ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ЕФЕКТИВНОЇ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ
БУДІВЕЛЬНИХ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
У РОЗРАХУНКОВИХ ТА СТАНДАРТНИХ
УМОВАХ

ДСТУ Б В.2.7-182:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК)

РОЗРОБНИКИ: ДП "НДІБК" Г. Фаренюк, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Є. Колесник; Є. Фаренюк; С. Лебедєв

ДП "НДІБМВ" (Ю.Червяков, канд. техн. наук; Н. П'ятигорська)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 01.12.2009 р. № 540

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Суть методів випробувань

4.1 Оцінювання терміну ефективної експлуатації

4.2 Випробування теплопровідності в розрахункових умовах

5 Порядок відбору зразків для випробувань

6 Випробувальне обладнання та засоби контролю

7 Підготовка до випробувань

8 Проведення випробувань

8.1 Визначення декларованих теплофізичних характеристик

8.2 Випробування під час визначення терміну ефективної експлуатації

8.3 Випробування з визначення теплопровідності в розрахункових умовах

9 Обробка результатів випробувань та оцінка похибки

10 Оцінювання результатів випробувань

10.1 Оцінювання терміну ефективної експлуатації

10.2 Встановлення теплопровідності в розрахункових умовах

11 Вимоги безпеки

Додаток А Форма протоколу контрольних вимірювань при підготовці дослідних зразків до випробувань

Додаток Б Форма протоколу вимірювань декларованої теплопровідності матеріалів

Додаток В Форма протоколу вимірювань теплофізичних параметрів матеріалів при оцінюванні терміну ефективної експлуатації

Додаток Г Форма протоколу вимірювань теплопровідності матеріалів у розрахункових умовах

ВСТУП

Цей стандарт встановлює методи експериментального визначення показника довговічності будівельних ізоляційних матеріалів - терміну ефективної експлуатації та теплопровідності в розрахункових та стандартних умовах.

Цей стандарт є розвитком положень ДБН В.2.6-31, які встановлюють вимоги до показників надійності теплової ізоляції теплоізоляційної оболонки будинків та її елементів.

Методи, що встановлені у цьому стандарті, дозволяють прогнозувати експлуатаційні теплофізичні характеристики будівельних теплоізоляційних матеріалів у процесі їх експлуатації.

Методи, що встановлені у цьому стандарті, поширюються на всі будівельні матеріали, які застосовуються в якості ізоляції (термічної, вологісної) огороджувальних конструкцій від кліматичних впливів зовнішнього середовища.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
У РОЗРАХУНКОВИХ ТА СТАНДАРТНИХ УМОВАХ

Строительные материалы
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В РАСЧЕТНЫХ И СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ

Building materials
METHODS OF DETERMINATION OF EFFECTIVE OPERATION TERMS
AND HEAT CONDUCTIVITY OF BUILDING INSOLATION MATERIALS
IN DESIGN AND STANDARD CONDITIONS

Чинний від 2010-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює методи експериментального визначення терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів, що застосовуються при влаштуванні конструкцій теплоізоляційної оболонки будинку, у розрахункових та стандартних умовах експлуатації для всіх температурних зон України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на наступні нормативні документи.

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації

ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-37:2008 Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників повітропроникності огороджувальних конструкцій і їх елементів у лабораторних умовах

ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

ДСТУ ГОСТ 8.207:2008 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения (ДСВ. Прямі вимірювання з багаторазовими спостереженнями. Методи оброблення результатів спостережень. Основні положення)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76, IDT) (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ 2857-94 (ГОСТ 6616-94) Перетворювачі термоелектричні. Загальні технічні умови

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ ІЕС 60730-2-9:2004 Регулятори автоматичні побутового та аналогічного призначення. Частина 2-9. Додаткові вимоги до температурно-чутливих регуляторів

ДСТУ ІЕС 60947-6-2:2004 Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 6-2. Устаткування багатофункціональні. Пристрої (або устаткування) перемикання клерувальні та захисні

ДСТУ ІЕС 61131-1:2005 Контролери програмовані. Частина 1. Загальні відомості

ДСТУ ІЕС 61131-2:2006 Контролери програмовані. Частина 2. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения (ДСВ. Методики виконання вимірювань. Загальні положення)

ГОСТ 12.2.007.1-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности (ССБП. Машини електричні, що обертаються. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови)

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия (Термометри метеорологічні скляні. Технічні умови)

ГОСТ 11442-90 Вентиляторы осевые общего назначения. Общие технические условия (Вентилятори осьові загального призначення. Загальні технічні умови)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбору виборок штучної продукції)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности (Матеріали будівельні. Метод визначення сорбційної вологості)

ГОСТ 25051.2-82 СГИП. Камеры тепла и холода испытательные (СДВП. Камери тепла та холоду випробувальні)

ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию (Матеріали та вироби будівельні. Методи визначення опору паропроникності)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online