ДСТУ 3951.1-2000 Технические условия и процедура подтверждения соответствия технологических процессов сварки металлических материалов. Часть 1. Общие правила для сварки плавлением (ІSО 9956-1:1995)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ

ДСТУ 3951.1-2000

(ISO 9956-1:1995)

Частина 1

Загальні правила для зварювання плавленням

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2000


ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

ВНЕСЕНО Технічним комітетом зі стандартизації ТКУ 44 «Зварювання та споріднені процеси»

2  ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 6 квітня 2000 р. № 260

3  Цей стандарт є повним автентичним текстом міжнародного стандарту ISO 9956-1:1995 «Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 1. Загальні правила для зварювання плавленням»

4   ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5   РОЗРОБНИКИ: Л. М. Лобанов, академік НАН України; Ю. К. Бондаренко, канд. техн. наук; В. Г. Ігнатьєв, канд. техн. наук; 3. Я. Горинова

© Держстандарт України, 2000 Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України


ДСТУ 3951.1-2000

(ISO 9956-1:1995)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТА ПРОЦЕДУРА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ

Частина 1

Загальні правила для зварювання плавленням

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Часть 1

Общие правила для сварки плавлением

SPECIFICATION AND APPROVAL OF WELDING PROCEDURES FOR METALLIC MATERIALS

Part 1:

General rules for fusion welding

Чинний від 2000-07-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Стандарти серії ДСТУ 3951 (ISO 9956) поширюються на технологічні процеси зварювання плавленням металевих матеріалів під час виготовлення, монтажу, ремонту та реконструкції звар­них конструкцій. Ці стандарти встановлюють правила, порядок та технічні умови при оцінюванні рівня якості технологічних процесів зварювання та його достатності для забезпечення певних експлуатаційних властивостей зварних з’єднань.

Стандарти використовують для сертифікації, атестації, в інших системах підтвердження від­повідності технологічних процесів зварювання вимогам конструкторської і нормативної (ГОСТ, ДСТУ, СНиП, ДНАОП, ТУУ) документації та/або технічним вимогам, визначеним контрактом, на виготовлення та безпечну експлуатацію зварних конструкцій та виробів.

Цей стандарт встановлює загальні правила підтвердження відповідності технологічних про­цесів зварювання металевих матеріалів плавленням, які поширюються на виробництва із зви­чайним зварювальним устаткуванням, що безпосередньо контролюється зварниками, і не можуть бути використані для повністю автоматизованого або роботизованого зварювання, яке викону­ється без безпосереднього контролю людини («зварювальні системи інтелектуального типу»).

Цей стандарт використовується тоді, коли процедура підтвердження відповідності техно­логічних процесів передбачена, наприклад, вимогами стандартів, правил та норм, контрактів або інших юридичних документів під час виготовлення, монтажу, ремонту, відновлення зварних конст­рукцій та виробів.

2   НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2222-93 Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне паяння, паяння - зварювання металів. Перелік та умовні позначення процесів

ДСТУ 2944-94 Атестаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі

ДСТУ 2945-94 Атестаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній та його сплави

ДСТУ 3411 -96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації

ДСТУ 3412-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації

ДСТУ 3413 -96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх акре­дитації

ДСТУ 3491-96 (ГОСТ 30242-97) Дефекти з'єднань при зварюванні металів плавленням. Класифікація, позначення та визначення

ДСТУ 3761.2-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення

ДСТУ 3951.2-2000 (ISO 9956-2:1995) Технічні умови та процедура підтвердження відпо­відності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 2. Технологічна інст­рукція для дугового зварювання.

3   ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використовуються такі терміни та визначення.

3.1  Технологічний процес зварювання. Встановлений порядок дій, якого необхідно до­тримуватися під час виконання шва, в тому числі рекомендації щодо основного металу зва­рювальних матеріалів та їх підготовки, попереднього підігріву (якщо необхідно), методу та конт­ролю зварювання та термооброблення після зварювання (якщо потрібно), а також застосування обладнання.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах