СОУ-Н ЕЕ 20.179:2008 Розрахунок електричного і магнітного полів ліній електропередавання. Методика. Зі змінами

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНОГО І МАГНІТНОГО ПОЛІВ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ МЕТОДИКА
(зі змінами)

СОУ-Н ЕЕ 20.179:2008

Київ
Відокремлений підрозділ «Науково-проектний центр розвитку об'єднаної енергетичної системи України»
Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

2 РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр електроенергетики» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

Державна установа «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України»

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України»

3 РОЗРОБНИКИ: Ю. Думанський, А. Квицинський (керівник розробки), І. Майстренко (відповідальний виконавець), Д. Пєлєвін, О. ГІилюгіна, С. Реуцький, В. Розов

4 ВНЕСЕНО: Відділ нормативно-технологічного забезпечення роботи електричних мереж та станцій Управління з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, К. Новиков

5 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної ТА НАДАНО промисловості України ЧИННОСТІ: від 1 липня 2016 р. № 423

6 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2021 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Методика розрахунку електричного і магнітного полів ліній електропередавання

5.1 Загальні положення

5.2 Підготовка вихідних даних для розрахунку

5.3 Розрахунок напруженості електричного поля повітряної лінії електропередавання

5.4 Розрахунок індукції магнітного поля повітряної лінії електропередавання

5.5 Розрахунок індукції магнітного поля кабельної лінії електропередавання

5.6 Вимоги до оформлення результатів розрахунку

Додаток А Гранично допустимі значення напруженості електричного поля лінії електропередавання

Додаток Б Тимчасові гранично допустимі рівні магнітного поля, яке утворюється підземними кабельними лініями змінного струму промислової частоти

Додаток В Порядок виконання вимірювань електричного і магнітного полів ліній електропередавання в умовах експлуатації

Додаток Г Приклади розрахунку електричного і магнітного полів трифазних ліній електропередавання

Додаток Д Найбільші значення магнітної індукції підземних кабельних ліній електропередавання на висоті 0,5 м від поверхні землі

Додаток Е Перелік приладів, рекомендованих для вимірювання електричного і магнітного полів ліній електропередавання

Додаток Ж Бібліографія

ВСТУП

Цей нормативний документ «Розрахунок електричного і магнітного полів ліній електропередавання. Методика» (далі - Методика) є результатом перегляду діючої Методики СОУ-Н ЕЕ 20.179:2008 в частині підвищення достовірності роз­рахункових співвідношень та верифікації їх результатів на основі вимірів, що дозволить розширити сфери застосування Методики, поліпшити діяльність суб’єктів господарювання у сфері будівництва електричних мереж, забезпечити безпечну експлуатацію об’єктів і реалізацію права громадян на безпечне оточуюче середовище.

Теоретичною основою Методики стали результати спільних наукових дослід­жень Державної установи «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України», Відокремленого підрозділу «Науково-технічний центр електроенергетики» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» та Державної установи «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва» НАМН України з урахуванням останніх світових досягнень в напрямах моделювання, розрахунку, вимірювання та нормування електричного та магнітного полів повітряних і підземних кабельних ліній електропередавання.

Перелік нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, які регламентують проектування, експлуатацію і будівництво електричних мереж та виз­начають гранично допустимі рівні і орієнтовні безпечні рівні впливу електричного і магнітного полів на організм людини, наведено в основній частині Методики.

Нормування електричного та магнітного полів на робочих місцях регла­ментовано такими документами: ГКД 34.03.501 та ДСанПіН № 198-97.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
від 20 жовтня 2008 року № 512 (у редакції наказу Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України від 1 липня 2016 року № 423)

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНОГО І МАГНІТНОГО ПОЛІВ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ МЕТОДИКА
(зі змінами)

Чинний від 2016-09-29

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цю Методику призначено для розрахунку напруженості електричного поля та індукції магнітного поля промислової частоти (50 Гц) трифазних повітряних ліній електропередавання та індукції магнітного поля промислової частоти трифазних підземних кабельних ліній електропередавання у процесі визначення можливих впливів планової діяльності (під час будівництва та експлуатації) на навколишнє соціальне середовище (населення) відповідно до ДБН А.2.2-1.

1.2 Цю Методику призначено для застосування суб’єктами електроенергетики, що здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію повітряних ліній електропередавання і підземних кабельних ліній електропередавання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2843-94 Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення)

ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3-2014 Склад і зміст проектної документації на будівництво

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населе­них пунктів

ДСН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ГКД 34.03.501-94 Визначення рівнів впливу електромагнітного поля промис­лової частоти на персонал енергетичних підприємств. Методика визначення

ДСанПіН № 198-97 Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ

ПУЕ 2014 Правила улаштування електроустановок

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій Методиці використано терміни, установлені в ДБН 360: сельбищна територія (до сельбищної території входять ділянки житлових будинків, громадських установ, будинків і споруд, у тому числі навчальних, проектних, науково-дослідних та інших інститутів без дослідних виробництв, внутрішньосельбищна вулично-дорожна і транспортна мережа, а також площі, парки, сади, сквери, бульвари, інші об’єкти зеленого будівництва й місця загального користування), сельбищний район, дачні та садівничі товариства і об’єднання громадян, зона відпочинку, вулиця, дорога; у ДСТУ 2843: діюче значення, напруженість електричного поля, магнітна індукція, електрична напруга, діюче значення сили електричного струму, електрична стала, магнітна стала, відносна діелектрична проникність, відносна магнітна проникність.

Нижче подано терміни, додатково використані у цій Методиці, та визначення позначених ними понять:ть:

3.1 виливна величина

Вид впливу електромагнітного поля лінії електропередавання, який підлягає нормуванню.

3.2 метод суперпозиції

Метод розрахунку, згідно з яким виливну величину проводів зі струмом у заданій точці простору обчислюють як векторну суму впливів, утворюваних кожним із проводів зі струмом у цій точці.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Демирчян К.С., Нейман Л.Р., Коровкин Н.В., Чечурин В.Л. Теоретические основы электротехники: в 3-х т. Том 3. - М.: Питер, 2006. - 377 с

2. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 448 с.

3. Розов В.Ю, Реуцкий С.Ю., Пелевин Д.Е, Яковенко В.Н. Исследование магнитного поля высоковольтных линий электропередачи переменного тока // Тех­нічна електродинаміка. - 2012. - №1. - С. 3-9.

4. Розов В.Ю., Реуцкий С.Ю., Пилюгина О.Ю. Метод расчета магнитного поля трехфазных линий электропередачи // Технічна електродинаміка. - 2014. - № 5 -С. 11-13.

5. Розов В.Ю., Квицинский А.А., Добродеев П.Н., Гринченко B.C., Ери- сов А.В., Ткаченко А.О. Исследование магнитного поля трехфазных кабельных линий из одножильных кабелей при двустороннем заземлении их экранов // Електротехніка і електромеханіка. - 2015. - №4 - С. 56-61.

6. Моrо, F. and Turrі, R. Accurate calculation of the right-of-way width for power line magnetic field impact assessment // Progress In Electromagnetics Research B. -2012. -Vol. 37. - Pp.343-364.

7. ANSI/IEEE Std. 644-1994: IEEE Standard Procedures for Measurement of Po­wer Frequency Electric and Magnetic Fields from AC Power Lines. Institute for Electrical and Electronics Engineers, Inc., New York (1994).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online