ДСТУ 8446:2015 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
Методи визначення
кількості мезофільних аеробних
та факультативно-анаеробних
мікроорганізмів

ДСТУ 8446:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції» (ВПНУБіП України «НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції»)

РОЗРОБНИКИ: Л. Філіпова; Л. Пилипенко, д-р техн. наук; І. Мазуренко, канд. техн. наук; Л. Зубарева (науковий керівник); Є. Аксенюк; Д. Бабіна; В. Лопухова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 28 вересня 2015 р. № 118 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 10444.15-94)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання та готування проб

5 Метод визначення кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів посівом у тверді поживні середовища

5.1 Суть методу

5.2 Засоби та допоміжні пристрої

5.3 Готування до випробовування

5.4 Випробовування

5.5 Опрацьовування результатів

5.6 Оформлювання результатів

6 Метод визначення найбільш ймовірного числа (НЙЧ) мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів у 1,0 г (см3) продукту

6.1 Суть методу

6.2 Засоби та допоміжні пристрої

6.3 Готування до випробовування

6.4 Випробовування

6.5 Опрацьовування результатів

6.6 Оформлювання результатів

7 Вимоги щодо безпеки

8 Вимоги до кваліфікації операторів

Додаток А Вимоги до термостатів, холодильників (холодильних камер)

Додаток Б Форма журналу реєстрації температури в термостаті

Додаток В Форма журналу реєстрації температури в холодильнику (холодильній камері)

Додаток Г Форма журналу результатів визначення КМАФАнМ за методом посіву в тверді поживні середовища або за методом НЙЧ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ХАРЧОВІ
Методи визначення кількості мезофільних аеробних
та факультативно-анаеробних мікроорганізмі
в

ПРОДУКТЫ ПИЩЕВЫЕ
Методы определения количества мезофильных аэробных
и факультативно-анаэробных микроорганизмов

FOOD PRODUCTS
Methods for determination of quantity of mesophilic aerobic
and facultative anaerobic microorganisms

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на харчові продукти й установлює методи визначення кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (бактерій, дріжджів та плісеневих грибів).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2295-93 (ГОСТ 16317-95) Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови (ІЕС 60335-2-24:1984, NEQ; ISO 5155:1983, NEQ; ISO 7371:1985, NEQ; IDT)

ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 5093:2008 Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів та поживних середовищ, які застосовують у мікробіологічному аналізі

ДСТУ 7963:2015 Продукти харчові. Готування проб для мікробіологічних аналізів

ДСТУ 8051:2015 Продукти харчові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевірення (ISO 3696:1987)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия (Стекла покривне для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия (Стекла предметні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробування)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированые. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности (Консерви. Метод визначення промислової стерильності)

ДБН В 2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДНАОП 0.00-4.15-98 Типове положення про навчання з питань охорони праці

ДНАОП 1.8.10-3.09-98 Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості

ДНАОП 10.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 9.9.5-080-02 Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція та кондиціювання).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online