ДСТУ EN 1501-2:2019 Сміттєвози та їхні підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 2. Сміттєвози з боковим завантаженням (EN 1501-2:2005 + A1:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СМІТТЄВОЗИ ТА ЇХНІ ПІДІЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки
Частина 2. Сміттєвози з боковим завантаженням

ДСТУ EN 1501-2:2019
(EN 1501-2:2005 + А1:2009, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дорожній транспорт» (ТК 80)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 21 грудня 2019 р. № 467 з урахуванням змін, внесених наказом ДП «УкрНДНЦ» від 26 червня 2020 р. № 142, з 2021-01-01

3 Цей стандарт ідентичний EN 1501-2:2005 + А1:2009 Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements — Part 2: Side loaded refuse collection vehicles (Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 2. Сміттєвози з боковим завантаженням).

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 1501-2:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Режими роботи та пристрої керування сміттєвозом з боковим завантаженням

5 Перепік суттєвих небезпек

6 Вимоги щодо безпеки

7 Інформація для використання

8 Контроль

Додаток А (обов’язковий) Робочі місця, функціональні та видимі зони/місця

Додаток В (довідковий) Види і приклади таблиць

Додаток ZA (довідковий) Зв’язок цього стандарту з основними вимогами Директиви ЄС 98/37/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Зв’язок цього стандарту з основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 1501-2:2019 (EN 1501-35:2005 + А1:2009, IDT) «Сміттєвози та їхні підіймальні, пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 2. Сміттєвози з боковим завантаженням», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 1501-2:2008 (версія en) «Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements — Part 2: Side loaded refuse collection vehicles».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 80 «Дорожній транспорт».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 1501-2:2014 «Сміттєвози та їх підіймальні пристрої. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 2. Сміттєвози з боковим завантаженням» (прийнятого методом підтвердження).

Цей стандарт є другою частиною із серії координованих стандартів EN 1501 «Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements» (Сміттєвози та їх підіймальні пристрої—Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки), який містить такі частини:

— Part 1: Rear-end loaded refuse collection vehicles (Частина 1. Сміттєвози з тильним завантаженням);

— Part 2: Side loaded refuse collection vehicles (Частина 2. Сміттєвози з боковим завантаженням);

— Part 3: Front loaded refuse collection vehicles (Частина 3. Сміттєвози з фронтальним завантаженням;

— Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles (Частина 4. Контролювання рівня шуму для сміттєвозів);

— Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles (Частина 5. Пристрої підіймальні для встановлення на сміттєвози) [на стадії підготовки];

— Part 6: Electromagneric compatibility (EMC) (Частина 6. Електромагнітна сумісність (ЕМС)) [на стадії підготовки];

— Amendment EN 1501-1/А1: Footboards (Підніжки).

Цей стандарт доповнює вказані вище стандарти типу С.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»—оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 1501-2:2005 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у «Змісті» і у розділах стандарту вилучено статус додатків, окрім тексту додатків, відповідно до вимог національної стандартизації України;

— англійський термін «vehicle» перекладено як «колісний транспортний засіб» та замінено на скорочення «КТЗ» відповідно до прийнятої в Україні термінології, для приведення у відповідність Закону України від 10.02.2000 року № 1448-111 «Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів устатковання та машин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року»;

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки в EN 1501-2:2005 + А1:2009

Познаки у цьому стандарті

km/h км/год
mm мм
s с

sec

с
degree 0
I л
m/s м/с
m/s2 м/с2
kW кВт
N Н
kN кН
m3 м3
lx лк
m м

— познаки одиниць вимірювання, зазначені в тексті, відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000:2016 (всі частини) «Величини та одиниці»;

— заголовки переліків і тексти переліків наведено згідно з вимогами 6.2 ДСТУ 1.5:2015 «Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів»;

— познаки таблиць, їхні назви та їхнє викладення наведено згідно з вимогами 6.4 ДСТУ 1.5:2015 «Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів»;

— познаки рисунків, їхні назви та їхнє викладення наведено згідно з вимогами 6.5 ДСТУ 1.5:2015 «Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів»;

— скорочення, зазначені в тексті «RCV», перекладено як «сміттєвоз»;

— скорочення, зазначені в тексті «CEN», перекладено як «Європейський комітет зі стандартизації»;

— текст зміни А1:2009, долучений до цього стандарту, у тексті позначено подвійною рискою на березі сторінки;

— скорочення, зазначені в тексті «PLC», перекладено як «Програмовані логічні контролери»;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними нормативними документами, посилання на які є у цьому стандарті».

ВСТУП

Цей стандарт є стандартом типу С, як визначено у EN ISO 12100-1.

Машини, яких це стосується, а також межі, які охоплюють небезпеки, небезпечні ситуації та небезпечні випадки, наведено у розділі «Сфера застосування» цього стандарту.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від положень, викладених у стандартах типу А або В, для машин, які було спроектовано та виготовлено згідно з положеннями цього стандарту типу С, положення цього стандарту мають пріоритет над положеннями інших стандартів.

Цей стандарт є третім з серії стандартів, які стосуються технічних умов, конструкції, безпеки та тестування сміттєвозів та їхніх підіймальних пристроїв.

Цей стандарт слід читати у взаємозв'язку з документами, розробленими для пересувних сміттєвих контейнерів (з частинами EN 840), для стаціонарних сміттєвих контейнерів (з частинами EN 12574), і для сміттєвих контейнерів для роздільного збору сміття, які випорожнюються через верхню частину (тип В згідно з EN 13071), сумісних з деякими підіймальними пристроями, описаними у цих стандартах.

Під час розробки цього стандарту враховано, що:

— сміттєвозом з боковим завантаженням будуть керувати тільки особи, які пройшли відповідне навчання;

— складові деталі, до яких не висувають конкретні вимоги, розроблені відповідно до звичайної практики проектування та норм розрахунку, зокрема усіх класифікацій аварій та пошкоджень, мають міцну механічну та електричну конструкцію і виготовлені із матеріалів, які мають належну тривкість та належну якість;

— у пристрої підіймальному не використовують шкідливі матеріали, такі як азбест;

— складові деталі підтримують в стані справності та працездатності, відповідно до настанови щодо експлуатування, так щоб необхідні характеристики зберігалися незважаючи на знос;

— конструкція тримальних елементів забезпечує безпечне експлуатування машини для завантаження у межах від нуля до 100 % від номінальної потужності під час тестування;

— конструкція обладнання забезпечує експлуатування машин за температури довкілля від мінус 10 °С до 40 °С;

— виробник і користувач обговорюють конкретні випадки та умови використання обладнання;

— місця використання сміттєвозів з боковим завантаженням є безпечним (наприклад, асфальтовані дороги).

Проектувальники, виробники, постачальники та користувачі пристроїв підіймальних та сміттєвозів мають ретельно дотримуватися вимог цього стандарту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СМІТТЄВОЗИ ТА ЇХНІ ПІДІЙМАЛЬНІ
ПРИСТРОЇ
Загальні технічні вимоги та вимоги
щодо безпеки
Частина 2. Сміттєвози з боковим завантаженням

REFUSE COLLECTION VEHICLES
AND THEIR ASSOCIATED LIFTING DEVICES
General requirements and safety
requirements
Part 2. Side loaded refuse collection vehicles

Чинний від 2021-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює технічні вимоги для мінімізації небезпек, зазначених у розділі 5, які можуть виникнути під час використання і технічного обслуговування сміттєвозів з боковим завантаженням, що використовуються для збирання, перевезення та вивантаження твердих відходів, як передбачено виробником або його уповноваженим представником.

Цей стандарт стосується:

— сміттєвозів з боковим завантаженням, визначення яких наводиться у розділах 3 і 4;

— підіймальних пристроїв для сміттєвозів з боковим завантаженням.

Приклади основних типів сміттєвозів з боковим завантаженням наведено у додатку В.

Цей стандарт стандарт не встановлює додаткових вимог для:

— конструкції та обладнання шасі, які вважаються таким, що відповідає усім вимогам транспортного руху;

— експлуатації за складних умов (наприклад, за екстремальних умов навколишнього середовища, таких як: температура нижче мінус 10 °С і вище 40 °С, корозійне середовище, тропічні умови);

— експлуатування за особливими правилами (наприклад, у потенційно вибухонебезпечних атмосферах, забруднюючих середовищах);

— проблем зі статичною електрикою;

— перевезення пасажирів, піднімання людей;

— завантаження краном;

— завантаження за допомогою допоміжного КТЗ-супутника;

— інших контейнерів, ніж тих, які були виготовлені відповідно до EN 840, EN 12574 та EN 13071;

— піднімання вантажів, які за своєю природою можуть спричинити небезпечні ситуації (наприклад, гарячих відходів, кислот і лугів, радіоактивних матеріалів, особливо крихких вантажів, вибухових речовин);

— небезпек, що виникають під час будівельних робіт, перевезення, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації;

— небезпек, які виникають у зв’язку з рухом на дорогах загального користування;

— швидкості вітру понад 75 км/год;

— прямого контакту з харчовими продуктами;

— небезпеками, які виникають через шум, який видається сміттєвозами з боковим завантаженням.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи, повністю або частково, потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349:1993 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 418:1992 Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design

EN 457:1992 Safety of machinery —Auditory danger signals — General requirements, design and testing (ISO 7731:1986, modified)

EN 563:1994 Safety of machinery—Temperatures of touchable surfaces — Ergonomics data to establish temperature limit value for hot surfaces

EN 574:1996 Safety of machinery — Two-hand control devices — Functional aspects — Principles for design

EN 894-1:1997 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators

EN 894-2:1997 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3:2000 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 982:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1501-4:2007 Refuse collection vehicles and their associated lifting devices — General requirements and safety requirements — Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (ISO 60204-1:1997)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Par 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

ISO 7000:2004 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

IEC 60417-DB:2002 Graphical symbols for use and equipment — Index, survey and compilation of single sheets.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягнення небезпечних зон руками

EN 349:1993 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 418:1992 Безпечність машин. Пристрої аварійної зупинки. Функціонування і принципи проектування

EN 457:1992 Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. Загальні вимоги, проектування та випробування

EN 563:1994 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь

EN 574:1996 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функційні аспекти та принципи проектування

EN 894-1:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами та органами керування

EN 894-2:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем і їх складових частин. Гідравліка

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові

EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання

EN 1501-4:2007 Сміттєвози та їх пристрої підіймальні. Загальні технічні вимоги та вимоги щодо безпеки. Частина 4. Контролювання рівня шуму для сміттєвозів

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, зі змінами)

EN 60529:1991 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код IP) (ІЕС 60529:1989)

EN ISO 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 1. Основна термінологія і методологія (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Частина 2. Технічні принципи (ISO 12100-2:2003)

ISO 7000:2004 Графічні символи, що наносяться на обладнання. Перелік і зведений перелік окремих таблиць

ІЕС 60417-DB:2002 Графічні символи, що наносяться на обладнання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online