ДСТУ 4462.3.01:2006 Охрана природы. Обращение с отходами. Порядок выполнения операций

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Охорона природи
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.01:2006

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Охорона навколишнього природного середовища України» (ТК 82) (підкомітет «Управління відходами, їх знешкодження та переробка»)

РОЗРОБНИКИ: В. Братчиков, канд.техн. наук; Г. Виговська, канд. техн. наук; В. Міщенко, д-р екон. наук (науковий керівник); Б. Горлицький, д-р г.-м. наук; Л. Письменна; Л. Повякель, канд. біол. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2006 p. № 372 з 2007-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги до виявляння, ідентифікації, інвентаризації, ставлення на первинний облік та паспортизації відходів

6 Порядок операцій щодо окремих видів відходів

7 Вимоги до операцій щодо поводження з відходами

7.1 Збирання відходів

7.2 Зберігання відходів на території підприємства

7.3 Транспортування відходів

7.4 Обробляння та переробляння відходів

7.5 Утилізація відходів

7.6 Видаляння відходів

Додаток А Типові форми первинного обліку відходів та інструкція щодо їх заповнювання

Додаток Б Паспорт відходів підприємства

Додаток В Операції з видаляння та утилізування відходів

Додаток Г Джерела інформації

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Порядок здійснення операцій

ОХРАНА ПРИРОДЫ
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Порядок выполнения операций

ENVIRONMENT PROTECTION
WASTES MANAGEMENT (HANDLING)
Order of operations realization

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Вимоги цього стандарту поширюються на всі етапи поводження з відходами, починаючи з моменту їх утворювання, охоплюючи операції збирання, заготівлі, обробляння, переробляння, транспортування, утилізування, розміщування (зокрема зберігання), знешкоджування та видаляння (зокрема захоронення) та контролювання за цими операціями і нагляд за місцями видаляння.

Цей стандарт установлює порядок операцій поводження з відходами, утворюваними на усіх стадіях життєвого циклу продукції, виконання робіт та надання послуг

Вимоги стандарту стосуються тих типів відходів, на які поширюється сфера дії Закону України «Про відходи».

Цей стандарт не поширюється на поводження з радіоактивними відходами і відходами військової діяльності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про відходи»

ДК 005-96 Класифікатор відходів

ДК 009:2005 Класифікація видів економічної діяльності

ДК 014-97 Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України

ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходів. Склад, вміст, викладення і правила внесення змін

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3689-98 Дорожній транспорт. Знаки розпізнавальні транспортних засобів. Загальні технічні умови

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок назв відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги

ДСТУ 4462.0.01:2005 Охорона природи. Поводження з відходами. Терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 14001-97 Система управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування

ДСТУ ISO 14004-97 Система управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения (Система стандартів в галузі охорони природи та покращення використання природних ресурсів. Основні положення)

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния (Охорона природи. Ґрунти. Номенклатура показників санітарного стану)

ГОСТ 30166-95 Ресурсосбережение. Основные положения (Ресурсозбереження. Основні положення).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online