ДСТУ ISO 6974-1:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування (ISO 6974-1:2000, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДСТУ ISO 6974-1:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Визначення складу із заданою невизначеністю
методом газової хроматографії
 Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування
(ISO 6974-1:2000, IDT)

Відповідає офіційному тексту

 Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2008


ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет України «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» (ТК 122), Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП Укрметртестстандарт)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Рожнов, канд. хім. наук (науковий керівник);

І. Шереметьев

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 24 грудня 2007 р. № 386 з 2008-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 6974-1:2000 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 1: Guidelines for tailored analysis (Природ­ний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Символи і нижні індекси

5 Принципи аналізування

6 Матеріали

7 Устатковання

8 Необхідні характеристики

9 Відбирання проб

10 Аналітичний метод

11 Методи аналізування

12 Контрольна карта

13 Невизначеність визначення молярної частки нормалізованих компонентів

14 Протокол аналізування

Додаток А Порівняльні характеристики типових аналітичних методів, викладених у частинах 3-6 стандарту ISO 6974

Додаток В Використання контрольних карт

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 6974-1:2000 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 1: Guidelines for tailored analysis (Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- вираз «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної системи стандартизації України;

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення» щодо перекладів назв документів, виділене у тексті рамкою;

- вилучено «Передмову» до міжнародного стандарту.

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання в тексті цього стандарту, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ISO 6974 складається з таких частин за загальною назвою «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії»:

- Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування.

- Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних.

- Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8

із використанням двох насадкових колонок.

- Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 і С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок.

- Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С5 і С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок.

- Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок.

Міжнародні стандарти ISO 6974-2, ISO 6974-3, ISO 6974-4, ISO 6974-5, ISO 6974-6 чинні в Україні як ДСТУ ISO 6974-2:2007, ДСТУ ISO 6974-3:2007, ДСТУ ISO 6974-4:2007, ДСТУ ISO 6974-5:2007, ДСТУ ISO 6974-6:2007.

Додатки А та В цієї частини ISO 6974 є лише довідковими.

 

ВСТУП

Ця частина ISO 6974 надає настанови щодо «спеціалізованого» аналізування природного газу для визначення молярних часток його головних компонентів.

ISO 6974 (всі частини) дає опис методів аналізування природного газу із заданими рівнями невизначеності. Цей підхід зручний для обчислення теплотворної здатності та інших адитивних фізичних властивостей газу також із певною невизначеністю.

У частині 2 ISO 6974 задані характеристики вимірювальних систем і статистичний підхід до оброблення даних, а також обчислення помилок для визначення невизначеностей у молярних часток компонентів газу.

Частина 3 і подальші частини ISO 6974 містять опис різних можливих методик проведення «спеціалізованих» аналізів, які можуть бути застосовані тільки з урахуванням вимог у частинах 1 і 2 міждержавного стандарту.

Частини 1 і 2 основні в ISO 6974. Метод, узятий із частини 3 і подальших частин або з будь-якого іншого джерела, повинен відповідати вимогам частин 1 і 2 ISO 6974.

В інформативному додатку А порівнюють характеристики типових аналітичних методів, як вони описані в частині 3 і подальших частинах ISO 6974.

ISO 6974 (всі частини) розроблено для встановлення методу вимірювання вмісту Н2, Не, O2, N2, СО2, індивідуальних вуглеводнів і/або визначення сукупних даних по вуглеводнях, наприклад, після С5, які позначають як С6+. Метод цього стандарту не придатний для вимірювання вмісту інших другорядних елементів у тих випадках, коли їхній вплив на фізичні властивості природного газу не є значущим, або коли їхній вміст можна вважати постійним. Серед них можна виділити такі потенційно природні елементи як, наприклад, аргон (Аг), воду (Н2О) і сірчисті сполуки, а також компоненти, що виникають під час оброблення газу, наприклад метанол, гліколі та аміни.

Описаний метод дає можливість розпізнавати і вимірювати в пробі забруднення газу повітрям у разі відбирання локальної проби і проведення лабораторного аналізу, але не обов’яз­ково, що така можливість існує під час аналізування в оперативному режимі.

Хоча «спеціалізований» аналіз сам по собі є простим, він дає можливість аналізувати природний газ із високою точністю за умови ретельного готування проведення аналізу. Підготовчі заходи містять визначення у загальних рисах структури аналізування, робочих діапазонів і встановлення аналітичного методу. Проте на практиці необхідно пройти обмежене число етапів, щоб установлений метод задовольняв вимоги для спеціального застосування. У цьому разі обсяг робіт і необхідних обчислень буде відповідно обмежений.

У цій частині ISO 6974 подано опис усіх істотних етапів планування «спеціалізованого» аналізування. Допускаючи, що аналітичні результати підкоряються нормальному розподілу, контрольні карти показують, наскільки задовільно працює вимірювальна система і встановлений метод.

З цієї причини в додатку В цієї частини ISO 6974 описується застосування контрольних карт.

ISO 6974 (всі частини) може бути використаний у повсякденній роботі лабораторії і для оперативного застосування у потокових процесах. Він охоплює такі варіанти чи альтернативи:

- лінійні або поліноміальні графіки градуювання;

- градуювання в одній точці або на багатьох рівнях;

- рекомбінацію компонентів методом зворотного продування для вентиляції, рекомбінацію компонентів методом зворотного продування для вимірювання або пряме елюювання (витягання) всіх складових елементів газу;

- градуювання «один до одного» або за відносними коефіцієнтами відгуку порівнянням

з порівняльним компонентом;

- необхідно використовувати детектор за теплопровідністю (ДТП), а в певних випадках можна додатково застосувати полуменево-іонізаційний детектор (ПІД).

Під час готування «спеціалізованого» аналізування передбачається робити низку вибірок зі згаданих вище варіантів. Треба оцінювати наслідки вибраної комбінації. Методика такого оцінювання міститься в цій частині ISO 6974. Якщо оцінка указує на нижчі характеристики аналізування, ніж планувалося, то може бути вибрано іншу комбінацію, для якої повинно бути проведене повторне оцінювання за повною програмою.

 

ДСТУ ISO 6974-1:2007

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії
Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Определение состава с заданной неопределенностью методом газовой хроматографии
Часть 1. Руководство по специализированному анализу

NATURAL GAS
Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography
 Part 1. Guidelines for tailored analysis

Чинний від 2008-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця частина стандарту ISO 6974 дає настанови щодо кількісного аналізування компонентів природного газу в межах діапазонів застосування, вказаних у таблиці 1.

Індивідуальні методи згідно з описом у частині 3 і подальших частинах ISO 6974 можуть мати обмеженіші рамки застосування таблиці 1, але у всіх випадках вони повинні бути в межах вказаних загальних діапазонів застосування.

Таблиця 1 - Діапазони застосування

Компонент

Діапазон молярної частки, %

Водень

Від 0,001

до

0,5

Гелій

»

0,001

»

0,5

Кисень

»

0,001

»

5

Азот

»

0,001

»

60

Вуглекислий газ

»

0,001

»

35

Метан

»

40

»

100

Етан

»

0,02

»

15

Пропан

»

0,001

»

25

Бутани

»

0,0001

»

5

Пентани

»

0,0001

»

1

Гексани і важчі елементи

»

0,0001

»

0,5

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання у цьому стандарті становлять положення цієї частини ISO 6974. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Проте учасникам угод на основі цієї частини ISO 6974 необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. У разі недатованих посилань необхідно використовувати останнє видання нормативного документа. Країни-члени ІЕС і ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 6974-2 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 2: Measuring-system characteristics and statistics for data treatment

ISO 6974-3 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 3: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrocarbons up to C8 using two packed columns

ISO 6974-4 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 4: Determination of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C5 and C6+ hydrocarbons for a laboratory and online measuring system using two columns

ISO 6974-5 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 5: Determination of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C5 and C6+ hydrocarbons for a laboratory and online process application using three columns

ISO 6974-6 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography - Part 6: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrocarbons up to C8 using three capillary columns

ISO 6975 Natural gas - Extended analysis - Gas-chromatographic method

ISO 10715 Natural gas - Sampling guidelines.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6974-2 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 2. Характеристики вимірювальної системи і статистичне оброблення даних

ISO 6974-3 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 3. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів до С8 із використанням двох насадкових колонок

ISO 6974-4 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 4. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від C1 до С5 і С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням двох колонок

ISO 6974-5 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 5. Визначення азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від C1 до С5 і С6+ для лабораторного і потокового процесу із використанням трьох колонок

ISO 6974-6 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 6. Визначення водню, гелію, кисню, азоту, вуглекислого газу і вуглеводнів від С1 до С8 із використанням трьох капілярних колонок

ISO 6975 Природний газ. Розширене аналізування. Метод газової хроматографії

ISO 10715 Природний газ. Настанови щодо відбирання проб.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online