ДСТУ 7804:2015 Продукти переробляння фруктів та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЯННЯ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ

Методи визначання сухих речовин або вологи

ДСТУ 7804:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: В. Дарієнко, (науковий керівник); О. Іваненко; А. Крохальова; І. Мазуренко, канд. техн. наук; Т. Соколова; Л. Філіпова; Л. Хрущ

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28561-90)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання та готування проб

5 Термогравіметричний метод

6 Екстракційно-хімічний метод Фішера

7 Оформлювання результатів

8 Вимоги щодо безпеки

9 Вимоги щодо охорони довкілля.

Додаток А Режими випробовування та орієнтовний час висушування до постійної маси продуктів переробляння фруктів та овочів і продуктів харчування з картоплі

Додаток Б Поправковий коефіцієнт

Додаток В Схема установки для електрометричного титрування води

Додаток Г Приклад залежності витрат реактиву Фішера від тривалості визначення вмісту вологи

Додаток Д Форма журналу результатів визначання сухих речовин або вологи термогравіметричним методом

Додаток Е Форма журналу результатів визначання сухих речовин або вологи екстракційно-хімічним методом Фішера

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЯННЯ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ
Методи визначання сухих речовин або вологи

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
Методы определения сухих веществ или влаги

FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS
Methods for determination of total solids or moisture

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на продукти переробляння фруктів та овочів, продукти харчування з картоплі і встановлює термогравіметричний та екстракційно-хімічний методи визначання сухих речовин або вологи.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2283-93 (ГОСТ 20469-95) Електром’ясорубки побутові. Технічні умови (ІЕС 60619-1:1989, NEQ; ГОСТ 20469-95, IDT)

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3057-95 (ГОСТ 2222-95) Метанол технічний. Технічні умови (ГОСТ 2222-95, IDT)

ДСТУ 7040:2009 Фрукти, овочі та продукти їх переробляння, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб до лабораторних аналізів

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ГОСТ 12.1.012-90, IDT) (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75, IDT) (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ Б.А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-131:2007 Будівельні матеріали. Пісок кварцовий. Технічні умови

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия (Реактиви. Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцій хлористий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 545-76 Йод технический. Технические условия (Йод технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия (Реактиви. Ацетон. Технічні умови)

ГОСТ 2652-78 Калия бихромат технический. Технические условия (Калію біхромат технічний. Технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4025-83 Мясорубки бытовые. Технические условия (М’ясорубки побутові. Технічні умови)

ГОСТ 4159-79 Реактивы. Йод. Технические условия (Реактиви. Йод. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканевые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротові тканеві з квадратними вічками. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 6968-76 Кислота уксусная лесохимическая. Технические условия (Кислота оцтова лісохімічна. Технічні умови)

ГОСТ 6995-77 Реактивы. Метанол-яд. Технические условия (Реактиви. Метанол-отрута. Технічні умови)

ГОСТ 7031-75 Песок кварцевый для тонкой керамики (Пісок кварцовий для тонкої кераміки)

ГОСТ 8551-74 Смазка ЦИАТИМ-205. Технические условия (Мастило ЦІАТІМ-205. Технічні умови)

ГОСТ 8984-75 Силикагель-индикатор. Технические условия (Силікагель-індикатор. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13341-77 Овощи сушеные. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб (Овочі сушені. Правила приймання, методи відбирання та готування проб)

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия (Спирт етиловий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти переробляння плодів та овочів. Правила приймання, методи відбирання проб)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні умови. Методи випробовування)

ГОСТ 28741-90 Продукты питания из картофеля. Приемка, подготовка проб и методы испытаний (Продукти харчування з картоплі. Приймання, готування проб та методи випробовувань)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835/1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385/1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги).

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДНАОП 1.8.10-3.09-98 (НПАОП 15-3.09-98) Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуальною захисту в харчовій промисловості

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднень)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалювання, вентиляція та кондиціювання).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online