ДСТУ Б EN 1744-1:2015 Методи випробувань хімічних характеристик заповнювачів. Частина 1. Хімічний аналіз (EN 1744-1:2009+A1:2012, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ ХІМІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 1. Хімічний аналіз
(EN 1744-1:2009+A1:2012, IDT)

ДСТУ Б EN 1744-1:2015

Відповідає офіційному текст

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ "Науково-технічний центр "Будстандарт"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бобунов; О. Бобунова; Г. Желудков; О. Палієнко, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 30.12.2015 р. № 348, чинний з 01.10.2016

3 Національний стандарт відповідає EN 1744-1:2009+A1:2012 - Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analisis (Методи випробувань хімічних характеристик заповнювачів. Частина 1. Хімічний аналіз)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Реактиви

5 Устаткування

6 Загальні вимоги до випробувань

7 Визначення вмісту розчинних у воді хлористих солей за Волхардом (еталонний метод )

8 Потенціометричне визначення вмісту розчинних у воді хлористих солей (альтернативний метод)

9 Визначення вмісту розчинних у воді хлористих солей за Мором (альтернативний метод)

10 Визначення вмісту розчинних у воді сульфатів

11 Визначення загального вмісту сірки

12 Визначення вмісту розчинних у кислоті сульфатів

13 Визначення вмісту розчинних у кислоті сульфідів

14 Визначення вмісту компонентів, що впливають на якість поверхні бетону

15 Визначення вмісту органічних компонентів, що впливають на тужавлення і тверднення цементу

16 Визначення розчинності у воді

17 Визначення втрат при прожарюванні

18 Визначення вмісту активного вапна в сталеплавильних шлаках

19 Визначення дефектності доменних та сталеплавильних шлаків

Додаток А Точність

Бібліографія

Додаток НА Перелік міжнародних та /або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 1744-1:2009+A1:2012, та відповідних національних стандартів за їх наявності

CONTENTS

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 Reagents

5 Apparatus

6 General requirements for testing

7 Determination of water-soluble chloride salts using the Volhard method (Reference method)

8 Determination of water-soluble chloride salts by potentiometry (Alternative method)

9 Determination of water-soluble chloride  salts using the Mohr method (Alternative method)

10 Determination of water-soluble sulfates

11 Determination of total sulfur content

12 Determination of acid soluble sulfates

13 Determination of acid soluble sulfides

14 Determination of components affecting  the surface finish of concrete

15 Determination of organic components  affecting the setting and the hardening of cement

16 Determination of water solubility

17 Determination of loss on ignition

18 Determination of free lime in steel slag

19 Determination of unsoundness of blast-furnace and steel slags

Annex A (informative) Precision

Bibliography

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1744-1:2009+А1:2012 - Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analisis (Методи випробувань хімічних характеристик заповнювачів. Частина 1. Хімічний аналіз).

EN 1744-1:2009+А1:2012 підготовлено технічним комітетом CEN/TK 154 "Agreggates" (Заповнювачі), секретаріатом якого керує BSI (Британський інститут стандартизації).

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 1744-1:2015 (EN 1744-1:2009+А1:2012, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До стандарту внесені такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ", "Терміни та визначення", "Бібліографія" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з передмови до EN 1744-1:2009+А1:2012 у цей "Національний вступ" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Цей стандарт діє паралельно з чинними національними стандартами України на заповнювачі для бетонів і будівельних розчинів до їх скасування у встановленому порядку.

Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 1744-1:2009+А1:2012, та відповідних національних стандартів за їх наявності наведений у додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ ХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 1. Хімічний аналіз

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
Часть 1. Химический анализ

TESTS FOR CHEMICAL PROPERTIES OF AGGREGATES
Part 1. Chemical analysis

Чинний від 2016-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає методи хімічного аналізу заповнювачів. Він встановлює еталонні методи і, у певних випадках, альтернативні методи, які можна розглядати як такі, що дають еквівалентні результати.

Якщо не заявлено інше, методи випробування, вказані в цьому стандарті, можуть бути використані для виробничого контролю, для аудиторських випробувань або для типових випробувань.

Цей стандарт описує еталонні методи, які використовують для типових випробувань або у випадку розбіжностей (та альтернативні методи) для хімічних аналізів заповнювачів. Для цілей типових випробувань та у випадку розбіжностей слід використовувати тільки еталонний метод. Для інших випадків, зокрема, виробничого контролю, можуть бути використані інші методи, за умови підтвердження, що встановлено співвідношення з еталонними методами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижченаведені посилальні документи є обов'язковими для застосування цього документа. Для датованих документів застосовують тільки вказане видання. Для недатованих документів застосовують останнє видання посилального документа (включаючи будь-які поправки).

EN 196-1 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності

EN 196-2:2005 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічний аналіз цементу

EN 459-2 Будівельне вапно. Частина 2. Методи випробувань

EN 932-1 Методи випробувань загальних характеристик заповнювачів. Частина 1. Метод відбору проб

EN 932-2 Методи випробувань загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Метод скорочення лабораторних проб

EN 932-5 Методи випробувань загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування та калібрування

EN 932-6 Методи випробувань загальних характеристик заповнювачів. Частина 6. Визначення точності повторюваності і відтворюваності

EN 933-2 Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 2. Визначення гранулометричного складу. Контроль ні сита, номінальні розміри отворів сит

EN 1015-4 Методи випробувань розчину для кам'яної кладки. Частина 4. Визначення консистенції свіжого розчину (із застосуванням пенетрометра)

EN 1015-9 Методи випробувань розчину для кам'яної кладки. Частина 9. Визначення часу придатності і коригування свіжого розчину

EN 1015-11 Методи випробувань розчину для кам'яної кладки. Частина 11. Визначення міцності при вигині і стиску затверділого розчину

EN 1097-6 Методи випробувань механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Части на 6. Визначення середньої щільності і водопоглинання часток

ISO 384:1978 Посуд лабораторний скляний. Принципи проектування та конструкція мірного скляного посуду

ISO 385 Посуд лабораторний скляний. Бюретки

ISO 648 Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією міткою

ISO 649-1 Посуд лабораторний скляний. Ареометри для загальних цілей. Частина 1. Специфікація

ISO 1042 Посуд лабораторний скляний. Мірні колби з однією міткою

ISO 4788 Посуд лабораторний скляний. Градуйовані мірні циліндри

DIN 12242-1:1980 Посуд лабораторний скляний: взаємозамінні конічні шліфи, розміри, допуски

1 SCOPE

This European Standard specifies procedures for the chemical analysis of aggregates. It specifies the reference procedures and, in certain cases, an alternative method which can be considered as giving equivalent results.

Unless otherwise stated, the test methods specified in this standard may be used for factory production control, for audit tests or for type tests.

This standard describes the reference methods used for type testing and in cases of dispute (and alternatives methods) for chemical analyses of aggregates. For the purpose of type testing and in cases of dispute only the reference method should be used. For other purposes, in particular factory production control, other methods may be used provided that an appropriate working relationship with the reference method has been established.

2 NORMATIVE REFERENCES

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amend ments) applies.

EN 196-1 Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength

EN 196-2:2005 Methods of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement

EN 459-2 Building lime - Part 2: Test methods

EN 932-1 Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for sampling

EN 932-2 Tests for general properties of aggregates - Part 2: Methods for reducing laboratory samples

EN 932-5 Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common equipment and calibration

EN 932-6 Tests for general properties of aggregates - Part 6: Definitions of repeatability and reproducibility

EN 933-2 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 2: Determination of particle size distribution - Test sieves, nominal size of aper tures

EN 1015-4 Methods of test for mortar for masonry - Part 4: Determination of consistence of fresh mortar (by plunger penetration)

EN 1015-9 Methods of test for mortar for masonry- Part 9: Determination of workable life and correction time of fresh mortar

EN 1015-11 Methods of test for mortar for masonry - Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar

EN 1097-6 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption

ISO 384:1978 Laboratory glassware - Principles of design and construction of volumetric glassware

ISO 385 Laboratory glassware - Burettes

ISO 648 Laboratory glassware - Single-volume pipettes

SO 649-1 Laboratory glassware - Density hydrometers for general purposes - Part 1: Specification

ISO 1042 Laboratory glassware - One-mark volumetric flasks

ISO 4788 Laboratory glassware - Graduated measuring cylinders

DIN 12242-1:1980 Laboratory glassware; interchangeable conical ground joints, dimensions, tolerances

 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online