ДСТУ 7796:2015 Мешки бумажные. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІШКИ ПАПЕРОВІ
Технічні умови

ДСТУ 7796:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Приватне акціонерне товариство «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» (AT «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»), ТК 37

2 РОЗРОБНИКИ: Л. Вуєць; В. Мороз, канд. техн. наук; J1. Недашківська; А. Остапенко (науковий керівник)

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-04-01

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація, основні параметри та розміри

5 Технічні вимоги

6 Маркування

7 Пакування

8 Вимоги щодо безпеки

9 Вимоги щодо охорони довкілля, утилізування

10 Правила приймання

11 Методи контролювання

12 Транспортування та зберігання

13 Настанови щодо експлуатації

14 Гарантії виробника.

Додаток А Схеми пристроїв для проведення випробувань мішків на удари під час вільного падіння

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІШКИ ПАПЕРОВІ
Технічні умови

МЕШКИ БУМАЖНЫЕ
Технические условия

PAPER BAGS
Specifications

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на мішки паперові, призначені для пакування сипучих харчових і промислових товарів, а також товарів медичного призначення.

Цей стандарт не поширюється на мішки, призначені для пакування, транспортування та зберіання небезпечних вантажів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2089-92 Картонна та паперова тара. Терміни та визначення

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ГОСТ 12.1.012-90, IDТ) (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75, IDT) (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 780-2001 Паковання. Графічне маркування щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDТ)

ДСТУ ISO 2206:2005 Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена. Ідентифікація частин тари в процесі випробування (ISO 2206:1987, IDТ)

ДСТУ ISO 2234:2007 Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена та вантажні одиниці. Випробування на штабелювання з використанням статичного навантаження (ISO 2234:2000, IDТ)

ДСТУ ISO 2859-1-2001 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені приймальним рівнем якості для послідовного контролю партій (ISO 2859-1:1999, IDТ)

ДСТУ ISO 6599-1:2005 Паковання. Кондиціонування для випробування. Частина 1. Мішки паперові (ISO 6599-1:1983, IDT)

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения (ССБП. Основні положення)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна без­пека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопас­ности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охо­рона природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбро­сов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия (Папір мішковий. Технічні умови) ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода пит­на. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка сталева пакуваль­на. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування із застосуванням засобів паке­тування. Загальні технічні вимоги)

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення ДБН В.2.5-67:2013 Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудо­вого процесу»

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та виз­начення класу їх небезпеки для здоров’я населення.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення понять згідно з ДСТУ 2089 та ДСТУ ISO 6590-1.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online