ДСТУ EN 954-1:2003 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування (EN 954-1:1996, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Безпечність машин
ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕЧНОСТІ
СИСТЕМ КЕРУВАННЯ
Частина 1. Загальні принципи проектування
(EN 954-1:1996, IDT)

ДСТУ EN 954-1:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-технічний центр «Станкосерт» (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»), Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІ охорони праці), Технічні комітети зі стандартизації «Верстати» (ТК 75) та «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135).

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Я. Козловський, Т. Олександрова, В. Ситніченко, М. Крівцов, Є. Скочко, Т. Скрипець

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 жовтня 2003 р. № 166 з 2004-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування). Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

4.1 Мета безпеки під час проектування

4.2 Загальна стратегія під час проектування

4.3 Процес вибирання і розробляння заходів безпеки

4.4 Принципи ергономічного проектування

5 Властивості функцій безпеки

6 Категорії

6.1 Загальні положення

6.2 Характеристика категорій

6.3 Вибирання і комбінація елементів безпеки різноманітних категорій

7 Розгляд дефектів

7.1 Загальні положення

7.2 Усунення дефектів

8 Атестація

8.1 Загальні положення

8.2 План атестації

8.3 Атестація за допомогою аналізування

8.4 Атестація за допомогою випробовування

8.5 Звіт про атестацію

9 Технічне обслуговування

10 Інформація для користувача

Додаток А Питальник до процесу проектування

Додаток В Настанова щодо вибирання категорій

Додаток С Перелік деяких важливих дефектів і збоїв у різних галузях техніки

Додаток D Взаємозв'язок між безпекою, надійністю і готовністю машин

Додаток Е Бібліографія

Додаток ZA Розділи чинного Європейського стандарту, що стосуються основних вимог або інших положень директив ЄС

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування).

Технічні комітети, відповідальні за цей стандарт, є ТК 75 «Верстати» і ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у тексті стандарту подано «Національні пояснення», виділені рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України. Міжнародні документи, на які є посилання у стандарті є рекомендовані.

ВСТУП

Елементами безпечності називають частини системи керування машиною, що виконують функції убезпечнювання. Ці елементи можуть складатися з апаратного і програмного забезпечення. Вони можуть бути незалежні або вмонтовані в систему керування.

Роботу елемента безпечності системи керування стосовно виникнення несправностей ділять в цьому стандарті на п’ять категорій (В, 1, 2, 3, 4), які варто використовувати як вихідні точки. Ці категорії (див. 6.2) не розраховано на застосовування в будь-якій послідовності або ієрархічному
порядку стосовно вимог безпеки.

Категорії можна застосовувати для:

— систем керування всіх видів машин, починаючи від простих, наприклад, маленьких кухонних комбайнів, до складних виробничих установок, наприклад, пакувальних машин, друкарських машин, пресів;

— систем керування захисного устатковання, наприклад, дворучних систем керування, блокувальних пристроїв, безконтактних захисних пристроїв (наприклад, фотоелектричних бар’єрів) і чутливих до тиску матів.

Обрана категорія залежить від машини і від ступеня використовування засобів керування для здійснення захисних заходів.

Під час вибирання категорії і розробляння елемента безпечності системи керування проектувальник повинен мати у своєму розпорядженні таку інформацію про елемент безпечності:

— обрану(і) категорію(ї);

— функціональні характеристики;

— точне місце, які він займає в сукупності захисних заходів машини;

— точні обмеження (див. 3.1);

— усі несправності, що впливають на безпеку і не враховані на етапі уникнення несправностей, а також ті, які дозволяють їх уникнути;

— параметри, що впливають на надійність, такі як умови навколишнього середовища;

— застосовувана технологія(ї).

Мета застосовування категорій як відправних точок і використовування наведених вище даних для обґрунтування порядку проектування полягає в тому, щоб уможливити гнучке застосовування цього стандарту. Це припускає створення чіткої бази для оцінювання конструкції і роботи елемента безпечності системи керування (і машини) у будь-якому застосовуванні, наприклад третьою стороною, внутрішньою або незалежною службою випробовувань.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ЕЛЕМЕНТИ БЕЗПЕЧНОСТІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ
Частина 1. Загальні принципи проектування

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Часть 1. Общие принципы проектирования

SAFETY OF MACHINERY
SAFETY-RELATED PARTS OF CONTROL SYSTEMS
Part 1. General principles for design

Чинний від 2004-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить вимоги безпеки і настанови щодо принципів проектування (див. 3.11 EN 292-1) елементів безпеки систем керування. Для цих елементів він визначає категорії і описує характеристики їхніх функцій безпеки. Сюди відносять системи, що їх програмують, для всіх машин і захисних пристроїв, які їх стосуються. Стандарт можна використовувати для всіх елементів безпеки систем керування, незалежно від застосовуваного виду енергії, наприклад, електричної, гідравлічної, пневматичної, механічної. Він не встановлює, які функції безпеки і яких категорій треба застосовувати в окремих випадках.

Стандарт можна застосовувати до всіх машин для професійного і непрофесійного використовування. Крім того, цей стандарт, за потреби, можна застосовувати до елементів безпеки систем керування, що їх використовують для інших технічних цілей.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом або підготовленням нової редакції. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991/A1:1995 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 418 Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design

EN 457 Safety of machinery — Auditory danger signals — General requirements, design and testing (ISO 7731:1986 modified)

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 842 Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing

EN 981 Safety of machinery — System of auditory and visual danger and information signals

EN 982 Safety of machinery — Safety requirement for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983 Safety of machinery — Safety of machinery — Safety requirement for fluid power systems and their components

prEN 999:1995 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body

EN 1037 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 60204-1:1992 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 204-1:1992, modified)

EN 60447:1993 Man-machine interface (MMI) — Actuating principles (IEC 447:1993)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 529:1989)

EN 60721-3-0 Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities — Introduction (IEC 721-3-0:1984+A1:1987)

IEC 50 (191):1990 International Electrotechnical Vocabulary, Chapter 191 dependability and quality of service.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Базова термінологія, методологія

EN 292-2:1991/А1:1995 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи і вимоги

EN 418 Безпечність машин. Пристрої аварійного останову, функціональні аспекти. Принципи проектування

EN 457 Безпечність машин. Акустичні аварійні сигнали. Загальні вимоги, розраховування і випробовування

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія й загальні принципи

EN 842 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування й випробовування

EN 981 Безпечність машин. Система акустичних, візуальних й інформаційних сигналів небезпеки

EN 982 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідро- й пневмо-установок і їхніх пристроїв. Гідравліка

EN 983 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідро- й пневмо-установок і їхніх пристроїв Пневматика

prEN 999:1995 Безпечність машин. Розміщення захисних пристроїв залежно від швидкості наближення частин тіла

EN 1037 Безпечність машин. Запобігання несподіваному урухомленню

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 60204-1:1992 Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги (IЕС 204-1:1992, модифікований)

EN 60447:1993 Інтерфейс. Людина. Машина (ММІ). Принципи дії (ІЕС 447:1993)

EN 60529 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (IР-код) (IЕС 529:1989)

EN 60721-3-0 Класифікація умов навколишнього середовища. Частина 3. Класифікація груп параметрів навколишнього середовища і їхні значення. Введення (ІЕС 721-3-0:1984+А1:1987)

ІЕС 50 (191):1990 Міжнародний електротехнічний словник. Глава 191. Надійність і якість роботи.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online