ДСТУ ISO 14033:2020 Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади (ISO 14033:2019, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Екологічне управління
КІЛЬКІСНА
ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Настанови та приклади

ДСТУ ISO 14033:2020
(ISO 14033:2019, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Охорона довкілля» (ТК 82)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і начальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 29 грудня 2020 р. № 509 з 2021–10–01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14033:2019 Environmental management — Quantitative environmental information — Guidelines and examples (Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO/TS 14033:2016 (ISO/TS 14033:2012, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14033:2019

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Види інформації

3.2 Керування інформацією

3.3 Особливості інформації

4 Використання кількісної екологічної інформації

4.1 Загальні положення

4.2 Використання кількісної екологічної інформації для внутрішніх цілей

4.3 Використання кількісної екологічної інформації для зовнішніх цілей

4.4 Використання кількісної екологічної інформації для порівняння

5 Принципи формування та подання кількісної екологічної інформації

5.1 Загальні положення

5.2 Відповідність

5.3 Надійність

5.4 Несуперечливість

5.5 Порівнянність

5.6 Прозорість

5.7 Повнота

5.8 Правильність

5.9 Доречність

5.10 Важливість

6 Настанови

6.1 Загальні положення

6.2 Планування

6.3 Виконання

6.4 Перевірення

6.5 Вжиття заходів

Додаток А (довідковий) Ілюстративні приклади схеми отримання кількісної екологічної інформації

Додаток B (довідковий) Загальні типові приклади

Додаток C (довідковий) Приклади дослідження для окремих галузей

Додаток D (довідковий) Приклади дослідження за стандартами сімейства ISO 14000

Додаток E (довідковий) Пояснення понять

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 14033:2020 (ISO 14033:2019, IDT) «Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 14033:2019 (версія en) «Environmental management — Quantitative environmental information — Guidelines and examples».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 82 «Охорона довкілля».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO/TS 14033:2016 (ISO/TS 14033:2012, IDT).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни: — слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до ISO 14033:2019 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті»;

— виправлено друкарську помилку, а саме: у таблиці C.6 у рядку «6.2.3 Вибирання параметрів» у колонці «приклад дій» в останньому переліку «зменшення спалювання супутнього газу» познаку «P7» замінено на «P8».

У цьому стандарті використано такі познаки та скорочення:

ПЕТ — перевірення екологічних технологій (environmental technology verifi cation (ETV));

ОПД — основні показники дієвості (key performance indicator (KPI));

ПДУ — показник дієвості управління (management performance indicator (MPI));

ПГ — парникові гази (greenhouse gases (GHG));

ОЖЦ — оцінювання життєвого циклу (life cycle assessment (LCA));

ІАЖЦ — інвентаризаційне аналізування життєвого циклу (life cycle inventory analysis (LCI));

ОВЖЦ — оцінювання впливу протягом життєвого циклу (life cycle impact assessment (LCIA));

ОВПМ — обліковування витрат, пов’язаних з матеріальним потоком (material flow cost accounting (MFCA));

PDCA — цикл «Планування—Виконання—Перевірення—Вжиття заходів» (цикл «Plan-Do-Check-Act» (PDCA));

БПК — біохімічна потреба кисню;

ХПК — хімічна потреба кисню; ІАОП — інвентаризаційне аналізування одиничних процесів (unit process inventories (UPI));

GPS — система супутникової навігації (Global Positioning System); ВВП — валовий внутрішній продукт;

ЕДП — Екологічна декларація щодо продукції;

MSDS — листок даних щодо безпечності матеріалу (паспорт безпечності матеріалу) (Material Safety Data Sheet);

СПГ — скраплений природний газ;

ЛОС — леткі органічні сполуки (volatile organic compounds, VOCs);

МЕА — Міжнародне енергетичне агентство (International Energy Agency, IEA).

Додатки А, B, C, D, E та НА — довідкові.

ВСТУП до ISO 14033:2019

У цьому стандарті подано настанови та приклади щодо збирання та надання кількісної екологічної інформації. Його також призначено допомогти аналізувати та перевіряти кількісну інформацію. Цей документ сприяє постійному поліпшуванню екологічного управління й досягненню сталого розвитку. Ціль цього стандарту — допомогти подолати проблему складності оброблення екологічних даних, застосовуючи аналізування системи та вимірювання. Цей стандарт призначений для використання тими, хто працює з кількісною екологічною інформацією, зокрема збирає, комплектує, аналізує дані та готує звіти.

Оскільки цей стандарт стосується вимірювання даних, збирання та комплектування даних, він також тісно пов’язаний зі сферами оцифрування, такими як цифрові копії, позиціонування давачів і збирання, оброблення та інтерпретування даних давачів, а також поняттями, пов’язаними з «великими даними», такими як статистичний аналіз та статистичний висновок. Цей документ подає настанови стосовно того, як ефективно та раціонально розміщувати давачі (чи інші джерела даних) для таких аналізувань, а також стосовно того, як прозоро робити посилання на такі джерела даних, щоб допомогти інтерпретувати та робити огляд результатів статистичного аналізування великих даних.

Структура цих настанов відповідає загальному принципу постійного поліпшування та відтворює ітеративний підхід «Планування—Виконання—Перевірення—Вжиття заходів» (цикл «Plan-Do-Check-Act» (PDCA)).

Цей стандарт стосується якості даних і подає настанови та приклади того, як збирати, комплектувати та подавати дані задля досягнення якості даних, потрібної для застосування кількісної екологічної інформації. Якість даних є передбачуваним і неявним результатом настанов, наведених у цьому стандарті, але конкретно в тексті стандарту їх не розглянуто.

Настанови охоплюють діяльність, яка починається з планування, визначання та збирання кількісних даних і закінчується їх математичним обробленням. Настанови можна використовувати для аналізування роботи, результатом якої є кількісна екологічна інформація, як частину методу чи засобу, наприклад, коли застосовують оцінювання життєвого циклу чи оцінювання екологічної дієвості. Настанови не охоплюють конкретних методів чи засобів, а зосереджені на збиранні та поданні кількісних даних для таких застосувань. Цей стандарт стосується даних як окремих об’єктів, а не сукупності значень, таких як бази даних. Настанови розроблено з розумінням того, що більшість застосувань кількісної екологічної інформації призначено для різних типів оцінювань у межах організації. Тому кількісна екологічна інформація впливає на рівень довіри для прийняття рішень, зокрема на розвиток технологій, інвестицій та на фінансові рішення. Ще перед тим, як буде встановлено статистичні та числові критерії проєктування, які має бути використано для збирання даних, будь-який тип передбачуваного застосування та, відповідно, результати оцінювання залежать від початково визначених очікувань, пов’язаних з результатами, отриманими з використанням кількісної екологічної інформації.

Настанови розроблено також з розумінням того, що більшість застосувань екологічної інформації призначено для кількісного порівняння, наприклад, для вирівнювання та співставного аналізування окремих показників, контролювання постійного поліпшування (порівняно з попереднім роком), кількісного визначання пріоритетних сфер, кількісного аналізування та порівняння ризиків, прийняття рішень щодо проєктування, інвестування чи матеріально-технічного забезпечення. Цей стандарт підтримує кількісні порівняння виділенням аспектів перспектив планування збирання та подання тих даних, які, зокрема, забезпечують отримання порівняних кількісних результатів.

У цьому стандарті надано настанови щодо збирання та подання великого різноманіття кількісних екологічних даних та інформації. Якщо організація використовує цей стандарт для різних цілей в межах своєї системи екологічного управління чи для спеціальних засобів, завдань і застосувань, максимальну користь вона може отримати, якщо буде дотримувати принципи, описані в розділі 5.

Для відповідного застосування цього стандарту щодо збирання, комплектування та подання кількісної екологічної інформації особливу увагу потрібно приділити виявленню навичок, необхідних фахівцю-практику.

У додатку Е надано роз’яснювальну інформацію щодо запобігання неправильному тлумаченню настанов, поданих у цьому стандарті.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
КІЛЬКІСНА ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Настанови та приклади

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
QUANTITATIVE ENVIRONMENTAL INFORMATION
Guidelines and examples

Чинний від 2021–10–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті подано настанови щодо систематичного й методичного збирання та аналізування кількісної екологічної інформації та даних про системи. Стандарт призначено для підтримання застосування стандартів і звітів, стосовних екологічного управління.

Стандарт містить настанови щодо загальних принципів, політики, стратегії та діяльності, які необхідні організаціям, щоб отримати кількісну екологічну інформацію для виконання внутрішніх та/або зовнішніх завдань. Такими завданнями можуть бути, наприклад установлення порядку інвентаризації та підтримування прийняття рішень стосовно екологічної політики та стратегії, які передбачають, зокрема, застосування кількісної екологічної інформації, яку може бути порівняно. Ця інформація стосується організацій, їх діяльності, засобів, технологій або продукції.

У цьому стандарті розглядають питання, пов’язані з визначанням, збиранням, обробленням, інтерпретуванням та поданням кількісної екологічної інформації. У ньому подано настанови щодо способів встановлення точності, перевірюваності й достеменності даних для передбачуваного використання. У цих настановах використано перевірені та налагоджені підходи до підготовки інформації, адаптованої до конкретних потреб екологічного управління.

Цей стандарт застосовний до всіх організацій, незалежно від їх розміру, типу, місця розташування, структури, діяльності, продукції, рівня розвитку та наявності чи відсутності системи екологічного управління.

Цей стандарт доповнює інші стандарти у сфері екологічного управління.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ необхідний для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

ISO 14050 Environmental management — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 14050 Екологічне управління. Словник термінів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online