ДСТУ 7523:2014 Башмак гальмівної колодки поворотний для вагонів залізниць колії 1520 мм. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БАШМАК ГАЛЬМІВНОЇ КОЛОДКИ
ПОВОРОТНИЙ ДЛЯ ВАГОНІВ
ЗАЛІЗНИЦЬ КОЛІЇ 1520 мм
Технічні умови

ДСТУ 7523:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ДП «Державний Український науково-дослідний інститут вагонобудування» (ДП «УкрНДІВ»), Технічний комітет стандартизації «Вагони» (ТК 83)

РОЗРОБНИКИ. І. Бондарева; А. Донченко, канд. техн. наук; О. Ніщенко; М. Яланський (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 23 жовтня 2014 р. № 1257

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1204-67)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Основні параметри та розміри

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

6 Правила приймання та перевіряння

7 Методи контролювання

8 Правила транспортування та зберігання

9 Правила експлуатування, утилізування

10 Гарантії виробника

Додаток А Щуп для перевіряння отвору під чеку

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БАШМАК ГАЛЬМІВНОЇ КОЛОДКИ ПОВОРОТНИЙ
ДЛЯ ВАГОНІВ ЗАЛІЗНИЦЬ КОЛІЇ 1520 ММ
Технічні умови

БАШМАК ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ ПОВОРОТНЫЙ
ДЛЯ ВАГОНОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 ММ
Технические условия

SWINGING BRAKE SHOE HEAD FOR THE WAGONS OPERATING
ON THE RAILWAYS WITH 1520 MM GAUGE
Technical specifications

Чинний від 2015-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на башмаки гальмівних колодок поворотні (далі — башмаки) для пасажирських і вантажних вагонів, вагонів електропоїздів і дизель-поїздів магістральних залізниць колії 1520 мм.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про металобрухт»

Закон України «Про охорону праці»

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования без опасности к рабочим местам (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки до робочих місць)

ДСТУ ГОСТ 12344:2005 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання вуглецю (ГОСТ 12344-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ИСО 671:82, ИСО 4935-89) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання сірки (ГОСТ 12345-2001 (ИСО 671-82, ИСО 4935-89), IDT)

ДСТУ ГОСТ 12348:2009 (ИСО 629-82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання марганцю) (ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82), IDT)

ДСТУ ГОСТ 12351:2005 (ISО 4942:1998, ІSО 9647:1989) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання ванадію (ГОСТ 12351-2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989), IDT)

ДСТУ ЕN 292-1-2001 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія (ЕN 292-1:1991, IDT)

ДСТУ ЕN 292-2-2001 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови (EN 292-2:1991, IDT)

ДСТУ ЕN 563-2001 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь (ЕN 563:1994, IDT)

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДСанПіН 2.2.7-029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та ви значення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации (ЄСТД. Загальні правила відображення та оформлення вимог щодо безпеки праці у технологічній документації)

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (ЄСЗКС. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце для виконання робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце для виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (ССБП. Виробниче устатковання. Огорожі захисні)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розробляння та впроваджування продукції на виробництво. Випробовування та приймання виготовленої продукції. Основні положення)

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия (Виливки сталеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1033-79 Смазка, солидол жировой. Технические условия (Мастило, солідол жировий. Технічні умови)

ГОСТ 1203-75 Чека тормозной колодки для вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия (Чека гальмівної колодки для вагонів залізниць колії 1520 мм. Технічні умови)

ГОСТ 1205-73 Колодки чугунные тормозные для вагонов и тендеров железных дорог широкой колеи. Конструкция и основные размеры (Колодки чавунні гальмівні для вагонів та тендерів за лізниць широкої колії. Конструкція та основні розміри)

ГОСТ 2930-62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки (Прилади вимірювальні. Шрифти та знаки)

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377.2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава (Чавун, сталь і сплави. Метод відбирання проб для визначання хімічного складу)

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (Електроди покриті металеві для ручного дугового зварювання конструкційних і теплостійких сталей. Типи)

ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання кремнію)

ГОСТ 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання фосфору)

ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання хрому)

ГОСТ 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання нікелю)

ГОСТ 12354-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання молібдену)

ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання міді)

ГОСТ 12356-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання титану)

ГОСТ 12357-84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання алюмінію)

ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання. З’єднання зварні точкові. Основні типи, конструктивні елементи та розміри)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання та транспортування у частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 26645-85 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку (Виливки з металів і сплавів. Допуски розмірів, маси та припуски на механічне обробляння).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online