ДСТУ ISO 6974-4:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лабораторног...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДСТУ ISO 6974-4:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії
Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+
 для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок

(ISO 6974-4:2000, IDT)

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2008

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет України «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» (ТК 122), Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП Укрметртестстандарт)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Рожнов, канд. хім. наук (науковий керівник); І. Шереметьев

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 24 грудня 2007 р. № 386 з 2008-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 6974-4:2000 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 4: Determination of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C5 and C6+ hydrocarbons for a laboratory and on-line measuring system using two columns (Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від C1 до С5 та С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

 

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принцип

4 Матеріали

5 Устатковання

6 Методика аналізування

7 Вираження результатів

8 Протокол аналізування

Додаток А Метод установлення моменту відкривання або закривання крана й обмежень

Додаток В Установлення кінцевого часу

Додаток С Типові значення точності

Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 6974-4:2000 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 4: Determination of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C5 and C6+ hydrocarbons for a laboratory and on-line measuring system using two columns (Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 та С6+ для лаборатор­ного і потокового процесу із використанням двох колонок).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- вираз «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної системи стандартизації України;

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення» щодо перекладів назв документів, виділене у тексті рамкою;

- вилучено «Передмову» до міжнародного стандарту.

Міжнародні стандарти, на які є посилання у розділі 2, чинні в Україні як національні стандарти ДСТУ ISO 6142:2003, ДСТУ ISO 6143:2003, ДСТУ ISO 6974-1:2007, ДСТУ ISO 6974-2:2007, ДСТУ ISO 7504-2003.

ISO 6974 складається з таких частин за загальною назвою «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії»:

- Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування.

- Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних.

- Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8 із використанням двох насадкових колонок.

- Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 і С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок.

- Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 і С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок.

- Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від C1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок.

Додатки А, В та С цієї частини ISO 6974 є лише довідковими.

 

ВСТУП

У цій частині ISO 6974 подано точний і достовірний метод визначення складу природного газу. Одержані дані про компоненти газу використовують для обчислення теплоти згоряння, відносної густини й числа Воббе. Цей метод вимагає застосування двох колонок, розміщених послідовно в газовому хроматографі з одним термостатом.

Комбінація з двох колонок робить можливим зворотне продування. Усі складові частини природного газу, включаючи пік зворотного продування, виявляє детектор за теплопровідністю (ДТП).

Цей метод узято зі стандарту ISO 6568 Природний газ. Аналізування проби методом газової хроматографії.

У цій частині ISO 6974 подано один з методів, який може бути застосовано для визначення складу природного газу відповідно до частин 1 і 2 ISO 6974.

 

ДСТУ ISO 6974-4:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії
 Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 і С6+
 для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Определение состава с заданной неопределенностью методом газовой хроматографии
Часть 4. Определение азота, углекислого газа и углеводородов от С1 до С5 і С6+
для лабораторного и потокового процесса с использованием двух колонок

NATURAL GAS

Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography
Part 4. Determination of nitrogen, carbon dioxide and С1 до С5 і С6+
hydrocarbons for a laboratory and online measuring system using two columns

Чинний від 2008-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цій частині ISO 6974 наведено опис газового хроматографічного методу для кількісного визначення компонентів природного газу з використанням системи двох насадкових колонок. Цей метод застосовують для потокового процесу або для визначення складу газоподібної проби в лабораторії, а також застосовують для аналізування компонентів газів у межах діапазонів молярних часток, наведених у таблиці 1. Ці діапазони не є межами виявлення, але вони визначають рамки, в яких застосовна заявлена точність методу. Хоч один чи більше наявних у газі компонентів може бути не виявлено, все ж таки цей метод можна вважати прийнятним.

Ця частина ISO 6974 застосовна разом з частинами 1 і 2 цього документа.

Таблиця 1 - Діапазони застосування

Компонент

Діапазон молярної частки, %

Азот

Від 0,001 до 15,0

Вуглекислий газ

» 0,001 » 10,0

Метан

» 75 »100

Етан

» 0,001 » 10,0

Пропан

» 0,001 » 3,0

Ізобутан (2-метилпропан)

»0,001 » 1,0

п-Бутан

» 0,001 » 1,0

Неопентан (2,2-диметилпропан)

» 0,001 » 0,5

Ізопентан (2-метилбутан)

» 0,001 » 0,5

n-Пентан

» 0,001 » 0,5

Гексани + сума всіх С6 і важчих вуглеводнів

» 0,001 » 0,2

Примітка 1. Кисень не є нормальною складовою частиною природного газу, тому в газоподібній пробі, взятій для аналізування потоковим хроматографом, зазвичай його немає. Якщо кисень наявний у результаті забруднення повітрям, то його треба вимірювати разом з азотом. Отримане значення (азот + кисень) буде до деякої міри помилковим через незначну відмінність у відгуках детектора на кисень і азот. Проте результат аналізування природного газу з домішкою повітря буде досить точним, жоден з цих компонентів не впливає на теплотворну здатність природного газу.

Примітка 2. Зазвичай, вміст гелію чи аргону у природному газі є незначним і постійним, тому немає необхідності його визначати.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання у цьому стандарті становлять положення цієї частини ISO 6974. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Проте учасникам угод на основі цієї частини ISO 6974 необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. У разі недатованих посилань необхідно використовувати останнє видання нормативного документа. Країни-члени ІЕС і ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 6142 Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures - Gravimetric method

ISO 6143 Gas analysis - Determination of the composition of calibration gas mixtures - Comparison methods

ISO 6974-1:2000 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 1: Guidelines for tailored analysis

ISO 6974-2:[1] Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 2: Measuring-system characteristics and statistics for data treatment

ISO 7504:1984 Gas analysis - Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6142 Аналізування газів. Приготування газових сумішей для калібрування. Гравіметричний метод

ISO 6143 Аналізування газів. Порівняльні методи для визначення і перевірки складу газо­вих сумішей для калібрування

ISO 6974-1:2000 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування

ISO 6974-2 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних

ISO 7504:1984 Аналіз газу. Словник термінів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online