ДСТУ Б EN 196-2:2015 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу (EN 196-2:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ЦЕМЕНТУ
Частина 2. Хімічне аналізування цементу

(EN 196-2:2013, IDT)
ДСТУ Б EN 196-2:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Орган з сертифікації цементів "СЕПРОЦЕМ", ТОВ "Науково-технічний центр "Будстандарт"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Бабіч (науковий керівник); Р. Андрощук; О. Бобунов; О. Палієнко, канд. техн. наук (науковий керівник); Т. Раденко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 30.12.2015 р. № 350, чинний з 2016-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 196-2:2013 Methods of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement (Методи випробування цементу - Частина 2. Хімічне аналізу­вання цементу)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б EN 196-2:2008

ЗМІСТ

CONTENTS

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні вимоги щодо випробування

3.1 Кількість випробувань

3.2 Збіжність і відтворюваність

3.3 Наведення мас, об'ємів, поправоч­них коефіцієнтів та результатів

4 Аналізування за допомогою мокрої хімії

4.1 Загальні положення

4.2 Реактиви

4.3 Обладнання

4.4 Процедура аналізування

4.5 Визначення основних елементів

5 Хімічне аналізування методом рентгенівської флуоресценції

5.1 Реактиви і еталонні матеріали

5.2 Обладнання

5.3 Флюс

5.4 Визначення втрати маси при прожарюванні і зміни маси при сплавленні цементу

5.5 Підтвердження результатів випро­бувань и корекція загальних аналізів на присутність сульфідів і галідів

5.6 Приготування плавлених дисків і пресованих таблеток

5.7 Калібрування і підтвердження

5.8 Обчислення і вираження результатів

5.9 Критерії якості (межіі збіжності, точності і відтворюваності)

Додаток А Приклади флюсів

Додаток В Джерела сертифікованих еталонних матеріалів

Додаток С Приклади калібрувальних зразків і контрольних дисків і таблеток 

Бібліографія

Додаток НА

Перелік міжнародних та/або регіональ­них стандартів, посилання на які наведено в EN196-2, та відповідних національних стандартів України, за їх наявності 

Національний вступ

1 Scope

2 Normative references

3 General requirements for testing

3.1 Number of tests

3.2 Repeatability and reproducibility

3.3 Expression of masses, volumes, factors and results

4 Analysis by wet chemistry

4.1 General

4.2 Reagents

4.3 Apparatus

4.4 Analysis procedure

4.5 Determination of major elements

5 Chemical analysis by X-ray fluorescence

5.1 Reagents and reference materials

5.2 Apparatus

5.3 Flux

5.4 Determination of loss on ignition and the change in mass on fusion of the cement

5.5  Factoring test results and correcting total analyses for presence of sulfides and halides

5.6 Preparation of fused beads and pressed pellets 

5.7 Calibration and validation

5.8 Calculation and expression of results

5.9 Performance criteria (repeatability, accuracy and reproducibility limits)

Annex A (informative) Examplesof fluxes

Annex В (informative) Sources ofcertified reference materials

Annex С (informative) Examples of calibration standards and monitor beads and pellets

Bibliography

 


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 196-2:2013 Methods of testing cement - Part 2: Chemi­cal analysis of cement (Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу).

EN 196-2:2013 підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 51 "Cement and building limes" (Цемент та будівельні вапна), секретаріатом якого керує NBN.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 196-2:2015 Методи випробування цементу.Частина 2. Хімічне аналізування цементу (EN 196-2:2013, IDТ), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні поло­ження" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До національного стандарту внесені такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ", "Бібліо­графія" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 196-2:2013" у цей "Національний вступ" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Назви хімічних сполук наведені відповідно до ДСТУ 2439 та систематичної номенклатури ІЮПАК (IUPAC - International Union of the Pure and Applied Chemistry - Міжнародний союз теоре­тичної і прикладної хімії). Назви хімічних речовин та кислот в дужках - це традиційні назви і подані при першому згадуванні як довідкові, наприклад, кислота хлоридна (соляна) тощо.

Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 196-2:2013, та відповідних національних стандартів за їх наявності наведений у додатку НА.

Копії міжнародних та/або регіональних стандартів, на які є посилання у цьому стандарті і які не прийняті в Україні як національні стандарти, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП "УкрНДНЦ".

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ЦЕМЕНТУ
Частина 2. Хімічне аналізування цементу

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ЦЕМЕНТА
Часть 2. Химический анализ цемента

METHODS OF TESTING CEMENT
 Part 2: Chemical analysis of cement

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1 Scope

Цей стандарт встановлює методи хімічного аналізування цементу.

Цей документ описує еталонні методи і в дея­ких випадках альтернативний метод, резуль­тати якого відповідають еталонним. У спірних випадках застосовуються лише еталонні ме­тоди.

Альтернативний метод на основі робочих характеристик з використанням рентгенівської флуоресценції (RFL) описаний для Si02, АІ2О3, Fe203, CaO, MgO, S03, K20, Na20, Ti02, P205, Mn203, SrO.CI і Br. При правильному калібруванні відповідно до визначених про­цедур і еталонних матеріалів він є методом, еквівалентним до еталонних, але досі не був підтверджений як еталонна процедура для цілей підтвердження відповідності і у спірних випадках. Він може бути застосований до інших суттєвих елементів, якщо здійснене адекватне калібрування. Цей метод базується на дисках розплавленої проби і аналітичному підтвердженні з використанням еталонних матеріалів разом з критеріями якості. Метод, що базується на пресованих таблетках не розплавленої проби, можна вважати еквіва­лентним за умови, що аналітичні показники задовольняють тим же критеріям.

Можливе використання будь-яких інших мето­дів за умови, що вони відкалібровані з еталон­ними методами або міжнародно визнаними еталонними матеріалами, у порядку, що де­монструє їхню еквівалентність.

В цьому документі описані методи, які засто­совуються головним чином до цементів, але можуть бути застосовані також до їх компо­нентів. Вони можуть бути застосовані також до інших матеріалів, якщо це вказано у відпо­відних стандартах, в яких є посилання на ці методи. Технічні умови визначають, які методи мають бути використані.

This European Standard specifies th emethods for the chemical analysis of cement.

This document describes the reference methods and, in certain cases, an alternative method which can be considered to be equivalent. In the case of a dispute, only the reference methods are used.

An alternative performance-based method using X-ray fluorescence (XRF) is described for Si02, Al203, Fe203, CaO, MgO, S03, K20, Na20, Ti02, P205, Mn203, SrO, Cl and Br. When correctly cali­brated according to the specified procedures and reference materials, it provides a method equiva­lent to the reference methods but has not been validated for use yet as a reference procedure for conformity and dispute purposes. It can be ap­plied to other relevant elements when adequate calibrations have been established. This method is based on beads of fused sample and analytical validation using certified reference materials, to­gether with performance criteria. A method based on pressed pellets of un-fused sample can be considered as equivalent, providing that the ana­lytical performance satisfies the same criteria.

Any other methods may be used provided they are calibrated, either against the reference meth­ods or against internationally accepted reference materials, in order to demonstrate their equiva­lence.

This document describes methods which apply principally to cements, but which can also be ap­plied to their constituent materials. They can also be applied to other materials, the standards for which call up these methods. Standard specifica­tions state which methods are to be used.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи цілком або част­ково використані в цьому документі для нор­мативних посилань і незамінні для їх вико­ристання. Для датованих посилань застосо­вується тільки наведене видання. Для недатованих посилань, застосовується останнє видання нормативного документа (включаючи поправки).

EN 196-7 Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу

ISO 385 Лабораторний скляний посуд. Бюретки ISO 835 Лабораторний скляний посуд. Гра­дуйовані піпетки

ISO Керівництво 30. Терміни та визначення, використані в зв'язку з еталонними матеріа­лами

ISO Керівництво 31. Еталонні матеріали. Зміст сертифікатів і етикеток

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated refer­ences, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 196-7, Methods of testing cement - Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement

ISO 385, Laboratory glassware - Burettes

ISO 835, Laboratory glassware - Graduated pipettes

ISO Guide 30, Terms and definitions used in con­nection with reference materials

ISO Guide 31, Reference materials - Contents of certificates and labels

БІБЛІОГРАФІЯ

[1] ISO 5725-1 .Точність (вірність і точність) ме­тодів вимірювання і результатів. Частина 1. Основні принципи й визначення

[2] ISO/TR 12389. Методи випробування це­менту. Звіт за програмою випробувань. Хіміч­ний аналіз за допомогою рентгенівської флуо­ресценції

Bibliography

[1] ISO 5725-1, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 1: General principles and definitions

[2] ISO/TR 12389. Methods of testing cement - Report of a test programme - Chemical analysis by X-ray fluorescence

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online