СОУ-Н ЕЕ 40.1.21677681-97:2014 Технологические защиты, реализуемые на базе микропроцессорной техники. Технические требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХИСТИ,
ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ НА БАЗІ
МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ

Технічні вимоги

СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-97:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
Об’єднання енергетичних підприємств
«Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО: ДП «ДОНОРГРЕС»

3 РОЗРОБНИК: М. Швидченко

4 УЗГОДЖЕНО:

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, С. Чех

Департамент електроенергетики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Р. Сердюков

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку, В. Коваленко

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказом Міненерговугілля України за № 222 від 26.02.2014 р.

6 НА ЗАМІНУ: СОУ-Н МПЕ 40.1.35.109:2005 Технічні вимоги до технологічних захистів, що реалізуються на базі мікропроцесорної техніки

7 ТЕРМІН ПЕРЕГЛЯДУ: 2018 рік

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26 лютого 2014 р.                                                 м. Київ                                                                  № 222

Про затвердження нормативного документа
«Технологічні захисти, іцо реалізуються
на базі мікропроцесорної техніки. Технічні вимоги»

З метою вдосконалення технічних вимог до технологічних захистів, що реалізуються на базі мікропроцесорної техніки у системі управління теплоенергетичним устаткуванням теплових електростанцій суб'єктів електроенергетики, що належать до сфери управління Міненерговугілля

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити нормативний документ «Технологічні захисти, що реалізуються на базі мікропроцесорної техніки. Технічні вимоги» (далі -Технічні вимоги), що додаються.

2. Технічні вимоги набувають чинності через 90 днів з дня підписання цього наказу.

3. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Єрмаков О.М.) у встановленому порядку внести Технічні вимоги до реєстру бази даних нормативних документів Міненерговугілля та забезпечити видання необхідної кількості примірників, відповідно до замовлень і оплати.

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Мінпаливенерго від 21.01.2005 № 32 «Про затвердження нормативного документа «Технічні вимоги до технологічних захистів, що реалізуються на базі мікропроцесорної техніки» (СОУ-НМПЕ 40.1.35.109:2005).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С.М.

Міністр                                                                                                              Е. Ставицький

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Варіанти виконання підсистеми технологічних захистів і захисних блокувань щодо інших підсистем автоматизованих систем управління технологічним процесом

7 Зв'язки технологічних захистів і захисних блокувань усередині підсистеми і з іншими підсистемами автоматизованих систем управління технологічним процесом

8 Резервування елементів підсистеми технологічних захистів і захисних блокувань

9 Технічні вимоги до мікропроцесорних пристріїв технологічних захистів

Додаток А Типовий перелік особливо відповідальних виконавчих пристріїв технологічних захистів

Додаток Б Приклад реструктуризації алгоритмів обробки сигналів первинних вимірювальних перетворювачів одного параметра

Додаток В Типовий алгоритм, реалізований мікропроцесорними пристріями технологічних захистів

Додаток Г Типовий перелік технологічних захистів, що належать до групи А

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України
від 26 лютого 2014 р. № 222

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХИСТИ,
ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ НА БАЗІ
МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ

Технічні вимоги

Чинний від 2014-05-27

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей нормативний документ (далі — НД) поширюється на системи управління теплоенергетичним устаткуванням теплових електростанцій (далі — ТЕС), на яких технологічні захисти і захисні блокування (далі — ТЗ і ЗБ) реалізуються на мікропроцесорних технічних засобах.

НД застосовується державними підприємствами, установами, обєднаннями та організаціями, що належать до сфери управління Міненерговугілля та господарськими товариствами щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави

Цей НД повинен прийматися за основу під час розроблення і проектування підсистем ТЗ та ЗБ як у складі автоматизованих систем керування технологічним процесом (далі — АСУ ТП) ТЕС, так і окремих мікропроцессорних пристроїв, призначених для реалізації функцій ТЗ та ЗБ, для нових ТЕС, а також у разі повної або часткової модернізації діючих ТЕС.

Цьому НД повинні відповідати й імпортовані в Україну системи управління, що виконують функції ТЗ і ЗБ.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому НД є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення.

ДСТУ 2709-94 Метрологія. Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення

ДСТУ 2837-94 (ГОСТ 3044-94) Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики перетворення

ДСТУ 2858-94 (ГОСТ 6651-94) Термоперетворювачі опору. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 2864-94 Надійність техніки. Експериментальне оцінювання і контроль надійності. Основні положення

ДЄТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними

ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів (ІЕС 61000- 4-2:2001, IDТ)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпечність, Захисне заземлення, занулення).

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 19.001-77 ЕСПД. Общие положення (ЄСПД. Загальні положення)

ГОСТ 24.104-85 ЕСС АСУ. Автоматизированные системы управления. Общие требования. В части р.З заменен на ГОСТ 34.603-92 (ЄСС АСУ. Автоматизовані системи управління. Загальні вимоги.)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие Технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, збереження та транспортування у частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги у частині стійкості до механічних зовнішніх впливаючих факторів)

ГОСТ 22789-94 (МЭК 439-1-85) Устройства комплектные низковольтные. Общие технические требования и методы испытаний (Пристрої комплектні низьковольтні. Загальні технічні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 24682-81 Изделия электротехнические. Общие технические требования в части воздействия специальных сред (Вироби електротехнічні. Загальні технічні вимоги у частині впливу спеціальних середовищ)

ГОСТ 29073-91 Совместимость технических средств измерения, контроля и управления промышленными процессами электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. Общие положения (Сумісність технічних засобів вимірювання, контролю та управління промисловими процесами електромагнітна. Стійкість до електромагнітних завад. Загальні положення)

ГОСТ 29216-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники. Нормы и методы испытаний (Сумісність технічних засобів електромагнітна. Радіозавади індустріальні від обладнання інформаційної техніки. Норми та методи випробування)

МЭК ПК 65А/РГ9/45 Программное обеспечение АСУ ТП, критичных к вопросам безопасности (Програмне забезпечення АСУ ТП, критичних щодо питань безпеки). Ч. I, II. — М.; Издательство стандартов, 1989

ПУЭ-86 Правила устройств электроустановок (Правила улаштування електроустановок зі змінами, остання зміна-2011)

ГКД 34.20.507-2003, Зміна №1-05. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж: Правила (ПТЕ)

ГКД 34.35.103-96 Зміна №1-97. Виконання технологічних захистів теплоенергетичного обладнання електростанцій з поперечними зв’язками і водогрійних котлів. Обсяг і технічні умови

ГКД 34.35.106-96 Технологічні захисти для енергообладнання різних типів і потужностей. Типові структури

СОУ-Н МПЕ 40.1.35.102:2005 Виконання технологічних захистів теплоенергетичного обладнання блочних установок потужністю 250, 300 та 800 МВт. Обсяг і технічні умови. (Затверджено наказом № 43 від 01.02.05 Мінпаливенерго України)

СОУ-Н МПЕ 40.1.35.104:2005 Виконання технологічних захистів теплоенергетичного обладнання блочних установок з барабанними котлами. Обсяг і технічні умови. (Затверджено наказом № 43 від 01.02.05 Мінпаливенерго України)

РД 34.01.209-78 Руководящие указания по составу и ведению эксплуатационной документа- ции'в цехах тепловой автоматики и измерений тепловых электростанций (Керівні вказівки із складу та ведення експлуатаційної документації в цехах теплової автоматики та вимірювань теплових електростанцій)

РД 34.11.201-87 Методика определения обобщенных метрологических характеристик измерительных каналов ИИС и АСУ ТП по метрологическим характеристикам агрегатных средств измерений (Методика визначення узагальнених метрологічних характеристик вимірювальних каналів І ВС та АСУ ТП по метрологічним характеристикам агрегатних засобів вимірювання)

РД 34.11.206-88 Методические указания Информационно-измерительные системы. Методика обработки экспериментальных данных метрологической аттестации. (Методичні вказівки. Iнформаційно-вимірювальні системи. Методика обробкииексперименіащдаїх даних метрологічної атестації)

РД 34,35.615-76 Нормы технического обслуживания технологических; защит теплоэнергетического оборудования на тепловых электростанциях (Норми технічного обслуговування технологічних захистів теплоенергетичного обладнання на теплових електростанціях)

РД 50-34.698-90 Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов (Комплекс стандартів та керівних документів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Вимоги до змісту документів)

МУ 25.678-84 Методические указания. Аналитическая оценка показателей надежности автоматизированных систем управления технологическими процессами. — М:Минприбор, 1984 (Методичні вказівки. Аналітична оцінка показників надійності автоматизованих систем керування технологічними процесами)

РТМ 25.714-85 Руководящий технический материал. Приборы и средства автоматизации. Автоматизированная оценка показателей надежности на этапе проектирования — М:Минприбор, 1985 (Керівний технічний матеріал. Прилади та засоби автоматизації. Автоматизована оцінка показників надійності на етапі проектування)

НАПБ А.01.001-2004, Зміна-2008, Зміна-2012. Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

НПАОП 0.00-1.12-84 Правила взрывобезопасности при использовании мазута и природного газа в котельных установках (Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках)

НПАОП 0.00-1.20-98, Зміна-2005. Правила безпеки систем газопостачання України

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online