ДСТУ Б В.2.7-53:2014 Изделия волокнистоцементные волнистые. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ВИРОБИ ВОЛОКНИСТОЦЕМЕНТНІ ХВИЛЯСТІ

Технічні умови

 

ДСТУ Б В.2.7-53:2014

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

Мінрегіон України

2015

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ",ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали", ПК 7 "Цемент і волокнисто-цементні вироби"

РОЗРОБНИКИ: Т. Багаєва; С. Матвійчук (науковий керівник); Ю. Червяков, канд. техн. наук; О. Шляковська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 08.07.2014 р. № 189, з 2015-04-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.7-53-96 (ГОСТ 30340-95)

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація, основні параметри та розміри

5 Технічні вимоги

6 Вимоги безпеки та охорони навколишнього природного середовища, утилізація

7 Маркування

8 Пакування

9 Транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Правила застосування

13 Гарантії виробника

Додаток А Марки комплектуючих деталей за призначенням

Додаток Б Зовнішній вигляд листів і комплектуючих деталей

Додаток В Статистичні методи визначення показників руйнівного навантаження та моменту згину листів в "мокрому стані" при випробуванні зразків в "сухому стані"

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ВОЛОКНИСТОЦЕМЕНТНІ ХВИЛЯСТІ

Технічні умови

ИЗДЕЛИЯ ВОЛОКНИСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ

Технические условия

Fibre cement profiled sheets and fittings

Specifications

Чинний від 2015-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на волокнистоцементні хвилясті вироби (далі - вироби), які виготовляють із суміші цементу, волокон штучного або природного походження, добавок, барвників та води.

1.2 Вироби виготовляють у вигляді хвилястих листів (далі - листи) і комплектуючих деталей до них (далі - деталі) та застосовують для улаштування покрівель і стінових огорож будівель та споруд відповідно до вимог ДБН В.2.6-14 та чинних нормативних документів.

1.3 Обов’язкові вимоги до якості виробів, що забезпечують їх нешкідливість та безпечність для життя, здоров’я і майна населення та охорону довкілля, викладені в розділі 6 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові та нормативні акти і нормативні документи:

Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512

Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 №37 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені наказом МОЗ України від 17.03.2011 №145 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за №457/19195

Державні санітарні норми і правила "Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту і азбестовмісних матеріалів", затверджені наказом МОЗ України від 01.10.2012 № 762 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23.10.2012 за № 1776/22088

ГН 2.2.6-184-2013 Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць

ДБН В.1.2-10-2008 СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань при­родних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природ­них радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будів­ництва

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.6-14-97 Покриття будинків і споруд

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСанПіН 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електро­магнітних полів

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДСТУ 1438-94 Пігменти для фарб. Загальні технічні умови

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-54-96 (ГОСТ 30301-95) Вироби азбестоцементні. Правила приймання

ДСТУ Б В.2.7-124-2004 Цементи для будівельних розчинів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-263:2011 Вироби азбестоцементні листові. Методи випробувань (ГОСТ 8747-88, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів та розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ Б EN 197-1:2008 (EN 197-1:2000, IDT) Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 СТГП. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геомет­ричних параметрів. Настанова

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтру­вальні. Загальні технічні умови (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови) (ГОСТ 427-75, IDT)

ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 ССБП. Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах (ССБП. Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруженості та вимоги до проведення контролю на робочих місцях)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (ССБП. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концент­рації шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 2912-79 Хрома окись техническая. Технические условия (Хрому окис технічний. Технічні умови)

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови)

ГОСТ 6501-82 Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины. Технические условия (Целюлоза сульфітна небілена із хвойної деревини. Технічні умови)

ГОСТ 7885-86 Углерод технический для производства резины. Технические условия (Вуглець технічний для виробництва гуми)

ГОСТ 8135-74 Сурик железный. Технические условия (Сурик залізний. Технічні умови)

ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия (Піддони плоскі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9557-87 Поддон плоский деревянный размером 800 x1200мм. Технические условия (Піддон плоский дерев’яний розміром 800 х 1200мм. Технічні умови)

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия (Ящики дерев'яні для вантажів масою більше 200 до 20000 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10733-98 Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия (Годинники наручні і кишенькові механічні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12871-93 Асбест хризотиловый. Общие технические условия (Азбест хризотиловий. Загальні технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24299-80 Целлюлоза сульфатная вискозная. Технические условия (Целюлоза сульфатна віскозна. Технічні умови)

ГОСТ 26381-84 Поддоны плоские одноразового использования. Общие технические условия (Піддони плоскі одноразового використання. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з використанням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних дій. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних дій. Технічні умови)

ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия (Фарби водно-дисперсійні. Технічні умови)

СНиП 2.03.09-85 Асбестоцементные конструкции (Азбестоцементні конструкції)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)

СНиП 2.11.01-85 Складские здания (Складські будівлі)

СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве (Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СН 1304-75 Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах (Санітарні норми допустимих вібрацій в житлових будинках)

СН 3077-84 Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки (Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових і громадських будинків і на території житлової забудови)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

СП 4617-88 Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемиологические правила и нормы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Загальносоюзні санітарно-гігієнічні і санітарно-протиепідеміологічні правила і норми. Гранично-допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони)

МУ 3936-85 Методические указания. Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки. Контроль вмісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони)

МУ 4436-87 Методические указания. Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Методичні вказівки. Вимірювання концентрації аерозолей переважно фіброгенної дії)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online