ДСТУ 7169:2010 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ, КОМБІКОРМИ,
КОМБІКОРМОВА СИРОВИНА
Методи визначання вмісту азоту і сирого протеїну

ДСТУ 7169:2010

Відповідає офіційному тексту

КИЇВ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут сільськогосподарської мікробіології НААН України

РОЗРОБНИКИ: В. Волкогон, д-р с.-г. наук (науковий керівник); К. Волкогон; О. Лепеха; О. Надкернична, д-р біол. наук; І. Пищур; Л. Токмакова, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 р. № 456

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 13496.4-93)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання проб

5 Фотометричний метод визначання вмісту азоту з прискореною мінералізацією проби за К. Гінзбургом

5.1 Суть методу

5.2 Засоби та допоміжні пристрої

5.3 Готування випробування

5.4 Випробовування

5.5 Опрацьовування результатів

5.6 Контролювання результатів

5.7 Оформлення результатів

6 Фотометричний індофенольний метод визначання вмісту азоту

6.1 Суть методу

6.2 Засоби та допоміжні пристрої

6.3 Готування випробування

6.4 Випробовування

6.5 Опрацьовування результатів

6.6 Контролювання результатів

6.7 Оформлення результатів

7 Титриметричний метод визначання вмісту азоту за К’єльдалем

7.1 Суть методу

7.2 Засоби та допоміжні пристрої

7.3 Готування випробування

7.4 Випробовування

7.5 Опрацьовування результатів

7.6 Контролювання результатів

7.7 Оформлення результатів

8 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Коефіцієнти перерахунку вмісту азоту на сирий протеїн

Додаток Б Форма лабораторного журналу для запису результатів визначення вмісту азоту і сирого протеїну фотометричним методом із прискореною мінералізацією проби за К. Гінзбургом і фотометричним індофенольним методом

Додаток В Форма лабораторного журналу для запису результатів визначення вмісту азоту і сирого протеїну титриметричним методом К’єльдаля

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОРМИ, КОМБІКОРМИ,
КОМБІКОРМОВА СИРОВИНА
Методи визначання вмісту азоту і сирого протеїну

КОРМА, КОМБИКОРМА,
КОМБИКОРМОВОЕ СЫРЬЕ
Методы определения содержания азота и сырого протеина

FODDER, MIXED FODDER
AND ANIMAL FEED RAW STUFF
Methods of nitrogen and crude protein determination

Чинний від 2011-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на корми, комбікорми і комбікормову сировину та установлює методи визначання азоту з наступним перерахуванням результатів на сирий протеїн.

Стандарт не поширюється на сировину мінерального походження, дріжджі кормові та паприн.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

РСТ УССР 1444-82 Сита господарські. Технічні умови

ДСТУ 2215-93 Розчини та індикатори. Терміни та визначення

ДСТУ 2216-93 Реактиви та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення чистоти. Терміни та визначення

ДСТУ 2904-94 Кислота соляна синтетична технічна. Технічні умови

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-010:2004 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-010. Окремі вимоги до лабораторного устаткування для нагрівання матеріалів (ГОСТ МЭК 61010-2-010-2002, IDT)

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения (ССБП. Організація навчання безпеки праці. Загальні положення)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 83-79 Натрий углекислый. Технические условия (Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 244-76 Натрия тиосульфат кристаллический. Технические условия (Натрію тіосульфат кристалічний. Технічні умови)

ГОСТ 1692-85 Известь хлорная. Технические условия (Вапно хлорне. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота хлорна. Технічні умови)

ГОСТ 3769-78 Аммоний сернокислый. Технические условия (Амоній сульфат. Технічні умови)

ГОСТ 3773-72 Аммоний хлористый. Технические условия (Амоній хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4145-74 Калий сернокислый. Технические условия (Калій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4146-74 Калий надсернокислый. Технические условия (Калій надсірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия (Мідь (II) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4166-76 Натрий сернокислый. Технические условия (Натрій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Калий йодистый. Технические условия (Калій йодистий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 5845-79 Калий-натрий виннокислый 4-водный. Технические условия (Калій-натрій виннокислий 4-водний. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 9656-75 Кислота борная. Технические условия (Кислота борна. Технічні умови)

ГОСТ 10652-73 Соль динатриевая зтилендиамин-N, N, N’, N’-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б) (Сіль динатрієва етилендіамін-N, N, N’, N’-тетраоцтової кислоти 2-водна (трилон Б)

ГОСТ 10929-76 Водорода пероксид. Технические условия (Пероксид водню. Технічні умови)

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб (Комбікорми, сировина. Методи відбирання проб)

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб (Зерно. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 13979.0-86 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб (Макуха, шроти та гірчичний порошок. Правила приймання та методи відбирання проб)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки і жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд та устатковання лабораторне скляне. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторне скляне. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 27262-87 Корма растительного происходжения. Методы отбора проб (Корми рослинного походження. Методи відбирання проб)

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією поділкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29252-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 2. Бюретки без часу очікування).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online