ДСТУ ISO 14064-1:2015 Парникові гази. Частина 1. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення і звітності про викиди та видалення парникових газів на рівні організації (ISO 14064-1:2006, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАРНИКОВІ ГАЗИ
Частина 1. Вимоги та настанови
щодо кількісного визначення і звітності
про викиди та видалення парникових газів
на рівні організації

ДСТУ ISO 14064-1:2015
(ISO 14064-1:2006, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний заклад «Державна екологічна академія піспядипломної освіти та управління» та Технічній комітет стандартизації «Охорона навколишнього природного середовища України» (ТК 82)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Барановська, канд. екон. наук; С. Берзіна; О. Бондар, д-р біол. наук (науковий керівник); О. Машков, д-р техн. наук; Д. Капотя; Д. Квас; Т. Квас; В. Козак, канд. техн. наук; В. Кужель; Л. Лаврушко; Ю. Лахай; М. Максимова; І. Нікопаєва; С. Перминова; С. Поль; Л. Шелестюк; І. Яценко, І. Яреськовська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2015 р. № 204 з 2017-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14064-1:2006 Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (Парникові гази. Частина 1. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення і звітності про викиди та видалення парникових газів на рівні організації)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14064-1:2006

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Принципи

3.1 Загальні принципи

3.2 Доцільність

3.3 Повнота

3.4 Узгодженість

3.5 Точність

3.6 Прозорість

4 Проектування і розроблення кадастру ПГ

4.1 Межі організації

4.2 Операційні межі

4.3 Кількісне визначання викидів і видалень ПГ

5 Компоненти кадастру ПГ

5.1 Викиди та видалення ПГ

5.2 Організаційні заходи щодо зменшення викидів ПГ або збільшення видалення ПГ

5.3 Кадастр ПГ за базовий рік

5.4 Оцінювання і зменшення невизначеності

6 Управління якістю кадастру ПГ

6.1 Керування інформацією щодо ПГ

6.2 Збереження документації та ведення протоколів

7 Звітність про ПГ

7.1 Загальні положення

7.2 Планування звіту про ПГ

7.3 Зміст звіту про ПГ

8 Роль організації в проведенні верифікації

8.1 Загальні положення

8.2 Підготування до верифікації

8.3 Керування верифікацією

Додаток А (довідковий) Консолідація даних від рівня виробничого об’єкта до рівня організації

Додаток В (довідковий) Приклади інших непрямих викидів парникових газів

Додаток С (довідковий) Потенціали глобального потепління і парникових газів

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 14064-1:2015 (ISO 14064-1:2006, IDT) «Парникові гази. Частина 1. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення і звітності про викиди та видалення парникових газів на рівні організації», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 14064-1:2006 (версія en) «Greenhouse gases — Part 1 : Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals».

Технічний комітете стандартизації, відповідальний за цей стандарт— ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 14064» замінено на «цей стандарт»;

— замінено скорочення «парникові гази» англійською «GHG» на «ПГ» українською;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 5 наведено «Національну примітку», виділену в тексті рамкою;

— вилучено попередній довідковий материіал «Передмову» до ISO 14064-1:2006 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту.

Міжнародні стандарти ISO 14064-2:2006, ISO 14064-3:2006, ISO 14065:2013, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як:

ДСТУ ISO 14064-2:2015 Парникові гази. Частина 2. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення, моніторингу і звітності про зменшення викидів або збільшення видалення парникових газів на рівні проекту;

ДСТУ ISO 14064-3:2015 Парникові гази. Частина 3. Вимоги та настанови з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів;

ДСТУ ISO 14065:2015 Парникові гази. Вимоги до органів з валідації та верифікації тверджень щодо парникових газів для їх застосування у разі акредитації чи інших форм визнання.

ВСТУП до ISO 14064-1:2006

0.1 Змінення клімату ідентифіковано як одну з найважливіших проблем, ідо постала перед країнами, владою, діловими колами та населенням на наступні десятиліття. Змінення клімату може призвести до серйозних наслідків як для людських життів, так і для природних систем, та може суттєво вплинути на використання ресурсів, виробництво та економічну діяльність. У відповідь на це розробляються та впроваджуються міжнародні, регіональні, національні та локальні ініціативи щодо обмеження концентрації парникових газів (далі — ПГ) в атмосфері Землі. Такі ініціативи щодо ПГ ґрунтуються на кількісному визначенні, моніторингу, звітності та верифікації викидів і/або видалення ПГ.

У цьому стандарті розглянуто принципи та вимоги щодо проектування, розроблення, управління та звітності за кадастрами ПГ на рівні організації. Цей стандарт установлює вимоги щодо визначення меж викидів ПГ, кількісного визначення ПГ, що викидаються і видаляються організацією, і визначення конкретних дій організації, спрямованих на поліпшення керуванням викидами ПГ. Цей стандарт також установлює вимоги та настанови щодо управління якістю кадастру, звітності, внутрішнього аудиту і відповідальності організації за проведення процесу верифікації.

ISO 14064-2 поширюється на проекти щодо ПГ або діяльність, засновану на проектах, спеціально розроблених для того, щоб скоротити викиди ПГ або збільшити видалення ПГ. У цій частині встановлено принципи та вимоги щодо визначення базових сценаріїв проекту та моніторингу, кількісного визначення та звітності про результативність проекту щодо базового сценарію, які являють собою основу для валідації та верифікації проектів щодо ПГ.

ISO 14064-3 деталізує принципи і вимоги щодо верифікації кадастрів ПГ, валідації та верифікації проектів щодо ПГ. ISO 14064-3 встановлює вимоги до процесу валідації або верифікації ПГ, а також до таких компонентів, як планування валідації або верифікації, процедури оцінювання й аналізування тверджень щодо ПГ організації або проекту. ISO 14064-3 можуть застосовувати організації або незалежні сторони для валідації або верифікації тверджень щодо ПГ.

Зв’язок між трьома частинами ISO 14064 подано на рисунку 1.

0.2 Серію стандартів ISO 14064 розроблено з метою допомогти організаціям, урядам, ініціаторам проектів і всім зацікавленим сторонам у всьому світі отримати переваги через забезпечення розуміння та узгодженості кількісного визначання, моніторингу, складання звітів, а також валідації або верифікації кадастрів чи проектів щодо ПГ.

Вимоги ISO 14064 можуть:

— підвищити екологічну цілісність кількісного визначання ПГ;

— підвищити вірогідність, узгодженість і прозорість кількісного визначання, моніторингу та звітності щодо ПГ, зокрема зменшення викидів і збільшення видалення ПГ на рівні проектів;

— сприяти розробленню та реалізації стратегій і планів з управління ПГ на рівні організацій;

— сприяти розробленню та реалізації проектів щодо ПГ;

— сприяти можливості відстежувати ефективність і прогрес у зменшенні викидів і/або збільшенні видалення ПГ;

— сприяти кредитуванню і торгівлі зменшенням викидів або збільшенням видалення ПГ.

Користувачі ISO 14064 можуть отримати вигоду, застосовуючи деякі з наведених нижче варіантів їх використання:

а) корпоративне управління ризиками (наприклад, виявлення і управління ризиками і можливостями);

b) добровільні ініціативи (наприклад, участь у добровільній реєстрації кадастрів або звітності щодо ПГ);

с) торгівля ПГ (наприклад, купівля або продаж дозволів або кредитів щодо ПГ);

d) регулятивна/урядова звітність (наприклад, кредити на здійснені раніше дії, угоди або національні програми зі звітності).

0.3 Ґрунтуючись на чинних міжнародних стандартах і протоколах корпоративної інвентаризації ПГ, цей стандарт охоплює багато понять і вимог, визначених Світовою радою підприємців зі сталого роз­витку (WBCSD)/lнститутом світових ресурсів (IMP) [4]. Користувачам цього стандарту рекомендовано використовувати інформацію, викладену в [4], для отримання додаткових рекомендацій щодо засто­сування відповідних понять і вимог.

0.4 Деякі розділи потребують від користувачів цього стандарту роз’яснень щодо використання деяких прийнятих підходів чи рішень. Ці роз’яснення зазвичай охоплюють документацію, що пояснює:

— використані підходи і прийняті рішення;

— причини вибору саме цих підходів чи рішень.

Деякі розділи цього стандарту вимагають від користувачів обґрунтування застосування деяких прийнятих підходів чи рішень. Таке обґрунтування має охоплювати документацію, що пояснює:

— використані підходи і прийняті рішення;

— причини вибору саме цих підходів чи рішень;

— причини відмови від використання альтернативних підходів

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАРНИКОВІ ГАЗИ
Частина 1. Вимоги та настанови щодо кількісного визначення і звітності
про викиди та видалення парникових газів на рівні організації

GREENHOUSE GASES
Part 1. Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting
of greenhouse gas emissions and removals

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає основні принципи та вимоги щодо кількісного визначання і звітності про викиди та видалення парникових газів (ПГ) на рівні організації. Цей стандарт містить вимоги щодо планування, розроблення, керування, звітності та верифікації кадастру ПГ на рівні організації.

Серія стандартів ISO 14064 є незалежною від програми щодо ГІГ. Якщо застосовують програму щодо ПГ, то вимоги цієї програми є додатковими до вимог серії ISO 14064.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення позначених ними понять:

2.1 парниковий газ; ПГ (greenhouse gas; GHG)

Газоподібний складник атмосфери природного чи антропогенного походження, який поглинає чи випускає випромінення за специфічної довжини хвилі в спектрі інфрачервоного випромінювання поверхнею Землі, атмосферним повітрям та хмарами.

2.2 джерело парникових газів (greenhouse gas source)

Фізичний об’єкт або процес, який виділяє ПГ в атмосферне повітря

2.3 поглинач парникових газів (greenhouse gas sink)

Фізичний об’єкт або процес, який видаляє ПГ з атмосферного повітря

2.4 резервуар парникових газів (greenhouse gas reservoir)

Фізичний об’єкт або компонент біосфери, геосфери чи гідросфери, здатний зберігати чи накопи­чувати ПГ, видалений з атмосферного повітря поглиначем парникових газів (2.3), або ПГ, захоплений на джерелі парникових газів (2.2).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online