ДСТУ 8056:2015 Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування розчинів індикаторів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕАКТИВИ ТА ОСОБЛИВО
ЧИСТІ РЕЧОВИНИ
Методи готування розчинів індикаторів

ДСТУ 8056:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»), Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України

РОЗРОБНИКИ: І. Мазуренко, канд. техн. наук; Т. Громова; Л. Зубарева (науковий керівник); Т. Лавренко; Л. Пилипенко, д-р техн. наук; Д. Бабіна; В. Антонович, д-р хім. наук; Н. Чівірева, канд. хім. наук; Т. Ковальчук, канд. хім. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 4919.1-77)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Засоби та допоміжні пристрої

5 Готування до випробовування

5.1 Готування розчинів до випробовування

6 Характеристика індикаторів і способи готування їх розчинів

6.1 Кислотно-основні індикатори

6.2 Змішані кислотно-основні індикатори

6.3 Адсорбційні індикатори

6.4 Комплексонометричні індикатори

6.5 Окиснювально-відновні індикатори

6.6 Спеціальні індикатори

6.7 Флуоресцентні індикатори

6.8 Хемілюмінесцентні індикатори

6.9 Індикаторні папери

6.10 Індикатори для неводного титрування

6.11 Змішані індикатори для неводного титрування

7 Зберігання індикаторів

8 Вимоги щодо безпеки

9 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕАКТИВИ ТА ОСОБЛИВО ЧИСТІ РЕЧОВИНИ
Методи готування розчинів індикаторів

РЕАКТИВЫ И ОСОБО ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА
Методы приготовления растворов индикаторов

REAGENTS AND MATTERS OF SPECIAL PURITY
Methods for preparation of indicators solutions

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на реактиви й особливо чисті речовини та установлює методи готування розчинів індикаторів, індикаторних сумішей та індикаторних паперів, які використовують в аналізі речовин, матеріалів, об’єктів довкілля, харчових продуктів тощо.

Стандарт установлює єдині вимоги до їх застосування у мікробіологічних і хімічних дослідженнях, що забезпечує достовірність визначення показників якості та безпеки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2216-93 Реактиви та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення чистоти. Терміни та визначення

ДСТУ 2439-94 Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ 7274:2012 Хімічні реактиви. Реактиви, розчини для аналізу та матеріали допоміжні. Методи готування

ДСТУ Б А.3.2-12.2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ГОСТ 12.1.012-90, IDT) (Тільки в питанні гігієнічного нормування в галузі вібрації) (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 4919.2:2008 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления буферных растворов (Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування буферних розчинів) (ГОСТ 4919.2-77, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги шодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия (Реактиви. Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия (Реактиви. Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 646-84 Хлорбензол технический. Технические условия (Хлорбензол технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1027-67 Реактивы. Свинец (II) уксуснокислий 3-водный. Технические условия (Реактиви. Свинець (II) оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуда мірна лабораторна скляна. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2603-79 Реактивы. Ацетон. Технические условия (Реактиви. Ацетон. Технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия (Реактиви. Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 3773-72 Реактивы. Амоний хлористый. Технические условия (Реактиви. Амонію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 4148-78 Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия (Реактиви. Залізо (II) сірчанокисле 7-водне. Технічні умови)

ГОСТ 4165-78 Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия (Реактиви. Мідь (II) сірчанокисла 5-водна. Технічні умови)

ГОСТ 4199-76 Реактивы. Натрий тетраборнокислый 10-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій тетраборнокислий 10-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4202-75 Реактивы. Калий йодноватокислый. Технические условия (Реактиви. Калій йодну-ватокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4217-77 Калий азотнокислый. Технические условия (Калій азотнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Калий йодистый. Технические условия (Калію йодид. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия (Реактиви. Натрію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 4234-77 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия (Реактиви. Калію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия (Реактиви. Кислота азотна. Технічні умови)

ГОСТ 5955-75 Реактивы. Бензол. Технические условия (Реактиви. Бензол. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 6995-77 Реактивы. Метанол-яд. Технические условия (Реактиви. Метанол-отрута. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 10163-76 Реактивы. Крахмал растворимый. Технические условия (Реактиви. Крохмаль розчинний. Технічні умови)

ГОСТ 10455-80 Реактивы. 1,4-Диоксан. Технические условия (Реактиви. 1,4-Діоксан. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 20288-74 Реактивы. Углерод четыреххлористый. Технические условия (Реактиви. Вуглець чотирихлористий. Технічні умови)

ГОСТ 20289-74 Реактивы. Диметилформамид. Технические условия (Реактиви. Диметилформамід. Технічні умови)

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний (Скло хіміко-лабораторне. Технічні вимоги. Методи випробовувань)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

СНиП 2.04.05-91 Отопление. Вентиляция и кондиционирование (Опалювання. Вентиляція та кондиціювання)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДНАОП 1.8.10-3.09-98 Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднень хімічними та біологічними речовинами

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

ДСанПіН Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online