ДСТУ 2293:2014 Охрана труда. Термины и определения основных понятий

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

Терміни та визначення основних понять

 

ДСТУ 2293:2014

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2015

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці

РОЗРОБНИКИ: В. Бородін; В. Каньшин; М. Лисюк, канд. техн. наук (науковий керівник); І. Подобєд, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 02 грудня 2014 р. № 1429 з 2015-05-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 2293-99

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОХОРОНА ПРАЦІ

Терміни та визначення основних понять

ОХРАНА ТРУДА

Термины и определения основных понятий

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Terms and definitions of fundamental conceptions

Чинний від 2015-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять у сфері охорони праці.

1.2 Цей стандарт призначено застосовувати в роботі органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, які розробляють, експертують, перевіряють нормативні документи у сфері охорони праці.

1.3 Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовано вживати в усіх видах нормативних документів, що стосуються охорони праці, у роботах зі стандартизування, у науковій, навчально-методичній і публіцистичній літературі, а також у роботі підприємств, установ і організацій, що діють на території України, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про охорону праці»

ДСТУ EN 292-1-2001 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (EN 292-1:1991, IDТ)

ДСТУ 2156-93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення

ДСТУ 3038-95 Гігієна. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3138-95 Організація промислового виробництва. Праця та заробітна плата. Терміни та визначення

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.

ДОДАТОК Г

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ГОСТ 12.0.230:2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования. (ССБП. Системи керування охороною праці. Загальні вимоги)

2 ГОСТ 12.0.002-80 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения (ССБП. Терміни та визначення)

3 ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. (Системи управління якістю. Основні положення і словник)

4 Технічний регламент засобів індивідуального захисту. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761

5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (Трудовий кодекс Російської Федерації)

6 Руководство Р 2.2.755-99 Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса. Утверждено Главным государственным санитарным врачом РФ 23 апреля 1999 г. (Гігієнічні критерії оцінювання і класифікування умов праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, тяжкості та напруженості трудового процесу)

7 РД 08-120-96 Методические указания по проведению анализа риска опасных промышленных объектов (Методичні вказівки з аналізування ризику небезпек промислових об’єктів)

8 Російсько-українсько-англійський словник з охорони праці та суміжних галузей. Під редакцією директора Національного науково-дослідного інституту охорони праці М. О. Лисюка. – X.: Вид-во «Форт», 2005. – 212 с.

9 Российская энциклопедия по охране труда. В 3-х томах. Изд. 2-е. – М.: НЦ ЭНАС. 2006 г. – 1241 с. (Російська енциклопедія з охорони праці)

10 Терминологический словарь по промышленной безопасности. – М.: Госгортехнадзор России. 2004. – 376 с. (Термінологічний словник з промислової безпеки)

11 Файнбург Г.З. Терминология и понятийный аппарат безопасности труда. Толковый словарь-минимум. – Пермь: ПОЦОТ ПГТУ. 2001. – 120 с. (Термінологія і понятійний аппарат безпеки праці. Тлумачний словник-мінімум).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online