ДСТУ 2226-93 Автоматизированные системы. Термины и определения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

УДК 65.011.56+681.3:631.2:001.4+681.2:003.6                                                                                                          Група ПОО

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ

 Терміни та визначення

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

 Термины и определения

AUTOMATED SYSTEMS

 Terms and definitions

 

 

ДСТУ 2226- 93

 

 ОКСТУ 4201

Чинний від 01.07.94

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі автоматизованих систем (АС) та поширюється на АС, використовувані в різних сферах діяльності людини (керування, дослідження, проектування тощо), змістом яких с перероблення інформації.

Стандарт не поширюється на терміни та визначення в галузі АС, призначених для безпосереднього оброблення (виготовлення, зберігання, транспортування) будь-яких виробів, матеріалів або енергії.

Терміни, установлені цим стандартом, обов’язкові для використання в усіх видах документації та літератури, що входять у сферу робіт зі стандартизації, та рекомендуються для використання в науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття установлено один стандартизований термін. Для окремих стандартизованих термінів наводяться короткі форми, які дозволяється вживати у випадках, що виключають неоднозначність їх тлумачення.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їхні короткі форми та абревіатури - світлим.

Наведені визначення можна, за необхідності, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використаних у них термінів, зазначаючи об’єкти, які входять у обсяг і зміст понять, визначених у цьому стандарті.

Терміни та визначення загальнотехнічних понять, необхідні для розуміння тексту стандарту, подано в додатку А.

У стандарті, як довідкові, подано англійські () та російські  еквіваленти стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою, взяті з відповідних міжнародних і державних стандартів.

Якщо термін та його визначення російською мовою відсутні в чинних державних російськомовних стандартах, то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

У стандарті наведено абеткові покажчики термінів та їх іншомовних еквівалентів.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1 Загальні поняття

1.1   система автоматизована;

АС

Організаційно-технічна система, що складається із засобів авто. лтизації певного виду (чи кількох видів) діяльності людей та персоналу, що здійснює цю діяльність

 

en

ru

 

automated system;

AS

система автоматизированная;

AC

(Организационно-техническая система, состоящая из средств автоматизации определенного вида (или нескольких видов) деятельности человека и персонала, который осуществляет эту деятельность)

 

1.2   архітектура автоматизованої системи; архітектура АС Концепція взаємозв’язку компонентів АС, що охоплює логічну, фізичну й програмну структури АС і принципи її функціювання

en

ru

 

AS architecture

архитектура автоматизированной системы; архитектура АС (Концепция взаимосвязи компонентов АС, охватывающая логическую, физическую, программную структуры АС и принципы ее функционирования)

 

1.3  автоматизація Впровадження автоматичних засобів для реалізації процесів

en

ru

 

automation

автоматизация

(Внедрение автоматических средств для реализации процессов)

 

1.4    алгоритм функціювання автоматизованої системи; алгоритм функціювання АС Послідовність дій компонентів АС під час виконання нею своїх функцій

en

ru

 

AS operation algorithm алгоритм функционирования автоматизированной системы; алгоритм функционирования АС

(Последовательность действий компонентов АС при выполнении сю своих функций)

 

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online