ДСТУ 4694:2006 Подсолнечник. Масличное сырье. Технические условия. С поправками

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОНЯШНИК
Олійна сировина.
Технічні умови

ДСТУ 4694:2006

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів (УкрНДІОЖ) спільно з Технічним комітетом зі стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86), Асоціація «Укроліяпром»

РОЗРОБНИКИ: Т. Бевзюк; В. Гірман; В. Голодняк, канд. техн. наук; Л. Григорова; В. Кобзар; П. Петік, канд. техн. наук (керівник розробки); Л. Сімакович

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 7 листопада 2006 р. № 319

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22391-89) в частині вимог до олійної сировини)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила приймання

11 Методи контролювання

12 Правила транспортування та зберігання

13 Гарантії постачальника

Додаток А Коди Державного класифікатора продукції і послуг (ДКПП) згідно з ДК 016

Додаток Б Межі олійності насіння соняшнику

Додаток В Допустимі рівні токсичних елементів, мікотоксинів та пестицидів у насінні соняшнику

Додаток Г Визначання об'ємної ваги соняшнику (натури) за допомогою пурки

Додаток Д Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СОНЯШНИК
Олійна сировина.
Технічні умови

ПОДСОЛНЕЧНИК
Масличное сырье.
Технические условия

SUNFLOWER
Olive raw material.
Specifications

Чинний від 2007-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на соняшник — олійну сировину (далі за текстом — соняшник), який заготовляють та постачають на промислове перероблення.

Соняшник використовують для видобування соняшникової олії.

Вимоги щодо безпечності соняшнику викладено в розділах 6, 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2423-94 Олії рослинні. Виробництво. Терміни та визначення

ДСТУ 2575-94 Олії рослинні. Сировина та продукти переробки. Показники якості. Терміни та визначення

ДСТУ 2949-94 Насіння сільськогосподарських культур. Терміни та визначення

ДСТУ 4601:2005 Насіння олійних культур. Методи відбирання проб

ДСТУ ISO 729-2005 Насіння олійних культур. Визначення кислотності олії

ДСТУ ISO 6651:2003 Корми для тварин. Визначення вмісту афлатоксину В1

ДСТУ ISO 10565:2003 Насіння олійних культур. Одночасне визначення вмісту олії та вологи. Метод спектроскопії із використанням імпульсного ядерного магнітного резонансу

ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину В1 та суми афлатоксинів В1, В2, G1, та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкірою та похідних від них продуктах. Методи високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній колонці

ДСТУ ISO 14181:2003 Корми для тварин. Визначення залишків хлорорганічних пестицидів. Метод газової хроматографії

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги щодо повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывоопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухонебезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процесі виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляции. Общие требования (ССБП. Системи вентиляції. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 ССБТ. Охрана природы. Атмосфера. Установление допустимых выбросов вредных веществ промышленных предприятий (ССБП. Охорона природи. Атмосфера. Встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промислових підприємств)

ГОСТ 10852-86 Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб (Насіння олійне. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 10853-88 Семена масличные. Методы определения зараженности вредителями (Насіння олійне. Методи визначання зараженості шкідниками)

ГОСТ 10854-88 Семена масличные. Методы определения сорной, масличной и особоучитываемой примеси (Насіння олійне. Методи визначання сміттєвої, олійної домішок та домішок, які особливо ураховують)

ГОСТ 10856-96 Семена масличные. Методы определения влажности (Насіння олійне. Методи визначання вологості)

ГОСТ 10857-64 Семена масличные. Методы определения масличности (Насіння олійне. Методи визначання олійності)

ГОСТ 10858-77 Семена масличных культур. Промышленное сырье. Методы определения кислотного числа масла (Насіння олійних культур. Промислова сировина. Методи визначання кислотного числа олій)

ГОСТ 13496.20-87 Корма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов (Комбікорми, комбікормова сировина. Метод визначання залишкових кількостей пестицидів)

ГОСТ 26597-89 Подсолнечник. Методы определения кислотного числа масла с применением pH-метрии (Соняшник. Методи визначання кислотного числа олії із застосовуванням pH-метрии)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Методи визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукта харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Методи визначання цинку)

ГОСТ 27988-88 Семена масличные. Методы определения цвета и запаха (Насіння олійне. Метод визначання кольору та запаху)

ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А (Зерно фуражне, продукти його перероблення, комбікорми. Методи визначання мікотоксинів: Т-2 токсину, зеараленону (Ф-2) та охратоксину А)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online