ДСТУ 7683:2015 Нефтепродукты. Бензин. Определение простых эфиров и спиртов методом газовой хроматографии

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Нафтопродукти
БЕНЗИН
Визначення етерів та спиртів методом газової хроматографії

ДСТУ 7683:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ДП «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості» («УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопере­робки та нафтохімії»

РОЗРОБНИКИ: М. Дмитрук, канд. фіз.-мат. наук (науковий керівник); В. Козак, канд. хім. наук; Й. Любінін, канд. техн. наук; А. Мисак, канд. хім. наук; Н. Харченко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 28 травня 2015 р. № 45 з 2016-01-01

3 Стандарт відповідає ASTM D 4815-09 Standard Test Method for Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-Amyl Alcohol and C1, to C4 Alcohols in Gasoline by Gas Chromatography (Метод визначення МТБЕ, ЕТБЕ, TAME, ДІПЕ, трет-амілового спирту та спиртів С1С4 в бензині методом газової хрома­тографії) в частині сфери застосування, реактивів, приладів, проведення вимірювань і характерис­тик точності

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Суть методу

6 Обладнання

7 Реактиви та матеріали

8 Готування насадок для колонки

9 Готування мікронасадкової колонки з ТЦЕП

10 Відбирання проби

11 Готування приладу та встановлювання режиму роботи

12 Градуювання

13 Проведення вимірювання

14 Обчислення і представлення результатів

15 Точність

Додаток А Перекривання піків вуглеводнів і кисневмісних сполук

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ
БЕНЗИН
Визначення етерів та спиртів методом газової хроматографії

НЕФТЕПРОДУКТЫ
БЕНЗИН
Определение простых эфиров и спиртов методом газовой хроматографии

PETROLEUM
PRODUCTS GASOLINE
Determination of ethers and alcohols by gas chromatography

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює газохроматографічний метод визначення кисневмісних сполук: метил- mpem-бутилового, етил-трет-бутилового, третамілметилового, ді-ізо-пропілового етерів, метанола, етанола, ізо-пропанола, н-пропанола, ізо-бутанола, трет-бутанола, втор-бутанола, н-бутанола і трет-пентанола (трет-амілметилового спирту) в автомобільних бензинах.

Метод дозволяє визначати масові частки індивідуальних етерів у межах від 0,2 % до 20,0 % і спиртів — від 0,2 % до 12,0 %. За масової частки менше ніж 0,2 % можливе перекривання піків вугле­воднів з деякими етерами і спиртами. Вказану межу масової частки 0,2 % визначали для вимірюваних бензинів, які містили максимальну об’ємну частку олефінів 10 %. Якщо бензини містять об’ємні частки олефінів більше ніж 10 %, то можливе перекривання піків кисневмісних сполук за їх масових часток більше ніж 0,2 % з олефінами. У додатку А.1 наведено хроматограму, на якій наведено перекривання піків вуглеводнів і кисневмісних сполук для бензину, який містить об'ємну частку олефінів 10 %.

Бензол, який проявляється на хроматограмі, кількісно не визначають. За потреби, масову частку бензолу визначають згідно з ДСТУ EN 12177, ДСТУ EN 238, ДСТУ EN 14517, ДСТУ 4019.

На основі міжпабораторних вимірювань індивідуальних кисневмісних сполук у цих межах визна­чено з використанням градуювального графіка, побудованого за методом найменших квадратів, ха­рактеристики точності. Під час визначання кисневмісних сполук із використанням методу градуювання за відносним поправним коефіцієнтом користувач повинен перевірити характеристики точності.

Стандарт застосовують для визначення кисневмісних сполук, залучених у процес виробництва автомобільних бензинів, щоб збільшити октанове число палива і зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу.

Тип і концентрацію різних кисневмісних сполук підбирають так, щоб забезпечити якість товарного бензину. Вміст кисневмісних сполук у паливі впливає на експлуатаційні умови роботи двигуна, тиск пари, розділення фаз, кількість шкідливих викидів та втрат під час випаровування.

Цей метод застосовують під час виробництва бензину і для визначення спеціально доданих або сторонніх домішок кисневмісних сполук або забруднень.

ЗАСТОРОГА! Треба дотримуватися вимог нормативних документів з охорони праці, Правил охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях [1] та правил безпечної роботи приладів та допоміжних пристроїв, наведених у документах з їх експлуатації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3985-2000 Хроматографія газова. Терміни та визначення

ДСТУ 4019-2001 Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у бензині методом газо­вої хроматографії

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ EN 238:2008 Нафтопродукти рідкі. Бензин. Визначення вмісту бензолу методом інфрачер­воної спектрометрії (EN 238:1996, IDT)

ДСТУ EN 12177:2009 Нафтопродукти. Бензин неетильований. Визначення вмісту бензолу мето­дом газової хроматографії (EN 12177:1998, IDТ)

ДСТУ EN 14517:2009 Нафтопродукти рідкі. Визначення типів вуглеводнів і кисневмісних сполук у бензині методом багатовимірної газової хроматографії (EN 14517:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 12937:2012 Нафтопродукти. Визначення води методом кулонометричного титрування за Карлом Фішером (ISO 12937:2000, IDТ)

ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродкуты. Методы определения плотности (Нафта та нафтопро­дукти. Методи визначання густини).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Терміни та визначення понять газової хроматографії в цьому стандарті подано згідно з ДСТУ 3985 і такі:

3.1 з’єднувач із малим об’ємом {low volume connector)

Спеціальний з’єднувач для з’єднання двох колонок з внутрішнім діаметром 1,6 мм або меншим діаметром. Іноді його називають нульовим об’ємом з’єднання

3.2 кисневмісна органічна сполука (oxygenate)

Сполука, яку використовують як паливо або добавлення до палива, наприклад різні спирти або етери

БІБЛІОГАФІЯ

1 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях. Затв. Міністерством над­звичайних ситуацій України від 11.09.2012 №1192, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.09.2012 р. за №1648/21960.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online