ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови. Зміна № 2

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
Зміна № 2 ДСТУ Б В

Зміна № 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 „Цементи. Загальні технічні умови”, затверджена наказом Держбуду України від 21.05.04 № 108 і введена в дію з 1 жовтня 2004 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 7.13 після другого речення, що закінчується словами: „зазначено в документі про якість”, доповнити новим абзацом такого змісту:

„При застосуванні при помелі цементу добавок, що регулюють його властивості, і технологічних добавок у документі про якість необхідно зазначати вид і кількість добавки”.

Пункт 9.5 викласти у новій редакції:

„9.5 При поставці споживачеві цементу з ФВЦ кожна партія або її частина), що поставляється на одну адресу, повинна мати супровідний документ, в якому вказують:

- найменування ФВЦ та/або її товарний знак і адресу;

- найменування підприємства-виробника та його товарний знак;

- найменування і позначення цементу за чинним нормативним документом;

- дату відвантаження і гарантійний строк;

- знак відповідності для сертифікованого цементу.

Перелік показників, що наводяться в супровідному документі, може бути доповнений з врахуванням вимог нормативного документа на цемент конкретного виду”. 

Пункт 9.6 викласти у новій редакції:

„9.6 При пакуванні цементу в ФВЦ в маркування вносять позиції, зазначені в 5.5.3, вказуючи найменування та/або товарний знак ФВЦ і найменування та товарний знак підприємства-виробника.

Додаток Г, пункт Г.5.2. Третій абзац викласти у новій редакції:

„Середнє значення  масової частки SOдив.табл.Г.2) визначають за формулою Г.1)”.

*        *        *

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Пункт 7.13 после второго предложения, что заканчивается словами: «указано в документе о качестве», дополнить новым абзацем такого содержания:

«При использовании при помоле цемента добавок, регулирующих его свойства, и технологических добавок в документе о качестве необходимо указывать вид и количество добавки».

Пункт 9.5 изложить в новой редакции:

«Пункт 9.5 При поставке потребителю цемента с ФОЦ каждая партия (или ее часть), поставляемая в один адрес, должна иметь сопроводительный документ, в котором указывают:

- наименование ФОЦ и/или ее товарный знак и адрес;

- наименование предприятия-производителя и его товарный знак;

- наименование и обозначение цемента согласно действующему нормативному документу;

- дату отгрузки и гарантийный срок;

- знак соответствия для сертифицированного цемента.

Перечень показателей, приведенных в сопроводительном документе, может быть дополнен с учетом требований нормативного документа на цемент конкретного вида».

Пункт 9.6 изложить в новой редакции:

«9.6 При упаковке цемента в ФОЦ в маркировку вносят позиции, обозначенные в 5.5.3, указывая наименование и/или товарный знак ФОЦ и наименование и товарный знак предприятия-производителя.

Приложение Г, пункт Г.5.2. Третий абзац изложить в новой редакции:

«Среднее значение  массовой доли SO3 (см.таблицу Г.2) определяют по формуле (Г.1)».

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online