ДСТУ 4947:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення вмісту мікотоксину патуліну

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ, ОВОЧІ ТА ПРОДУКТИ
ЇХ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Методи визначення вмісту мікотоксину патуліну

ДСТУ 4947:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: Л. Зубарева (науковий керівник); І. Мазуренко, канд. техн. наук; С. Пономаренко, канд. техн. наук; Л. Філіпова; Л. Хрущ

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 березня 2008 p. № 101

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28038-89)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Метод тонкошарової хроматографії

4.1 Суть методу

4.2 Засоби вимірювальної техніки, допоміжне устатковання, реактиви та матеріали

4.3 Правила готування до випробовування

4.4 Правила проведення випробовування

4.5 Правила опрацьовування результатів

4.6 Контролювання результатів

5 Метод високоефективної рідинної хроматографії

5.1 Суть методу

5.2 Засоби вимірювальної техніки, допоміжне устатковання, реактиви та матеріали

5.3 Правила готування до випробовування

5.4 Правила проведення випробовування

5.5 Правила опрацьовування результатів

5.6 Контролювання результатів

6 Правила оформлювання результатів

7 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Форма журналу результатів визначення вмісту мікотоксину патуліну методом тонкошарової хроматографії

Додаток Б Форма журналу результатів визначення вмісту мікотоксину патуліну методом високоефективної рідинної хроматографії

Додаток В Форма протоколу випробування

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ, ОВОЧІ ТА ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Методи визначення вмісту мікотоксину патуліну

ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
Методы определения содержания микотоксина патулина

FRUITS, VEGETABLES AND DERIVED PRODUCTS
Methods for determination of the mycotoxin patulin content

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на фрукти, овочі та продукти їх перероблення і встановлює методи визначання вмісту мікотоксину патуліну.

Діапазон вимірів масової частки мікотоксину патуліну становить від 5·10-7 % до 80·10-7 %.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Правила приймання, методи відбирання проб

ДСТУ Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб для лабораторного аналізування

ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012—90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия (Ацетон. Технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3956-76 Силикагель технический. Технические условия (Силікагель технічний. Технічні умови)

ГОСТ 4166-76 Натрий сернокислый. Технические условия (Натрій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4207-75 Калий железистосинеродистый 3-водный. Технические условия (Калій залізистосиньородистий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия (Калій двохромовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 5789-78 Толуол. Технические условия (Толуол. Технічні умови)

ГОСТ 5823-78 Цинк уксуснокислый 2-водный. Технические условия (Цинк оцтовокислий 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 5848-73 Кислота муравьиная. Технические условия (Кислота мурашина. Технічні умови)

ГОСТ 5955-75 Бензол. Технические условия (Бензол. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 9805-84 Спирт изопропиловый. Технические условия (Спирт ізопропиловий. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний (Скло хіміко-лабораторне. Технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 22300-76 Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия (Ефіри етиловий і бутиловий оцтової кислоти. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти перероблення плодів та овочів. Правила приймання, методи відбирання проб)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясо-растительные. Подготовка проб для лабораторних анализов (Продукти перероблення плодів та овочів, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб до лабораторного аналізування)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи