ДСТУ 7526:2014 Послід пташиний. Технологія переробляння на органічні та органомінеральні добрива високотемпературним методом. Загальні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСЛІД ПТАШИНИЙ

ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБЛЯННЯ
НА ОРГАНІЧНІ ТА ОРГАНОМІНЕРАЛЬНІ
ДОБРИВА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИМ
МЕТОДОМ

Загальні вимоги

ДСТУ 7526:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут тваринництва НААН

РОЗРОБНИКИ: Д. Гриценко (науковий керівник); Г. Єрмішко; В. Ковач; В. Мельник, канд. с.-г. наук; К. Савост’янова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 23 жовтня 2014 р. № 1257 з 2015-02-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Етапи технологічного процесу та основні параметри

6 Методи контролювання

7 Засоби та допоміжні пристрої

8 Вимоги щодо безпеки

9 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Інформація для використання у розрахунках переробляння пташиного посліду

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСЛІД ПТАШИНИЙ
ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБЛЯННЯ НА ОРГАНІЧНІ ТА ОРГАНОМІНЕРАЛЬНІ
ДОБРИВА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИМ МЕТОДОМ
Загальні вимоги

ПОМЕТ ПТИЧИЙ
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ НА ОРГАНИЧЕСКИЕ И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ
УДОБРЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ МЕТОДОМ
Общие требования

POULTRY EXCREMENT
PROCESSING FOR ORGANIC AND ORGANOMINERAL
FERTILIZER BY HIGH TEMPERATURE METOD
General reguirements

Чинний від 2015-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо технологічного переробляння пташиного посліду (далі — послід) на органічні та органомінеральні добрива методом високотемпературного висушування та його основні параметри.

1.2 Вимоги щодо безпеки технологічного процесу переробляння посліду та щодо охорони довкілля викладено в розділах 8 і 9.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4884:2007 Добрива органічні та органомінеральні. Терміни та визначення понять

ДСТУ ГОСТ 20851.2:2009 (ИСО 5316-77, ИСО 6598-85, ИСО 7497-84) Удобрения минеральные. Методы определения фосфора (Добрива мінеральні. Методи визначення фосфору) (ГОСТ 20851.2-75 (ИСО 5316-77, ИСО 6598-85, ИСО 7497-84), IDT)

ДСТУ EN 346-1-2002 В Взуття захисне виробничого призначення. Частина 1. Технічні умови (EN 346-1:1992, IDT)

ДСТУ EN 405:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски з клапанами для захисту від газів і аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 405:2001, IDT)

ДСТУ EN 563-2001 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь (EN 563:1994, IDT)

ДСТУ EN 12944-2:2005 Добрива, вапнувальні матеріали та ґрунтов меліоранти. Словник термінів. Частина 2. Терміни, що стосуються добрив (EN 12944-2:1999, IDT)

ГОСТ 2-85 Селитра аммиачная. Технические условия (Селітра аміачна. Технічні умови)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод визначення концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 Процессы производственные. Общие требования безопасности (Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества атмосферного воздуха (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості атмосферного повітря)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия (Термометри метеорологічні скляні. Технічні умови)

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри та тягонапороміри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 4568-95 Калий хлористый. Технические условия (Калій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 5716-74 Мука фосфоритная. Технические условия (Борошно фосфоритне. Технічні умови)

ГОСТ 5956-78 Суперфосфат гранулированный из апатитового концентрата без добавок и с добавками микроэлементов. Технические условия (Суперфосфат гранульований з апатитового концентрату без добавок і з добавками мікроелементів. Технічні умови)

ГОСТ 6376-74 Анемометры ручные со счетным механизмом. Технические условия (Анемометри ручні з лічильним механізмом. Технічні умови)

ГОСТ 9871-75 Термометры стеклянные ртутные электроконтактные и терморегуляторы. Технические условия (Термометри скляні ртутні електроконтактні й терморегулятори. Технічні умови)

ГОСТ 11078-78 Натр едкий очищенный. Технические условия (Натрій їдкий очищений. Технічні умови)

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия (Вироби ДСП. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13474-79 Лабораторная электропечь сопротивления (сушильный шкаф) (Лабораторна електропіч опору (сушильна шафа))

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия (Термометри скляні ртутні для точних вимірювань. Технічні умови)

ГОСТ 16306-80 Суперфосфат двойной гранулированный. Технические условия (Суперфосфат подвійний гранульований. Технічні умови)

ГОСТ 17187-81 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний (Шумоміри. Загальні технічні вимоги і методи випробування)

ГОСТ 21560.0-82 Удобрения минеральные. Методы отбора и подготовки проб (Добрива мінеральні. Методи відбирання і готування проб)

ГОСТ 21560.1-82 Удобрения минеральные. Метод определения гранулометрического состава (Добрива мінеральні. Метод визначення гранулометричного складу)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідрооксид. Технічні умови)

ГОСТ 26074-84 Навоз жидкий. Ветеринарно-санитарные требования к обработке, хранению, транспортированию и использованию (Гній рідкий. Ветеринарно-санітарні вимоги до оброблення, зберігання, транспортування і використання)

ГОСТ 26712-94 Удобрения органические. Общие требования к методам анализа (Добрива органічні. Загальні вимоги до методів аналізування)

ГОСТ 26713-85 Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка (Добрива органічні. Метод визначення вологи і сухого залишку)

ГОСТ 26714-85 Удобрения органические. Метод определения золы (Добрива органічні. Метод визначення золи)

ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Метод определения общего азота (Добрива органічні. Метод визначення загального азоту)

ГОСТ 26717-85 Удобрения органические. Метод определения общего фосфора (Добрива органічні. Метод визначення загального фосфору)

ГОСТ 26718-85 Удобрения органические. Метод определения общего калия (Добрива органічні. Метод визначення загального калію)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 27979-88 Удобрения органические. Метод определения pH (Добрива органічні. Метод визначення pH)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовувань)

ГОСТ 29057-91 Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від нетоксичного пилу. Технічні умови)

ГОСТ 29058-91 Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від нетоксичного пилу. Технічні умови)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ДБН Б.2.4-1-94 Планування та забудова сільських поселень

ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для тваринництва

ДБН В.2.5.-28-2006 Державні будівельні норми. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.29-97 (ДНАОП 0.00-1.29-97) Правила защиты от статического электричества (Правила захисту від статичної електрики)

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСанПін «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць»

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні. Затв. наказом МНС України № 126 від 19.10.2004

СанПиН № 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забрудненнь)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будівель)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалювання, вентиляція і кондиціювання)

СНиП 2.09.04-87* Строительные нормы и правила. Административные и бытовые здания (Будівельні норми і правила. Адміністративні і побутові будівлі)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online