ДСТУ 7124:2009 Лузга подсолнечная прессованная гранулированная. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛУШПИННЯ СОНЯШНИКОВЕ ПРЕСОВАНЕ ГРАНУЛЬОВАНЕ
Технічні умови

ДСТУ 7124:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів УААН (УкрНДІОЖ УАНН) спільно з Технічним комітетом стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86), спільно з асоціацією «Укроліяпром»

РОЗРОБНИКИ: В. Гірман; Л. Гончарова; К. Літвін; П. Петік, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 18 грудня 2009 р. № 461

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Технічні вимоги

4 Вимоги щодо безпеки

5 Вимоги щодо охорони довкілля та утилізування

6 Маркування

7 Пакування

8 Правила транспортування та зберігання

9 Методи контролювання

10 Правила приймання

11 Гарантії виробника

Додаток А Код продукції згідно з ДК 016

Додаток Б Метод визначання об’ємної (насипної) ваги лушпиння соняшнику

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛУШПИННЯ СОНЯШНИКОВЕ ПРЕСОВАНЕ ГРАНУЛЬОВАНЕ
Технічні умови

ЛУЗГА ПОДСОЛНЕЧНАЯ ПРЕССОВАННАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ
Технические условия

GRANULATED PRESSED HUSKS SANFLOWER
Specifications

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на лушпиння соняшникове пресоване гранульоване (далі — лушпиння), яке одержують гранулюванням попередньо здрібненого лушпиння соняшнику.

1.2 Цей стандарт застосовують для одержання твердого палива у вигляді гранул, які використовують для опалювальних систем пасажирських вагонів, камінів, ТЕЦ та інших енергоустановок.

1.3 Вимоги щодо якості та безпеки лушпиння соняшнику викладено в розділах 3, 4, 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

РСТ УССР 1514-84 Мішки і мішечки побутового та виробничого призначення. Загальні технічні умови

ДСТУ 3528-97 (ГОСТ 8606-94) (ISO 334:1992) Паливо тверде мінеральне. Визначення вмісту загальної сірки. Метод Ешка

ДСТУ 3570-97 (ГОСТ 13496.7-97) Зерно фуражне, продукти його переробки, комбікорми. Методи визначення токсичності

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування та захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4600:2006 Макухи та шроти. Методи визначення металевих домішок

ДСТУ 4694:2006 Соняшник. Олійна сировина. Технічні умови

ДСТУ ISO 1928:2006 Палива тверді мінеральні. Визначення найвищої теплоти згорання методом спалювання в калориметричній бомбі та обчислення найнижчої теплоти згорання (ISO 1928:1995, IDТ)

ДСТУ ГОСТ ИСО 3310-1:2004 Сита контрольні. Частина 1. Сита контрольні з металевої дротяної тканини. Технічні вимоги та випробування (ГОСТ ИСО 3310-1-2002, IDT)

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения (ССБП. Основні положення)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывоопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухонебезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпечність. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация (ССБП. Засоби і методи захисту від шуму. Класифікація)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность, Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпечність. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно-допустимые значения напряжений прикосновения и токов (ССБП. Електробезпечність. Гранично-допустимі значення напруги дотику і струмів)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги і кваліфікація)

ГОСТ 17.2.3.02-78 ССБТ. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (ССБП. Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металічні. Технічні умови)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83; ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умови)

ГОСТ 11022-95 (ИСО 1171-81) Топливо твёрдое минеральное. Методы определения зольности (Паливо тверде мінеральне. Методи визначання зольності)

ГОСТ 13496.2-91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Метод определения сырой клетчатки (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання сирої клітковини)

ГОСТ 13496.13-75 Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями хлебных запасов (Комбікорми. Методи визначання запаху, зараженості шкідниками хлібних запасів)

ГОСТ 13496.15-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Методы определения сырого жира (Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання сирого жиру)

ГОСТ 13979.0-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приёмки и методы отбора проб (Макухи, шроти і гірчичний порошок. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 13979.1-68 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения влаги и летучих веществ (Макухи, шроти і гірчичний порошок. Методи визначання вологи та летких речовин)

ГОСТ 13979.4-68 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения цвета, запаха, количества темных включений и мелочи (Макухи, шроти і гірчичний порошок. Методи визначання кольору, запаху, кількості темних включень і дріб’язку)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования (Ваги лабораторні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 27314-91 (ИСО 589-81) Топливо твёрдое минеральное. Методы определения влаги (Паливо тверде мінеральне. Методи визначання вологи).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ДСП 4.4.4.090-2002 Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії. Затв. постановою МОЗ України від 31.05.2002 № 21.

2 ДНАОП 1.8.10-1.10-92 Правила безопасности в производстве растительных масел методом прессования и экстракции (Правила безпеки у виробництві олій методом пресування та екстрагування). Затв. Держгіртехнаглядом 25.11.1992.

3 ДНАОП 1.8.10-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового виробництва. Затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 22.04.97 № 99.

4 ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. Затв. постановою Державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42.

5 СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентилювання та кондиціювання). Затв. Держбудом СРСР 28.11.91 № 385.

6 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. Затв. МОЗ України 01.12.99 № 37.

7 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. Затв. МОЗ України 01.12.99 № 39.

8  СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация (Внутрішній водопровід і каналізація). Затв. Держбудом СРСР 04.10.85 № 189.

9 ДНАОП 1.8.10-3.09-98 Типові галузеві норми безкоштовної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості. Затв. Державним комітетом України по нагляду за охороною праці 10.06.98 № 115.

10 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами. Затв. МОЗ України 09.07.97 № 201.

11 СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримання територій населених місць). Затв. Міністерством охорони здоров’я СРСР 05.08.88 № 4690.

12 СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення). Затв. Міністерством охорони здоров’я СРСР 04.07.88 № 4630.

13  СН № 4433 Санитарные нормы допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в почве (Санітарні норми допустимих концентрацій (ГДК) хімічних речовин у фунті). Затв. Міністерством охорони здоров’я СРСР 30.10.88 № 4433.

14 Закон України. Про вилучення з обігу, переробку і утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції. № 1393-14 від 14.01.2000.

15 НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників. Затв. МНС України 02.04.2004 №151.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online