ДСТУ Б В.2.6-187:2013 Теплогідроізоляція монолітна пінополіуретанова, що напилюється. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕПЛОГІДРОІЗОЛЯЦІЯ МОНОЛІТНА ПІНОПОЛІУРЕТАНОВА, ЩО НАПИЛЮЄТЬСЯ
Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-187:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (ДП "НДІБВ"), ТК 309 "Будтехнології" ПК1 "Технологія будівельного виробництва"

РОЗРОБНИКИ: П. Бабічева; Ю. Баглай; І. Войналович; О. Галінський, канд. техн. наук;

Т. Гутніченко; В. Іваненко, канд. техн. наук (науковий керівник), А. Максимов

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господар­ства України від 15.11.2013 р. № 541, чинний з 2014-07-01

3 Цей стандарт згідно з ДБН А. 1.1-1-93 відноситься до класифікаційного угрупування В.2.6 - "Конструкції будинків і споруд".

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

6 Маркування тари з матеріалами

7 Пакування матеріалів

8 Комплектність постачання матеріалів

9 Вимоги безпеки

10 Вимоги охорони довкілля, утилізування

11 Правила приймання

12 Методи контролювання

13 Транспортування та зберігання матеріалів, які застосовуються при улаштуванні пінополіуретанової монолітної теплогідроізоляції

14 Конструювання, улаштування, експлуатування, ремонт

15 Гарантії виконавця робіт

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕПЛОГІДРОІЗОЛЯЦІЯ МОНОЛІТНА ПІНОПОЛІУРЕТАНОВА, ЩО НАПИЛЮЄТЬСЯ
Загальні технічні умови

ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОНОЛИТНАЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВАЯ, НАПЫЛЯЕМАЯ
Общие технические условия

SPRAYED MONOLITH WATERPROOF AND HEAT INSULATING POLYURETHANE FOAM
General technical conditions

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на теплогідроізоляцію монолітну пінополіуретанову, що напи­люється (далі - напилювальна теплогідроізоляція), призначену для утеплення будинків та споруд різного призначення до дев'яти поверхів включно (крім лікувальних закладів із стаціонарами, дитя­чих дошкільних закладів, шкіл, пологових будинків); будинків і споруд вище дев'яти поверхів, які обладнані спеціальною технікою для тушіння пожеж на висоті більше 26,5 м, з метою забезпечен­ня нормативних теплотехнічних показників конструкцій будинків і споруд, реалізації заходів щодо економії енергії згідно з ДБН В. 2.6-31, ДБН В. 1.1-7 та ДБН В. 1.2-11.

1.2 Напилювальну теплогідроізоляцію улаштовують під час спорудження, реконструкції та ре­монту об’єктів шляхом напилення пінополіуретанової композиції безпосередньо на заздалегідь підготовлену поверхню конструкцій з наступним напиленням матеріалу або без нього.

1.3 Основні типи конструкцій та елементів, для яких передбачено застосовувати напилювальну теплогідроізоляцію:

а) підлоги, які під час експлуатації зазнають слабких та помірних навантажень згідно з кла­сифікацією, наведеною в СНиП 2.03.13, в тому числі:

- підлоги на міжповерхових перекриттях та на перекриттях між першими поверхами та підвалами;

- підлоги на грунті;

- підлоги з водяним обігріванням;

б)  зовнішні стіни підвалів ;

в)  фундаменти і цоколі будинків і споруд;

г)  покриття будинків і споруд;

д)  горищні перекриття;

е)  перекриття між першими поверхами та підвалами (знизу);

ж)  конструкції холодильних складів (стіни, підлоги, покриття, двері, ворота).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

від 17.02.2011 р. № 3038-VI

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ 02.023-2004 Спеціальні навчання, інструктажі та перевірка знань з питань пожежної без­пеки на підприємствах енергетичної галузі України

НАПБ Б.ОЗ.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення ДБН В. 1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Наванта­ження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-11:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель та споруд. Економія енергії

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм і правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення ДБН В.2.5-28:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція і кондиціювання ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теп­лоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації

ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, ко­нструкцій і устаткування в будівництві

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною ДСанПІН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визна­чення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від за­бруднення хімічними і біологічними речовинами

ДСТУ 2510 - 94 Покриття лакофарбові. Терміни та визначення

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги ДСТУ 3812-98 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Контроль оператив­ний стічних вод очисних споруд міст і промислових підприємств. Загальні положення

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від на­фти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номен­клатура видів захисту

ДСТУ 7261:2012 Продукти хімічні технічні. Методи визначення густини рідин ДСТУ Б А. 1.1-15-94 Система стандартизації та нормування в будівництві. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення

ДСТУ Б А. 1.1-45-94 Система стандартизації та нормування в будівництві. Покриття лакофар­бові будівельні. Терміни та визначення

ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції

ДСТУ Б А.3.2-7:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки ДСТУ Б А.3.2-13:2011 Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність. За­гальні вимоги (ГОСТ 12.1.013-78, MOD)

ДСТУ Б А.3.2-15:2011 Система стандартів безпеки праці. Норми освітлення будівельних май­данчиків (ГОСТ 12.1.046-85, MOD)

ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробу­вань на займистість

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості ДСТУ Б В.2.5-31:2007 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопоста­чання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби і арматура. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теп­лоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-86:2009 Конструкції будинків і споруд. Звукоізоляція огороджувальних конст­рукцій. Методи вимірювання

ДСТУ Б В.2.6-101:2010 Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Матеріали будівельні. Методи вип­робувань на горючість

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних ма­теріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні теп­лоізоляційні. Методи випробувань

ДСТУ.Б.В..2.7-46:2010.Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-57-96 (ГОСТ 30353-95) Будівельні матеріали. Підлоги. Метод випробування на стійкість до ударних дій

ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюд­ження полум'я

ДСТУ Б В. 2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) Будівельні матеріали. Мастики покрівельні та гідроізо­ляційні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі ДСТУ Б В..2.7-108-2001 (ГОСТ 30693-2000) Будівельні матеріали. Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Будівельні матеріали. Методи визначення терміну ефективної експлуа­тації та теплопровідності будівельних ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних умовах ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробувань ДСТУ Б В.2.7-253:2011 Матераіли та вироби будівельні. Методи визначення опопу паропроникності (ГОСТ 25898-83, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD) ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 9980.4:2006 Матеріали лакофарбові. Маркування (ГОСТ 9980.4:2002, IDT)

ДСТУ Б ГОСТ 28574:2011 Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Методи випробувань адгезії захисних покриттів (ГОСТ 28574-90, IDT)

ДСТУ Б ГОСТ 28575:2011 Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні та залізобетонні. Випробування паропроникності захисних покриттів (ГОСТ 28575-90, IDТ)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форми та колір (ISO 6309:1987, IDТ)

ДСТУ ІЕС 60745-1:2010 Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергетична ефективність будівель. Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження (EN ISO 13790:2008, IDТ)

ДСТУ Б EN 15251:2011 Розрахункові параметри мікроклімату приміщень для проектування та оцінки енергетичних характеристик будівель по відношенню до якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики (EN 15251:2007, IDТ)

ДСТУ-Н Б ETAG 17:2013[1] Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів ізоляції. Збірні системи для зовнішньо! ізоляціі стін (ETAG 17:2005, IDT)

ГОСТ 9.403-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статичес­кому воздействию жидкостей (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Методи випробувань на стійкість до статичного впливу рідин)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007 -76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопаснос­ти. (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие тре­бования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірю­вання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи завантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки) ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплу­атации (ССБП. Будівельні машини. Загальні вимоги безпеки при експлуатації)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Техни­ческие условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови) ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих мес­тах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри за­хисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия (ССБП. Будівництво. Каски будівельні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические усло­вия (ССБП. Будівництво. Пояси запобіжні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих вод від забруднення)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населен­ных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів) ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила вста­новлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 409-77 Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод определения кажущейся плот­ности. (Пластмаси коміркові і гуми губчаті. Метод визначення гаданої густини)

ГОСТ 6806-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изги­бе (Матеріали лакофарбові. Метод визначення еластичності плівки при згині)

ГОСТ 9980.3-86 Материалы лакокрасочные. Упаковка (Матеріали лакофарбові. Паковання) ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение (Матеріали ла­кофарбові. Транспортування і зберігання)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, пристрої і інші технічні вироби. Ви­конання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортуван­ня у частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 17537-72 Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ (Матеріали лакофарбові. Методи визначення ма­сової частки летких та нелетких, твердих і плівкоутворюючих речовин)

ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания (Матеріали лакофарбові. Метод визначення часу і ступеня висихання)

ГОСТ 23206-78 Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на сжатие (Пластмаси коміркові жорсткі. Метод випробування на стиск)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль про­дукції. Основні положення)

ГОСТ 25271-93 (ИСО 2555-89) Пластмассы. Смолы жидкие, эмульсии или дисперсии. Опреде­ление кажущейся вязкости по Брукфильду (Пластмаси. Смоли рідкі, емульсії чи дисперсії. Визна­чення гаданої в'язкості за Брукфільдом)

ГОСТ 26277-84 Пластмассы. Общие требования к изготовлению образцов способом механи­ческой обработки (Пластмаси. Загальні вимоги до виготовлення зразків способом механічної об­робки)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и ме­ханических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних вироб­ничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 28513-90 Материалы лакокрасочные. Метод определения плотности (Матеріали лако­фарбові. Метод визначення густини)

ГОСТ 28379 -89 Шпатлевки ЭП - 0010 и ЭП-0020. Технические условия (Шпаклівки ЕП - 0010 і ЕП-0020. Технічні умови)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

СНиП 2.03.13-88 Полы (Підлоги)

СанПиН 4630-88 Охрана поверхностных вод от загрязнения (Охорона поверхневих вод від за­бруднення)

СанПиН 42-128-4690-88 Охрана почвы от загрязнений бытовыми и промышленными отходами (Охорона фунту від забруднень побутовими і промисловими відходами)

МУ 5284-90 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций уайт-спирита, этилацетата, толуола, м- о-ксилола в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки з газохроматографічного вимірювання концентрацій уайт-спіриту, етилацетату, толуолу, м- і о-ксилолів в повітрі робочої зони).

МУ 3974-85 Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации сольвент-нефть в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки з газохроматографічного вимірювання концентрації сольвент-нафта в повітрі робочої зони)

МУ 4169-86 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций бензола, толуола, этилбензола, о-, м-, п-ксилола, изопропилбензола в воздухе рабочей зоны (Ме­тодичні вказівки з газохроматографічного вимірювання концентрацій бензолу, толуолу, етилбензо­лу, о-,м-, п-ксилолу, ізопропілбензолу в повітрі робочоі зони)

МУ 4436-87 Методические указания по измерению концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Методичні вказівки з вимірювання концентрації аерозолів переважно фіброгенної дії)

МУК 4.1.556-96 Санитарно-химический кантроль в производствах пенополиуретанов. Методи­ческие указания (Санітарно-хімічний контроль у виробництвах пінополіуретанів. Методичні вказівки).

ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, встановлені в ДБН В.2.6-31 - теплопровідність, опір теплопередачі, коефіцієнт паропроникності, термін ефективної експлуатації; ДБН В. 2.6-33 - по­криття опоряджувальне, в ДСТУ Б А.1.1-15 - гідроізоляційний матеріал; ДСТУ Б А. 1.1-45 - покриття лакофарбове, покриття захисне; в ДСТУ 2510 - лакофарбовий матеріал.

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 пінополіуретанова композиція

Композиція, що призначена для улаштування напилювальноїтеплогідроізоляції конструкцій бу­динків і споруд, до складу якої входять ізоціонати, поліефіри, активатори, каталізатори, емульгато­ри, антипірени

3.2 час старту

Проміжок часу від початку змішування складових компонентів пінополіуретанової композиції до початку спінювання (збільшення об'єму)

3.3 час гелеутворення

Проміжок часу від початку змішування складових компонентів пінополіуретанової композиції до того моменту, коли на скляній палочці після її занурення в композицію витягується нитка

3.4 час підйому

Проміжок часу від початку спінювання пінополіуретанової композиції до моменту припинення збільшення композиції в об'ємі

3.5 час повного отвердіння

Проміжок часу від початку змішування складових компонентів пінополіуретанової композиції до моменту утворення жорсткого пінопласту

3.6 пористість

Відношення об'єму всіх порожнин у матеріалі до загального його об'єму

3.7 гідроізоляційне покриття

Водонепроникне покриття, нанесене на поверхню конструкцій будинків і споруд, що захищає їх від проникнення і руйнівного впливу води та агресивних рідин

3.8 теплоізоляція

Комплекс заходів, які дають змогу скоротити втрати тепла з приміщень, захистити від зовнішніх теплових впливів та зменшити енергоємність будівлі

3.9 грунтувальні матеріали

Водні дисперсії плівкоутворюючої речовини або дисперсії пігментів і наповнювачів в розчині або емульсії плівкоутворюючої речовини, що призначені для надання основі корозійної стійкості, за­безпечення адгезії покриттів із лаків, фарб, мастик, емалей, розчинових сумішей, а також для за­побігання відшаровуванню покриттів від основи внаслідок різних коефіцієнтів термічного розширення матеріалів покриття і основи

3.10 мікроклімат в приміщенні

Штучно створювані кліматичні умови (певна температура повітря, вологість тощо) у приміщенні.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online