------------------------------------------------------------|

|з деревини суцiльної чи       |      |      |      |      |      |

|клеєної без вогнезахисної     |  Н   |  Н   |  Н   |  Н   |  В   |

|обробки                       |      |      |      |      |      |

|-----------------------------------------------------------------|

|Основа покрiвлi:              |      |      |      |      |      |

|-----------------------------------------------------------------|

|опорнi елементи великороз-    |      |      |      |      |      |

|мiрних плит                   |  В   |  Н   |  Н   |  Н-  |  Н   |

|-----------------------------------------------------------------|

|настил залiзобетонний         |  В   |  Н   |  Н   |  Н-  |  Н   |

|-----------------------------------------------------------------|

|прогони або балки залiзобе-   |      |      |      |      |      |

|тоннi або сталевi             |  В   |  В   |  В   |  Н   |  Н   |

|-----------------------------------------------------------------|

|бруски залiзобетоннi або зi   |      |      |      |      |      |

|сталi                         |  В   |  В   |  В   |  Н   |  Н   |

|-----------------------------------------------------------------|

|бруски або дощатий настил з   |      |      |      |      |      |

|деревини, пiдданi вогнезахис- |  Н   |  В   |  В   |  В   | В(Н) |

|нiй обробцi                   |      |      |      |      |      |

-------------------------------------------------------------------

                               Продовження таблиці слідує


 Продовження таблиці 2

-------------------------------------------------------------------

|           Найменування       |       Клас горищного даху        |

|                              |----------------------------------|

|                              | ГД-1 | ГД-2 | ГД-3 | ГД-4 | ГД-5 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Покрiвля з:                   |      |      |      |      |      |

|-----------------------------------------------------------------|

|великорозмiрних плит повної   |  В   |  Н   |  Н   |  Н   |  Н   |

|заводської готовностi (ПЗГ);  |      |      |      |      |      |

|-----------------------------------------------------------------|

|азбестоцементних листiв;      |  В   |  В   |  В   |  В   |  В   |

|-----------------------------------------------------------------|

|керамiчної черепицi;          | Н(В) |  В   |  Н   |  В   |  Н   |

|-----------------------------------------------------------------|

|цементно-пiщаної черепицi;    |  Н   |  Н   |  Н   |  В   |  В   |

|-----------------------------------------------------------------|

|покрiвельної сталi оцинкованої|      |      |      |      |      |

|або з полiмерним покриттям    | Н(В) |  В   |  В   |  В   |  В   |

|або з iнших металiв;          |      |      |      |      |      |

|-----------------------------------------------------------------|

|рулонних бiтумiнозних матеріа-|      |      |      |      |      |

|лiв, килимових з плiвкових ма-|  В   |  Н   |  В   |  Н   |  Н   |

|терiалiв з захисним шаром;    |      |      |      |      |      |

|-----------------------------------------------------------------|

|мастик, частково або повнiстю |      |      |      |      |      |

|армованих скловолокнистими    |  В   |  Н   |  В   |  Н   |  Н   |

|матерiалами, з захисним шаром;|      |      |      |      |      |

|-----------------------------------------------------------------|

|гнучких покрiвельних елементiв|      |      |      |      |      |

|типу "шинглас"                |  Н   |  Н   |  Н   |  В   |  В   |

|-----------------------------------------------------------------|

|          IV Елементи обладнання горищних дахiв                  |

|-----------------------------------------------------------------|

|свiтловi вiкна, жалюзi        |  В   |  В   |  В   |  В   |  В   |

|-----------------------------------------------------------------|

|вентиляцiйнi вiкна (отвори)   | В(Н) |  В   |  В   |  В   |  В   |

|-----------------------------------------------------------------|

|витяжка шахтна                |  В   |  Н   |  Н   |  Н   |  Н   |

|-----------------------------------------------------------------|

|вентиляцiйна шахта            |  В   |  В   |  Н   |  Н   |  Н   |

|-----------------------------------------------------------------|

|оголовок                      |  В   |  Н   |  Н   |  Н   |  Н   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Надпiдлоговий короб утеплений |  В   |  В   |  В   |  В   |  В   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Дифузор                       |  В   |  Н   |  Н   |  Н   |  Н   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Аварiйно-переливний пристрiй  |  В   |  Н   |  Н   |  Н   |  Н   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Парапет                       |  В   |  В   |  Н   |  Н   |  Н   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Огорожа                       |  В   |  В   |  В   |  В   |  В   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Водозбiрний лоток             |  В   |  Н   |  Н   |  Н   |  Н   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Водозбiрний настiнний жолоб   | Н(В) |  В   |  В   |  В   |  В   |

-------------------------------------------------------------------

                                 Закінчення таблиці слідує


 Закінчення таблиці 2

-------------------------------------------------------------------

|           Найменування       |       Клас горищного даху        |

|                              |----------------------------------|

|                              | ГД-1 | ГД-2 | ГД-3 | ГД-4 | ГД-5 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Водозбiрний пiдвiсний жолоб   | Н(В) |  В   |  В   |  В   |  В   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Водоприймальна воронка        | Н(В) |  В   |  В   |  В   |  В   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Водостiчна труба              | Н(В) |  В   |  В   |  В   |  В   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Вхiд на горище                |  В   |  В   |  В   |  В   |  В   |

|-----------------------------------------------------------------|

|Вхiд на покрiвлю              |  В   | В(Н) | В(Н) | Н(В) | Н(В) |

-------------------------------------------------------------------

     Примiтка 1. Лiтерою В умовно позначено, що конструктивний еле-

мент входить до складу даного класу даху, лiтерою Н - не входить.

     Примiтка 2. Над примiщеннями з  вологим  або  мокрим  режимами

експлуатацiї слiд передбачати пароізоляцiю. Тип пароiзоляцiї прийма-

ти у вiдповiдностi з таблицями 3 i 5,  а  розрахунок  опору  пароп-

роникностi - вiдповiдно до додатка 4.

     Примiтка 3. Тип теплоiзоляцiї горищного перекриття приймати  у

вiдповiдностi з таблицями 2 i 5, розрахунок теплоiзоляцiї - з дода-

тком 4.

     Примiтка 4. Стiйкiсть несучого каркасу  горищних  дахiв  проти

вiтрового напору необхiдно розраховувати з урахуванням положень, вик-

ладених у додатку 5.


                                      


                              

  


 


Додаток 4

(обов'язковий)

                 РОЗРАХУНКИ ПАРО- І ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

                        СУМІЩЕНОГО ПОКРИТТЯ

                          1 Теплоізоляція

     Теплотехнічний розрахунок передбачає забезпечення необхідних

вимогщодо зменшення втрат тепла в зимовий період і зайвого надход-

ження його через покриття в літній період року. Для суміщених дахів

такий розрахунок полягає у визначенні необхідної товщини теплоізо-

ляційного шару в її складі, яка визначається за формулою

,         (1)

 де  d    - потрібна товщина теплоізоляційного шару, м;

     l    - розрахунковий коефіцієнт теплопровідності матеріалу

            теплоізоляційного шару, Вт/м2 × °С;

            приймається за таблицею 1;

     ab   - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні покриття,

            Вт/м2 × °С; приймається за таблицею 5;

     aз   - коефіцієнт тепловіддачі  (для зимових умов) зовнішньої

            поверхні покриття, Вт/м2 × °С; приймається за таблицею 6;

      - потрібний  опір  передачі  тепла  через  покриття,

            м2 × °С/Вт; для будинків житлово-цивільного призначення

            приймається за таблицею 15, а для промислових і сільсь-

            когосподарських будинків і споруд визначається за фор-

            мулою

                         ,            (2)

                        

 де  n    - коефіцієнт, який приймається в залежності від розташу-

            вання зовнішньої поверхні огороджувальних конструкцій

            будинків і споруд по відношенню до зовнішнього повітря,

            тя, приймається за таблицею 8;

     tb   - розрахункова температура внутрішнього повітря, °С;

            приймається згідно з нормами проектування приміщень

            відповідних будинків і споруд;

     Dtн - нормативний температурний перепад між температурою

            внутрішнього повітря і температурою зовнішнього повітря,

            приймається за таблицею 9;

     tз   - розрахункова зимова температура зовнішнього повітря, °С;

            приймається за таблицею 7 з врахуванням теплової інерції

            (D) огороджувальних конструкцій; теплову інерцію слід

            визначати за формулою

                       D = R1S1 + R2S2 - ... RnSn ,

 де  R1,R2...Rn - термічні опори гкремих шарів суміщеного покриття,

                  м2 × °С/Вт;

     S1,S2...Sn - розрахункові коефійієнти теплозасвоєння матеріалу

                  окремих шарів суміщеного покриття, Вт/м2 × °С,

                  приймаються за таблицею 1;


     Примітка 1.  Розрахунковий коефійієнт теплозасвоєння повітря-

них прошарків приймається рівним нулю.

     Примітка 2. Шари суміщеної конструкції розміщені між повітря-

ним прошарком, який вентилюється зовнішнім повітрям, і зовнішньою

поверхнею огороджувальної конструкції не враховуються..

     Термічні опори окремих шарів суміщеного покриття, а також

однорідної (одношарової) огороджувальної конструкції слід визначати

за формулою

                                 d

                            R = --- ,

                                 l

  де  d - товщина окремого шару, м;

      l - розрахунковий коефіцієнт теплопровідності матеріалу

          окремого шару, Вт/м2 × °С, приймаються за таблицею 1.

     Коефіцієнт теплопровідності матеріалів для влаштування тепло-

ізоляційного шару в сухому стані, як правило, повинен бути не біль-

ше 0,3 Вт/м2 × °С.

                            Приклад   1

     Розрахувати товщину теплоiзоляцiйного шару сумiщеного  покрит-

тя виробничої споруди з нормальним режимом  експлуатацiї  примiщень

за вологiстю (j = 60%) в районi  будiвництва  м.  Києва;  матерiал

утеплювача - пiнобетон, g = 400 кг/м3, l = 0,15 Вт/м2 × °С (за таб-

лицею 1).

     Вихiднi данi для розрахунку за формулами (1) i (2):

     lв = 8,7 Вт/м2 × °С   (за таблицею 5);

     lз = 23  Вт/м2 × °С   (за таблицею 6);

     n  = 1               (за таблицею 8);

     tb = 18 °С            (за нормами проектування виробничих будинкiв);

     tз = -22 °С           (за таблицею 10 з врахуванням, що D>7 за таблицею 7).

     При цьому розрахунок теплової iнерцiї (D) пiдраховується,  ви-

ходячи iз наступного сумiщеного покриття:

     залiзобетон завтовшки 60мм    R1 = 0,6 : 2,04 = 0,029;

                                   S1 = 16,95                (за таблицею 1);

     пароизоляцiя:

     один шар руберойду            R2 = 1,1                  (за таблицею 3

                                                             основного тексту);

                                   S2 = 3,53                 (за таблицею 1);

     шар бiтуму завтовшки 2 мм     R3 = 0,3                  (за таблицею 3

                                                             основного тексту);

                                   S3 = 4,56                 (за таблицею 1);

     пiнобетон завтовшки 100 мм    R4 = 0,1 : 0,15 = 0,67;

                                   S4 = 2,42                 (за таблицею 1);

     вирiвнююча цементно-          R5 = 0,03 : 0,93 = 0,032;

     пiщана стяжка завтовшки       S5 = 11,09                (за таблицею 1);

     30 мм

     повiтряний прошарок                                     (не враховується,

     завтовшки 1 мм                                           див. примiтку 1);


     покрiвельний килим:

     три шари руберойду по трьох шарах

     бiтуму завтовшки по 2 мм кожний;

     захисний шар бiтуму завтовшки 3 мм                      (не враховується,

                                                              див. примiтку 2)

     Тодi

     D = 0,029 х 16,95 + 1,1 х 3,53 + 0,3 х 4,56 + 0,67 х 2,42 +

         + 0,32 х 11,09 = 7,74;

     Dt = 0,8 (tв - tр) = 0,8 (18 - 10,1) = 7,9                приймається 7

                                                              (за таблицею 9).

     При цьому температура точки роси (tр = 10,1 °С) пiдбирається

за величиною максимальної пружностi водяної пари при tв = 18 °С i

j = 60%, а саме: для tв = 18 °С за таблицею 11; Е =  15,48 мм.

рт.ст., тодi для ев = (Е х j) : 100 = (15,48 х 60): 100 = 9,29 по

тiй самiй таблицi 11 точка роси - 10,1 °С.

     Потрiбний опiр  теплопередачi  через  покриття,  м2 × °С/Вт,

визначається за формулою (2)

                    .

     Потрібна товщина теплоізоляційного шару із пінобетону, м,

визначається за формулою (1).

                                8,7 + 23

              d = 0,15(0,673 - -------- ) = 0,077 мм

                                   8,7

i приймається завтовшки 100 мм.

                          2 Пароiзоляцiя

     Для захисту вiд зволоження теплоiзоляцiйного шару (утеплювача)

в покриттях будинкiв з вологим i мокрим режимами експлуатацiї  слiд

передбачати пароiзоляцiю (нижче теплоiзоляцiйного шару): опiр паро-

проникненню  Rn, м2 × год × Па/м2,  пароiзоляцiйного шару визначає-

ться за формулою

                             d

                       Rn = --- ,                (4)

                             m

 де   d - товщина пароiзоляцiйного шару, м;

      m - розрахунковий коефiцiєнт паропроникнення матерiалу шару

          пароiзоляцiї, мг/м × год.Па; приймається за таблицею 1.

     Опiр паропроникненню Rn пароiзоляцiйних шарiв слiд приймати за

таблицею 3 основного тексту норм i вiн повинен бути не менше  таких

опорiв паропроникненню:

     а) потрiбного опору паропроникненню , м2 × год × Па/м2,

який iз умови недопустимостi накопичення вологи в покриттi за  рiч-

ний перiод експлуатацiї визначається за формулою


;              (5)

     б) потрiбного опору паропроникненню , м2 × год × Па/м2, го-

рищного перекриття чи частини конструкцiї вентильованого сумiщеного

покриття, розмiщеного мiж внутрiшньою поверхнею покриття i повiтря-

ним прошарком у будинках зi схилами даху завширшки до  24  м,  який

визначається за формулою

                  = 0,012 (eв - eзм) ,         (6)

  де ев - пружнiсть водяної пари внутрiшнього повiтря, Па, при ро-

          зрахунковiй температурi i вологостi цього повiтря; визна-

          чається згiдно з таблицею 11;

     ез - середня пружнiсть водяної пари зовнiшнього повiтря, Па,

          за рiчний перiод; визначається згiдно з таблицею 12;

    езм - середня пружнiсть пари зовнiшнього повiтря, Па, перiоду

          мiсяцiв з мiнусовою середньомiсячною температурою; визна-

          чається згiдно з таблицями 10 i 12;

    R - опiр паропроникненню, м2 × год × Па/м2, частини сумiще-

          ної конструкцiї, розмiщеної мiж зовнiшньою поверхнею по-

          криття i площиною можливої конденсацiї, який визначаєть-

          ся за формулою (4);

      Е - пружнiсть водяної пари, Па, в площинi можливої конденса-

          цiї, за рiчний перiод експлуатацiї, яка визначається за

          формулою

                          1

                     Е = -- ( Е1Z1 + Е2Z2 + Е3Z3),

                         12

  де Е1, Е2, Е3 - пружностi водяної пари, Па, якi приймаються за

                  температурою в площинi конденсацiї, визначаються

                  при середнiй температурi зовнiшнього повiтря вiд-

                  повiдно зимового, весняно-осiннього i лiтнього

                  перiодiв (згiдно з таблицями 10 i 11);

     Z1, Z2, Z3 - тривалiсть, мiс, зимового, весняно-осiннього i

                  лiтнього перiодiв, яка приймається за таблицею 10

                  з врахуванням таких умов:

             а) до зимового перiоду вiдносяться мiсяцi з середнiми

                температурами зовнiшнього повiтря нижче мiнус 5 oС;

             б) до весняно-осiннього перiоду вiдносяться мiсяцi з

                середнiми температурами зовнiшнього повiтря вiд мi-

                нус 5 до плюс 5 °С;

             в) до лiтнього перiоду вiдносяться мiсяцi з середнiми

                температурами вище плюс 5 °С.

     Примiтка 1. При визначеннi пружностi eз для  лiтнього  перiоду

температуру в площинi можливої  конденсацiї  в  усiх  випадках  слiд

приймати не нижче середньої температури зовнiшнього повiтря лiтнього

перiоду, а пружнiсть водяної пари внутрiшнього повiтря ев  -  не

нижче середньої пружностi пари зовнiшнього повiтря за цей перiод.

     Примiтка 2. Площина можливої конденсацiї в однорiднiй (одноша-

ровiй) огороджувальнiй  конструкцiї розмiщується  на  вiдстанi, що

дорiвнює 2/3 товщини конструкцiї вiд її внутрiшньої поверхнi, а в

багатошаровiй конструкцiї спiвпадає з зовнiшньою поверхнею утеплювача.


                            Приклад   2

     Пiдiбрати склад пароiзоляцiйного шару для сумiщеного покриття,

конструкцiя якого i умови експлуатацiї такi самi , що i у прикладi

  1.

     Вихiднi данi для розрахунку потрiбного  опору  паропроникненню

 за формулами (5) i (6):

ев  = 9,29 мм.рт.ст. або 12,38 гПа (для Києва за таблицею 11) при

      tв = 18 °С i j = 60%;

ез  = 105,5 : 12 = 8,79 гПа (для Києва за таблицею 12);

езм = (3,8 + 4 + 4,8 + 4,7) : 4 = 4,33 гПа (для Києва за таблицями

       10 i 12);

Rпз = 4,65 м2 . год . гПа/м2.

     При  цьому  мiж  зовнiшньою  поверхнею  покриття  i   площиною

можливої конденсацiї (поверхнею теплоiзоляцiйного шару) знаходиться

покрiвельний килим, опiр паропроникненню якого складає,

м2 × год × Па/м2 (див. таблицю 3 основного тексту):

     три шари руберойду по трьох шарах бiтуму

     завтовшки по 2 мм кожний               3 х 1,1 + 3 х 0,3 = 4,2

     захисний шар бiтуму завтовшки 3 мм

     з бронюючою посипкою                           1,5 х 0,3 = 0,45

                                           --------------------------

                                     Всього: Rпз = 4,2 + 0,45 = 4,65

                 1

            Е = -- (3,81 х 2+ 5,63 х 3 + 16,09 х 7) = 11,43 гПа;

                12

при цьому:

Е1 =  2,86 мм.рт.ст. або  3,81 гПа             (по таблицях 10 i 11

                                                для tср = -5,55 °С);

Е2 =  4,22 мм.рт.ст. або  5,63 гПа             (по таблицях 10 i 11

                                               для tср = -0,9 °С);

Е3 = 12,07 мм.рт.ст. або 16,09 гПа             (по таблицях 10 i 11

                                               для tср = 14,13°С);

Z1 = 2; Z2 = 3; Z3 = 7                          (для Києва по таблицi 10).

     Потрiбний опiр паропроникненню iз умови недопустимостi накопи-

чення вологи в сумiщеному покриттi визначається за формулою (5):

                      (12,38 - 11,43) 4,65

                = -------------------- = 1,67м2 × год × гПа/г.

                          11,43 - 8,79

     За таблицею 3 основного тексту норм такий опiр паропроникненню

може забезпечити пароiзоляцiйний килим iз одного шару  руберойду,

наклеєного на гарячому бiтумi, покритий зверху шаром гарячого бiту-

му з приклейкою теплоiзоляцiйного матерiалу (Rп = 1,68), або пофар-

бування основи під теплоiзоляцiйний шар каучуковою  мастикою

(Rп = 1,74).

     Потрiбний опiр паропроникненню перекриття горищних  дахiв  або

вентильованого сумiщеного покриття визначається за формулою (6):

                = 0,012 (12,38 - 4,33) = 0,1м2 × год × гПа/г.


     За таблицею 3 основного тексту норм такий опiр паропроникненню

може забезпечити пофарбування основи пiд теплоiзоляцiйний шар  гаря-

чим бiтумом за 1 раз (Rп = 0,3) або  прокладкова  пароiзоляцiя 

одного шару пергамiну (Rп = 0,33).

                     3 Осушувальна вентиляцiя

     Розрахунок вологiсного режиму сумiщених дахiв передбачає забе-

зпечення необхiдних умов, якi виключають конденсацiю  (накопичуван-

ня) вологи в товщi конструкцiї.

     Вирiшальним заходом запобiгання конденсацiї вологи в таких по-

криттях є влаштування в них повiтряного прошарку, продухiв i  кана-

лiв над поверхнею i в товщi теплоiзоляцiйного шару при забезпеченнi

їх вентиляцiї зовнiшнiм повiтрям; вiдсутнiсть при цьому конденсацiї

водяної пари у товщi сумiщеного покриття може  бути  забезпечена  у

випадку, коли рiзниця мiж кiлькiстю пари, що надходить у повiтряний

прошарок через частину покриття, яке знаходиться пiд ним, i кiлькi-

стю пари, яка може видалятись через частину покриття, яке  знаходи-

ться над ним, буде дорiвнювати або меншою тiєї кiлькостi пари,  ви-

далення якої забезпечує вентиляцiя прошарку,  продухiв  i  каналiв.

Забезпечення цiєї умови виражається такою розрахунковою залежнiстю

,               (7)

де  ев   - те саме, що i у формулах (5) i (6);

     - середня величина пружностi пари зовнiшнього повiтря,

           гПа, в холодний перiод року;

           визначається за даними таблиць 10 i 12 за формулою

                   ,

де   - сума середнiх величин пружностi пари зовнiшнього

             повiтря всiх мiсяцiв, якi мають середню темпера-

             туру меншу нiж мiнус 5 °С; визначається за таблицями 10 i 12;

      Nхол  - кiлькiсть мiсяцiв, якi мають середню температуру

             меншу нiж мiнус 5 °С;

             визначається за таблицею 10;

      епр   - пружнiсть водяної пари, гПа, в повiтряному проша-

             рку, продухах i каналах, яка визначається з тако-

             го рiвняння регресiї для холодного перiоду:

                      епр = а ×  + b,

де а, Ь     - числовi значення коефiцiєнтiв, якi вiдповiдають тiй чи

              iншiй схемi вентиляцiї сумiщених дахiв;

              приймається за таблицею 13;

       - сума опорiв паропроникненню, м2 × год × гПа/г, шарiв

              покриття, якi знаходяться нижче повiтряного прошарку;

              визначаються за формулою (4) i даними таблицi 1;

       - сума опорiв паропроникненню, м2 × год × гПа/г, шарiв

              покриття, якi знаходяться вище повiтряного прошарку;

              визначаються за формулою (4) i даними таблицi 1;

    m       - кiлькiсть вологи, г/м2 . год, яка видаляється з товщi

              1м2 сумiщеного покриття з повiтрям вентиляцiйної

              системи; визначається за формулою

                            Q

                       м = -- (fв - fпр) k                  (8)

                            S

де fв i fпр - абсолютна вологiсть, г/м3, вiдповiдно повiтря в при-

              мiщеннях пiд покриттям i повiтряного прошарку в товщi

              покриття; визначається за формулами:

                  1,058 eв              1,058 епр

             fв = -------- ;      fпр = ----------  ,

                       tв                   tз + 1

                  1 + ---               1 + ------

                      273                     273

де tз - середня температура, °С, зовнiшнього повiтря в холодний

        перiод року; визначається за таблицею 10;

   k - знижувальний коефiцiєнт, який враховує здатнiсть  утеплювача

       накопичувати i вiддавати вологу; визначається за номограмою

       на рисунку 1;

   S - площа покриття, м2;

   Q - кiлькiсть повiтря, м3/год, яке проходить через вентиляцiйну

       систему за добу; визнанається за формулою

               Q = 3600 (vпш dпш l + vпд Fпд + vкан Fкан),

де  Vпш, Vпр, Vкан - середня швидкiсть руху повiтря в прошарку,

                    продухах i каналах, м/сек; приймається за

                    таблицею 1З в залежностi вiд прийнятої схеми

                    вентиляцiйної системи;

             dпш   - товщина повiтряного прошарку, м; приймається

                    1 мм (0,001 м);

             l     - довжина, м, крайки повiтряного прошарку, яка

                    сполучається з зовнiшнiм повiтрям

                    (вздовж примикань i карнизiв);

             Fпд  - сумарна площа, м, поперечного перерiзу всiх

                    продухiв i флюгарок; приймається за схемами

                    таблицi 14.

             Fкан - сумарна площа, м2, поперечного перерiзу всiх

                     каналiв i флюгарок; приймається за схемами

                     таблицi 14.

     Забезпечення (або незабезпечення) розрахункової залежностi (7)

залежить вiд вибору  вентиляцiйної  системи  повiтряного  прошарку,

продухiв i каналiв за варiантами, наведеними в таблицi 14.


                            Приклад   3

     Визначити необхiдну схему вентиляцiї для сумiщеного  покриття,

конструкцiя i умови експлуатацiї якого розглянутi у прикладах   1 i

  2, при такому доповненнi: у складi покриття на поверхнi теплоiзо-

ляцiйного шару iз пiнобетону  передбачено  влаштування  вирiвнюючої

стяжки завтовшки 30 мм iз цементно-пiщаного розчину з наклейкою  по

нiй покрiвельного килима на пiдкладцi iз  перфорованого  руберойду,

що забезпечує створення повiтряного прошарку завтовшки 1 мм мiж по-

крiвельним килимом i  поверхнею  стяжки;  покриття  багатопрогонове

плоске; ширина прогону 18 м. Виходячи з  цьoго,  схемою  вентиляцiї

може бути одна з трьох (КН-2, КН-5 або КН-8), наведених  у  таблицi

14. Вихiдними даними для перевiрки, яка з цих схем задовольняє роз-

рахункову залежнiсть (7), будуть:

    еb = 9,29 мм.рт.ст. або 12,38 гПа        для Києва за

                                                 таблицею 11

при tЬ = 18°С i j = 60%;

        3,8+4                                      

   = ----- = 3,9 гПа, виходячи з того, що  = 3,8+4;

          2

    Nхол = 2                                 для Києва за

                                             таблицями 10 i 12;

    епр  = 0,66 х 3,9 + 2,01 = 4,62 гПа,     за таблицею 13 для

при цьому а = 0,66, Ь = 2,01                 системи вентиляцiї

                                             типу КН;

  = 4,16 м2 × год × гПа/г, яка включає залiзобетон завтовшки

                                  60 мм     -    0,6 : 0,03 = 2,0

                                                 (m = 0,03 за таблицею 1);

     пароiзоляцiя:

один шар руберойду               1,1                (за таблицею 3

                                                     основного тексту);

один шар бiтуму завтовшки 2 мм   0,3                (за таблицею 3

                                                     основного тексту);

пiнобетон завтовшки 100 мм       0,1 : 0,23 = 0,43  (m = 0,23 за

                                                     таблицею 1);

вирiвнююча цементно-пiщана       0,03 : 0,09 = 0,33 (m = 0,09 за

стяжка завтовшки 30 мм                               таблицею 1);

Всього:                           = 2+ 1,1 + 0,3 + 0,43 + 0,33 = 4,16.

                                  = 4,65 м2 . год . гПа/г

                                     (iз розрахункiв прикладу № 2);

                   788,5

               m = ----- (12,29 - 4,97 ) 0,65 = 1,156 г/м2 . год

                   3240

при цьому

                   1,058х12,38                  1,058х4,62

              fв = ----------- = 12,29 ;  fпр = ------------ = 4,97;

                          18                        -5,55+1

                     1 + ----                   1 + -------

                         273                          273


 

tз = (-5,9) + (-5,2) : 2 = -5,55        (для Києва за таблицею 10);

k = 0,65                                (для пiнобетону за номограмою

                                         на рисунку 1);

S = 60 х 54 = 3240 м2                   (для плану покриття на рисунку 2).

При розмiщеннi елементiв вентиляцiйної системи за схемою, наведеною на           рисунку 2а,

  Q = 3600 (0,2х0,228+0,4х0,016+0,6х0,024+0,6х 0,1104+0,6х0,044 = 788,5 м3,

при цьому

  dпш . l = 0,001 (2 х 54 + 2 х 60) = 0,228;

  Fпд  = 8 (0,1 х 0,02) = 0,016;

  Fфл  = 6 (0,1 х 0,04) = 0,024;

  Fкан = 23 (0,08 х 0,06) = 0,1104;

  Ефк  = 16 (0,15 х 0,06) = 0,144.

Коефiцiєнт вентиляцiї

     (0,228 + 0,016 + 0,024 + 0,1104 + 0,144) : 3240 = 0,00016.

      За таблицею 13 при коефiцiєнтi вентиляцiї бiльше нiж 0,0001

      Vпш = 0,2; Vпд = 0,4; Vкан = 0,6; Vф = 0,6.

Придатнiсть вибраної схеми вентиляцiї КН-2 iз умови розрахункової залежностi (7)

                     12,38 - 4,62   4,62 - 3,9

                     ------------ - ----------  £ 1,156 ;

                          4,16        4,65

                1,885 - 0,155 = 1,710,    що бiльше 1,156.

     Схема КН-2 не задовольняє розрахункову  залежнiсть.  Кiлькiсть

водяної пари, яку вона може видалити (1,156 г/м2 . год), менша тiєї кi-

лькостi (1,710 г/м2 . год), яка надходить у товщу сумiщеного покриття.

     Розглянемо схему КН-5; при розмiщенi елементiв  вентиляцiї  за

цiєю схемою (рисунок 2, б)

 Q = 3600 (0,2х0,228+0,4х0,056+0,6х0,124+0,6х0,1824+0,6х0,144) = 1216,8 м3,

при цьому

   dпш . l = 0,001 (2 х 54 + 2 х 60) = 0,228;

   Fпд  = 28 (0,1 х 0,02) = 0,056;

   Fфл  = 31 (0,1 х 0,04) = 0,124;

   Fкан = 38 (0,08 х 0,06) = 0,1824;

   Ефк  = 16 (0,15 х 0,06) = 0,144.

Коефiцiєнт вентиляцiї (0,228 + 0,056 +0,124+0,1824+ 0,144) : 3240 = 0,00023.

За таблицею 13 при коефiцiєнтi вентиляцiї бiльше нiж 0,0001

            Vпш = 0,2; Vпд = 0,4; Vкан = 0,6; Мф = 0,6;

                1216,8

            m = ------ (12,29 - 4,97) 0,65 = 1,787 г/м2 × год.

                 3240

     У даному випадку кiлькiсть водяної пари, яку може видалити ве-

нтиляцiйна система (1,787 г/м2 . год), бiльше тiєї кiлькостi  (1,710

г/м2 × год), яка надходить у товщу сумiщеного покриття; таким чином,

схема КН-5 задовольняє розрахункову залежнiсть (7) i приймається до

реалiзацiї.

  Таблиця 1

   Теплотехнiчнi характеристики будiвельних матерiалiв i виробiв

Матеріал

Характеристики матеріалу в сухому стані

Розрахункове масове співвідношення во-логи в матеріалі (за умов експлуатації за таблицею 2), W,%

Розрахункові коефіцієнти

(за умов експлуатації

за таблицею 2)

Щільність,

gо, кг/м3

Питома

теплоємкість,

Со, кДж/кг×°С

Коєфіцієнт те-

плопровідності,

lо, Вт/м×°С

теплопровід-ності,

lо, Вт/м×°С

теплозасвоєн-ня (при пері-оді 24 год),

S, Вт/м2×°С

паропроник-нення,

m, мг/м×год×Па

А

Б

А

Б

А

Б

А,Б

|                                     I Бетони і розчини                                  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| 1|Залiзобетон       |2500 |   0,84  |  1,69 |    2    | 3 |1,92 |2,04 |17,98|16,95|0,03 |

| 2|Бетон на гравiї   |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|  |або щебенi iз     |2400 |   0,84  |  1,51 |    2    | 3 |1,74 |1,86 |1677 |17,88|0,01 |

|  |природного каменю |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

| 3|Керамзитобетон на |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|  |керамзитовому пiс-|     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|  |ку i керамзитопi- |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|  |нобетон           | 600 |   0,84  |  0,16 |    5    |10 |0,20 |0,26 |3,03 |3,78 |0,26 |

| 4|Те саме           | 500 |   0,84  |  0,14 |    5    |10 |0,17 |0,23 |2,55 |3,25 |0,30 |

| 5|Перлiтобетон      | 600 |   0,84  |  0,12 |   10    |15 |0,19 |0,23 |3,24 |3,84 |0,30 |

| 6|Газо- i пiнобетон,|     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|  |газо- i           | 600 |   0,84  |  0,14 |    8    |12 |0,22 |0,26 |3,36 |3 91 |0,17 |

|  |пiносилiкат       |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

| 7|Те саме           | 400 |   0,84  |  0,11 |    8    |12 |0,14 |0,15 |2,19 |2,42 |0,23 |

| 8|  "               | 300 |   0,84  |  0,08 |    8    |12 |0,11 |0,13 |1,68 |1,95 |0,26 |

| 9|Цементно-пiщаний  |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|  |розчин            |1800 |   0,84  |  0,58 |    2    | 4 |0,76 |0,93 |9,60 |11,09|0,09|

|10|Цементно-шлаковий |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|  |розчин            |1400 |   0,84  |  0,41 |    2    | 4 |0,52 |0,64 |7,00 |8,11 |0,11 |

|11|Те саме           |1200 |   0,84  |  0,35 |    2    | 4 |0,47 |0,58 |6,16 |7,15 |0,14 |

|12|Цементно-перлiто- |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|  |вий розчин        |1000 |   0,84  |  0,21 |    7    |12 |0,26 |0,30 |4,64 |5,42 |0,15 |

|13|Те саме           | 800 |   0,84  |  0,16 |    7    |12 |0,21 |0,26 |3,73 |4,51 |0,16 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|             II Цегляна кладка i облицювання природним каменем                           |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|14 Глиняна цегла зви-|     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|   чайна суцiльна на |1800 |   0,88  |  0,56 |    1    | 2 |0,70 |0,81 |9,20 |10,12|0,11 |

|   цементно-пiщаному |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|   розчині           |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|15 Керамiчна пустотна|     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|   цегла на цементно-|1600 |   0,88  |  0,47 |    1    | 2 |0,58 |0.64 |7.91 |8,48 |0,14 |

|   -пiщаному розчинi |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|16 Силiкатна цегла   |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|   суцiльна на цемен-|1800 |   0,88  |  0,70 |    2    | 4 |0,76 |0,87 |9,77 |10,90|0,11 |

|   тно-пiщаному      |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|   розчинi           |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|17 Силiкатна пустотна|     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|   цегла на цементно-|1500 |   0,88  |  0,64 |    2    | 4 |0,70 |0,81 |8.59 | 9,63|0,13 |

|   но-пiщаному       |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|   розчинi           |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Продовження таблиці слідує


 Продовження таблиці 1

Матеріал

Характеристики матеріалу в сухому стані

Розрахункове масове співвідношення во-логи в матеріалі (за умов експлуатації за таблицею 2), W,%

Розрахункові коефіцієнти

(за умов експлуатації

за таблицею 2)

Щільність,

gо, кг/м3

Питома

теплоємкість,

Со, кДж/кг×°С

Коєфіцієнт те-

плопровідності,

lо, Вт/м×°С

теплопровід-ності,

lо, Вт/м×°С

теплозасвоєн-ня (при пері-оді 24 год),

S, Вт/м2×°С

паропроник-нення,

m, мг/м×год×Па

А

Б

А

Б

А

Б

А,Б

|18 Гранiт, гнейс i   |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|   базальт           |2800 |   0,88  |  3,49 |    0    | 0 |3,49 |3,49 |25,04|25,04|0,008|

|19 Мармур            |2800 |   0,88  |  2,91 |    0    | 0 |2,91 |2,91 |22,86|22,86|0,008|

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|   III Дерево, вироби з нього та iнших органiчних матерiалiв                             |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|20 Сосна i ялина     |     |         |       |         |         |     |     |     |     |

|   поперек волокон   | 500 |   2,30  |  0,09 |   15    | 20_0,14 |0,18 |3,87 |4,54 |0,06 |

|21 Сосна i ялина     |     |         |       |         |         |     |     |     |     |

|   вздовж волокон    | 500 |   2,30  |  0,18 |    15   | 20_0,29 |0,35 |5,56 |6,33 |0,32 |

|22 Плити деревноволо-|     |         |       |         |         |     |     |     |     |

|   книстi i деревно- | 600 |   2,30  |  0,11 |    10   | 12_0,13 |0,16 |3,93 |443  |0,13 |

|   стружковi         |     |         |       |         |         |     |     |     |     |

|23 Те саме           | 400 |   2,30  |  0,08 |    10   | 12_0,11 |0,13 |2,95 |3,26 |0,19 |

|24    "              | 200 |   2,30  |  0,06 |    10   | 12_0,07 |0,08 |1,67 |1,81 |0,24 |

|25 Плити фiбролiтовi |     |         |       |         |         |     |     |     |     |

|   на портландцементі| 600 |   2.30  |  0,12 |    10   | 15_0,18 |073  |4,63 |5 43 |0,11 |

|26 Те саме           | 400 |   2,30  |  0,08 |    10   | 15_0,13 |0,16 |3,21 |3,70 |0,26 |

|27    "              | 300 |   2,30  |  0,07 |    10   | 15_0,11 |0,14 |2,56 |2,99 |0,30 |

|28 Пакля             | 150 |   2,30  |  0,05 |     7   | 12_0,08 |0,07 |1,30 |1,47 |0,49 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                   IV Теплоiзоляцiйнi матерiали                                          |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|29 Плити напiвжорсткi|     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|   i жорсткi мiнера- |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|   ловатнi на синте- | 350 |   0,84  |  0,091|     2   |  5|0,09 |0,11 |1,46 |1,72 |0,38 |

|   тичному і бітумно-|     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|   му в'яжучому      |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|ЗО Те саме           | 300 |   0,84  |  0,084|    2    |  5|0,087|0,09 |1,32 |1,44 |0,41 |

|З1   "               | 200 |   0,84  |  0,070|    2    |  5|0,076|0,08 |1,01 |1,11 |0,49 |

|32 Пiнополiстирол    | 150 |   1,34  |  0,05 |    1    |  5|0,052|0,06 |0,89 |0,99 |0,05 |

|33 Пiнополiстирол    | 100 |   1,34  |  0,041|    2    |10 |0,041|0,052|0,65 |0,82 |0,05 |

|                     |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|34 Пiнопласт ПХВ-1   | 125 |   1,26  |  0,052|    2    |10 |0,06 |0,064|0,86 |0,99 |0,23 |

|35 Те саме           | 100 |   1,26  |  0,041|    2    |10 |0,05 |0,052|0,68 |0,80 |0,23 |

|36 Пiнополiуретан    | 100 |   1,47  |  0,041|    2    |_5 |0,05 |0,05 |0,67 |0,70 |0,05 |

|37 Плити iз резольно-| 100 |   1,68  |  0,047|    5    |20 |0,052|0,076|0,85 |1,18 |0,15 |

|   фенолформальдегiд-|     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|   ного пiнопласту   |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|38 Перлiтопластбетон | 200 |   1,05  |  0,041|    2    | 3 |0,052|0,06 |0,93 |1,01 |0,008|

|39 Те саме           | 100 |   1,05  |  0,035|    2    | 3 |0,041|0,05 |0,58 |0,66 |0,008|

|40 Перлiтофосфогелевi| 300 |   1,05  |  0,076|    3    |12 |0,08 |0,12 |1,43 |2,02 |0,20 |

|   плити             |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|41 Те саме           | 200 |   1,05  |  0,064|    3    |12 |0,07 |0,09 |1,10 |1,43 |0,23 |

|42 Гравiй            | 400 |   0,84  |  0,12 |    2    | 3 |0,13 |0,14 |1,87 |1,99 |0,24 |

|   керамзитовий      |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|43 Те саме           | 300 |   0,84  |  0,108|    2    | 3 |0,12 |0,13 |1,56 |1,66 |0,25 |

|44   "               | 200 |   0,84  |  0,099|    2    | 3 |0,11 |0,12 |1,22 |1,30 |0,26 |

-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Закінчення таблиці слідує


 Закінчення таблиці 1

Матеріал

Характеристики матеріалу в сухому стані

Розрахункове масове співвідношення во-логи в матеріалі (за умов експлуатації за таблицею 2), W,%

Розрахункові коефіцієнти

(за умов експлуатації

за таблицею 2)

Щільність,

gо, кг/м3

Питома

теплоємкість,

Со, кДж/кг×°С

Коєфіцієнт те-

плопровідності,

lо, Вт/м×°С

теплопровід-ності,

lо, Вт/м×°С

теплозасвоєн-ня (при пері-оді 24 год),

S, Вт/м2×°С

паропроник-нення,

m, мг/м×год×Па

А

Б

А

Б

А

Б

А,Б

|45 Щебiнь шунгi-     | 400 |   0,84  |  0,11 |    2    | 4 |0,13 |0,14 |1,87 |2,03 |0,23 |

|   зитовий           |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|46 Щебiнь iз доменно-| 400 |   0,84  |  0,12 |    2    | 3 |0,14 |0,16 |1,94 |71,1 |0,24 |

|   го шлаку, шлакової|     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|   пемзи i аглопориту|     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|47 Щебiнь i пiсок iз | 400 |   0,84  |  0,076|    1    | 2 |0,087|0,09 |1,50 |1,56 |0,30 |

|   спученого перлiту |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|48 Те саме           | 200 |   0,84  |  0,064|    1    | 2 |0,076|0,08 |0,99 |1,04 |0,34 |

|49 Пiноскло або газо-| 400 |   0,84  |  0,11 |    1    | 2 |0,12 |0,14 |1,76 |1,94 |0,02 |

|   скло              |     |         |       |         |   |     |     |     |     |     |

|50 Те саме           | 300 |   0,84  |  0,09 |    1    | 2 |0,11 |0,12 |1,46 |1,56 |0,02 |

|51   "               | 200 |   0,84  |  0,07 |    1    | 2 |0,08 |0,09 |1,01 |1,10 |0,03 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|         V Покрiвельнi, гідроізоляцiйнi i облицювальнi матерiали                         |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|52 Листи азбестоцеме-|1800|    0,84  |  0,35 |    2    | 3 |0,47 |0,52 |7,55 |8,12 |0,03 |

|   нтні              |    |          |       |         |   |     |     |     |     |     |

|53 Бiтуми нафтовi    |1400|    1,68  |  0,27 |    0    | 0 |0,27 |0,27 |6,80 |6,80 |0,008|

|54 Те саме           |1200|    1,68  |  0,22 |    0    | 0 |0,22 |0,22 |5,69 |5,69 |0,ОО8|

|55 Бiтуми нафтовi    |1000|    1,68  |  0,17 |    0    | 0 |0,17 |0,17 |4,56 |4,56 |0,008|

|56 Асфальтобетон     |2100|    1,68  |  1,05 |    0    | 0 |1,05 |1,05 |16,43|16,43|0,008|

|57 Бiтумоперлiт      |400 |    1,68  |  0,111|    1    | 2 |0,12 |0,13 |2,45 |2,59 |0,04 |

|58 Те саме           |300 |    1,68  |  0,087|    1    | 2 |0,09 |0,099|1,84 |1,95 |0,04 |

|59 Руберойд          |600 |    1,68  |  0,17 |    0    | 0 |0,17 |3,53 |3,53 |3,53 |див. |

|                     |    |          |       |         |   |     |     |     |     |тб.11|

|60 Лiнолеум i плiвко-|1800|    1,47  |  0,38 |    0    | 0 |0,38 |0,38 |8,56 |8,56 |0,002|

|   вi полiмернi      |    |          |       |         |   |     |     |     |     |     |

|   матерiали         |    |          |       |         |   |     |     |     |     |     |

|61 Те саме           |1600|    1,47  |  0,33 |    0    | 0 |0,33 |0,33 |7,52 |7,52 |0,002|

|62    "              |1400|    1,47  |  0,23 |    0    | 0 |0,23 |0,23 |5,87 |5,87 |0,002|

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                         VI Метали i скло                                                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|63 Сталь арматурна   |7850 |   0,482 |  58   |    0    | 0 |58   |58   |126,5|126,5| 0   |

|64 Чавун             |7200 |   0,482 |  50   |    0    | 0 |50   |50   |112,5|112,5| 0   |

|65 Алюмiнiй          |2600 |   0,84  |  221  |    0    | 0 |221  |221  |187,6|187,6| 0   |

|66 Мiдь              |8500 |   0,42  |  407  |    0    | 0 |407  |407  |326  |326  | 0   |

|67 Скло вiконне      |2500 |   0,84  |  0,76 |    0    | 0 |0,76 |0,76 |10,79|10,79| 0   |

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Примiтка 1. Розрахунковi значення коефiцiєнта теплозасвоєння (при перiодi 24 год)матерiалу конструкцiї обчисленi за формулою , в якiй l, gо, Со, W  приймають за вiдповiдними графами даної таблицi.

     Примiтка 2. Характеристики матерiалiв у сухому станi наведенi за ваговим вiдношенням вологи в матерiалi W, %, що дорiвнює нулю.


 Таблиця 2

Умови експлуатацiї огороджувальних конструкцiй в залежностi

від вологiсного режиму примiщень i зон вологостi

-------------------------------------------------------------------

|  Вологiсний режим   |Умови експлуатації А i Б в зонах вологосi  |

|      примiщень      |         (за таблицею 4)                   |

|  (за таблицею 3)    |-------------------------------------------|

|                     |   суха      |   нормальна   |   волога    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сухий                |      А      |       А       |      Б      |

|Нормальний           |      А      |       Б       |      Б      |

|Вологий i мокрий     |      Б      |       Б       |      Б      |

-------------------------------------------------------------------

 Таблиця 3

                     Вологiсний режим примiщень

-------------------------------------------------------------------

|                    | Вологість внутрішнього повітря j, %,  при  |

|     Режим          |              температурі                   |

|                    |--------------------------------------------|

|                    |    до 12 °С  |від 12 до 24 °С|24 °С і більше |

|-----------------------------------------------------------------|

|Сухий               |До 6О         |До 50         |До 40         |

|Нормальний          |Понад 60 до 75|Понад 50 до 60|Понад 40 до 50|

|Вологий i мокрий    |Понад 75      |Понад 60 до 75|Понад 50 до 60|

|Мокрий              |   -          |Понад 75      |Понад 60      |

-------------------------------------------------------------------

 Таблиця 4

            Розмiщення областей України по зонах вологості

-------------------------------   ---------------------------------

|     Областi     | Зони      |   |Областi         |Зони          |

|                 | вологості |   |                |вологості     |

|-----------------------------|   |-------------------------------|

|Вiнницька        | Нормальна |   |Миколаївська    | Суха         |

|Волинська        | Те саме   |   |Одеська         | Те саме      |

|Днiпропетровська | Суха      |   |Полтавська      |   "          |

|Донецька         | Те саме   |   |Рiвненська      | Нормальна    |

|Житомирська      | Нормальна |   |Сумська         | Те саме      |

|Закарпатська     | Волога    |   |Тернопiльська   |   "          |

|Запорiзька       | Суха      |   |Харкiвська      | Суха         |

|Iвано-Франкiвська| Волога    |   |Херсонська      | Те саме      |

|Київська         | Нормальна |   |Хмельницька     | Нормальна    |

|Кiровоградська   | Суха      |   |Черкаська       | Суха         |

|Кримська         | Те саме   |   |Ченiгiвська     | Нормальна    |

|Луганська        |   "       |   |Чернiвецька     | Те саме      |

|Львiвська        | Нормальна |   ---------------------------------

-------------------------------


 Таблиця 5

            Коефiцiєнт тепловiддачi внутрiшнiх поверхонь

-------------------------------------------------------------------

|                                                  |  Коефiцiєнт  |

|  Внутрiшня поверхня огороджувальної конструкцiї  | тепловiддачi |

|                                                  | aв, Вт/м2 × °С |

|-----------------------------------------------------------------|

|1 Гладкi стелi i стелi з виступаючими ребрами при |              |

|  вiдношеннi висоти ребер до вiдстанi мiж гранями |     8,7      |

|                 h                                |              |

|  сумiжних ребер - £ 0,3                          |              |

|                 l                                |              |

|-----------------------------------------------------------------|

|2 Стелi з виступаючими ребрами при вiдношеннi     |     7,6      |

|                 h                                |              |

|                 - > 0,3                          |              |

|                 І                                |              |

|-----------------------------------------------------------------|

|3 Зенiтнi лiхтарi                                 |     9,9      |

-------------------------------------------------------------------

     Примiтка. Коефiцiєнт тепловiддачi внутрiшньої поверхнi ого-

роджувальних конструкцiй тваринницьких будiвель i пташникiв слiд

приймати за нормами, якi регламентують проектування цих споруд.

 Таблиця 6

             Коефiцiєнт тепловiддачi зовнiшнiх поверхонь

-------------------------------------------------------------------

|                                                  |  Коефiцiєнт  |

|  Зовнішня  поверхня огороджувальних конструкцiй  | тепловiддачi |

|                                                  | aз, Вт/м2 × °С |

|-----------------------------------------------------------------|

|1 Покриття i перекриття над проїздами             |      23      |

|-----------------------------------------------------------------|

|2 Перекриття над холодними пiдвалами, якi сполуча-|              |

|  ються з зовнiшнiм повiтрям                      |      17      |

|-----------------------------------------------------------------|

|3 Горищні перекриття і покриття над неопалюваними |              |

|  пiдвалами iз свiтловими прорiзами в стiнах      |      12      |

|-----------------------------------------------------------------|

|4 Перекриття над неопалюваними пiдвалами без свiт-|              |

|  лових прорiзiв в стiнах, розмiщених вище рiвня  |       6      |

|  землi, i над неопалюваними технiчними пiдвалами,|              |

|  розмiщеними нижче рiвня землi                   |              |

-------------------------------------------------------------------

 Таблиця 7

                   Розрахункова зимова температура

-------------------------------------------------------------------

| Теплова    |Розрахункова зимова температура зовнiшнього повiтря,|

| iнерцiя D  |              tз °С, (за таблицею 10)               |

|-----------------------------------------------------------------|

|До 1,5      |Середня температура найбiльш холодної доби          |

|            |забезпеченiстю 0,98                                 |

|Вiд 1,5 до 4|Те саме забезпеченiстю 0,92                         |

|Вiд 4 до 7  |Середня температура найбiльш холодних трьох дiб     |

|7 i бiльше  |Середня температура найбiльш холодної п'ятиденки    |

|            |забезпеченiстю 0,92                                 |

-------------------------------------------------------------------

     Примiтка 1. Середню температуру найбiльш  холодних  трьох  дiб

слiд  визначати  як  середнє  арифметичне    температур  найбiльш

холодної доби i найбiльш холодної п'ятиденки забезпеченiстю 0,92.

     Примiтка 2. Розрахункову температуру зовнiшнього  повiтря  при

проектуваннi огороджувальних  конструкцiй  будинкiв  для  переробки

сiльськогосподарської продукцiї, якi експлуатуються  тiльки  восени

чи весною (на сезонних пiдприємствах), слiд приймати згiдно з  нор-

мами проектування таких будинкiв.

     Примiтка 3. Для огороджувальних конструкцiй тваринницьких  бу-

дiвель з тепловою iнерцiєю до 1,5 за розрахункову температуру  зов-

нiшнього повiтря слiд приймати температуру найбiльш  холодної  доби

забезпеченiстю 0,92.

 

Таблиця 8

            Коефiцiєнт n розмiщення зовнiшньої поверхнi

-------------------------------------------------------------------

|            Огороджувальнi конструкцiї          |  Коефiцiєнт n  |

|-----------------------------------------------------------------|

|1 Сумiщенi покриття (в тому числi тi, якi венти-|                |

|  люються зовнiшнiм повiтрям) i перекриття гори-|      1,0       |

|  щнi (з покрiвлею iз штучних матерiалiв)       |                |

|-----------------------------------------------------------------|

|2 Перекриття над холодними пiдвалами, якi сполу-|                |

|  чаються з зовнiшнiм повiтрям, i перекриття го-|      0,9       |

|  рищнi з покрiвлею iз рулонних матерiалiв      |                |

|-----------------------------------------------------------------|

|3 Перекриття над неопалюваними пiдвалами iз свi-|                |

|  тловими прорiзами в стiнах                    |      0,75      |

|-----------------------------------------------------------------|

|4 Перекриття над неопалювальними пiдвалами без  |                |

|  зсiтлових прорiзiв в стiнках, розміщених      |      0,6       |

|  вище рiвня землi                              |                |

|-----------------------------------------------------------------|

|5 Перекриття над неопалюваними технiчними пiдва-|                |

|  лами, розмiщеними нижче рiвня землі           |      0,4       |

-------------------------------------------------------------------


  Таблиця 9

     Нормативний перепад мiж температурами повiтря i поверхнi

-------------------------------------------------------------------

|                                       |      Нормативний        |

|          Будинки i примiщення         |температуриий перепад,   |

|                                       |      Dtн, °С для        |

|-----------------------------------------------------------------|

|                                       |покриттiв i| перекриттiв |

|                                       | горищних  |над проїздами|

|                                       |перекриттiв| i пiдвалами |

|-----------------------------------------------------------------|

|1 Будинки: житловi, лiкарняних установ |           |             |

|  (лiкарень, полiклiнiк, стацiонарiв,  |           |             |

|  пологових будинкiв); будинки дитини, |      4    |      2      |

|  для старих та iнвалiдiв; спальнi кор-|           |             |

|  пуси загальноосвiтнiх дитячих садкiв |           |             |

|  i ясел; дитячi приймальнi-розподiль- |           |             |

|  ники                                 |           |             |

|-----------------------------------------------------------------|

|2 Будинки диспансерiв i амбулаторно-   |           |             |

|  полiклiнiчних установ; навчальнi бу- |     4,5   |     2,5     |

|  динки загальноосвiтнiх шкiл          |           |             |

|-----------------------------------------------------------------|

|3 Громадськi будинки, крiм указаних в  |           |             |

|  1 i 2, допомiжнi будинки i примiщення|     5,5   |     2,5     |

|  промислових пiдприємств, за винятком |           |             |

|  примiщень з вологим i мокрим режимами|           |             |

|-----------------------------------------------------------------|

|4 Виробничi будинки з сухим режимом    |0,8 (tв-tр)|    2,5      |

|                                       |але        |             |

|                                       |не бiльше 8|             |

|-----------------------------------------------------------------|

|5 Виробничi будинки з нормальним       |0,8 (tв-tр)|    2,5      |

|  режимом                              |але        |             |

|                                       |не бiльше 7|             |

|-----------------------------------------------------------------|

|6 Виробничi будинки, а також примiщен- |           |             |

|  ння громадських i допомiжних будин-  |0,8 (tв-tр) |    2,5      |

|  ків промислових виробництв з вологим |           |             |

|  або мокрим режимами                  |           |             |

|-----------------------------------------------------------------|

|7 Будiвлi картопле- i овочесховищ      |  (tв-tр)   |    2,5      |

|-----------------------------------------------------------------|

|8 Виробничi будинкi з надлишком тепла  |           |             |

|  (бiльше 23 Вт/м3) i розрахунковою    |     12    |    2, 5     |

|  вiдносною вологiстю повiтря не бiльше|           |             |

|  50%                                  |           |             |

-------------------------------------------------------------------

     Позначення, прийнятi в таблицi 9:

  tв - те саме, що у формулi (2)


 Таблиця 10

                                                      Температура зовнiшнього повiтря

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|           |                             Температура зовнiшнього повiтря, °С                                   |Се- |Три-|

|           |-------------------------------------------------------------------------------------------------- |ред-|вал-|

|           |                                                           |Се- |Аб- |Аб- |Сере|Найбільш |Найбільш |ня  |ість|

|           |                                                           |ред-|со- |со- |дньо|холодної |холодної |тем-|пе- |

| Область,  |                                                           |ньо-|лют-|лют-|мак-|доби     |п'ятиден-|пера|ріо-|

|  мiсто    |                    Середня за мiсяцями                    |річ-|но  |но  |си- |забезпе- |ки забез-|тура|ду  |

|           |                                                           |на  |мі- |мак-|маль|ченістю  |печеністю|найб|із  |

|           |                                                           |    |ні- |си- |на  |         |         |ільш|сере|

|           |                                                           |    |ма- |ма- |найб|         |         |хо- |дньо|

|           |                                                           |    |ль- |ль- |ільш|         |         |лод-|доб-|

|           |                                                           |    |на  |на  |жар-|         |         |ного|овою|

|           |                                                           |    |    |    |кого|         |         |пе- |тем-|

|           |                                                           |    |    |    |мі- |         |         |ріо-|пер-|

|           |                                                           |    |    |    |сяця|         |         |ду, |ату-|

|           |-----------------------------------------------------------|    |    |    |    |------------------ | °С  |рою |

|           | I  | II | III| IV | V  | VI | VII|VIII| IX | X  | XI | XII|    |    |    |    |0,98|0,92|0,98|0,92|    |< °C|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Вiнницька область                                                                                  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Вiнниця    |  -6|-5,3|-0,5| 6,9|13,6|16,7|18,7|17,8|12,9| 7,5| 1,3|-3,4| 6,7| -36| 38 |24,6| -29| -26| -25| -21| -10| 116|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Волинська область                                                                                  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Луцьк      |-4,9|-3,9| 0,5| 7,3|13,7|  17|18,6|17,6|13,2| 7,7| 2,3|-2,1| 7,2| -34| 38 |24,4| -27| -24| -22| -20|  -8| 105|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Днiпретровська область                                                                             |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Днiпропет- |-5,4|-4,8| 0,4|  9 |16,4|19,8|22,3|21,3|15,7| 8,8| 2  |-3,1| 8,5| -34| 40 |28,2| -28| -26| -25| -23|  -9| 109|

|ровськ     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Донецька область                                                                                   |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Донецьк    |-6,6|-6,2| -1 | 7,9|15,4|18,6|21,6|20,4| 15 | 7,9| 0,9|-4,2| 7,5| -37| 40 |27,6| -29| -27| -25| -23| -10| 122|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Житомирська область                                                                                |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Житомир    |-5,7|-4,9|-0,4| 7  |13,9|17  |18,9|17,8|13,1| 7,2| 1,3|-3,2| 6,8| -35| 38 |24,9| -29| -25| -25| -22|  -9| 116|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Закарпатська область                                                                               |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Ужгород    |-3,1|-0,7| 4,8| 10 |15,6|18,4|20,5|19,7|16,5| 9,7| 4,9| 0,1| 9,6| -28| 40 |26,1| -24| -22| -20| -18|  -6|  70|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Запорiзька область                                                                                 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Бердянськ  |-3,8|-3,5| 0,7| 8,2| 16 |20,7|23,5|22,6|17,1|10,8| 3,9|-1,2| 9,6| -29| 39 |27,7| -26| -22| -22| -19|  -7|  98|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Запорiжжя  |-4,9|-4,2| 1  | 9  |16,4|20,1|22,8|21,6|16  | 9,3| 2,8|-2,3| 9  | -34| 41 |28,9| -28| -25| -24| -22|  -8| 102|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Iвано-Франкiвська область                                                                          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Івано-     |-5,1|-3,7| 1,3| 7,6|13,5|16,6|18,5|17,8|13,5| 8,2| 2,2|-2,4|7,3 | -34| 37 |24,6| -26| -24| -22| -20|  -9| 102|

|Франківськ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               Продовження таблиці слідує
  Продовження таблиці 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|           |                             Температура зовнiшнього повiтря, °С                                   |Се- |Три-|

|           |-------------------------------------------------------------------------------------------------- |ред-|вал-|

|           |                                                           |Се- |Аб- |Аб- |Сере|Найбільш |Найбільш |ня  |ість|

|           |                                                           |ред-|со- |со- |дньо|холодної |холодної |тем-|пе- |

| Область,  |                                                           |ньо-|лют-|лют-|мак-|доби     |п'ятиден-|пера|ріо-|

|  мiсто    |                    Середня за мiсяцями                    |річ-|но  |но  |си- |забезпе- |ки забез-|тура|ду  |

|           |                                                           |на  |мі- |мак-|маль|ченістю  |печеністю|найб|із  |

|           |                                                           |    |ні- |си- |на  |         |         |ільш|сере|

|           |                                                           |    |ма- |ма- |найб|         |         |хо- |дньо|

|           |                                                           |    |ль- |ль- |ільш|         |         |лод-|доб-|

|           |                                                           |    |на  |на  |жар-|         |         |ного|овою|

|           |                                                           |    |    |    |кого|         |         |пе- |тем-|

|           |                                                           |    |    |    |мі- |         |         |ріо-|пер-|

|           |                                                           |    |    |    |сяця|         |         |ду, |ату-|

|           |-----------------------------------------------------------|    |    |    |    |------------------ | °С  |рою |

|           | I  | II | III| IV | V  | VI | VII|VIII| IX | X  | XI | XII|    |    |    |    |0,98|0,92|0,98|0,92|    |< °C|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Київська область                                                                                   |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Київ       |-5,9|-5,2|-0,4| 7,5|14,7|17,8|19,8|18,7|13,9| 7,5| 1,2|-3,5|7,2 | -32| 39 |25,6| -29| -26| -25| -22| -10| 118|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Кiровоградська область                                                                             |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Кiровоград |-5,6|-5,1|-0,3| 7,8|15,1|17,9|20,2|19,6|14,6| 7,7| 1,3|-3,3|7,5 | -35| 40 |23,5| -29| -26| -25| -22|  -9| 116|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Кримська область                                                                                   |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Джанкой    |-1,8|-1,3| 2,9| 9,4|16  |20,4|23,3|22,4|17  |11,3| 5,4| 0,9|10,5| -30| 41 |29,6| -23| -21| -19| -17|  -5|  65|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Євпаторiя  |-0,1|-0,1| 3,8| 9,4|14,4|20  |23,2|22,6|17,9|12,5| 6,7| 2,3|11  | -28| 40 |28,6| -23| -20| -18| -16|  -3|  38|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Сiмферополь| -1 |-0,7| 3  | 9,3|14,6|19  |21,8|21,2|16,4|11,4| 5,8| 1,5|10,2| -29| 40 |28,2| -22| -20| -18| -16|  -4|  56|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Феодосiя   | 0,6| 0,5| 4,2| 9,6|15,8|20,4|23,8|23,2|18,5|13,1| 7,3| 3,2|11,7| -25| 38 |28,1| -22| -19| -17| -15|  -2|  16|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Ялта       |  4 | 3,8| 5,9|10,3|15,6|20,3|23,5|23,5|19,1|14,2| 9,3| 6,1|13  | -15| 39 |27,9| -10|  -8|  -7|  -6|   1|   0|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Луганська область                                                                                  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Луганськ   |-6,6| -6 |-0,4| 8,6|16,1|19,7|22,3| 21 | 15 | 8,1| 1,4|-3,8| 8  | -42| 41 |29,1| -32| -29| -27| -25| -10| 117|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Львівська область                                                                                  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Львiв      |-5  |-4,2| 0,3| 6,7|12,7|15,2|17,4|16,5| 1З | 7,7| 2,4|  - |6,7 | -33| 37 | 23 | -24| -23| -20| -19|  -9| 106|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Миколаївська область                                                                               |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Миколаїв   |-3,5|-2,8| 2,1| 9,4|16,5|20,3|23,2|22,2| 17 |10,5| 3,9|-1,2| 9,8| -ЗО| 40 |29,3| -26| -23| -23| -20|  -7|  З1|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Одеська область                                                                                    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Одеса      |-2,5| -2 |  2 | 8,2| 15 |19,4|22,2|21,4|16,9|11,4| 5,3| 0,2| 9,8| -28| 37 |26,9| -24| -21| -21| -18|  -6|  78|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Любашiвка  | -5 |-4,2| 0,6| 8,1| 15 |18,4| 21 |20,2|15,2| 8,9| 2,3|-2,6| 8,2| -34| 38 |27,2| -27| -24| -23| -20|  -9| 108|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Полтавська область                                                                                 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Полтава    |-6,9|-6,4|-1,3| 7,6| 15 |18,3|20,6|19,7|14,3| 7,4| 0,6|-4,5|  7 | -37| 38 |26,5| -30| -27| -26| -23| -11| 124|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               Закінчення таблиці слідує

  Закінчення таблиці 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|           |                             Температура зовнiшнього повiтря, °С                                   |Се- |Три-|

|           |-------------------------------------------------------------------------------------------------- |ред-|вал-|

|           |                                                           |Се- |Аб- |Аб- |Сере|Найбільш |Найбільш |ня  |ість|

|           |                                                           |ред-|со- |со- |дньо|холодної |холодної |тем-|пе- |

| Область,  |                                                           |ньо-|лют-|лют-|мак-|доби     |п'ятиден-|пера|ріо-|

|  мiсто    |                    Середня за мiсяцями                    |річ-|но  |но  |си- |забезпе- |ки забез-|тура|ду  |

|           |                                                           |на  |мі- |мак-|маль|ченістю  |печеністю|найб|із  |

|           |                                                           |    |ні- |си- |на  |         |         |ільш|сере|

|           |                                                           |    |ма- |ма- |найб|         |         |хо- |дньо|

|           |                                                           |    |ль- |ль- |ільш|         |         |лод-|доб-|

|           |                                                           |    |на  |на  |жар-|         |         |ного|овою|

|           |                                                           |    |    |    |кого|         |         |пе- |тем-|

|           |                                                           |    |    |    |мі- |         |         |ріо-|пер-|

|           |                                                           |    |    |    |сяця|         |         |ду, |ату-|

|           |-----------------------------------------------------------|    |    |    |    |------------------ | °С  |рою |

|           | I  | II | III| IV | V  | VI | VII|VIII| IX | X  | XI | XII|    |    |    |    |0,98|0,92|0,98|0,92|    |< °C|

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Рiвненська область                                                                                 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Рiвне      |-5,4|-4,4|  0 | 6,9|13,5|16,9|18,5|17,5| 13 | 7,4| 1,8|-2,6| 6,9| -36| 38 |24,2| -27| -25| -22| -21| -9_| 112|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Сумська область                                                                                    |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Суми       |-7,9|-7,6|-2,4| 6,4| 14 |17,6|19,3|18,4|12,9| 6,4|-0,2|-5,4|  6 | -36| 38 |25,4| -32| -28| -27| -24| -12| 131|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Тернопiльська область                                                                              |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Тернопiль  |-5,4|-4,4| 0,1|  7 |13,5|16,6|18,4|17,4| 13 | 7,4| 1,8|-2,8| 6,9| -34| 37 |24,1| -26| -24| -23| -21|  9 | 112|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Харкiвська область                                                                                 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Харкiв     |-7,3|-6,9|-1,7| 7,7|15,1|18,6|20,8|19,7| 14 | 7,1| 0,3|-4,8| 6,9| -36| 39 |26,7| -З1| -28| -26| -23| -11| 126|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Херсонська область                                                                                 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Херсон     |-3,2|-2,6| 2,2| 9,3|16,2| 20 | 23 |21,9|16,8|10,5| 4,1|-0,8| 9,8| -32| 39 |29,4| -27| -23| -23| -19|  -7|  87|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Хмельницька область                                                                                |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Хмельни-   |-5,6|-4,6|  0 |  7 |13,6|16,8|18,6|17,6| 1З |  7 | 1,6| -3 | 6,8| -32| 36 |24,7| -26| -25| -22| -21|  -9| 113|

|цький      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Черкаська область                                                                                  |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Черкаси    |-5,8|-5,6|-0,4| 7,6|14,9|17,8| 20 |19,3| 14 | 7,2| 1,4|-3,5| 7,2| -37| 38 |26,3| -28| -26| -25| -22|  -9| 117|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Чернiгiвська область                                                                               |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Чернiгiв   |-6,7|-6,2|-1,4| 6,8|14,4|17,5|19,4|18,2|13,2| 6,8| 0,6|-4,2| 6,5| -34| 39 | 25 | -30| -27| -26| -23| -10| 126|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      Чернiвецька область                                                                                |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Чернiвцi   | -5 |-3,5| 1,5| 8,3|14,3|17,4|19,3|18,6|14,2| 8,6| 2,4|-2,4| 7,8| -32| 38 |25,6| -26| -24| -22| -20|  -9| 102|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Таблиця 11   

               Тиск (максимальна пружнiсть) насиченої водяної

          пари, Е в мм.рт.ст., для рiзних температур при В = 755 мм

            А Для температур вiд 0 до -45 °С (над льодом)

------------------------------------------------------------------

| tо    | Е,мм| tо    | Е,мм| tо   | Е,мм| tо    | Е,мм| tо   | Е,мм |

|----------------------------------------------------------------|

| 0    | 4,58|-5,4  | 2,91|-10,6 | 1,84| -16  | 1,13| -23  | 0,58|

|----------------------------------------------------------------|

|-0,2  | 4,51|-5,6  | 2,86|-10,8 | 1,81|-16,2 | 1,11|-23,5 | 0,55|

|----------------------------------------------------------------|

|-0,4  | 4,44|-5,8  | 2,81|-11   | 1,78|-16,4 | 1,09| -24  | 0,52|

|----------------------------------------------------------------|

|-0,6  | 4,36|-6    | 2,76|-11,2 | 1,75|-16,6 | 1,07|-24,5 | 0,49|

|----------------------------------------------------------------|

|-0,8  | 4,3 |-6,2  | 2,72|-11,4 | 1,72|-16,8 | 1,05| -25  | 0,47|

|----------------------------------------------------------------|

|-1    | 4,22|-6,4  | 2,67|-11,6 | 1,69| -17  | 1,03|-25,5 | 0,45|

|----------------------------------------------------------------|

|-1,2  | 4,15|-6,6  | 2,63|-11,8 | 1,66| 17,2 | 1,01| -26  | 0,42|

|----------------------------------------------------------------|

|-1,4  | 4,08|-6,8  | 2,58|-12   | 1,63|-17,4 | 0,99| -27  | 0,38|

|----------------------------------------------------------------|

|-1,6  | 4,01|-7    | 2,53|-12,2 | 1,6 |-17,6 | 0,97| -28  | 0,34|

|----------------------------------------------------------------|

|-1,8  | 3,95|-7,2  | 2,49|-12,4 | 1,57|-17,8 | 0,96| -29  | 0,31|

|----------------------------------------------------------------|

|-2    | 3,88|-7,4  | 2,45|-12,6 | 1,55| -18  | 0,94| -30  | 0,28|

|----------------------------------------------------------------|

|-2,2  | 3,82|-7,6  | 2,41|-12,8 | 1,52|-18,2 | 0,92| -31  |0,252|

|----------------------------------------------------------------|

|-2,4  | 3,75|-7,8  | 2,36|-13   | 1,49|-18,4 | 0,9 | -32  |0,227|

|----------------------------------------------------------------|

|-2,6  | 3,69|-8    | 2,32|-13,2 | 1,46|-18,6 | 0,88| -33  |0,205|

|----------------------------------------------------------------|

|-2,8  | 3,63|-8,2  | 2,28|-13,4 | 1,43|-18,8 | 0,87| -34  |0,185|

|----------------------------------------------------------------|

|-3    | 3,57|-8,4  | 2,24|-13,6 | 1,41| -19  | 0,85| -35  |0,167|

|----------------------------------------------------------------|

|-3,2  | 3,51|-8,6  | 2,2 |-13,8 | 1,38|-19,2 | 0,83| -36  | 0,15|

|----------------------------------------------------------------|

|-3,4  | 3,45|-8,8  | 2,17|-14   | 1,36|-19,4 | 0,82| -37  |0,134|

|----------------------------------------------------------------|

|-3,6  | 3,39|-9    | 2,13|-14,2 | 1,34|-19,6 | 0,8 | -38  |0,119|

|----------------------------------------------------------------|

|-3,8  | 3,34|-9,2  | 2,09|-14,4 | 1,31|-19,8 | 0,79| -39  |0,105|

|----------------------------------------------------------------|

|-4    | 3,28|-9,4  | 2,05|-14,6 | 1,29|  -   |     | -40  |0,093|

|----------------------------------------------------------------|

|-4,2  | 3,22|-9,6  | 2,01|-14,8 | 1,26|-20   | 0,77| -41  |0,082|

|----------------------------------------------------------------|

|-4,4  | 3,17|-9,8  | 1,98|-15   | 1,24|-20,5 | 0,74| -42  |0,072|

|----------------------------------------------------------------|

|-4,6  | 3,11|      |     |-15,2 | 1,22|-21   | 0,7 | -43  |0,063|

|----------------------------------------------------------------|

|-4,8  | 3,06|-10   | 1,95|-15,4 | 1,19|-21,5 | 0,67| -44  |0,055|

|----------------------------------------------------------------|

|-5    | 3,01|-10,2 | 1,91|-15,6 | 1,17|-22   | 0,64| -45  |0,048|

|----------------------------------------------------------------|

|-5,2  | 2,96|-10,4 | 1,88|-15,8 | 1,15|-22,5 | 0,61|      |     |

------------------------------------------------------------------

                    Б Для температур від 0 до 50 °С

--------------------------------------------------------------------

| tо    | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |

|  /   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|  Е,мм|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|------------------------------------------------------------------|

|  0   | 4,58| 4,61| 4,65| 4,68| 4,72| 4,75| 4,79| 4,82| 4,86| 4,89|

|------------------------------------------------------------------|

|  1   | 4,93| 4,96| 5   | 5,03| 5,07| 5,11| 5,14| 5,18| 5,22| 5,26|

|------------------------------------------------------------------|

|  2   | 5,29| 5,33| 5,37| 5,41| 5,45| 5,49| 5,53| 5,57| 5,61| 5,65|

|------------------------------------------------------------------|

|  3   | 5,69| 5,73| 5,77| 5,81| 5,85| 5,89| 5,93| 5,97| 6,02| 6,06|

|------------------------------------------------------------------|

|  4   | 6,1 | 6,14| 6,19| 6,23| 6,27| 6,32| 6,36| 6,41| 6,45| 6,50|

|------------------------------------------------------------------|

|  5   | 6,54| 6,59| 6,64| 6,73| 6,78| 6,82| 6,87| 6,87| 6,92| 6,97|

|------------------------------------------------------------------|

|  6   | 7,01| 7,06| 7,11| 7,16| 7,21| 7,26| 7,31| 7,36| 7,41| 7,46|

|------------------------------------------------------------------|

|  7   | 7,51| 7,57| 7,62| 7,67| 7,72| 7,78| 7,83| 7,88| 7,94| 7,99|

|------------------------------------------------------------------|

|  8   | 8,05| 8,1 | 8,16| 8,21| 8,27| 8,32| 8,38| 8,44| 8,49| 8,55|

|------------------------------------------------------------------|

|  9   | 8,61| 8,67| 8,73| 8,79| 8,85| 8,91| 8,97| 9,03| 9,09| 9,15|

|------------------------------------------------------------------|

| 10   | 9,21| 9,27| 9,33| 9,4 | 9,46| 9,52| 9,59| 9,65| 9,71| 9,78|

|------------------------------------------------------------------|

| 11   | 9,84| 9,91| 9,98|10,04|10,11|10,18|10,24|10,31|10,38|10,45|

|------------------------------------------------------------------|

| 12   |10,52|10,59|10,66|10,73|10,8 |10,87|10,94|11,01|11,09|11,16|

|------------------------------------------------------------------|

| 13   |11,23|11,31|11,38|11,45|11,53|11,6 |11,68|11,76|11,83|11.91|

|------------------------------------------------------------------|

| 14   |11,99|12,07|12,14|12,22|12,3 |12,38|12,46|12,54|12,62|12,71|

|------------------------------------------------------------------|

| 15   |12,79|12,87|12,95|13,04|13,12| 3,21|13,29|13,38|13,46|13,55|

|------------------------------------------------------------------|

| 16   |13,63|13,72|13,81|13,9 |13,99|14,08|14,17|14,26|14,35|14,44|

|------------------------------------------------------------------|

| 17   |14,53|14,62|14,72|14,81|14,9 |15   |15,09|15,19|15,28|15,38|

|------------------------------------------------------------------|

| 18   |15,48|15,58|15,67|15,77|15,87|15,97|16,07|16,17|16,27|16,37|

|------------------------------------------------------------------|

| 19   |16,48|16,58|16,69|16,79|16,89|17   |17,11|17,21|17,32|17,43|

|------------------------------------------------------------------|

| 20   |17,54|17,64|17,75|17,86|17,97|18,09|18,2 |18,31|18,42|18,54|

|------------------------------------------------------------------|

| 21   |18,65|18,77|18,88|19   |19,11|19,23|19,35|19,47|19,59|19,71|

|------------------------------------------------------------------|

| 22   |19,83|19,95|20,07|20,19|20,32|20,44|20,57|20,69|20,82|20,94|

|------------------------------------------------------------------|

| 23   |21,07|21,2 |21,32|21,45|21,58|21,71|21,85|21,98|22,11|22,24|

|------------------------------------------------------------------|

| 24   |22,38|22,51|22,65|22,79|22,92|23,06|23,2 |23,34|23,48|23,62|

|------------------------------------------------------------------|

| 25   |23,76|23,9 |24,04|24,18|24,33|24,47|24,62|24,76|24,91|25,06|

--------------------------------------------------------------------

                                      Закінчення таблиці слідує


  Закінчення таблиці 11

--------------------------------------------------------------------

| tо    | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |

|  /   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|  Е,мм|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|------------------------------------------------------------------|

| 26   |25,21|25,36|25,51|25,66|25,81|25,96|26,12|26,47|26,46|26,58|

|------------------------------------------------------------------|

| 27   |26,74|26,9 |27,06|27,21|27,37|27,54|27,7 |27,86|28,02|28,19|

|------------------------------------------------------------------|

| 28   |28,35|28,51|28,68|28,85|29,02|29,18|29,35|29,53|29,7 |29,87|

|------------------------------------------------------------------|

| 29   |30,04|30,22|30,39|30,57|30,75|30,92|31,1 |31,28|31,46|31,64|

|------------------------------------------------------------------|

| 30   |31,82|32,01|32,19|32,38|32,56|32,75|32,93|33,12|33,31|33,50|

|------------------------------------------------------------------|

| 31   |33,7 |33,89|34,08|34,28|34,47|34,67|34,86|35,06|35,26|35,46|

|------------------------------------------------------------------|

| 32   |35,66|35,87|36,07|36,27|36,48|36,68|36,89|37,1 |37,31|37,52|

|------------------------------------------------------------------|

| 33   |37,73|37,94|38,16|38,37|38,58|38,8 |39,02|39,24|39,46|39,68|

|------------------------------------------------------------------|

| 34   |39,9 |40,12|40,34|40,57|40,8 |41,02|41,25|41,48|41,71|41,94|

|------------------------------------------------------------------|

| 35   |42,18|42,41|42,64|42,88|43,12|43,36|43,6 |43,84|44,08|44,32|

|------------------------------------------------------------------|

| 36   |44,56|44,81|45,05|45,3 |45,55|45,8 |46,05|46,3 |46,56|46,81|

|------------------------------------------------------------------|

| 37   |47,07|47,32|47,58|47,84|48,1 |48,36|48,63|48,89|49,16|49,42|

|------------------------------------------------------------------|

| 38   |49,69|49,96|50,23|50,51|50,77|51,05|51,32|51,62|51,9 |52,16|

|------------------------------------------------------------------|

| 39   |52,44|52,73|53,01|53,29|53,58|53,87|54,16|54,45|54,74|55,03|

|------------------------------------------------------------------|

| 40   |55,32|55,61|55,91|56,21|56,51|56,81|57,11|57,41|57,72|58,03|

|------------------------------------------------------------------|

| 41   |58,34|58,65|58,96|59,27|59,59|59,9 |60,22|60,54|60,86|61,18|

|------------------------------------------------------------------|

| 42   |61,5 |61,82|62,14|62,47|62,8 |63,13|63,46|63,79|64,12|64,45|

|------------------------------------------------------------------|

| 43   |64,8 |65.14|65,48|65,82|66,16|66,51|66,86|67,21|67,56|67,91|

|------------------------------------------------------------------|

| 44   |68,26|68,61|68,97|69,33|69,69|70,05|70,41|70,77|71,14|71,51|

|------------------------------------------------------------------|

| 45   |71,88|72,25|72,62|72,99|73,36|73,74|74,12|74,5 |74,88|75,26|

|------------------------------------------------------------------|

| 46   |75,65|76,04|76,43|76,82|77,21|77,6 |78   |78,4 |78,8 |79,20|

|------------------------------------------------------------------|

| 47   |79,6 |80   |80,41|80,82|81,23|81,64|82,05|82,46|82,87|83,29|

|------------------------------------------------------------------|

| 48   |83,71|84,13|84,56|84,99|85,42|85,85|86,28|86,71|87,14|87,58|

|------------------------------------------------------------------|

| 49   |88,02|88,46|88,9 |89,34|89,79|90,24|90,69|91,14|91,59|92,05|

|------------------------------------------------------------------|

| 50   |92,51|     |     |     |     |     |     |     |     |     |

--------------------------------------------------------------------


Таблиця 12

                    Вологiсть зовнiшнього повiтря, опади

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

|           |                                                           |Середньомі-|                 |

| Область,  |                                                           |сячначна   |   Кількість     |

|  мiсто    |                    Пружність водяної пари                 |відносна   |    опадів,      |

|           |                     зовнішнього повітря                   |вологість  |      мм         |

|           |                      за місяцями, гПа                     |повітря о  |                 |

|           |                                                           |13 год, %  |                 |

|           |                                                           |-----------------------------|

|           |                                                           |най- |най- |за   |рід- |добо-|

|           |                                                           |більш|більш|рік  |ких і|вий  |

|           |                                                           |холо-|жар- |     |змі- |мак- |

|           |-----------------------------------------------------------|дного|кого |     |шаних|симум|

|           | I  | II | III| IV | V  | VI | VII|VIII| IX | X  | XI | XII|міся-|міся-|     |за   |     |

|           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |ця   |ця   |     |рік  |     |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Вінницька  область                                               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Вiнниця    |3,6 |3,9 |4,7 |7,1 |10,1|13,4|15,1|14,8|11,4|8,2 |6,5 |4,7 |  81 |  54 | 621 | 533 |  -  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Волинська  область                                               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Луцьк      |4   |4,2 |5,6 |7,7 |10,5|13,6|15,2|15  |11,8|8,6 |6,7 |5,1 |  82 |  55 | 666 |  -  | 114 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Дніпропетровська область                                         |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Днiпро-    |4,2 |4,2 |5,2 |7,4 |10,4|14  |15,5|14,6|11,3|8,4 |6,6 |5   |  83 |  43 | 558 | 491 |  82 |

|петовськ   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Донецька область                                                 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Донецьк    |3,8 |4   |4,9 |7,2 | 9,9|13,2|14,7|13,9|10,5|8,2 |6,3 |4,8 |  88 |  43 | 524 |  -  |  -  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Житомирська область                                              |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Житомир    |4   |4,2 |4,8 |7,3 |10,3|13,6|15,4|15  |11,6|8,2 |6,4 |4,8 |  83 |  53 | 666 |  579|  94 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Закарпатська область                                             |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Ужгород    |4,5 |4,6 |5,6 |8,4 |11,3|14,7|15,8|15,7|12,6|9   |7,5 |5,6 |  76 |  52 | 841 |  774|  75 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Берегове   |4,5 |4,8 |6   |8,5 |11,7|15,1|16,3|16,1|12,9|9,2 |7,7 |5,7 |  79 |  53 | 722 |  -  |  65 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Запорiзька  область                                              |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Бердянськ  |4,6 |4,6 |5,6 |8,4 |13,1|17,2|18,6|17,8|13,6|10  |7,4 |5,5 |  85 |  58 | 501 |  456|  74 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Запорiжжя  |4,3 |4,4 |5,4 |7,6 |10,8|14,5|15,6|14,8|11,5|8,7 |6,8 |5   |  82 |  42 | 516 |  -  | 104 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Івано-Франкiвська область                                        |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Iвано-     |3,6 |4,2 |5,3 |7,8 |10,8|14,1|15,4|15,2|11,9|8,5 |6,8 |5   |  79 |  56 | 683 |  608|  93 |

|Франківськ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Продовження таблиці слідує


 Продовження таблиці 12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

|           |                                                           |Середньомі-|                 |

| Область,  |                                                           |сячначна   |   Кількість     |

|  мiсто    |                    Пружність водяної пари                 |відносна   |    опадів,      |

|           |                     зовнішнього повітря                   |вологість  |      мм         |

|           |                      за місяцями, гПа                     |повітря о  |                 |

|           |                                                           |13 год, %  |                 |

|           |                                                           |-----------------------------|

|           |                                                           |най- |най- |за   |рід- |добо-|

|           |                                                           |більш|більш|рік  |ких і|вий  |

|           |                                                           |холо-|жар- |     |змі- |мак- |

|           |-----------------------------------------------------------|дного|кого |     |шаних|симум|

|           | I  | II | III| IV | V  | VI | VII|VIII| IX | X  | XI | XII|міся-|міся-|     |за   |     |

|           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |ця   |ця   |     |рік  |     |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Київська область                                                 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Київ       |3,8 |4   |4,8 |7,3 |10,4|13,7|15,5|15  |11,7|8,3 |6,3 |4,7 |  82 |  52 | 685 |  589| 103 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Кіровоградська область                                           |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Кiровоград |4   |4,1 |5,2 |7,2 |10,2|13,7|15,1|14,2|10,9|8,2 |6,6 |4,9 |  85 |  46 | 561 |  516| 106 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Кримська область                                                 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Джанкой    |5,1 |5,2 |5,8 |8,1 |11,9|15,4|16,6|15,7|12,4|9,8 |8,2 |6,3 |  80 |  41 | 491 |  -  |  -  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Євпаторiя  |5,8 |5,7 |6,3 |9   |13  |17,1|18,6|17,8|14  |10,9|9   |7,1 |  80 |  52 | 443 |  421|  91 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Сiмферополь|5,3 |5,4 |5,8 |7,8 |11,3|14,5|15,9|15,1|12  |9,5 |8,1 |6,4 |  79 |  44 | 576 |  530| 122 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Феодосiя   |5,8 |5,7 |6,3 |8,7 |12,5|16  |17,1|17  |13,9|10,9|9   |7   |  78 |  50 | 439 |  412|  75 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Ялта       |6,4 |6,4 |6,4 |8,8 |12,4|15,8|17  |16,5|13,6|10,8|9,3 |7,3 |  71 |  56 | 623 |  586| 154 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Луганська область                                                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Луганськ   |3,7 |3,9 |5   |7,3 | 9,8|13,2|15  |14  |10,6| 8  |6,1 |4,6 |  81 |  39 | 487 |  493|  80 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Львівська область                                                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Львiв      |3,9 |4,2 |5   |7,8 |10,6|13,8|15,1|15  |11,9|8,5 |6,8 |5   |  80 |  58 | 798 |  702|  -  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Миколаївська область                                             |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Миколаїв   |4,6 |4,8 |5,7 |7,9 |11,3|14,7|16,1|15,5|12,6|9,4 |7,6 |5,6 |  82 |  41 | 499 |  469| 144 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Одеська область                                                  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Одеса      |4,9 |4,9 |5,8 |8,3 |12,2|15,8|17,1|17  |13,6|10,3|8,2 |6   |  81 |  55 | 456 |  420|  88 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Любашiвка  |4,2 |4,5 |5,2 |7,3 |10,4|13,8|15  |14,2|11  | 8,6|7   |5,2 |  84 |  45 |  512|   - |  89 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Полтавська область                                               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Полтава    |3,8 |3,8 |4,8 |7,3 |10  |13,4|15  |14,3|10,8|8   |6,2 |4,6 |  85 |  48 | 585 |  526| 178 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Продовження таблиці слідує


 Продовження таблиці 12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

|           |                                                           |Середньомі-|                 |

| Область,  |                                                           |сячначна   |   Кількість     |

|  мiсто    |                    Пружність водяної пари                 |відносна   |    опадів,      |

|           |                     зовнішнього повітря                   |вологість  |      мм         |

|           |                      за місяцями, гПа                     |повітря о  |                 |

|           |                                                           |13 год, %  |                 |

|           |                                                           |-----------------------------|

|           |                                                           |най- |най- |за   |рід- |добо-|

|           |                                                           |більш|більш|рік  |ких і|вий  |

|           |                                                           |холо-|жар- |     |змі- |мак- |

|           |-----------------------------------------------------------|дного|кого |     |шаних|симум|

|           | I  | II | III| IV | V  | VI | VII|VIII| IX | X  | XI | XII|міся-|міся-|     |за   |     |

|           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |ця   |ця   |     |рік  |     |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Рiвненська область                                               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Рiвне      |4   |4,2 |5,1 |8,1 |11  |13,7|15,2|15  |11,6|8,4 |6,7 |5   |  84 |  56 | 683 |  -  |  -  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Сумська область                                                  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Суми       |3,6 |3,5 |4,5 |7,2 |10,1|13,4|15,7|14,8|10,9|7,6 |5,8 |4,3 |  85 |  53 | 607 |  -  |  -  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Тернопiльська область                                            |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Тернопiль  |3,8 |4,1 |5   |7,3 |10,2|13,5|15  |14,8|11,5|8,4 |6,6 |4,8 |  81 |  56 | 678 |  -  | 106 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Харкiвська область                                               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Харкiв     |3,6 |3,7 |4,6 |7,1 | 9,7|12,8|14,9|14,4|10  |7,7 |6   |4,4 |  81 |  47 | 609 |  -  |  74 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Херсонська область                                               |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Херсон     |4,8 |4,9 |5,7 |7,9 |11,4|14,7|16  |15,2|12,2|9,2 |7,8 |5,6 |  83 |  41 | 419 |  402|  86 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Хмельницька область                                              |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Хмельни-   |3,8 |3,9 |5   |7,2 |10,2|13,4|15  |14,6|11,3|8,1 |6,5 |4,6 |  83 |  54 | 654 |  -  |  -  |

|цький      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Черкаська область                                                |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Умань      |3,8 |4   |4,9 |7,1 |10,3|13,9|15,2|14,8|11,5|8,4 |6,6 |4,8 |  83 |  49 | 590 |  507| 155 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Черкаси    |4   |4,1 |5   |7,7 |10,6|13,9|15,8|14,9|11,4|8,2 |6,6 |4,9 |  84 |  49 | 564 |  -  |  -  |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Чернiгiвська область                                             |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Чернiгiв   |3,7 |3,7 |4,7 | 7,4|10,2|13,6|15,4|15  |11,4|8   |6   |4,7 |  84 |  52 | 639 |  530|  58 |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    Чернiвецька область                                              |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Чернiвцi   |3,9 |4,1 |5,1 | 7,6|10,9|14,2|15,8|15,3|11,9|8,5 |6,5 |4,9 |  80 |  55 | 712 |  591|  81 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Таблиця 14Продовження таблиці 14Продовження таблиці 14 Продовження таблиці 14
Закінчення  таблицi 14

     Примiтка 1. Розмiри перерiзу основних конструктивних елементiв вентиляцiйних систем призначаються з врахуванням таких вимог:  товщина повiтряного прошарку при крапковiй i смуговiй приклейцi покрiвельного килима до основи має дорiвнювати 1 мм;

перерiз компенсатора           - рiвностороннiй трикутник iз сторонами по 30 мм;

перерiз осущувальних патрубкiв - мiнiмальний дiаметр 3/4 дюйма;

перерiз продухiв               - завширшки 20 мм i завглибшки на всю товщину теплоiзоляцiйного шару;

перерiз каналiв                - мiнiмальною шириною 60 мм i завглибшки на всю товщину теплоiзоляцiйного шару за мiнусом 20 мм на утеплення дна каналу;

перерiз флюгарок на продухах   - завширшки 20 мм i мiнiмальною довжиною перерiзу 60 мм;

перерiз флюгарок на каналах    - завширшки 60 мм i мiнiмальною довжиною перерiзу 120 мм.

     Примiтка 2. Канали i продухи пiдраховуються  за  кiлькiстю  їх вiдповiдних вiдрiзкiв мiж флюгарками.

     Примiтка 3. Пiдвищення ефективностi вентиляцiйних систем забезпечується збiльшенням кiлькостi продухiв у  товщi  теплоiзоляцiйного шару i збiльшенням довжини поперечного перерiзу рядових (на продухах) i магiстральних (на каналах) флюгарок.


 Таблиця 15

     Нормативи опору теплопередачi зовнiшнiх огороджувальних

       конструкцій житлово-цивiльних будинкiв i споруд для

    нового будівництва, реконструкцiї та капiтального ремонту

-------------------------------------------------------------------

|                              |  Нормативнi значення опору       |

|                              |теплопередачi огороджувальних     |

| Найменування огороджувальних |    конструкцій, м2, °С/Вт        |

|        конструкцiй           |----------------------------------|

|                              |1 зона| 2 зона   | 3 зона  |4 зона|

|                              |----------------------------------|

|                              | 3501 | 3000-3500|2501-3000| 2500 |

|                              |гр.дiб|   гр.дiб |  гр.дiб |гр.дiб|

|-----------------------------------------------------------------|

|                          А Нове будiвництво                     |

|-----------------------------------------------------------------|

|1.Покрiвлi та перекриття горищ|      |          |         |      |

|  (крiм теплих горищ)         | 2,7  |     2,5  |   2,4   |  2,0 |

|-----------------------------------------------------------------|

|2.Перекриття над проїздами та |      |          |         |      |

|  холодними пiдвалами,        | 3,0  |     2,9  |   2,4   |  2,0 |

|  сполученими із зовнішнім    |      |          |         |      |

|  повітрям                    |      |          |         |      |

|-----------------------------------------------------------------|

|3.Перекриття над неопалюваними пiдвалами:                        |

|-----------------------------------------------------------------|

| а) із свiтловими отворами в  |      |          |         |      |

|    стiнах                    | 2,5  |     2,4  |   2,2   |  2,0 |

| б) без свiтлових отворiв в   |      |          |         |      |

|    стiнах                    | 2,3  |     2,2  |   2,0   |  1,8 |

|-----------------------------------------------------------------|

|                 Б Реконструкцiя, капiтальний ремонт             |

|-----------------------------------------------------------------|

|1.Покрiвлi та перекриття горищ| 2,5  |     2,4  |   2,2   |  2,0 |

|2.Перекриття над проїздами та |      |          |         |      |

|  пiдвалами                   | 3,0  |     2,9  |   2,4   |  2,0 |

-------------------------------------------------------------------

          Розмiщення областей України за температурними зонами

1 зона - понад 3501 гр.дiб:

         Рiвненська, Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька, Жито-

         мирська, Київська, Чернiгiвська, Черкаська, Кiровоградсь-

         ка, Полтавська, Сумська, Харкiвська, Луганська, Донецька;

2 зона - 3001-3500 гр.дiб:

         Луцька, Львiвська, Iвано-Франкiвська, Днiпропетровська,

         Запорiзька;

3 зона - 2501-3000 гр.дiб:

         Ужгородська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кримська;

4 зона - менше 2500 гр.дiб:

         узбережжя Кримського пiвострова.                                                    Додаток 5

                                                  (обов'язковий)

           РОЗРАХУНОК ПОКРIВЕЛЬ НА ВIТРОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ

     Розрахунок  передбачає  забезпечення  стiйкостi  конструктивих

елементiв дахiв проти зруйнування вiд вiтрового навантаження (напруг

вiдриву).

     Стiйкiсть несучого каркасу горищних дахiв проти вiтрового  на-

пору слiд розраховувати аналогiчно розрахункам на вiтрове  наванта-

ження основних несучих конструкцiй будинкiв i споруд з застосуванням

нормативних аеродинамiчних коефiцiєнтiв,  визначених  для  тiєї  чи

iншої схеми рамної конструкцiї споруди.

     В сумiщених покриттях слiд враховувати  вiд'ємний  тиск  вiтру

(вiтрове вiдсмоктування) на ширинi 1,5м вздовж зовнiшнього контуру

i по гребенях водороздiлiв покриття згiдно зi  схемами,  наведеними

на рисунку 1. Розрахунку пiдлягає достатнiсть  закрiплення  проти 

вiтрового вiдсмоктування на цих смугах окремих шарiв сумiщеного

покриття (переважно покрiвельного килима, а iнодi  i  теплоiзоляцiйного

шару), виходячи з того, що стримуюче зусилля (Рс) повинно бути бiльшим

вiтрового вiдсмоктування (Wb). Розрахунок слiд проводити на нормативну

величину середньої складової вiтрового навантаження, яка дiє на тiй

чи iншiй висотi вiд поверхнi землi i визначається за формулою

                      Wв = Wo × k × c × no ,        (1)

де  Wо - нормативне значення вiтрового напору приймається

         0,30 (30) кПа (кгс/м2) для першого i

         0,38 (38) кПа (кгс/м2) для другого вiтрових районiв

         України.

         До першого вiтрового району вiдносяться територiї

         областей: Вiнницької, Донецької, Житомирської, Київської,

         Кiровоградської, Луганської, Полтавської, Рiвненської,

         Сумської, Тернопiльської, Харкiвської, Хмельницької, Чер-

         каської, Чернiгiвської.

         До другого вiтрового району вiдносяться територiї

         областей: Днiпропетровської, Закарпатської, Запорiзької,

         Iвано-Франкiвської, Луцької, Львiвської, Миколаївської,

         Одеської, Херсонської, Чернiгiвської та Кримської АР;

    k -  коефiцiєнт, який враховує змiну вiтрового напору i вiдсмо-

         ктування по висотi, приймається за таблицею 1;

    с - аеродинамiчний коефiцiєнт; мiсцевий (вiд'ємний) тиск по

        зовнiшньому контуру покриття i на гребенях водороздiлiв

        приймається мiнус 2;

   vo - коефiцiєнт надiйностi приймається 1,4.

     Достатнiсть  закрiплення  окремого  шару  сумiщеного  покриття

визначається iз умови:

                         Рс > Wв ,

де Рс - стримуюче зусилля, кгс/м2, визначається за формулою

                         Рс = F + G ,                (2)

де F - мiцнiсть приклейки (чи iншого способу закрiплення) на вiдрив,

       кгс/см2; при наклеюваннi на гарячiй бiтумнiй мастицi визна-

       чається за графiком на рисунку 2 (при тривалостi дiї вiтру до

       24 год);

   G - власна маса елемента (шару), закрiплення якого не враховує-

       ться, а також маса всiх елементiв (шарiв), якi лежать на

       ньому, кг/м2.


                       Приклади розрахункiв

                            Приклад   1

     Установити достатнiсть закрiплення проти вiтрового  вiдсмокту-

вання рулонної покрiвлi типу К-6 iз трьох шарiв руберойду на гарячiй

бiтумнiй мастицi по поверхнi  цементно-пiщаної  вирiвнюючої  стяжки

через пiдкладку    перфорованого  руберойду  (ступiнь  перфорацiї

6,28% поверхнi); закрiплення на гребенях водороздiлiв багатопрогоно-

вого плоского покриття - за схемою на рисунку 1г з похилом 5%; ви-

сота будинку 10 м; район будiвництва - м.Київ.

     Вiдривне вiтрове навантаження за формулою (1) для першого вiт-

рового району з застосуванням даних таблицi 1 складе:

                 Wb = 30 х 0,65 (-2) 1,4 = -54,6 кгс/м2.

     Стримуюче зусилля для полкрiвлi типу К-6 за формулою (2)

дорiвнює:

                 Рс = 125,6 + 13 = 138,6 кгс/м2,

при цьому

     F =  1 х 0,0628 х 0,2 х 104 = 125,6 кгс/м2 (0,0628 - площа приклейки через 1 м2 перфорованого руберойду);

     0,2 - мiцнiсть приклейки на вiдрив до поверхнi цементно-

            пiщаної стяжки iз гафiка на рисунку 2);

     G   - 13 соs a = 13 х 0,0996 = 13 кг/м2 (три шари руберойду по 2 кг/м2 кожний; один шар грунтовки з витратою 1 кг/м2 i три шари бiтумної мастики з витратою по 2 кг/м2 кожний).

     Закрiплення проти вiтрового вiдсмоктування достатнє,  оскiльки

стримуюче зусилля (138,6 кгс/м2) значно перевищує вiдривне (мiнус

54,6 кгс/м2).

                            Приклад   2

     Установити достатнiсть закрiплення проти вiтрового  вiдсмокту-

вання покрiвлi типу К-6 за умов, взятих з прикладу 1, при наклей-

цi на поверхню теплоiзоляцiйцного шару iз  пiнополiстирольних  плит

(dсж = 1,5 кгс/см2).

     Вiдривне зусилля те саме, що i у прикладi 1 i дорiвнює мiнус

54,6 кгс/см2.

     Стримуюче зусилля - за формулою (2)

                      Рс = 6,3 + 13 = 19,3 кгс/м2 ,

при цьому

         F =  1 х 0,0628 х 0,01 х 104  = 6,3 кгс/м2 ;

         G =  13 кг/м2 (за аналогiєю з розрахунками у прикладi 1

                       з врахуванням того, що мiцнiсть приклейки на

                       вiдрив до поверхнi пiнополiстиролу складає

                       0,01 кг/см2 за графiком на рисунку 2).

     Закрiплення проти вiтрового вiдсмоктування  в  даному  випадку

недостатнє, оскiльки стримуюче зусилля (19,3  кгс/м2)  значно  менше

вiдривного зусилля (мiнус 54,6 кгс/м2).

     Приймаємо суцiльну приклейку нижнього шару покрiвельного кили-

ма до поверхнi пiнополiстиролу без застосування перфорованого рубе-

ройду. Тодi стримуюче зусилля буде

                  Рс = 100 + 13 = 113 кгс/м2  ,

при цьому

         F = 1 х 0,01 х 104  = 100 кгс/м2;

         G = 13 кг/м2 .

     Суцiльна приклейка забезпечує достатнiсть закрiплення покрiве-

льного килима типу К-6 до поверхнi пінополiстирольного утеплювача.

                            Приклад   3

     Установити достатнiсть закрiплення проти вiтрового  вiдсмокту-

вання плiвкового покрiвельного килима типу К-10 iз двох шарiв армо-

гiдробутилу, склеєних бутилкаучуковою мастикою,  укладеного  насухо

(через роздiляючу пiдкладку) на поверхню  вирiвнювальної  стяжки  з

привантаженням (через захисну накладку) шаром гравiю чи щебеню

(g=2000 кг/м3) завтовшки 40 мм для покриття будинку за прикладом 1.

     Вiдривне зусилля таке саме, що i у прикладi 1 - мiнус 54,6 кгс/м2.

     Стримуюче зусилля за формулою (2) дорiвнює

                       Рс = 0 + 87 = 87 кгс/м2 ,

при цьому

    F = 0 (приклейка килима вiдсутня);

    G = 1 х 0,04 х 2000 + (2 х 3 + 1) cos 5° = 87 кг/м2

(де врахованi привантажувальна маса щебеню завтовшки 40 мм i двох шарiв армогiдробутилу масою по 3 кг/м2, якi склеєнi бутилкаучуковою мастикою з витратою 1 кг/м2).

     Закрiплення проти вiтрового вiдсмоктування достатнє,  оскiльки стримуюче зусилля (87 кгc/м2) перевищує вiдривне (мiнус 54,6 кгс/м2)

                            Приклад   4

     Установити достатнiсть закрiплення проти вiтрового  вiдсмоктування плiвкового покрiвельного килима за умов, взятих з прикладу 3, але  при  захисному  шарi  у виглядi  пофарбування суспензiєю алюмiнiєвої пудри (покрiвля типу  К-11)  замiсть привантажувального шару щебеню. Похил покриття 5%.

Вiдривне зусилля таке саме, що i у прикладi 1, мiнус 54,6 кгс/м2.

Стримуюче зусилля за формулою (2) дорiвнює

                     Рс = 0 + 8 = 8 кгс/м2 ,

при цьому

    F = 0 (приклейка килима вiдсутня);

    G = (2 х 3 + 1 + 1) cos 5° x 8 х 0,994 ~ 8 кгс/м2, що включає два шари армогiдробутилу по 3 кг/м2, склеєних одним шаром i покритих одним шаром мастики з витратою по 1 кг/м2.

     Закрiплення  проти  вiтрового  вiдсмоктування  недостатнє,  бо стримуюче зусилля (8 кгс/м2) значнo менше  вiтрового  вiдсмоктування (мiнус 54,6 кгс/м2).

     У даному випадку замiсть роздiляючої пiдкладки  "насухо"  слiд застосовувати локальну (крапкову) приклейку покрiвельного килима  застосуванням перфорованого руберойду (що i передбачено типом  покрiвлi К-11 поряд з покрiвлями типу К-10).

     Другим варiантом розв'язання задачi може буде локальне смугове закрiплення покрiвельного килима на ширину 1,5 м по його зовнiшньому контуру, вздовж гребенiв водороздiлiв i по периметру примикань.

Розрахунок при цьому зводиться до наступного:

     - вiдривне зусилля на смузi завширшки 1,5 м по довжинi кожних

       6 м вздовж обрiзiв покрiвельного килима за формулою (1) складе

          Wв = 30 х 0,65 (-2) 1,5 х 6 х 1,4 = -491,4 кгс/м2 ;

     - стримуюче зусилля при закрiпленнi килима смуговою приклейкою його на ширинi 1,5м вздовж обрiзiв i розмiщеннi смуг клеючої мастики завширшки по 0,1 м через 1 м перпендикулярно до крайки обрiзiв за формулою (2)

Рс = 1800 + 8 =1808 кгс/м2 ,

при цьому

    F = (1,5 х 0,1 х 6) 0,2 х 104  = 1800 кгс/м2 ;

    G = 8 кг/м2 .

     Прийнята смугова приклейка забезпечує стiйкiсть крайки обрiзiв покрiвельного килима проти вiтрового вiдсмоктування.

     На полегшених покриттях з несучими елементами iз  штампованого профнастилу сумiщенi покриття потребують обов'язкової  перевiрки  i закрiплення теплозахисного шару до основи. У рядi випадкiв слід передбачати поверхневе (по покрiвельному килиму) рiвномiрне  крапкове привантаження по площі покриття.


 Таблиця 1

          Коефіцієнт k зміни вітрового тиску по висоті

-------------------------------------------------------------------

|                       |    Коефіцієнти для типів місцевості     |

|       Висота, м       |-----------------------------------------|

|                       |      А      |      В      |      С      |

|-----------------------------------------------------------------|

|           5           |     0,75    |     0,5     |     0,4     |

|-----------------------------------------------------------------|

|          10           |     1,0     |     0,65    |     0,4     |

|-----------------------------------------------------------------|

|          20           |     1,25    |     0,85    |     0,55    |

|-----------------------------------------------------------------|

|          40           |     1,5     |     1,1     |     0,8     |

|-----------------------------------------------------------------|

|          60           |     1,7     |     1,3     |     1,0     |

|-----------------------------------------------------------------|

|          80           |     1,85    |     1,45    |     1,15    |

|-----------------------------------------------------------------|

|         100           |     2,0     |     1,6     |     1,25    |

|-----------------------------------------------------------------|

|         150           |     2,25    |     1,9     |     1,55    |

|-----------------------------------------------------------------|

|         200           |     2,45    |     2,1     |     1,8     |

|-----------------------------------------------------------------|

|         250           |     2,65    |     2,3     |     2,0     |

|-----------------------------------------------------------------|

|         300           |     2,75    |     2,5     |     2,2     |

|-----------------------------------------------------------------|

|         350           |     2,75    |     2,75    |     2,35    |

-------------------------------------------------------------------

Приймаються такі типи місцевості:

А - відкриті узбережжя морів, озер і водосховищ; пустині, степи, лісостепи, тундра;

В - міські території, лісові масиви та інша місцевість, рівномірно покрита перешкодами заввишки понад 10 м;

С - міські райони з забудовою будинками заввишки понад 25 м.


Додаток 6

(обов'язковий)

СХЕМИ ДЕТАЛЕЙ ПОКРІВЕЛЬ СУМІЩЕНИХ ДАХІВ                               Зміст

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ............................................  1

2 ПРОЕКТУВАННЯ СУМIЩЕНИХ ДАХIВ ..................................  4

  Загальнi вимоги ...............................................

  Проектування паро- i теплоiзоляцiї ............................

  Проектування систем осушувальної вентиляцiї ...................

  Проектування покрiвельних килимiв .............................

  Проектування деталей i вузлiв .................................

3 ПРОЕКТУВАННЯ ГОРИЩНИХ ДАХIВ ................................... 18

  Класифiкацiя горищних дахiв ...................................

  Загальнi вимоги ...............................................

  Вибiр конструктивного вирiшення ...............................

  Вимоги до покрiвель iз азбестоцементних хвилястих листiв ......

  Вимоги до покрiвлi з черепицi .................................

  Вимоги до покрiвель iз листової оцинкованої сталi .............

  Вимоги до покрiвель iз гнучких елементiв типу "шинглас" .......

4 ПРОЕКТУВАННЯ ВОДОВIДВОДIВ ..................................... 40

  Додаток 1 (обов'язковий) ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМIНIВ ......... 42

  Додаток 2 (обов'язковий) ЗАГАЛЬНА СХЕМА КОНСТРУКТИВНОГО .......

            ВИРІШЕННЯ СУМІЩЕНОГО ПОКРИТТЯ ....................... 44

            Основні типи суміщеного покриття ....................

  Додаток 3 (обов'язковий) ЗАГАЛЬНІ КОНСТРКОНСТРУКТИВНІО

             ВИРІШЕННЯ ГОРИЩНИХ ДАХІВ ЗГІДНО З ПРИЙНЯТОЮ

             КЛАСИФІКАЦІЄЮ ...................................... 46

  Додаток 4 (обов'язковий) РОЗРАХУНКИ ПАРО- І ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

             СУМІЩЕНОГО ПОКРИТТЯ ................................ 56

  Додаток 5 (обов'язковий) РОЗРАХУНОК ПОКРIВЕЛЬ НА ВIТРОВЕ

             НАВАНТАЖЕННЯ ....................................... 90

  Додаток 6 (обов'язковий) СХЕМИ ДЕТАЛЕЙ ПОКРІВЕЛЬ СУМІЩЕНИХ

            ДАХІВ ............................................... 96


                 ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

                   КОНСТРУКЦIЇ БУДИНКIВ I СПОРУД

                    ПОКРИТТЯ БУДИНКIВ I СПОРУД

                         ДБН В.2.6-14-95

                            

Том  2

                           Влаштування

                         Видання офiцiйне

                   Держкоммiстобудування України

                             Київ 1998


-------------------------------------------------------------------

|  Конструкцiї будинкiв i споруд.               ДБН В.2.6-14-95   |

|  Покриття будинкiв i споруд.                                    |

|  Том 2 Влаштування                            Вводиться вперше  |

-------------------------------------------------------------------

                       

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

    1.1 Данi норми поширюються на влаштування дахiв будинкiв i спо-

руд промислового, житлово-цивільного i сiльськогосподарського приз-

начення для цiлей якiсного та рентабельного виконання цих робіт.

    1.2 При виборi технологiї виконання покрiвельних  робiт  необ-

хiдно враховувати, що технологiчнi  процеси  повиннi  забезпечувати

набуття заданих проектом фiзико-механiчних властивостей всiма  еле-

ментами покриття при мiнiмальнiй залежностi вiд погодних умов.

    Можливiсть якiсного влаштування того чи iншого  типу  покрiвлi

за несприятливих погодних умов розкриття в таблицi 1.

 Таблиця 1

  Можливiсть влаштування покрiвель в залежностi вiд погодних умов

------------------------------------------------------------------------------

|                    |                    Види покрiвель                     |

|                    |-------------------------------------------------------|

|                    |          Рулоннi              |  Мастиковi     |Горищ-|

|                    |                               |                |  ні  |

|                    |-------------------------------------------------------|

|  Погоднi умови     |на га-|на хо-|на осно-|на осно-|на осно-|на осно|азбес-|

|                    |рячих |лодних|вi на-  |ві плiв-|вi ему- |вi роз-|то-це-|

|                    |клею- |клею- |плавле- |кових   |льсiйних|чинiв  |ментнi|

|                    |чих   |чих   |них     |полiмер-|мастик  |полiме-|чере- |

|                    |масти-|масти-|рубе-   |них     |матері- |рiв    |пичнi,|

|                    |ках   |ках   |ройдів  |        |алiв    |       |мета- |

|                    |      |      |        |        |        |       |левi  |

|----------------------------------------------------------------------------|

|Сніговий покрив     |  -   |  -   |   ±    |   ±    |   -    |   -   |  +   |

|----------------------------------------------------------------------------|

|Температура нижча   |  ±   |  ±   |   +    |   +    |   -    |   +   |  +   |

|          0 °С      |      |      |        |        |        |       |      |

|----------------------------------------------------------------------------|

|Ожеледь             |  -   |  -   |   -    |   -    |   -    |   -   |  -   |

|----------------------------------------------------------------------------|

|Опади у виглядi дощу|   -  |  -   |   -    |   ±    |   -    |   -   |  +   |

|мокрого снігу       |      |      |        |        |        |       |      |

|----------------------------------------------------------------------------|

|Опади у виглядi дощу|   -  |  -   |   -    |   ±    |   -    |   -   |  +   |

|----------------------------------------------------------------------------|

|Вітер iз швидкiстю  |   -  |   -  |    -   |    -   |    -   |    -  |   -  |

|  бiльше 15 м/с     |      |      |        |        |        |       |      |

------------------------------------------------------------------------------

 Позначення.

 "+" - влаштування покрiвлi можливе;

 "-" - влаштування покрiвлi практично неможливе.

 "±"  - влаштування покрiвлi утруднене.

     1.3 Весь комплекс тепловодозахисту покриття будинкiв i  споруд

повинен виконуватись у вiдповiдностi з проектом. Замiна  передбаче-

них проектом матерiалiв, виробiв i складiв допускається тiльки пiс-

ля узгодження її з замовником i проектною органiзацiєю.

     1.4 Влаштування  кожного  елемента  тепловодозахисту  покриття

слiд здiйснювати пiсля перевiрки правильностi влаштування нижче

розташованого елемента з пiдготовкою акта огляду схованих робiт.

     Роботи по влаштуванню теплоiзоляцiйних шарiв з метою  недопус-

тимостi їх замокання повиннi починатись тiльки пiсля оформлення ак-

та (дозволу), пiдписаного замовником, генеральним пiдрядником (пре-

дставником монтажної органiзацiї) i органiзацiї, яка виконує тепло-

iзоляцiйнi роботи.

     1.5 При вiдповiдному обгрунтуваннi, пiсля узгодження з  замов-

ником i проектною органiзацiєю допускається  призначати  способи  i

органiзацiйно-технологiчнi вирiшення виконання робiт, а також вста-

новлювати обсяги i види реєстрацiї контролю якостi робiт, вiдмiнних

вiд передбачених даними нормами.

     1.6 До влаштування елементiв дахiв допускаються  будiвельники,

якi мають лiцензiї на виконання цих  робiт.  Замовники  будiвництва

мають право вимагати вiд виконавця гарантiї на  безремонтний  строк

служби елементiв даху (див. ДБН В.2.6-14-95, т.3).

                 

  2 ВЛАШТУВАННЯ СУМIЩЕНИХ ДАХIВ

                        

  Загальнi вимоги

     2.1 Рiшення на виконання покрiвельних робiт слiд приймати  ви-

ходячи iз загальних умов застосування того чи iншого типу  покрiвлi

i початкових умов її влаштування.

     2.2 При влаштуваннi покрiвель необхiдно керуватись такими  за-

гальними умовами їх застосування:

     - в залежностi вiд виду  прийнятих матерiалiв покрiвельнi ро-

       боти допускається виконувати при тепературах i на похилах

       згiдно з даними, наведеними в таблицi 2.

Таблиця 2

       Допустимi умови застосування покрiвельних матерiалів

-------------------------------------------------------------------

|                              |          Умови застосування      |

|                              |----------------------------------|

|   Покрiвельнi матерiали      |  Температура   | Похил покриття, |

|                              | навколишнього  |        %        |

|                              |середовища, °С  |                 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Руберойд на гарячих мастиках  | Не нижче -20°С |      0-25% 1)    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Руберойд на холодних мастиках | Те саме  +5°С  |      0-10%      |

|-----------------------------------------------------------------|

|Руберойд з обробкою покривного|                |                 |

|шару розчинником              |  "      +5°С   |      0-10%      |

|-----------------------------------------------------------------|

|Руберойд з пiдплавленням пок- |  "      -20°С  |      10% i      |

|ривного  шару                 |        бітуму  |      більше2)    |

|-----------------------------------------------------------------|

|Плiвковi полiмернi матерiали  |  "      -20°С  |      0-5%3)      |

|-----------------------------------------------------------------|

|Бiтумнi емульсiйнi пасти i    |  "      +5°С   |  Незалежно від  |

|мастики                       |                |     похилу4)     |

|-----------------------------------------------------------------|

|Полiмернi i бiтумно-полiмернi |  "      +5°С   |      Те саме5)   |

|мастики                       |                |                 |

-------------------------------------------------------------------


     Примiтка 1. На гарячих мастиках з теплостiйкiстю 85°С в  мiсцях

примикань покрiвлi допускається наклейка руберойду i на вертикальних

поверхнях.

     Примiтка 2. При температурах нижчих +5°С допускається  наклейка

руберойду методом пiдплавлення покривного шару бiтуму i на  похилах

менше 10%.

     Примiтка 3. При обгрунтованiй локальнiй i  суцiльнiй  приклейцi

плiвкових покрiвельних матерiалів до основи допускається їх застосу-

вання i на похилах бiльше 5%.

     Примiтка 4. В залежностi вiд похилу основи змiнюється консисте-

нцiя емульсiйної мастики допустима товщина шару її одноразового  на-

несення (див. таблицю 3).

     Примiтка 5. На похилах бiльше 25% необхiдна товщина полiмерного

мастикового шару досягається в декiлька накидiв, якi  виключають  її

опливання.

     - при мiнусових температурах роботи слiд виконувати з врахуван-

ням вимог 2.22 ДБН В.2.6-14-95, т. 1; рулоннi покрiвельнi  матерiали

при цьому необхiдно протягом 24 год вiдiгрiти до температури не ниж-

че 15°С, перемотати i доставити до мiсця вкладання в  утепленiй  та-

рi;

     - вологiсть основ пiд наклейку покрiвельного килима на  гарячих

i холодних (на розчинниках) клеючих мастиках не повинна перевищувати

5%;

     - передбачається можливiсть дiї на рулоннi покрiвлi iз руберой-

ду зволожених виробничих викидiв, якi мiстять агресивнi складовi.  У

випадку променевої агресiї захисний шар iз щебеню (див.  примiтку  5

до таблицi 1 ДБН В.2.6-14-95, т. 1) слiд наносити на мастику з доба-

вкою до неї хлорсульфополiетиленового лаку в кiлькостi 3-5%  за  ма-

сою. На захиснi шари з руберойду з крупнозернистою посипкою слiд до-

датково наносити шар мастики типу "бутислан" завтовшки 1 мм. При ки-

слiй агресiї необхiдно застосовувати щебiнь, стiйкий до дiї  кислот,

а облицювання iз бетону i армоцементу повинне бути замiнене на плит-

ки iз асфальтобетону;

     - допускається нагрiвання покрiвельних килимiв  до  температури

65оС. Для захисту покрiвлi вiд дiї бiльш високих температур можливих

локальних джерел тепловидiлення вiдповiднi дiлянки покрiвлi слiд за-

хищати пiдвiсними екранами.

     2.3 Обов'язковi для застосування такi початковi умови влаштува-

ння покрiвлi:

     - до влаштування покрiвельного килима покриття повинно бути об-

ладнаним системою вiдводу з нього дощової i талої води; чашi  водоп-

риймальних воронок повиннi бути жорстко закрiпленi до елементiв  не-

сучого настилу i з'єднанi зi стояками внутрiшнього водовiдводу через

компенсатори; при зовнiшньому водовiдводi на карнизах  повиннi  бути

укладенi i надiйно закрiпленi з допомогою Т-подiбних костилiв карти-

ни звисiв iз оцинкованої покрiвельної сталi;

     - вздовж мiсць примикань покрiвельного  килима  до  виступаючих

над ним вертикальних поверхонь повиннi бути встановленi (вiдформова-

нi)  перехiднi  похилi   бортики   (див.   рисунок   4   додатка   6

ДБН.В.2.6-14-95, т. 1), а стiни iз цегли в цих  мiсцях  оштукатуренi

цементно-пiщаним розчином  (див. 2.20  ДБН.В.2.6-14-95,  т.  1);  в

стiнах повиннi бути встановленi закладнi  елементи  для  закрiплення

захисних фартухiв;

     - для перепуску через покрiвлю труб, дефлекторiв, кабелiв  тощо

на несучих плитах i настилах повиннi бути  встановленi  (закрiпленi)

сталевi патрубки з фланцями або залiзобетоннi стакани;

     - основа пiд покрiвельний килим повинна бути рiвною, без  рако-

вин i вибоїв; при виконаннi покрiвельних робiт взимку  поверхнi  пiд

обклейку повиннi бути очищенi вiд iнею, снiгу i льоду, просушенi  до

5%-ної вологостi i прогрiтi до температури не нижче 5°С;

     - до початку виконання робiт на будiвництво необхiдно доставити

весь комплекс матерiалiв, який забезпечує  влаштування  покрiвлi  на

об'єктi в обсязi, не меншому нiж на одну захватку (водороздiл);  ма-

терiали, вироби i напiвфабрикати, якi застосовуються, повиннi вiдпо-

вiдати дiючим стандартам i технiчним умовам.

   

  Влаштування пароiзоляцiї

     2.4 Пароiзоляцiйнi роботи необхiдно здiйснювати  з  врахуванням

вимог, наведених в 2.9 i 2.10  ДБН В.2.6-14-95, т. 1.

     2.5 Фарбувальна пароiзоляцiя  влаштовується  рiвномiрним  нане-

сенням мастик по обгрунтованiй i тріщиностiйкiй поверхнi несучих нас-

тилiв покриття з пiдняттям її в  мiсцях  примикань  до  вертикальних

поверхонь на висоту, що дорiвнює товщинi теплоiзоляцiйного шару. Сти-

ки несучих елементiв i кути переходу горизонтальних поверхонь на вер-

тикальнi при цьому повиннi бути обклеєнi накладками iз рулонного  па-

ронепроникного матерiалу з влаштуванням на їх поверхнi  компенсацiй-

ного вигину чи прогину.

     2.6 Прокладкова  пароiзоляцiя  передбачає  укладення  рулонного

паронепроникного матерiалу на ізольовану поверхню "насухо" при  стику-

ваннi полотнищ "холодним" чи  "гарячим"  зварюванням  (полiетиленова

плiвка) чи склеюванням внапусток на ширину 100 мм (руберойд).

     2.7 Обклеювальна пароiзоляцiя  влаштовується  приклеюванням  до

поверхнi, яка iзолюється , прокладкового руберойду  на  шар  гарячої

мастики завтовшки 2 мм або холодної завтовшки 1  мм  з  обов'язковим

внесенням шару мастики такої самої товщини поверху руберойду. Стику-

вання полотнищ слiд виконувати внапусток на ширину 100 мм.

     Вертикальнi i похилi (перехiднi) поверхнi  в  мiсцях  примикань

слiд обклеювати в напрямку знизу-вгору заздаделегiдь нарiзаними  по-

лотнищами-накладками з напуском їх на горизонтальну поверхню на  ши-

рину 250 мм.

  

  Влаштування похилоутворюючих i теплоiзоляцiйних шарiв

     2.8 Теплоiзоляцiйнi роботи необхiдно виконувати  з  врахуванням

вимог, викладених в 2.5, 2.6, 2.7, 2,8  ДБН В.2.6-14-95, т. 1.

     2.9 Влаштування теплоiзоляцiї сумiщеного покриття слiд  почина-

ти з виконання розмiчальних нiвелiрних робiт, якi забезпечують: роз-

мiтку контурiв (гребенiв) водороздiлiв, якi обмежують  їй  покриття,

що прилягають до однiєї конкретної водоприймальної воронки; розмiтку

контурiв площі похилоутворюючих шарiв; одержання  вiдмiток  (маякiв)

теплоiзоляцiйного шару необхiдної товщини і  необхiдного  похилу  до

водоприймальних воронок.

     При використаннi утеплювачiв iз калiброваних  плит  i  листових

теплоiзоляцiйних матерiалiв з об'ємною масою менше 300 кг/м3, що пi-

длягають приклеюванню до основи, слiд робити мiтки i  ставити  маяки

рiвня поверхнi основи пiд теплоiзоляцiйний шар (поверхнi похилоутво-

рюючого шару).

     При використаннi плитних утеплювачiв з об'ємною масою понад 300

кг/м3 слiд робити мiтки i ставити маяки рiвня основи (в  тому  числi

поверхнi похилоутворюючого шару) i поверхнi  теплоiзоляцiйного  шару

(пiд вирiвнюючу стяжку).

     При використаннi монолiтних утеплювачiв  слiд  робити  мiтки  i

ставити маяки рiвня поверхні теплоiзоляцiйного шару.

     2.10 Похилоутворюючi шари слiд влаштовувати:

     - на покриттях iз штампованого металевого настилу - iз монолiт-

       ного полiстиролпластбетону ( за ТУ 21 Україна 515-92) або

       монолiтного перлiтопластбетону (за ТУ-480-1-145-85) з об'єм-

       ною масою 250-300 кг/м3;

     - на покриттях iз збiрного залiзобетону - iз легких теплоiзоля-

       цiйних бетонiв монолiтного укладання (за ГОСТ 25820-83).

     Змiнну товщину похилоутворюючих шарiв слiд формувати по  маяках

за допомогою рейок-шаблонів а контури, якi обмежують площину такого ша-

ру, необхiдно ретельно загладжувати цементно-пiщаним розчином з обмаз-

кою загладженої поверхнi клеючою бiтумною чи бiтумно-гумовою  мастикою.

     2.11 Плитнi утеплювачi повиннi укладатись щiльно один до  одно-

го  i  мати  однакову  товщину  в  кожному  шарi.  При   влаштуваннi

теплоiзоляцiї в декiлька шарiв шви плит слiд розмiщувати врозбiг.

     Для вирiвнюючих пiдстилок i заповнення пустот слiд використову-

вати:

     - при плитах з об'ємною масою до 300 кг/м3 (якi пiдлягають при-

       клеюванню) - сумiшi клеючої бiтумної мастики з дрiбняком

       цього теплоiзоляцiйного матерiалу у спiввiдношеннi 1:10 за

       масою;

     - при плитах з об'ємною масою понад 300 кг/м3 (пiд вирiвнюючi

       стяжки) - сумiшi цементно-пiщаного розчину з доменним шлаком

       або керамзитовим пiском у спiввiдношеннi 1:3 за об'ємом.

     Примiтка. Небiостiйкi утеплювачi з органiчних  матерiалiв  типу

деревностружкових плит перед застосуванням повиннi бути  пофарбованi

розчином кремнефтористоводневого натрiю.

     2.12  Монолiтнi  утеплювачi  слiд  укладати  смугами  завширшки

1,5-3 м, заповнюючи їх через одну після тверднення матерiалу в попе-

реднiх смугах. Смуги слiд розрiзати поперек через 3-6 м. Розрiзуван-

ня забезпечується за допомогою рейок-шаблонiв,  якi  одночасно  слу-

жать маяками проектної товщини теплоiзоляцiйного шару. Через 3-4 год

пiсля укладання поверхня монолiтного утеплювача повинна бути обгрун-

тована розчином бiтуму.

     Пiсля закiнчення тверднення  монолiтної  маси  утеплювача  рей-

ки-шаблони витягаються i знову вставляються в утворенi пази,  де  їх

слiд залишати до остаточного тверднення бетону.

     На похилах до 15% монолiтний  утеплювач  слiд  укладати  зверху

вниз, щоб запобiгти зволоженню торцiв, а на похилах понад 15% -  вiд

нижнiх вiдмiток до верхнiх для забезпечення його  жорсткості  цiлос-

тi.

     Проведення теплоiзоляцiйних робiт, зв'язаних з мокрими процеса-

ми, допускається при температурі не нижче 5°С.

     2.13 Сипкi утеплювачi слiд укладати за  допомогою  шаблонiв-ко-

робiв завширшки 1,5-3 м. При укладаннi слiд визначати достатнiй сту-

пiнь ущiльнення сипкого утеплювача (трамбування "до  вiдказу";  який

забезпечує досягнення проектної товщини теплоiзоляцiї. Для ущiльнен-

ня слiд застосовувати трамбiвки i вiброплощадки.

   

  Влаштування вирiвнюючих стяжок

     2.14 Влаштування вирiвнюючих  стяжок  необхiдно  здiйснювати  з

врахуванням вимог 2.19, 2.20, 2.21, 2,22 i 2.23 ДБН В.2.6-14-95,  т.1.

     2.15 Цементно-пiщанi стяжки слiд  влаштовувати  з  додержанням

таких правил:

     - завтовшки 15 мм без армування (тип стяжки С-2) -  сму-

       гами завширшки 1,5-3 м i завдовжки 3-6 м з заповненням їх

       через одну цементно-пiщаним розчином пiдвищеної жорсткостi

       (осiдання конуса  до ЗО мм) марки 100 з вирiвнюванням по-

       верхнi вiброрейкою, пневмогладилкою чи рейкою-правилом по

       рейках-шаблонах;

     - завтовшки 15-25 мм армованих (типи стяжок С-3, С-4) - сму-

       гами завширшки 1,5-3 м i завдовжки 3-6 м з заповненням їх

       через одну цементно-пiщаним розчином пiдвищеної жорсткостi

       (осiдання конуса до ЗО мм) марки 100 у такiй послiдовностi:

       укладання нижнього пiдстилаючого шару завтовшки 5-10 мм;

       укладання армуючої металевої сiтки з чарунками 100 х 100 мм

       iз дроту дiаметром 3 мм; укладання верхнього вирiвнюючого

       шару розчину (накривка) завтовшки 10-15 мм з обробкою по-

       верхнi вiброрейкою, пневмогладилкою чи рейкою-правилом по

       рейках-шаблонах.

     Примiтка 1. Влаштування вирiвнюючих  стяжок  наливанням  цемен-

тно-пiщаного розчину не допускається.

     Примiтка 2. Сiтку для армування вирiвнюючих стяжок слiд захища-

ти антикорозiйним покриттям, занурюючи її в розплав бiтуму.

     2.16 На похилах до 15% поверхня вирiвнюючої  стяжки    цемен-

тно-пiщаного розчину не пiзнiше нiж через 4 год повинна бути пофарбо-

вана грунтувальним складом iз розчину бiтуму в розчиннику, який по-

вільно випаровується. Грунтування стяжок на поверхнях з похилом бiльше

15% слiд виконувати тiльки після завершення процесу їх тверднення.

     2.17 Влаштування вирiвнюючих стяжок iз пiщаного  асфальтобетону

(див. 2.22 ДБН В.2.6-14-95, т. 1) необхiдно здiйснювати з обов'язко-

вим прикочуванням поверхнi ручним котком масою 60 кг. Грунтувати по-

верхню асфальтових стяжок не слiд.

     2.18 Роботи по влаштуванню збiрних вирiвнюючих стяжок iз  плос-

ких азбестоцементних листiв слiд доводити паралельно з  влаштуванням

по них покрiвельного килима. Фронт робiт першого процесу  не повинен

випереджати  другий  бiльше  нiж  на  одну  добу.  Не   допускається

будь-яких перепадiв висот мiж крайками сумiжних листiв, а також "кла-

вiшнiсть" розмiщення їх на поверхнi утеплювача.

   

  Влаштування елементiв вентиляцiйних (осушувальних) систем

     2.19 Повiтряний прошарок повинен бути влаштований  в  сумiщених

покриттях з похилом 0 менше 10% над утеплювачами з вирiвнюючими стя-

жками i утеплювачами з монолiтного легкого  бетону.  Такий  прошарок

утворюється безпосередньо пiд покрiвельним килимом за рахунок  укла-

дання його на роздiляючу підкладку без приклейки (в покрiвлях з при-

вантажувальними засипками i облицюванням) або за  рахунок  локальної

(крапкової чи смугової)  приклейки  його  до  основи (див. 2.13 ДБН

В.2.6-14-95, т. 1).

     Основа  пiд  роздiляючу  пiдкладку  (див.  Р1  таблицi  4   ДБН

В.2.6-14-95, т. 1) повинна бути ретельно вирiвняна без будь-яких  рiз-

ких вибоїв i виступiв, а в складi експлуатованих покрiвель мати гла-

дку поверхню.одержану методом "залiзнення" її цементом.  Технологiчна

перерва мiж процесами по пiдготовцi поверхнi основи пiд розділяючу пi-

дкладку i влаштуванню по нiй покрiвельного килима не повинна переви-

щувати однiєї доби.

     Крапкову приклейку  покрiвельного  килима  слiд  здiйснювати  з

застосуванням в його першому  шарi  перфорованого  руберойду  (див.

поз. 1 таблицi 4 ДБН В.2.6-14-95, т. 1) з отворами дiаметром 20 мм у

таких кількостях на 1 м2 :

     на похилах 0   менше 2,5% - 100 шт.

     на похилах 2,5 менше 5%   - 200 шт,

     на похилах 5   менше 10%  - 300 шт.

     Розкладку полотнищ перфорованого руберойду слiд  виконувати  зi

стикуванням їх внапусток на 50-70 мм як вздовж полотнищ, так i по то-

рцях. Для лiквiдацiї складок полотнища не менше нiж за добу до укла-

дання повиннi бути витриманi на покриттi в розгорнутому станi i скла-

деними по 10 шт. одне на одне з привантаженням. Розкладенi по поверхнi

i склеєнi мiж собою полотнища перфорованого  руберойду  повиннi  бути

тiєї самої змiни закрiпленi до основи нанесенням на їх поверхню шару

мастики з приклейкою до нього другого шару покрiвельного килима.

     Смугову приклейку  (при  вiдсутностi  перфорованого  руберойду)

слiд виконувати розгортанням поперек схилiв заздалегiдь  перемотаних

рулонiв  пiдкладкового  руберойду  (див.  поз.  1  таблицi   4   ДБН

В.2.6-14-95, т. по мастицi, що наноситься на основу смугами  завшир-

шки 10 см, вздовж схилiв (поперек полотнищ)  з  такими  iнтервалами:

     на похилах 0   менше 2,5% - через 50 см;

     на похилах 2,5 менше 5%   - через 40 см;

     на похилах 5   менше 10%  - через ЗО см.

     Мастиковi смуги слiд наносити за допомогою ковша-шпателя i при-

крiпленого до нього пруткового копiра iнтервалiв.  Стикування  вздовж

полотнищ i на торцях виконується внапусток на 50-70 мм  без  промазки

мастикою.

     2.20 Трикутнi компенсатори (див. 2.14 i 2.29  ДБН  В.2.6-14-95,

т. 1) слiд виготовляти iз рулонного матерiалу  типу  "гiдросклоiзол"

(ТУ 400-1-51-75), а при попереднiй обклейцi склосiткою - iз матерiа-

лi типу "гiдроiзол" ГОСТ 7415-86) i iзол (ГОСТ  10236-79).  Наклейка

компенсаторiв вздовж швiв i гребенi водороздiлу виконується впритик.

При наклеюваннi над компенсатором двох армуючих накладок (див. рису-

нок 1 додатка 6 ДБН В.2.6-14-95, т. 1) витрата клеючої полiмерної чи

бiтумно-полiмерної мастики повинна складати по 1 кг/м2 по верху i по

низу кожної накладки.

     2.21 Влаштування вентиляцiйних продухiв i каналiв слiд здiйсню-

вати згiдно з вимогами 2.15 i 2.16 ДБН В.2.6-14-95, т. 1.

     2.22 Закрiплення осушувальних патрубкiв прикарнизних, рядових i

магiстральних флюгарок (див. 2.17) повинно виключати будь-яке  пере-

мiщення їх у товщi теплоiзоляцiйного шару i забезпечувати  герметич-

нiсть примикання до них покрiвельного килима заливкою по їх перимет-

ру нетверднучого мастикового герметика за  аналогiєю  з  вирiшенням,

наведеним на рисунку 5 додатка 6 ДБН В.2.6-14-95, т. 1.

    

Влаштування покрiвельних килимiв

     2.23 До влаштування основних шарiв покрiвельного килима повиннi

бути виконанi наступнi пiдготовчi роботи: очищення поверхнi вiд смi-

ття, бруду та пилу; повторне чи додаткове грунтування поверхнi; вла-

штування елементiв пiдсилення покрiвельного килима i ущiльнення швiв

i пазiв.

     Обезпилювання поверхнi слiд виконувати безпосередньо перед  на-

несенням на основу грунтувальних сумiшей.

     Обов'язкове повторне грунтування поверхнi слiд виконувати у ви-

падках, коли перiод вiд попереднього грунтування перевищує  15  дiб.

Витрата грунтувальних сумiшей (див. 2.23 ДБН В.2.6-14-95, т. 1)  при

повторному , як i при початковому нанесеннi повинна складати 300-400

г/м2. Додаткове грунтування основи застосовується при влаштуваннi по-

крiвельного килима iз наплавлених видiв руберойду. Товщина бiтумного

шару при висиханнi грунтовки в цьому разi повинна бути вдвiчi  бiль-

шою i складати не менше 0,8 мм.

     Пiдсилення покрiвлi бiля водостокiв слiд починатати з обклеюва-

ння патрубкiв чаш водоприймальних воронок косинкою розмiром 1 х 1м із

тканої склосiтки на полiмернiй або бiтумно-полiмернiй  мастицi  з

витратою її по 1 кг знизу i зверху косинки з  ретельним  просоченням

матерiалу.  На  поверхню  єндов  (див.  рисунок  2  додатка  6   ДБН

В.2.6-14-95, т. 1), починаючи вiд воронок, наклеюється два  додатко-

вих шари руберойду (при рулонних покрiвлях) або два  шари  склосiтки

(при плiвкових i мастикових покрiвлях).

     При похилах покриття до 10% додаткове обклеювання виконується ро-

згортанням полотнищ вздовж єндов, а при похилах 10% i бiльше  -  попе-

рек, з застосуванням зазделегiдь нарiзаних полотнищ  завдовжки  1,5  м

для нижнього i 2,5 м - для верхнього шару.  Стикування  полотнищ  слiд

виконувати з напустком 100 мм з розбiгом стикувальних швiв у  нижньому

i верхньому шарах на половину ширини полотнищ. Звиси карнизiв  повиннi

бути обклеєнi додатковою накладкою iз руберойду чи склосiтки на ширинi

не менше 400 мм (див. рисунок 3 додатка 6 ДБН В.2.6-14-95, т. 1).

     Пiдсилення покрiвельного килима  слiд  виконувати  вздовж  усiх

мiсць його примикання наклейкою армуючої прокладки  з  руберойду  чи

склосiтки на похилу поверхню перехiдних бортикiв з  напуском  її  на

горизонтальну поверхню покриття на ширину 250 мм (див. рисунок 4 до-

датка 6 ДБН В.2.6-14-95, т. 1).

     До влаштування покрiвельного килима  необхiдно  заповнити  пази

мiж перехiдними бортовими елементами i вертикальною поверхнею  коно-

паткою iз просмоленого клоччя i джгутом iз пористої гуми, а порожни-

ни температурно-усадних швiв вздовж гребенiв водороздiлiв -  джгутом

iз пористої гуми (рисунки 1 i 4 додатка 6 ДБН,В.2.6-14-95, т. 1).

     2.24 Покрiвельний килим слiд влаштовувати  окремими  захватками

(на площу водороздiлу), починаючи з дiлянок, найбiльш вiддалених вiд

мiсць подачi матерiалiв на покриття. Якщо на покриттi є  надбудованi

ліхтарi, то влаштування покрiвлi слiд починати з них. Роботи ведуть-

ся вiд понижених точок до пiдвищених в напрямку "на себе".

     2.25 При влаштуваннi рулонних покрiвель необхiдно додержуватись

таких вимог:

     - на похилах покриття до 15% полотнища рулонних матерi-

       алiв слiд наклеювати (розгортати) перпендикулярно до стоку

       води (поперек схилу), а на похилах понад 15%- в напрямку

       стоку води (вздовж схилу);

     - для запобiгання появи здутин мiж основою i покрiвельним кили-

       мом на покриттях з похилом до 10% перший шар руберойду слiд

       укладати без суцiльної приклейки до основи. При наклеюваннi

       безпосередньо на поверхню теплоiзоляцiйного шару iз плитних

       утеплювачiв слiд залишати непроклеєнi смуги завширшки 50-

       100 мм над стиками плит  вздовж  схилiв, а на поверхнi вирiв-

       нюючих стяжок слiд здiйснювати крапкову чи cмугову приклейку

       першого шару покрiвельного килима (див. 2.19);

     - другий i наступнi шари рулонного покрiвельного килима

       (а також i перший шар на похилах понад 10%) слiд укладати з

       суцiльною приклейкою; монолiтнiсть багатошарового покрiвель-

       ного килима як єдиного цiлого забезпечується додержанням

       необхiдної ширини напустка при стикуваннi окремих полотнищ;

       у покрiвлях з похилом 2,5% i бiльше ширина напусткiв повинна

       складати 70 мм в нижнiх, 100 мм в верхнiх шарах i 100 мм по

       довжинi полотнищ, а в покрiвлях з похилом менше 2,5% - не

       менше 100 мм по довжинi i ширинi полотнищ у всiх напрямках i

       шарах покрiвлi;

     - вiдстань мiж стиками за довжиною полотнищ в сумiжних шарах

       повинна бути не менше 300 мм, а за шириною - 1/2 ширини по-

       лотнищ при влаштуваннi двошарових, 1/3 - тришарових i 1/4

       - чотиришарових покрiвель;

     - при наклеюваннi руберойду витрата клеючих мастик повинна

       складати: гарячої - 2 кг/м2; холодної - 1 кг/м2;

     - наплавлений руберойд на покрiвлях з похилом 10% i бiльше

       необхiдно наклеювати методом пiдплавлення покрiвельного шару

       бiтуму нагрiванням його на руберойдi до температури 140-160°С;

       наклеювання допускається при температурi зовнiшнього повiтря

       не нижче мiнус 20°С;

     - наплавлений руберойд на покрiвлях з похилом вiд 2,5 до 10%

       допускається наклеювати методом пластифiкацiї покрiвельного

       шару бiтуму розчинником з витратою його в межах 45-60 г/м2;

       якiсна приклейка при цьому забезпечується не менше нiж три-

       ходовим прикочуванням кожного шару полотнищ через 7-15 хв

       пiсля завершення процесу наклеювання. Наклейка з пластифiка-

       цiєю розчинником допускається при температурi зовнiшнього

       повiтря не нижче плюс 5°С.

     Примiтка. Наклейка наплавленого руберойду методом  пiдплавлення

покривного шару бiтуму на ньому допускається тiльки на  покриттях 

залiзобетонних плит i при застосуваннi неспалимих утеплювачiв.

     2.26 При влаштуваннi плiвкових покрiвель  необхiдно  додержува-

тись наступних вимог:

     - покрiвлi iз плiвкових полiмерних матерiалiв влаштовуються на

       покриттях з похилом вiд 0 до 15%; на похилах 0 менше 2,5%

       плiвковий полiмерний килим, як правило, слiд укладати по

       роздiляючiй пiдкладцi без приклейки до основи з привантажен-

       ням засипками (чи облицюванням для експлуатованих покрiвель);

       на похилах 2,5 менше 10% застосовується локальна (крапко-

       ва чи смугова) приклейка плiвкової покрiвлi;

     - при укладаннi плiвкових покрiвель по роздiляючiй пiдкладцi

       без приклейки особливу увагу слiд придiляти ретельному вирiв-

       нюванню основи (див. 2.19); укладення роздiляючої пiдкладки

       слiд виконувати суцiльним (без пропускiв) розгортанням рулон-

       ного матерiалу (поз. Р1 таблицi 4 ДБН В.2.6-14-95, т. 1)  по

       поверхнi основи "насухо" з напустком сумiжних полотнищ на

       50-70 мм без проклейки;

     - основною операцiєю, якою визначається якiсть плiвкових покрi-

       вель, є стикування полотнищ плiвкових полiмерних  матерiалiв;

       стикування слiд здiйснювати з напустком на 80 мм вздовж

       полотнищ i на 100 мм по торцях; для забезпечення бiльш якiс-

       ного стикування покрiвельний  килим виготовляється iз укруп-

       нених стрiчок завширшки до 4 м, якi заздалегiдь були склеєнi

       з полотнищ на спецiальних стендах i змотанi в бобiни;

     - плiвковi полiмернi матерiали на основi бутилкаучукiв (типу

       "гiдробутил" i "армогiдробутил") слід склеювати мастиками

       типу БКМ (ТУ 21 УРСР 453-88) або типiв КН-2, КН-3

       (ГОСТ 24064-80 ).

       Процес склеювання повинен включати: розгортання полотнищ з

       необхiдним напустком на  стиках; вiдгортання полотнищ вздовж

       їх стикування на 30-50 см; нанесення на обидвi поверхнi сти-

       кових крайок шару клеючої мастики завтовшки 0,4-0,6 мм з до-

       помогою валика чи плоскої щiточки завширшки 100 мм; повернен-

       ня вiдгорнутих крайок на мiсце склеювання полотнищ;

       прикочування склеєної крайки валиком вагою 10 кг з накладан-

       ням на окремi спученi мiсця баласту (у виглядi довгастих

       полiетиленових мiшечкiв з пiском вагою до 5 кг);

     Примiтка. При виконаннi цих робiт слiд користуватись  "Техноло-

гiчною картою на виготовлення збiрних покрiвельних килимiв iз полiмер-

них рулонних матерiалiв" (Науково-дослiдний iнститут будiвельного  ви-

робництва, м.Київ).

     - плiвковi полiмернi матерiали по основi етиленпропiленового

       еластопласту (типу "дутрал", Італiя) стикуються з застосу-

       ванням гарячого чи холодного зварювання; гаряче зварювання

       передбачає закладання мiж напустком стикового матерiалу

       смужки сирої гуми потрiбної товщини i ширини з наступною її

       вулканiзацiєю з допомогою спецiального переносного механiч-

       ного або пневматичного терморегулюючого пресу (типу "сандес",

       Iталiя); холодне зварювання передбачає застосування двосто-

       роннiх самоклейних прокладок з обробкою антивулканiзуючим

       розчином каучука (технологiя фiрми "Поццi i Мартиненгi",

       Iталiя);

     - плiвковi полiмернi матерiали на основi полiвiнiлхлориду

       (типу "пластифол-А", Болгарiя) стикуються з застосуванням

       холодного зварювання шляхом обробки напусткiв стикових крайок

       матерiалу клеєм на основi тетрагiдрофурану з подальшою ви-

       тримкою пiд баластом (технологiя НДI будiвництва, Болгарiя);

     - суцiльна наклейка плiвкових полiмерних матерiалiв типу

       "гiдробутил" i "армогiдробутил" повинна включати: нарiзку i

       перемотку полотнищ завдовжки не бiльше 6 м; розгортання на

       iзольовану поверхню водночас 5-6 таких полотнищ з вирiвнюван-

       ням їх одне вiдносно другого i забезпеченням стикових напуст-

       кiв завширшки 80 мм мiж сумiжними полотнищами; послiдовне

       вiдгортання всiх полотнищ на половину їх довжини; послiдовне

       нанесення на вiдгорнутi половини полотнищ i на основу шару

       клеючої мастики з витратою 500-600 г/м2; послiдовне вiдгор-

       тання цих половин полотнищ на мiсце приклейки з натяжкою їх

       у поздовжньому напрямку i приклеювання з допомогою диферен-

       цiйного котка з м'якою обоймою; аналогiчне послiдовне прикле-

       ювання других половин розгорнутих полотнищ.

     2.27 При влаштуваннi мастикових покрiвель необхiдно  дотримува-

тись наступних вимог:

     - мастиковий покрiвельний килим на покриттях з похилом 2,5

       менше 10% повинен влаштовуватись з локальним  закрiплен-

       ням до основи за рахунок застосування роздiляючої пiдкладки

       зi  смуговим укладенням її на основу (поз. Р2 таблицi 4

       ДБН В.2.6-14-95, т.1); смугове укладення слiд виконувати в

       процесi  нанесення  першого  шару покрiвельного килима роз-

       гортанням "насухо" по обгрунтованiй поверхнi основи рулонних

       полотнищ завширшки 500 мм з промiжками завширшки 500 мм

       вздовж схилiв покриття (вiд єндов до гребеня); пiдкладки

       завширшки 500 мм слiд заготовляти заздалегiдь змотаними в бо-

       бiни;

     - при застосуваннi емульсiйних паст i мастик необхiдно врахову-

       вати такi особливостi: паста i мастика, будучи водною диспер-

       сiєю бiтуму, набуває водоiзоляцiйних властивостей пiсля повно-

       го висихання; в процесi нанесення i висихання не допускається

       прямий контакт мастикових шарiв з водою, бо вони можуть.бути

       частково чи повнiстю нею розмитi; товщина мастикових шарiв

       пiсля висихання зменшується на 20%; для недопущення усадних

       трiщин максимально допустима товщина шарiв залежить вiд робо-

       чої консистенцiї пасти i мастики i вибирається згiдно з да-

       ними таблицi 3;


Таблиця 3

     Допустима товщина свiжонанесених бiтумних емульсiйних паст i мастик

-----------------------------------------------------------------------------

|Похил поверхнi, яка|Робоча консистенцiя|   Максимально   |Час висихання при|

| iзолюється, %     | за стандартним    |допустима товщина|   температурi   |

|                   |  конусом, см      |    шару, мм     | середовища 20°С,|

|                   |                   |                 |      год        |

|---------------------------------------------------------------------------|

|         До 10     |      12-14        |      3-4        |      4-6        |

|---------------------------------------------------------------------------|

|     Вiд 10 до 25  |      10-12        |      4-5        |      6-10       |

|---------------------------------------------------------------------------|

|      Бiльше 25    |       8-10        |      5-6        |     10-16       |

-----------------------------------------------------------------------------

     - основнi покрiвельнi шари з бiтумної емульсiйної пасти i мас-

       тики слiд наносити форсунками i соплами при подачi їх розчи-

       нонасосами чи стисненим повiтрям по гумових шлангах дiаметром

       38-51 мм; товщина шарiв пасти повинна складати 2,5-3 мм i

       мастики 2-2,5 мм при робочiй консистенцiї 13-14 см осiдання

       стандартного конуса; кожний наступний шар наноситься пiсля ви-

       сихання попереднього; мастиковий шар вважається сухим, якщо

       не дає "вiдлипу" при ходiннi по ньому i не розмивається  во-

       дою (не залишає слiдiв на пальцях при розтираннi зволоженої

       поверхнi); локальнi i суцiльнi армуючi прокладки iз склосiт-

       ки чи склополотна розгортаються безпосередньо по шару пасти;

       просочування армуючих матерiалiв забезпечується ретельною

       обробкою їх поверхнi валиком чи щiткою; полотна, якiсно

       просоченi пастою, не повиннi пiсля висихання мати свiтлих

       плям i ознак розшарувань;

     - основнi покрiвельнi шари iз полiмерних i бiтумно-полiмерних

       мастик слiд наносити способом наливу при розподiлi i вирiв-

       нюваннi їх на поверхнi гребками i валиками; товщина шару

       мастики повинна складати 1,5-2 мм; кожний наступний шар

       мастики наноситься пiсля стабiлiзацiї попереднього, але не

       ранiше нiж через 24 год пiсля нанесення; шар вважається

       твердим, коли вiн практично втратив липкiсть; локальне i

       суцiльне армування мастикових шарiв повинно включати нарi-

       зання полотнищ рулонних матерiалiв, просочення їх у грунту-

       вальнiй сумiшi, вiджимання i розрiвнювання по шару мастики

       з прижиманням до поверхнi валиком.

     Примiтка 1. Не допускається нанесення полiмерних i бiтумно-по-

лiмерних покрiвельних мастик на основу з асфальтобетону.

     Примiтка 2. При влаштуваннi мастикових покрiвель слiд користу-

ватись "Типовою технологiчною картою на влаштування покрiвель з зас-

тосуванням бiтумних емульсiйних мастик" та РСН 355-91 "Проектування i

виконання герметизацiї стикiв i гiдрозахисту поверхнi з застосуван-

ням бутилкаучукових мастик" Науково-дослiдний iнститут будiвельного

виробництва, м. Київ).

     2.28 При влаштуваннi захисних шарiв покрiвельного килима  слiд

додержуватись наступних вимог:

     - роботи по  влаштуванню  захисних шарiв експлуатованих покрi-

       вель повиннi виконуватись висококвалiфiкованими фахiвцями-

       облицювальниками i плиточниками;

     - привантажувальну засипку плiвкових покрiвель слiд влаштову-

       вати завтовшки  40  мм    гравiю  або  кам'яного  дрiбняка

       фракцiї 10-40 мм з обов'язковим нанесенням засипки по роздi-

       ляючiй (протипробивнiй) пiдкладцi смугами завширшки 1,5-3 м

       по маячних рейках у два заходи: спочатку на поверхню смуги

       засипається гравiй чи дрiбняк фракцiї до 10-15 мм (з допомо-

       гою носилок-решет з отворами дiаметром 20 мм) завтовшки 10-

       20 мм, а потiм фракцiї 15-40 мм до загальної товщини 40 мм;

     - бронюючу посипку iз гравiю чи кам'яного дрiбняка фракцiї

       3-10 мм слiд наносити по додатковому шару гарячої бiтумно-

       гумової мастики завтовшки 2 мм або бiтумно-емульсiйної  мас-

       тики завтовшки 3 мм; мастики слiд наносити розливом  з  роз-

       рiвнюванням зубчастими гребками смугами заширшки 1-1,5 м,

       починаючи з єндов i вгору по схилах з одночасним посипанням

       шару бронюючим матерiалом (з допомогою носилок-решет з отво-

       рами дiаметром 10 мм);

     - при влаштуваннi обклеєного захисного шару руберойд з крупно-

       зернистою посипкою повинен бути перемотаний з обов'язковою

       очисткою вiд посипки крайок на ширину обклейки вздовж

       полотнищ i по торцях;

     - захисне пофарбування килима алюмiнiєвою фарбою чи суспензiєю

       слiд виконувати методом  напилювання (не допускаючи наливу)

       з допомогою фарбопультiв чи фарбувальних агрегатiв за

       два рази при витратах фарби в кiлькостi по 80-100 г/м2.

    

Влаштування деталей та вузлiв

     2.29 При виготовленнi комплектуючих  елементiв  пiдставок  пiд

дахове обладнання, перехiдних бортових елементiв, металевих i залiзо-

бетонних  гiльз  i  стаканiв,  перфорованих  вкладишiв осушувальної

вентиляцiї, компенсаторiв, осушувальних патрубкiв i флюгарок,  крi-

пильних костилiв i шпильок, металевих звисiв i фартухiв, мастиковних

сальникiв тощо слiд користуватись "Альбомами типових деталей i вуз-

лів покрiвель сумiщених дахiв".

     2.30 Схеми конструктивних вирiшень основних  вузлiв  покрiвель

сумiщеного  покриття  наведенi  на  рисунках  1-5  додатка  6   ДБН

В.2.6-14-95, т. 1.

   

  3 ВЛАШТУВАННЯ ГОРИЩНИХ ДАХIВ

      

Загальнi вимоги

     3.1 Положення роздiлу розповсюджуються на  виконання  робiт  з

улаштування горищних дахiв класiв ГД-1, ГД-2,  ГД-3,  ГД-4  i  ГД-5,

проектування яких регламентується ДБН В.2.6-14-95, т. 1.

     3.2 Роботи по зведенню горищних  дахiв  необхiдно  здiйснювати

згiдно з затвердженими технологiчними регламентами чи проектом ви-

конання робiт (ПВР), в яких поруч iз загальними вимогами слiд перед-

бачати:

     - заходи, якi забезпечують точнiсть складання;

     - заходи щодо забезпечення просторової незмiнностi конструкцiї

       даху, стiйкостi окремих елементiв у процесi виконання робiт;

     - ступiнь укрупненого складання несучої (кроквяної) системи;

     - заходи, якi виключають замочування  утеплювача;

     - дотримання безпечних умов працi.

     3.3 Конструкцiї, вироби, деталi i  матерiали,  якi  застосову-

ються дла влаштування даху, повинні вiдповiдати вимогам дiючих ста-

ндартiв, технiчних умов i робочих креслень.

     3.4 Для забезпечення цiлiсностi дерев'яних  конструкцiй  (еле-

менти кроков, бруски, дошки тощо) при їх транспортуваннi i зберiга-

ннi необхiдно застосовувати iнвентарнi пристрої (контейнери,  хому-

ти, м'які зв'язки, стропи, пiдкладки,  прокладки  тощо).  Зберiгати

дерев'янi вироби необхiдно пiд навiсами,  запобiгаючи  замочуванню,

змиву вогнезахисних покриттiв з їх поверхнi та iнших дiй, що погiр-

шують якiсть виробiв.

     Транспортування i зберiгання азбестоцементних  хвилястих  лис-

тiв, черепицi, покрiвельної сталi, гнучких листiв типу "шинглас" та

iнших видiв збiрних покрiвельних елементiв слiд здiйснювати у  вiд-

повiдностi з вимогами технiчних умов на цi вироби i вказiвками про-

eктiв виконання робiт. Деталi облаштування i крiплення покрiвлi нео-

бхiдно зберiгати в закритих примiщеннях вiдсортованими за видами  i

марками.

     3.5 При зведеннi горищних дахiв загальна  послiдовнiсть  робiт

повинна бути наступною:

     - улаштування пароiзоляцiї горищного перекриття;

     - складання, монтаж i остаточне закрiплення  несучого  каркасу

       (кроквяної системи) з улаштуванням основи покрiвлi (лат,

       настилу);

     - влаштування  (складання)  покрiвлi,  системи  водовiдводу  i

       теплоiзоляцiї;

     - встановлення пристроїв, що забезпечують обслуговування  пок-

       рiвлi в процесi експлуатацiї даху.

   

  Влаштування паро-теплоiзоляцiї

     3.6 Влаштування паро-теплоiзоляцiї  горищного  перекриття  по-

винно виконуватися згiдно з робочим проектом.  Замiна  передбачених

проектом матерiалiв допускається тiльки за узгодженням з  проектною

органiзацiєю i замовником.

     Роботи по влаштуванню паро-теплоiзоляцiї покриття  слiд  почи-

нати пiсля одержання виконнавцем акта-дозволу на їх виконання, пiд-

писаного представниками монтажної органiзацiї (генпiдрядником), за-

мовника i органiзацiї - виконавця робiт.

     3.7 Початковою умовою влаштування  пароiзоляцiї  повинна  бути

перевiрка готовностi основи. Готовнiсть основи визначається виконан-

ням наступних вимог:

     - якiсне замонолiчування швiв мiж несучими елементами (пенеля-

       ми) горищного перекриття;

     - виконання температурно-деформацiйних швiв вiдповiдно до проекту;

     - наявнiсть вирiвняних (обштукатурених) вертикальних поверхонь

       (для стiн iз цегли), що виступають над перекриттям.

     3.8  Влаштування  пароiзоляцiї   повинно   включати   наступнi

операцiї:  обезпилювання  поверхнi   основи (для   мастикової   або

обклеювальної iзоляцiї), нанесення на поверхню основи грунтувальної

сумiшi, виконання основних шарiв пароiзоляцiйного килима з пiдняттям

його на вертикальнi поверхнi на висоту не менше товщини  теплоiзоля-

цiйного шару.

     3.9 Влаштування теплоiзоляцiї горищного перекриття слiд здiйс-

нювати згiдно з робочим проектом даху. Плитний утеплювач слiд укла-

дати без пропускiв i перепадiв заданої товщини. Теплоiзоляцiю з си-

пких утеплювачiв необхiдно укладати пошарово з товщиною кожного ша-

ру не бiльше 60 мм з розмiщення дрiбної фракцiї внизу, з вирiвнюва-

нням i ущiльненням (прикочуванням) кожного шару. Монолiтний утеплю-

вач слiд укладати шаром, заданим робочим проектом.

     3.10 Технологiчнi допуски, яких слiд додержуватись  при  влаш-

туваннi паро-теплоiзоляцiї горищних перекриттiв, наведенi в таблицi 4

Таблиця 4

    Технологiчнi допуски влаштування паро-теплоiзоляцiї горищних дахiв

-----------------------------------------------------------------------------

|      Технiчнi вимоги        |    Граничнi    |        Контроль            |

|                             |   відхилення   |                            |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                                Пароiзоляцiя                               |

|---------------------------------------------------------------------------|

|Допустимi вiдхилення рiвностi|    +5   мм     |Вiзуальний та iнструменталь-|

|поверхні основи              |        -       |ний (3-метровою контрольною |

|                             |                |рейкою), не менше 5 вимірів |

|                             |                |на 100 м2                   |

|---------------------------------------------------------------------------|

|Товщина мастикової пароізоля-|    10% від     |Витратою мастик на одиницю  |

|ції і клеючих шарів мастики  |   проектної    |поверхні, щупом з поділками |

|рулонної                     |                |шкали не більше 1 мм        |

|---------------------------------------------------------------------------|

|                               Теплоізоляція                               |

|---------------------------------------------------------------------------|

|Допустима вологість основи   |  5% за масою   |Візуально і лабораторним    |

|                             |                |контролем                   |

|---------------------------------------------------------------------------|

|Товщина теплоізоляційного    |     +10%       |Інструментальний, не менше  |

|шару                         |                |5 вимірів на 50м2 поверхні  |

-----------------------------------------------------------------------------

    

Влаштування основи пiд покрiвлю

     3.11 Згiдно з прийнятою класифiкацiєю горищних дахiв (див.роз-

дiл 3, п. 3.1 ДБН В.2.6-14-95 т. 1) влаштування основи пiд  покрiвлю

передбачає монтаж чи настилання наступних елементiв:

     - залiзобетонних великорозмiрних покрiвельних плит чи настилу

       iз залiзобетонних плит (для дахiв класiв ГД-1 i ГД-2 з озна-

       ками ОП1, ОП2);

     - залiзобетонних прогонiв чи брускiв (для дахiв класiв ГД-1,

       ГД-2, ГД-3 i ГД-4 з ознаками ОП3, ОП4);

     - дерев'яних рейок лат або дощок суцiльного настилу (для дахiв

       класiв ГД-1, ГД-2, ГД-3 i ГД-4 з ознаками ОП5, ОП6);

     Примiтка 1. При влаштуваннi покриттiв iз залiзобетонних  вели-

корозмiрних покрiвельних плит повної заводської готовностi необхiдно

керуватися вимогами ДБН 338-92 (роздiл 4).

     Примiтка 2. При вантажних i роботах по транспортуванню i скла-

дуванню залiзобетонних виробiв (плит, настилу, прогонiв тощо)  слiд

дотримуватись вимог, викладених в ТУ, технологiчних картах  та  iн-

шiй документацiї.

     3.12 При влаштуваннi основи покрiвель iз застосуванням залiзо-

бетонних елементiв необхiдно додержуватись таких вимог:

     - перед пiдняттям кожного монтажного елемента перевiрити:

       вiдповiднiсть елемента його проектнiй марцi, стан закладних

       деталей i установочних рисок (при наявностi в цих мiсцях на-

       пливiв, пилу, льоду або снiгу останнi усунути), правильнiсть

       i надiйнiсть закрiплення вантажозахватних пристроїв, наяв-

       нiсть на робочому мiсцi надiйного пiдмощування i огорож, а

       також з'єднувальних деталей, крiплень i допомiжних матерiа-

       лiв;

     - стропування елементiв, якi монтуються, слiд здiйснювати в

       мiсцях, передбачених проектом виконання робiт, технологiчною

       картою чи iншою документацiєю; змiна мiсця стропування без

       узгодження iз технологiчною службою не допускається;

     - залiзобетоннi плити i прогони слiд укладати з додержанням

       проектних розмiрiв глибини обпирання їх на опорнi конструк-

       цiї та зазорiв мiж конструкцiями, що з'єднуються;

     - плити настилу i прогони на пояси ферм (кроков) слiд встанов-

       лювати симетрично вузлам ферм (закладних деталей) насухо;

       плити настилу на стiни горища необхiдно укладати по шару це-

       ментно-пiщаного розчину завтовшки не менше 20 мм, забезпечу-

       ючи при цьому сумiщення поверхонь з боку стелi;

     - граничне вiдхилення вiд симетричностi (половина рiзницi гли-

       бини обпирання кiнцiв елемента) при установцi плит настилу

       чи прогонiв в напрямку перекриття прогону (при довжинi еле-

       мента 4-6 м) не повинно перевищувати 6 мм;

     - замонолiчування стикiв сумiжних плит настилу необхiдно здiй-

       снювати цементно-пiщаним розчином пiсля перевiрки з'єднань в

       мiсцях стикування i виконання антикорозiйного покриття звар-

       них вузлiв, марку розчину приймати згiдно з вказiвками, на-

       веденими в робочому проектi.

     3.13 При прийманнi дерев'яних конструкцiй,  якi  поставляються

на об'єкт, необхiдно керуватися вимогами, що викладенi в 3.4  цього

роздiлу норм, та вказiвками  пiдприємства-виготовлювача.  У  складi

комплектної поставки дерев'яних елементiв конструкцiї повинна  бути

така кiлькiсть деталей (накладки, болти, скоби, пiдкоси, елементи

зв'язок та iн.), яка дозволила б вести монтаж даху захватками.  При

цьому партiї дерев'яних елементiв повиннi поставлятися у  супроводi

паспорта з зазначенням якостi вогнезахисної обробки деревини.

     3.14 Влаштування кроквяної системи горищних дахiв  з  деревини

слiд здiйснювати укрупненими об'ємними блоками (блочний спосiб) або

поелементним способом складання.

     При блочному способi складання кроков i елементiв лат  (основи

покрiвлi) необхiдно виконувати на укрупнювальному стендi (кондукто-

рi), монтаж об'ємних блокiв слiд проводити на заздалегiдь закрiпле-

нi опорнi елементи (мауерлати, стояки тощо). Схема  стропування  для

пiдйому об'ємних блокiв повинна забезпечувати мiцнiсть, стiйкiсть i

незмiннiсть їх геометричних розмiрiв i форм.

     При поелементному способi влаштування лат слiд виконувати пiс-

ля монтажу несучої частини кроквяної системи, вiтрових  зв'язок  та

iнших елементiв, якi забезпечують стiйкiсть  об'ємного  каркасу  на

захватцi (не менше 4-х кроквяних ферм). Розкладання  i  закрiплення

брускiв (дощок) лат необхiдно здiйснювати в напрямку вiд карнизу до

гребеня iз застосуванням спецiальних шаблонiв; вiдхилення  величини

кроку елементiв лат не повинне перевищувати ±2  мм  вiд  проектного

значення.

     3.15 Поверхня основи пiд покрiвлю повинна бути рiвною. Перевi-

рку рiвностi поверхнi слiд здiйснювати  мiрною  рейкою.  Вiдхилення

верхнiх граней окремих кроков вiд площини схилу i величина просвiту

мiж мiрною рейкою i поверхнею лат не повиннi перевищувати 5 мм.

   

  Влаштування покрiвлi з азбестоцементних хвилястих листiв

     3.16 Влаштування покрiвель з азбестоцементних хвилястих листiв

(тип ПКг3 див. том 1, роздiл 3, п. 3.1) слід здiйснювати у вiдповi-

дностi з робочим проектом даху та проектом виконання робiт  (техно-

логiчною картою).

     3.17 Початковими умовами виконання робiт повиннi бути прийнят-

тя азбестоцементних виробiв, органiзацiя їх зберiгання та вiдбрако-

вка ушкоджених виробiв.

     Приймання азбестоцементних виробiв необхiдно здiйснювати  пар-

тiями-комплектами, у складi яких повиннi бути: необхiдна  кiлькiсть

листiв на дах (рядових, фронтонних i карнизних), деталей для облад-

нання гребеня, ребер i розжолобкiв та крiпильних деталей у заданому

асортиментi.

     Зберiгати хвилястi азбестоцементнi листи i деталi слiд на рiв-

нiй дощатiй поверхнi в закритому примiщеннi.

     Перед укладкою листи i деталi необхiдно оглянути, виявити  де-

фекти (трiщини, сколи, вiдшарування, вiдхилення в розмiрах тощо)  i

вiдбракувати непридатнi до застосування.

     Обрiзати рiжки та свердлити отвори в листах i деталях слiд ме-

ханiзованим способом в спецiальних кондукторах.

     3.18 Напрям ходу  укладки  азбестоцементних  хвилястих  листiв

слiд приймати згiдно  з  вказiвками  робочого  проекту,  враховуючи

вплив пануючого в районi будiвництва вiтру  i  розмiщуючи  напусток

повздовжнiх крайок листiв на пiдвiтряний бiк.

     При укладаннi листiв на схилi необхiдно дотримуватись наступ-

них вимог:

     - листи слiд укладати паралельними рядами у напрямку вiд одно-

       го фронтону до другого з сумiщенням поздовжнiх крайок в усiх

       вищевкладених рядах, забезпечуючи при цьому щiльне приляган-

       ня в мiсцях напуску верхнього листа на нижнiй;

     - при вкладаннi карнизного ряду (i вищих рядiв) по гребенях

       хвиль слiд вiдбивати крейдою контрольну смугу на розмiр на-

       пускiв (при вiдрахунку вiд гранi другого бруска лат при од-

       нопрогоновому обпираннi листiв або третього бруска - при

       двопрогоновому обпираннi в напрямку до гребеня); величина

       вiдхилення нижньої крайки листа вiд контрольної лiнiї не

       повинна перевищувати ±4 мм;

     - необхiдна величина зазору мiж косими зрiзами для листiв типу

       ВО повинна складати 3-4 мм i для листiв типу СВ, ВУ та УВ -

       8-10 мм.

     3.19 Крiплення азбестоцементних хвилястих листiв слiд здiйсню-

вати засобами, вказаними у проектi. Для захисту вiд корозiї  частин

крiпильних  елементiв,  якi  виступають  над  покрiвлею,  їх   слiд

обов'язково покривати атмосферостiйкою фарбою (з  пiдбором  кольору

поверхнi покрiвлi).

     Примiтка. При закрiпленнi листiв типiв СВ  i  ВО  оцинкованими

шурупами (цвяхами) загвинчування (забивку)  потрiбно  виконувати  з

обмазкою густою фарбою.

     3.20 Встановлення деталей  фронтонних  звисiв,  компенсацiйних

швiв i розжолобкiв, а також покриття слухових вiкон слiд виконувати

одночасно з встановленням рядових листiв з напуском по стоку  води.

Величину напускiв слiд приймати такою самою, як i на основних  схи-

лах.

     Встановлення деталей гребенiв i ребер, облаштування  примикань

покрiвлi до стiн та монтаж водовiдвiдних труб слiд здiйснювати пiс-

ля покриття основних схилiв покрiвлi.

     Шви мiж лотковими деталями розжолобка повиннi бути прошпакльо-

ванi мастиковим герметиком.

     3.21 Встановлення трапiв та iнших пристроїв для обслуговування

покрiвлi слiд здiйснювати в готовому виглядi з закрiпленням їх згi-

дно з вказiвками проекту.

   

  Влаштування покрiвель iз черепицi

     3.22 Влаштування покрiвель iз черепицi (тип ПКг4, див. том  1,

роздiл 3, п. 3.1) необхiдно здiйснювати у вiдповiдностi  з  робочим

проектом i проектом виконання робiт (технологiчною картою).

     3.23 Початковими умовами виконання робiт повиннi бути прийман-

ня та вiдсортування черепицi. Приймання черепицi необхiдно здiйсню-

вати партiями-комплектами. До складу комплектної поставки повиннi

входити рядовi вироби, гребеневi (ребернi) i фронтоннi елементи, а

також засоби їх крiплення.

     Зберiгати черепицю слiд пiд навiсом згiдно з технiчними

умовами.

     Перед укладкою кожна партiя черепицi повинна бути старанно вi-

дсортована. Вiдбракуванню пiдлягає черепиця, яка має трiщини i вiд-

коли, i тi вироби, в яких вiдсутнi наскрiзнi отвори  чи  вушка  для

закрiплення.

     3.24 Рядову черепицю слiд укладати по латах паралельними ряда-

ми в напрямку вiд карнизу до гребеня з перекриттям сумiжних виробiв

у ряду та нижнього ряду верхнiм в залежностi вiд виду черепицi,  що

використовується, та вiдповiдно до проектної розкладки.

     Нижнiй край карнизного ряду необхiдно укладати по шнурку,  на-

тягнутому на весь ряд черепиці Кожна черепиця повинна бути укладена

щiльно до основи без хитання. При укладаннi впритик  розмір  зазору

мiж сумiжними черепицями повинен складати 1-2 мм.

     Вiдколювати черепицю в сумiжних з  гребенем  i  ребрами  рядах

слiд по заздалегiдь зробленiй розмітці    попередньою  розкладкою

без закрiплення) i пiсля вимочування кожної черепицi у водi.

     3.25 Покриття черепицею фронтових звисiв i слухових вiкон слiд

виконувати одночасно з укладанням рядової черепицi на схилах, а та-

кож з облаштуванням гребенiв, ребер i розжолобкiв.

     Для заповнення пазiв у гребенях i  ребрах  слiд  застосовувати

цементно-пiщаний розчин проектної марки при його  консистенцiї  5-6

см осiдання стандартного конуса.

     3.26 Навiшувати трапи слiд  пiсля  набирання  цементно-пiщаним

розчином проектної мiцностi i після влаштування огорож, водостiчних

труб i пожежних драбин.

   

  Влаштування покрiвлi з оцинкованої сталi

     3.27 Влаштування покрiвлi з оцинкованої сталi (тип ПКг5,  див.

том 1, роздiл 3, п. 3.1) необхідно здiйснювати  у  вiдповiдностi  з

робочим проектом i проектом виконання робiт (технологiчною картою).

     3.28 Початковою умовою виконання робiт з улаштування  покрiвлi

з оцинкованої сталi повинна бути комплектна поставка необхiдної кi-

лькостi та асортименту картин, а також деталей облаштування  слухо-

вих вiкон i мiсць примикань (комiрцi, фартухи, ковпаки, лотки тощо)

i крiпильних елементiв (клямери, костилі, гаки, скоби тощо). Зберi-

гати картини, деталi i крiпильнi елементи слiд у закритому примiще-

ннi.

     3.29 Покриття поверхнi схилу  картинами  з  оцинкованої  сталi

слiд виконувати пiсля закрiплення карнизних звисiв, настiнних (пiд-

вiсних) жолобiв i розжолобкiв.

     Рядовi картини слiд укладати паралельними  смугами,  починаючи

вiд фронтону (на двосхилих дахах) чи вiд ребра (при вальмових i ба-

гатошпильових дахах). Розкладку i з'єднання картин у рядi слiд  ви-

конувати шляхом нарощування ряду за допомогою лежачого фальця з од-

ночасним приєднанням до картин сумiжного ряду стоячим фальцем i ус-

тановкою клямерiв мiж крайками фальця. Пiсля укладання всіх рядових

смуг їх слiд з'єднати з закотом настiнного жолоба подвiйним лежачим

фальцем.

     При укладаннi верхнiх картин  необхiдно  передбачити  перепуск

смуг через гребiнь (ребро) на довжину не менше 50 мм для  з'єднання

з картиною сумiжного схилу стоячим фальцем. Рядовi смуги, які  при-

микають до стiни (парапету), мають бути вигнутi догори  по  площинi

стiни (парапету) та заведені в штрабу на висоту згiдно з  проектом.

Для закладання штраби слiд  застосовувати  цементно-пiщаний  розчин

заданої проектної марки консистенцiєю 5-6 см осiдання  стандартного

конуса.

     3.30 Фартухи, якi облаштовують пiдошву  слухових  вiкон,  слiд

крiпити до укладання рядових картин. Закрiплення елементiв  комiрця

по периметру труб, слухових вiкон  i  виступiв  брандмауерних  стiн

треба виконувати одночасно з укладкою картин рядових смуг. Ковпаки,

зонти, водоприймальнi воронки і водовiдвiднi труби слiд  встановлю-

вати пiсля виконання покрiвлi на схилах даху.

     При влаштуваннi покрiвлi з оцинкованої сталi на багатоповерхо-

вих будинках контурну огорожу даху слiд проводити одночасно з  зак-

рiпленням картин надкарнизного жолоба.

     Монтаж i стикування ланок водовiдвiдних труб  слiд  виконувати

знизу вгору з обов'язковим закрiпленням кожної ланки хомутами.

     3.31 Для закрiплення картин i деталей покрiвлi  з  оцинкованої

сталi слiд застосовувати тiльки оцинкованi вироби (клямери,  цвяхи,

гаки, скоби i хомути  тощо).  Неоцинкованi  вироби  використовувати

забороняється.

    

Влаштування покрiвлi з гнучких листiв типу "шинглас"

     3.32 Влаштування покрiвель з  гнучких  листiв  типу  "шинглас"

(тип ПКг6, див. том 1, роздiл 3, п. 3.1)  необхiдно  здiйснювати  у

вiдповiдностi з робочим проектом i проектом виконання робiт (техно-

логiчною картою).

     3.33 Початковою умовою виконання робiт є приймання i зберiган-

ня вихiдних матерiалiв. Поставка матерiалiв має  бути  комплектною.

Комплект має складатися з партiї гнучких листiв, деталей i крiпиль-

них елементiв в кiлькостi, яка б забезпечувала влаштування покрiвлi

даху в цiлому.

     Вихiднi матерiали повиннi зберiгатися в закритому примiщеннi.

     3.34 Послiдовнiсть робiт по влаштуванню покрiвель типу "шинг-

лас" має бути наступною:

     - влаштування i закрiплення пiдкладки з толю (руберойду);

     - встановлення карнизних лоткiв (для покрiвель з органiзованим

       водовiдводом) та металевої пiдкладки в розжолобках;

     - виконання робiт по влаштуванню покрiвельного килима на схи-

       лах i слухових вiкнах;

     - улаштування гребенiв, ребер, фронтонiв i з'єднань, гермети-

       зацiя швiв;

     - складання i закрiплення водовiдвiдних труб, трапiв, драбин

       та iнших деталей.

     3.35 Влаштування пiдкладки з толю (руберойду) слiд  виконувати

полотнищами довжиною, яка дорiвнює ширинi схилу з укладкою полотнищ

внапусток не менше 50 мм. Полотнища до основи закрiплюються в  мiс-

цях напустка цвяхами з плоскою головкою.

     При влаштуваннi в розжолобках металевих пiдкладок останнi слiд

укладати знизу догори з напуском по довжинi i закрiпленням в мiсцях

напуску цвяхами, досягаючи при цьому щiльного прилягання  елементiв

підкладки до основи.

     Карнизнi лотки слiд встановлювати на краю основи з  закрiплен-

ням цвяхами кроком не бiльше 200 мм. Покрiвельний килим слiд  влаш-

товувати з укладанням гнучких листiв горизонтальними  рядами  встик

із змiщенням листiв кожного наступного ряду на величину згiдно з

проектом. При цьому напуск на пiдкладку розжолобка має бути не мен-

ше 150 мм. Шов у сполученнi гнучких листiв з пiдкладкою слiд герме-

тизувати клеючими мастиками (див. таблицю 4 додатка 1 цього тому

норм).

     Облаштування гребеня, ребер, фронтонiв i примикань слiд  вико-

нувати у вiдповiдностi з вимогами проекту. При  цьому  герметизацiю

сполучень листiв, закрiплення фартухiв та iнших елементiв примикань

слiд виконувати одночасно з влаштуванням покрiвельного килима.

     Складання i закрiплення водовiдвiдних труб, встановлення  тра-

пiв, драбин та iнших деталей даху слiд здiйснювати пiсля закiнчення

робiт по влаштуванню покрiвельного килима, гребенiв, ребер i розжо-

лобкiв.

     Примiтка. При влаштуваннi покрiвлi з гнучких  бiтумних  листiв

за ТУ-21-27-58-84 слiд виконувати наступнi вимоги:

     - роботи по влаштуванню покрiвельного килима з гнучких листiв

       виконувати пiсля розгортання i закрiплення в основi полотнищ

       толю (пергамiну) цвяхами П 1,6х25 (ГОСТ 4034-63) кроком

       300 мм;

     - укладання бiтумних листiв по основi виконувати насухо, гори-

       зонтальними рядами знизу догори з напуском верхнього ряду на

       нижнiй на 180 мм (±3 мм) iз змiщенням верхнього ряду вiдносно

       нижнього (по горизонталi) на 225 мм (±5 мм) i утворенням фа-

       ктури поверхнi покрiвлi у виглядi шестикутникiв правильної

       форми;

     - при формуваннi карнизного звису передбачати пiдкладковий ряд

       бiтумних листiв, укладених зубцями догори;

     - в зонi напуску бiтумних листiв на пiдкладку розжолобкiв гер-

       метизацiю слiд виконувати бiтумно-бутилкаучуковою мастикою

       (РСТ 5032-91) суцiльною стрiчкою;

     - при влаштуваннi покрiвлi на морозi (до мiнус 20°С) необхiдно

       бiтумнi листи перед застосуванням витримати в теплому примi-

       щеннi (плюс 18-20оС) не менше 12 годин.

        

4 ПРИЙМАННЯ I КОНТРОЛЬ ЯКОСТI ПОКРIВЕЛЬНИХ РОБIТ

     4.1 Контроль якостi влаштування покрiвель  повинен  здiйснюва-

тись перед початком (вхiдний контроль), у процесi виконання (опера-

цiйний контроль) робiт i при остаточному їх прийманнi  (приймальний

контроль). Промiжному прийманню з оформленням  актiв  на  прихованi

роботи пiдлягають:

     - забезпеченiсть початкових умов виконання покрiвельних робiт;

     - готовнiсть основ пiд паро- теплоiзоляцiю i покрiвлю;

     - якiсть влаштування пароiзоляцiйних шарiв;

     - якiсть влаштування теплоiзоляцiйних шарiв i елементiв венти-

       ляцiйної (осушувальної) системи;

     - якiсть влаштування вирiвнюючих стяжок;

     - якiсть влаштування покрiвельного килима (покрiвлi);

     - якiсть облаштування деталей i вузлiв.

     Номенклатура, вимоги до якiсних показникiв, методи i змiст пе-

ревiрок i обмiрiв при вхiдному операцiйному i приймальному  контро-

лях наведенi в додатку 2 цього тому норм.

     4.2 У процесi влаштування покрiвель необхiдно перевiряти  вiд-

повiднiсть застосовуваних матерiалів вимогам  дiючих  стандартiв  i

технiчних умов, завершенiсть на покриттi попереднiх робiт  з  точки

зору забезпечення якiсного виконання наступних, правильнiсть  вико-

нання окремих етапiв робiт. Результати перевiрок необхiдно  вносити

в журнал проведення робiт i журнал лабораторного контролю.

     4.3 У процесi промiжного приймання робiт з виконання  "м'якої"

покрiвлi необхiдно вiдмiчати всі дефектнi мiсця i вказувати способи

їх усунення. Всi вiдмiченi дефекти необхiдно ретельно розчистити  і

переробити заново. Допускається не бiльше одного проколу, вiдриву i

надрiзу, зроблених з метою контролю, на 10м2 поверхнi.

     Акт промiжного приймання пiдписується пiсля усунення  дефектiв

i є дозволом для виконання подальших робiт.

     4.4 Остаточне приймання  покрiвлi  здiйснюється  представником

технiчного нагляду замовника у присутностi виконроба  i  бригадира.

При цьому здiйснюється послiдовний огляд зовнiшнього виду  поверхні

i всiх елементiв примикання поверхнi з перевiркою всiх актiв промi-

жного приймання робiт, журналу виконання робiт i журналу лаборатор-

ного контролю; складається акт приймання покрiвлi з фiксацiєю  вiд-

повiдностi виконаних елементiв покриття проектним вирiшенням з  до-

датком перелiку недоробок (за необхiдностi).

     Прийняття   покрiвлi   оцiнюється   термiном   "придатна    до

експлуатацiї", тобто витриманi всi вимоги, викладенi в цих нормах.

              

5 ВИМОГИ ТЕХНIЧНОЇ I ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

    

Загальнi вимоги

     5.1 Технологiчна послiдовнiсть виробничих операцiй повинна бу-

ти такою, щоб попередня операція не була джерелом виробничої небез-

пеки при виконаннi наступних.

     5.2 До виконання покрiвельних робiт  допускаються  особи,  якi

досягли 18 рокiв, пройшли навчання безпечним методам i прийомам ви-

конання цих робiт, одержали вiдповiдне посвiдчення  i  пройшли  iн-

структаж на робочому мiсцi.

     Позачерговий iнструктаж з технiки безпеки проводиться при  пе-

реведеннi робiтникiв-покрiвельників з одного типу покрiвель на  iн-

ший, при змiнi умов провадження робiт,  порушеннi  бригадою  правил

та iнструкцiй з технiки безпеки.

     Допуск робiтникiв до виконання покрiвельних робiт дозволяється

тiльки пiсля перевiрки виконробом або майстром спiльно з бригадиром

справностi i  цiлiсностi  несучих  конструкцiй  покриття  i  огорож

     Забороняється виконання покрiвельних робiт  пiд  час  ожеледi,

туману, який виключає видимiсть у межах фронту робiт, грози i вiтру

швидкiстю 15 м/с i бiльше.

     Особи, якi знаходяться на будiвельному майданчику, зобов'язанi

носити захиснi каски. При виконанні робiт на дахах з похилом бiльше

20° робiтники повиннi застосовувати запобiжнi пояси. Мiсця  закрiп-

лення запобiжних поясiв вказує майстер або виконроб. При  роботi  з

приставної драбинки на висотi понад 1,3 м слiд теж застосовувати за-

побiжнi пояси.

     5.3 Матеріали на покриття необхідно подавати в технологічній

послiдовностi, що забезпечує безпеку робіт. При подаваннi  покрiве-

льних матерiалiв на покриття кранами стропування вантажiв  належить

виконувати тiльки iнвентарними стропами. Елементи i  деталi  покрi-

вель (компенсатори, звиси, фартухи) необхiдно  подавати  на  робочi

мiсця заготовленими. Заготовка цих елементiв i деталей  безпосеред-

ньо на дахах не допускається.

     Розмiщувати матерiали на дахах можна тiльки у мiсцях, передба-

чених проектом виконання робiт, iз вжиттям  заходiв  проти  їхнього

падiння, в тому числi вiд дiї вiтру. Пiд час перерв у роботi техно-

логiчнi пристосування, iнструмент i матерiали слiд прибрати з  даху

або надiйно закрiпити.

     5.4 Організація будівельного майданчика робочих місць на  пок-

ритті повинна забезпечувати безпеку роботи покрiвельникiв  на  усiх

етапах виконання робiт.

     До зон постiйно дiючих небезпечних факторiв належать:  дiлянка

розiгрiвання бiтуму й приготування гарячої бiтумної мастики; покри-

ття з кутом нахилу бiльше 20°; дiлянки плоскої чи малопохилої  пок-

рiвлi завширшки 5 м уздовж карнизу при вiдсутностi постiйної огоро-

жi або парапету; дiлянки подачi i приймання матерiалiв, дiлянки бi-

ля неогороджених прорiзiв, виходiв на дах i  перепадiв  висот  даху

заввишки 1,3 м i більше.

     Зоною  потенцiйно  дiючих  небезпечних  факторiв   є   дiлянки

територiї будiвельного майданчика, розмiщеного по периметру будинку

або його частин, на покрiвлi яких ведуться роботи. Органiзацiї, якi

розробляють i затверджують проекти виконання робiт, повиннi  перед-

бачати у них заходи з безпеки працi. Будiвельнi органiзацiї  здiйс-

нюють  вхiдний  контроль  документацiї,  яка  надходить  від  інших

пiдприємств, щодо дотримання повноти викладення форми i вимог  без-

пеки виконання покрiвельних робiт.

     У проектах виконання покрiвельних  робiт  визначаються  вимоги

щодо безпеки розташування машин і механiзмiв,  органiзацiї  робочих

мiсць iз застосуванням технiчних  засобiв  безпеки,  першочергового

влаштування постiйних огорож на  покрiвлi,  улаштування  тимчасових

огорож, прибирання вiдходiв матерiалiв з покрiвлi.

     5.5 Керiвники  будiвельно-монтажних  органiзацiй  забезпечують

робiтникiв-покрiвельникiв спецодягом, спецвзуттям та iншими засоба-

ми iндивiдуального захисту, санiтарно-побутовими примiщеннями i об-

ладнанням вiдповiдно до гiгiєнiчних вимог щодо обладнання  санiтар-

но-побутових примiщень для робітникiв будiвельно-монтажних  органi-

зацiй, затверджених МОЗ України. Керiвники генпiдрядних будівельних

органiзацiй своєчасно сповiщають спецiалiзованi пiдроздiли, якi ве-

дуть покрiвельнi роботи, про рiзкi  змiни  погоди  (сильний  вiтер,

гроза, снiгопад та iн.).

     5.6 Для приготування бiтумних  мастик  бiтумоплавильнi  пункти

слiд розташовувати на вiдстанi не менше:

      30 м - вiд будинкiв IV, IVа i V ступенiв вогнестiйкостi;

      20 м - вiд будинкiв III, IIIа, IIIб ступенiв вогнестiйкостi;

      10 м - вiд будинкiв Ш i II ступенiв вогнестiйкостi.

     Бiтумоплавильнi котли можуть розмiщуватись групами  не  бiльше

трьох; вiдстань мiж групами повинна бути не менше 9 м. Кожне  мiсце

варiння бiтуму необхiдно огороджувати  бетонним  бортиком  заввишки

0,3 м і оснащувати комплектом протипожежних засобiв.

     Бiтумоплавильний котел можна заповнювати не бiльше нiж на  3/4

об'єму, вiн повинен бути обладнаний (укомплектований):  термометром

iз шкалою до 300°С; кришкою, що щiльно закривається; корковим  кра-

ном для роздачi розiгрiтого бiтуму (допускається застосовувати чер-

пак масою не бiльше 5 кг з ручкою завдовжки 1,5 м); веслом для пере-

мiшування мастики.

     Забороняється:

     - завантажувати котел бiтумом бiльше нiж на 3/4 його мiсткостi;

     - одному робiтниковi обслуговувати бiльше двох бiтумоплавиль-

       них котлiв;

     - вводити у змiшувач або бiтумоплавильний котел мокрi мiнера-

       льнi наповнювачi;

     - розiгрiвати бiтумопровiд i роздавальнi крани вiдкритим вогнем;

     - розiгрiвати бiтум у котлi, не обладнаному термометром;

     - курити на робочому мiсцi;

     - гасити бiтум (мастику), якiй спалахнув, водою;

     - розiгрiвати бiтум до температури вище за граничну.

     5.7 Для приготування холодних мастик використовують  централi-

зованi установки з обладнанням у вибухобезпечному виконаннi. Елект-

роприводи вузлiв установки, насосiв, а також трубопровiд для подачі

розчинника заземлюють. Майданчики операторiв i сходи  огороджують.

Ємкiсть з розчинником розмiшують вiд установки на вiдстанi не менше

15м. На ємкостях повинен бути напис "Вогненебезпечно". Змiшувач об-

ладнують кришкою, яка герметично закривається. Гарячий бiтум вво-

дять у розчинник, а не навпаки. Максимальна температура бiтуму  при

введеннi у повiльно випарний розчин повинна бути 140 °С, у легко

випарний 110 °С.

     Забороняється:

     - завантажувати бiтум у котел бiльше нiж на 2/3 його мiсткостi;

     - розiгрiвати бiтумопроводи i крани вiдкритим вогнем;

     - зберiгати розчинники у вiдкритiй тарi;

     - користуватися вiдкритим вогнем у радiусi 50 м вiд змiшувача

       для приготування мастики i ємкостi для зберiгання розчинника;

     - курити на робочому мiсцi;

     - гасити бiтум (мастику), який спалахнув, водою.

     5.8 При приготуваннi бiтумних емульсiйних паст i мастик  уста-

новку розмiщують на вiдстанi не менше 20 м вiд дерев'яних  будов  i

складiв i обладнують комплектом протипожежних засобiв (три вогнега-

сники, ящик з пiском, азбестова кошма, двi лопати, сокира).

     До початку роботи на установцi перевiряють справнiсть заземле-

ння електропроводiв змiшувача насосної станцiї i вiбросита, а також

цiлiсть дозатора бiтуму. Змiшувач мiцно  закрiплюють  i  обладнують

негорючими кришками, якi щiльно закриваються.  Змiшувач  заповнюють

пастою  або  мастикою  не  бiльше  нiж  на  3/4   його   мiсткостi.

     Забороняється:

     - вмикати змiшувальний пристрiй, працювати на ньому i заливати

       гарячий бiтум при вiдкритий кришцi;

     - допускати попадання води у дозатор, бiтумопровiд i зрошува-

       льну трубу;

     - держати у руках або пiдтримувати рукав при перекачуваннi бi-

       туму iз гудронатора у дозатор.

     5.9 Перед улаштуванням рулонних покрiвель треба переконатися у

надiйностi тимчасової або постiйної огорожi, драбинок i помостiв, у

справностi iнструменту, пристроїв i механiзмiв, у надiйностi зазем-

лення обладнання, наявностi протипожежного iнвентаря i аптечки.

     При ручному способi виконання робiт мастику з  котла  у  бачки

розливають ковшем з довгою ручкою (1,5 м),  подають  на  приймальну

площадку i переносять до робочого мiсця у конiчних вiдрах з  щiльно

закритими кришками, заповнених не бiльше нiж на 3/4 їх об'єму. Кур-

тка робiтника-покрiвельника повинна бути одягнена зверху на  штани,

а штани - поверх черевикiв, щоб уникнути попадання  у  них  крапель

гарячої мастики.

     Рулонний килим в мiсцях примикань наклеюють на тугоплавких га-

рячих мастиках тiльки через 12 год пiсля улаштування основного пок-

рiвельного килима, наклеєного на холодних мастиках.

     Забороняється:

     - переносити гарячий бiтум i мастику в бачках по драбинах i

       передавати з рук в руки;

     - заготовлювати деталi покрiвельного килима на даху;

     - використовувати у роботi мастики з температурою вище 180 °С;

     - використовувати для миття рук розчинники;

     - гасити мастику, яка спалахнула, водою, працювати з електро-

       iнструментами на даху пiд час дощу i снiгу.

     5.10 При влаштуваннi рулонних покрiвель iз застосуванням  нап-

лавлених руберойдiв слід дотримуватись  пiдвищених  вимог  пожежної

безпеки (див. 5.9).

     При роботах по наклеюванню руберойду методом пiдплавлення пок-

ривного шару бiтуму необхiдно

     - для розiгрiвання використовувати тiльки газовi пальники i

       витримувати режим розiгрiву, який не перевищував би 160 °С;

     - балони з пропан-бутаном зберiгати в спецiальних металевих

       контейнерах;

     - постiйно перевiряти (за допомогою мильної води) герметичнiсть

       з'єднання редуктора з балоном і шлангами;

     - з'єднання шлангiв зi штуцерами виконувати тiльки хомутами з

       затяжкою болтами;

     - при запалюваннi пальника полум'я слiд направляти осторонь

       вiд людей i горючих матерiалiв.

     При роботах по наклеюванню  руберойдiв  методом  пластифiкацiї

покривного шару бiтуму розчинником необхiдно:

     - зберiгати розчинники в постiйно закритiй тарi з розмiщенням

       на покриттi в спецiально вiдведеному мiсцi з вивiшеною таб-

       личкою "Вогненебезпечно";

     - наносити розчинник на розгорнуту частину поверхнi руберойду

       в кiлькостi не бiльше 60 г/м2 без утворення пiдмоклих мiсць;

     - вiдбирати розчинник з роздавальної ємкостi тiльки з застосу-

       ванням ручних насосiв при довжинi заправного шланга не бiль-

       ше 1 м;

     - для збiльшення вiдстанi вiд зони дихання робiтника i зони

       розпилення розчинника застосовувати розпилювач з ручкою зав-

       довжки не менше 1,8 м.

       Забороняється:

       - працювати без наряду-допуску;

       - виконувати роботи при вiдсутностi на покрiвлi протипожеж-

         ного iнвентаря;

       - одночасно на одному покриттi наклеювати руберойди методом

         пiдплавлення вiдкритим полум'ям i методом пластифiкацiї

         розчинником;

       - застосовувати бензин i газ як паливо для агрегатiв

         наплавлення;

       - пiдходити з запаленим пальником до балона з пропан-бутаном

         ближче 1 м;

       - вiд'єднувати шла