ДСТУ EN 289:2010 Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Преси. Вимоги щодо безпеки (ЕN 289:2004+А1:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Устатковання для виробництва ґуми та пластмас
ПРЕСИ
Вимоги щодо безпеки

(EN 289:2004+А1:2008, IDТ)
ДСТУ EN 289:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-технічний центр «Станкосерт» (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»), Технічний комітет стандартизації «Верстати» (ТК 75)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Я. Козловський; Т. Олександрова; В. Сит- ніченко, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 620 з 2012-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 289:2010 ідентичний EN 289:2004+А1:2008 Plastics and rubber machines — Presses — Safety requirements (Машини для виготовлення виробів з ґуми та пласт­мас. Преси. Вимоги щодо безпеки) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким спосо­бом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік основних небезпек

5 Вимоги та/чи заходи щодо безпеки

6 Перевіряння відповідності вимогам і/чи заходам щодо безпеки 

7 Інформація для користувача

Додаток А Рухома блокувальна огорожа типу І

Додаток В Рухома блокувальна огорожа типу II

Додаток С Рухома блокувальна огорожа типу III

Додаток D Електрочутливе захисне устатковання у вигляді світлової завіси

Додаток Е Пристрій дворучного керування

Додаток F Правила проведення випробувань для перевіряння шуму

Додаток G Використання пропорційних клапанів для переміщення плит

Додаток Н Додаткові вимоги до другого вимикального пристрою на рисунку С.1

Додаток ZA Зв’язок цього стандарту з основними вимогами Європейської Директиви 98/37/ЄС

Додаток ZB Зв’язок цього стандарту з основними вимогами Європейської Директиви 2006/42/ЄС

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), згармонізованих з міжнародними національними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 289:2004+А1:2008 Plastics and rubber machines — Presses — Safety requirements (Машини для виготовлення виробів з ґуми та пластмас. Преси. Вимоги щодо безпеки).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 75 «Верстати».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту для узгодження її з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» і структурному елементі «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національ­ний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані», — оформ­лено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 289:2004;

— зі «Змісту» вилучено назви підрозділів, пунктів і підпунктів;

— текст зміни А1:2008 позначено згідно з правилами національної стандартизації подвійною рискою на березі;

— до стандарту долучено національний додаток НА з переліком національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті.

Міжнародні стандарти EN 294:1992, EN 418:1992, EN 563:1994, EN 999:1998, EN 1070:1998, EN 60204-1:1997, EN 60529:1991, на які є посилання в цьому стандарті, втратили свою чинність.

На цей час чинними є такі документи: EN 574:1994+А1:2008, EN 953:1997+А1:2009, EN 982:1996+А1:2008, EN 983:1996+А1:2008, EN 1088:1995+А2:2008, EN 1760-2:2001+А1:2009, EN ISO 3744:2009, EN ISO 4871:2009, EN ISO 11201:2010, EN ISO 11204:2010, EN ISO 11688-1:2009, EN ISO 12100-1:2003/A1:2009, EN ISO 12100-2:2003/A1:2009.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Го­ловному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ҐУМИ ТА ПЛАСТМАС
ПРЕСИ
Вимоги щодо безпеки

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНЫ И ПЛАСТМАСС
ПРЕССЫ
Требования безопасности

PLASTICS AND RUBBER MACHINES
PRESSES
Safety requirements

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено основні вимоги щодо безпеки гідравлічних пресів, зокрема колінчасто-важільних та гідромеханічних, з вертикальним рухом закриття більше ніж 6 мм для формування пластмас або ґуми.

Цей стандарт поширюється як на компресійне (див. 3.1.1), так І литтєве (див. 3.1.2) форму­вання.

У розділі 4 перелічено види небезпек, убезпечення від яких встановлено у вимогах цього стан­дарту.

У цьому стандарті не розглядають такі машини:

— Інжекційні формувальні машини (див. EN 201);

—  преси для вулканізації пневматичних покришок;

—  преси для вулканізації внутрішніх труб І вулканізаційних камер;

— гідравлічні преси згідно з EN 693;

— механічні преси згідно з EN 692;

— термоформувальні машини (див. EN 12409);

—  реактивно-формувальні машини (див. EN 1612-1 та EN 1612-2).

Встановлено вимоги щодо додаткових небезпек, спричинених взаємодією пресів і допоміжно­го устатковання, зокрема завантажувальних і вивантажувальних пристроїв. Вимоги щодо безпе­ки лише для допоміжного устатковання як такого, не розглядають.

Цей стандарт не містить:

—  вимог Директиви 94/9/СЕ до устатковання та захисних систем, призначених для викорис­тання в потенційно вибухонебезпечному середовищі;

—  вимог щодо проектування систем витяжної вентиляції.

Стандарт не поширюється на преси, виготовлені до дати його опублікування CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Стандарт має датовані й недатовані посилання на приписи інших стандартів. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів наведено нижче. У разі дато-

ваних посилань відповідні доповнення або зміни до стандартів є чинними для цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих поси­лань чинним є останнє видання стандарту (разом зі змінами).

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 418:1992 Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design

EN 563:1994 Safety of machinery — Temperature of touchable surfaces — Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces

EN 574:1996 Safety of machinery — Two hand control devices — Functional aspects — Principles for design

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and moveable guards

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 982:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 999:1998 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body

EN 1070:1998 Safety of machinery — Terminology

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1760-1:1997 Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 1: General principles for the design and testing of pressure sensitive mats and pressure sensitive floors

EN 1760-2:2001 Safety of machinery — Pressure sensitive protective devices — Part 2: General principles for the design and testing of pressure sensitive edges and pressure sensitive bars

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:1997)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP-code) (IEC 60529:1989)

EN 61496-1:1997 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:1997)

EN 61496-3:2001 Safety of machinery — Electro-sensitive protective equipment — Part 3: Particular requirements for Active Opto-electronic Protective Devices responsive to Diffuse Reflection (AOPDDR) (IEC 61496-3:2001)

EN ISO 3744:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)

EN ISO 3747:2000 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Comparison method for use in situ (ISO 3747:2000)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 9614-2:1996 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 2: Measurement by scanning (ISO 9614-2:1996)

EN ISO 11201:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201:1995)

EN ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at the work station and other specified positions — Survey method in situ (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Method requiring environmental corrections (ISO 11204:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 14122-1:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of a fixed means of access between two levels (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4:2004 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2004).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягнення небезпечних зон руками

EN 418:1992 Безпечність машин. Пристрої аварійного зупинення. ФункцІювання та принци­пи проектування

EN 563:1994 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температур гарячих поверхонь

EN 574:1995 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функційні аспекти та прин­ципи проектування

EN 953:1997 Безпечність машин. Загальні вимоги до проектування та конструювання неру­хомих І рухомих огорож

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. За­гальні принципи проектування

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності гідравлічних і пневматичних си­стем та їхніх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпечності гідравлічних і пневматичних си­стем та їхніх складових частин. Пневматика

EN 999:1988 Безпечність машин. Розміщення захисного устатковання залежно від швидко­стей наближення частин тіла людини

EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання

EN 1760-1:1997 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 1. Загальні принципи проектування та випробовування чутливих до тиску матів і настилів

EN 1760-2:2001 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 2. Загальні принципи проектування та випробовування чутливих до тиску крайок та стрижнів

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електроустатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги EN 60529:1991 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (IP-код) (ІЕС 60529:1989)

EN 61496-1:1997 Безпечність машин. Електрочутливе захисне устатковання. Частина 1. За­гальні вимоги та випробовування (ІЕС 61496-1:1997)

EN 61496-3:2001 Безпечність машин. Електрочутливе захисне устатковання. Частина 3. Особливі вимоги до активних оптико-електронних захисних пристроїв, що реагують на дифуз­не відбиття (ІЕС 61496-3:2001)

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку від джерел шуму з викори­станням звукового тиску. Інженерний метод вимірювання для практично вільного поля над відби- вальною поверхнею (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку від джерел шуму з викори­станням звукового тиску. Оглядовий метод з використанням обвідної поверхні вимірювання над відбивальною поверхнею (ISO 3746:1995)

EN ISO 3747:2000 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку від джерел шуму. Оглядо­вий метод з використанням відлікового джерела звуку (ISO 3747:2000)

EN ISO 4871:1996 Акустика. Декларування та перевіряння значень поширення шуму від ма­шин і устатковання (ISO 4871:1996)

EN ISO 9614-1:1995 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку від джерел шуму з вико­ристанням інтенсивності звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках (ISO 9614-1:1993)

EN ISO 9614-2:1996 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку від джерел шуму з вико­ристанням інтенсивності звуку. Частина 2. Вимірювання методом сканування (ISO 9614-2:1996) EN ISO 11201:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірю­вання рівнів тиску випромінюваного звуку на робочому місці та в інших характерних точках. Інже­нерний метод вимірювання в практично вільному полі над відбивальною поверхнею

EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірю­вання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках. Оглядовий ме­тод на місці (ISO 11202:1995)

EN ISO 11204:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірю­вання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках. Метод, що потре­бує корегування на умови довкілля (ISO 11204:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектуван­ня. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектуван­ня. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN ISO 14122-1:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір фіксованих засобів доступу між двома рівнями

EN ISO 14122-2:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Робочі платформи та проходи

EN ISO 14122-3:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини та перила

EN ISO 14122-4:2004 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Стаціонарні сходи.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 201:1997/А1:2000 Rubber and plastic machines — Injection moulding machines — Safety requirements

2 EN 692:1996 Mechanical presses — Safety

3 EN 693:2001 Machine tools — Safety — Hydraulic presses

4 EN 1612-1:1997 Rubber and plastic machines — Reaction moulding machines — Part 1: Safety requirements for metering and mixing units

5 EN 1612-2:1998 Rubber and plastic machines — Reaction moulding machines — Part 2: Safety requirements for reaction moulding plant

6 EN 12409:1999 Rubber and plastic machines — Thermoforming machines — Safety requirements

7 EN ISO 3740:2000 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Guidelines for the use of basic standards (ISO 3740:2000)

8 EN ISO 11200:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and other specified positions (ISO 11200:1995)

9 EN ISO 11546-1:1995 Acoustics — Determination of sound insulation performances of enclosures — Part 1: Measurements under laboratory conditions (for declaration purposes) (ISO 11546-1:1995)

10 EN ISO 11546-2:1995 Acoustics — Determination of sound insulation performances of enclosures — Part 2: Measurements in situ (for acceptance and verification purposes) (ISO 11546-2:1995)

11 EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

12 EN ISO 11688-2:1999 Acoustics — Acoustics — Recommended practice for the design of low- noise machinery and equipment — Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (ISO/TR 11688-2:1998)

13 EN ISO 11691:1995 Acoustics — Measurement of injection loss of ducted silencers without flow — Laboratory survey method (ISO 11691:1995)

14 EN ISO 11820:1996 Acoustics — Measurements on silencers in situ (ISO 11820:1996)

15 EN ISO 11821:1997 Acoustics — Measurement of the in situ sound attenuation of a removable screen (ISO 11821:1997).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online