ДСТУ EN ISO 6974-1:2021 Природний газ. Визначання складу та пов’язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 1. Загальні засади та обчислювання складу (EN ISO 6974-1:2012, IDT; ISO 6974-1:20...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

EN ISO 6974-1:2012
(ISO 6974-1:2012, IDT)

Natural gas
DETERMINATION OF COMPOSITION
AND ASSOCIATED UNCERTAINTY
BY GAS CHROMATOGRAPHY
Part 1: General guidelines and calculation of composition

ДСТУ EN ISO 6974-1:2021
(EN ISO 6974-1:2012, IDT;
ISO 6974-1:2012, IDT)

Природний газ
ВИЗНАЧАННЯ СКЛАДУ
ТА ПОВ’ЯЗАНОЇ З НИМ НЕПЕВНОСТІ
МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ
Частина 1. Загальні засади та обчислювання складу

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аналіз газів, рідких і твердих речовин» (ТК 122)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 лютого 2021 р. № 73 з 2021-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 6974-1:2012 Natural gas — Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography — Part 1: General guidelines and calculation of composition (Природний газ. Визначання складу та пов’язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 1. Загальні засади та обчислювання складу) і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN

Метод прийняття — передрук

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 6974-1:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 6974-1:2021 (EN ISO 6974-1:2012, IDT; ISO 6974-1:2012, IDT) «Природний газ. Визначання складу та пов’язаної з ним непевності методом газової хроматографії. Частина 1. Загальні засади та обчислювання складу», прийнятий методом передруку, — ідентичний щодо EN ISO 6974-1:2012 (версія en) «Natural gas — Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography — Part 1: General guidelines and calculation of composition».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 6974-1:2007 «Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії. Частина 1. Настанови щодо спеціалізованого аналізування» (ISO 6974-1:2000, IDT).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Зважаючи на потреби користувачів, до цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— долучено національний довідковий додаток НА, у якому подано переклад тексту EN ISO 6974-1:2012 на українську мову. У перекладі виправлено виявлені технічні помилки оригіналу, що відображено в примітках перекладача;

— долучено довідковий додаток НБ (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в EN ISO 6974-1:2012).

Contents

Foreword

Introduction

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 Symbols

4.1 Symbols

4.2 Subscripts

5 Principles of analysis

5.1 General considerations

5.2 Method of operation

5.3 Mode of operation

5.4 Directly and indirectly measured components

5.5 Normalization

6 Analytical procedure

6.1 General considerations

6.2 Step 1 — Defining the working range

6.3 Step 2 — Defining the requirements of the analytical method

6.4 Step 3 — Selecting equipment and working conditions

6.5 Step 4 — Response characteristics (primary calibration or performance evaluation)

6.6 Step 5 — Relative response factors

6.7 Step 6 — Routine calibration/quality assurance check

6.8 Step 7 — Analysis of samples

6.9 Step 8 — Calculation of component molefractions

7 Control chart

8 Test report

Annex A (informative) Comparative application ranges and characteristics of analytical methods described in ISO 6974-3 to ISO 6974-6

Annex B (informative) Alternative approach to bridging and normalization

Аnnex C (informative) Methane-by-difference approach

Annex D (normative) Relative response factors

Annex E (informative) Testing for outliers

Annex F (normative) Pressure correction during calibration and sample analysis

Annex G (informative) Software suitable for generalized least squares regression analysis

Annex H (informative) Use of control charts

Bibliography

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ

Природний газ
ВИЗНАЧАННЯ СКЛАДУ ТА ПОВ'ЯЗАНОЇ З НИМ НЕПЕВНОСТІ
МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ
Частина 1. Загальні засади та обчислювання складу
(ISO 6974-1:2012)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ЗМІСТ

ВСТУП

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4 СИМВОЛИ ТА ПІДРЯДКОВІ ІНДЕКСИ

4.1 Символи

4.2 Підрядкові індекси

5 ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУВАННЯ

5.1 Загальні положення

5.2 Методи аналізування

5.3 Типи аналізування

5.4 Компоненти, уміст яких вимірюють безпосередньо або опосередковано

5.5 Нормалізування

6 ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУВАННЯ

6.1 Загальні положення

6.2 Етап 1. Визначення робочого діапазону

6.3 Етап 2. Визначення вимог до аналітичного методу

6.4 Етап 3. Обрання обладнання та робочих умов

6.5 Етап 4. Функції відгуку (первинне калібрування чи визначення характеристик)

6.6 Етап 5. Відносні коефіцієнти відгуку

6.7 Етап 6. Регулярне калібрування/контролювання якості

6.8 Етап 7. Аналізування проб

6.9 Етап 8. Обчислювання молярної частки компонентів

7 КОНТРОЛЬНІ КАРТИ

8 ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУВАННЯ

Додаток А (довідковий) ПОРІВНЯННЯ ДІАПАЗОНІВ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИК АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ, ВИКЛАДЕНИХ У ISO 6974-3 - ISO 6974-6

Додаток В (довідковий) АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО СПОЛУЧАННЯ ТА НОРМАЛІЗУВАННЯ

Додаток С (довідковий) ВИЗНАЧАННЯ МОЛЯРНОЇ ЧАСТКИ МЕТАНУ ЗА РІЗНИЦЕЮ

Додаток D (обов’язковий) ВІДНОСНІ КОЕФІЦІЄНТИ ВІДГУКУ

Додаток Е (довідковий) ПЕРЕВІРКА НА ВИКИДИ

Додаток F (обов’язковий) ПОПРАВКА НА ТИСК ПІД ЧАС КАЛІБРУВАННЯ ТА АНАЛІЗУВАННЯ ПРОБ

Додаток G (довідковий) ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ УЗАГАЛЬНЕНИМ МЕТОДОМ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ

Додаток Н (довідковий) ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ КАРТ

БІБЛІОГРАФІЯ

ВСТУП

Стандарти серії ISO 6974 описують методи аналізування природного газу й методи обчислювання молярної частки компонентів та її непевності. За цими стандартами вимірюють уміст Н2 , Не, О2, N2, СО2 та вуглеводнів - як окремих компонентів чи груп: наприклад, усі вуглеводні, вищі за С5 , визначають як С6+. Такий підхід придатний для низки практичних завдань, зокрема, калібрування газових сумішей і визначання складу природного газу, з відповідними непевностями, за яким обчислюють теплоту згоряння та інші адитивні фізичні властивості газу. Деталі щодо цих практичних завдань подано в ISO 6974-3 та наступних частинах ISO 6974.

Цей стандарт описує основні принципи аналізування природного газу методом газової хроматографії та методи обробляння даних, якими визначають молярну частку компонентів.

У ISO 6974-2 описано етапи обчислювання непевності молярної частки кожного компонента суміші.

У ISO 6974-3 та наступних частинах ISO 6974 описано різні варіанти газохроматографічного методу. Ці варіанти охоплюють повсякденну практику аналізування як лабораторними, так і потоковими хроматографами. У цьому стандарті в додатку А подано порівняльні характеристики аналітичних методів, що їх викладено в ISO 6974-3 та наступних частинах ISO 6974.

Для тих випадків, коли потрібно визначати лише молярну частку компонентів, передбачено, що цей стандарт будуть застосовувати разом з варіантами газохроматографічного методу, що їх описано, наприклад, у ISO 6974-3 та наступних частинах ISO 6974. Для тих випадків, коли потрібно визначати молярну частку компонентів та її непевність, передбачено, що цей стандарт застосовуватимуть разом з ISO 6974-2, на доповнення до зазначених вище варіантів газохроматографічного методу.

Цей стандарт описує всі основні етапи процесу аналізування, зокрема, складання структури аналізування, визначання робочих діапазонів і встановлення аналітичних процедур. Коли робочі діапазони вмісту компонентів визначено, вирішують, як розглядати окремі компоненти:

- як основні компоненти чи групи компонентів, уміст яких визначають прямим вимірюванням (компоненти, визначувані прямо),

- як компоненти чи групи компонентів, уміст яких визначають опосередкованим вимірюванням - через порівняння з умістом іншого компонента калібрувальної газової суміші (компоненти, визначувані опосередковано), або

- як компоненти, уміст яких не вимірюють і молярну частку яких можна вважати сталою (невизначувані компоненти).

У цьому стандарті розглянуто три різновиди методу: одноопераційний метод, багатоопераційний метод зі сполучанням і багатоопераційний метод без сполучання. Останній з цих методів є окремим випадком одноопераційного методу.

У цьому стандарті описано загальноприйнятий метод нормалізування, за яким обчислюють нормалізовані молярні частки з первинних молярних часток (див. 5.5). Коли цей загальноприйнятий метод застосовують до багатоопераційного аналізування без сполучання, непевності розрахованих молярних часток будуть завищені. Якщо потрібно точніше оцінити непевність, можна скористатися альтернативним підходом до нормалізування із застосуванням узагальненого методу найменших квадратів (УМНК); його описано в додатку В, який застосовують, коли обчислюють непевність згідно з ISO 6974-2. Є також інші способи обчислювати остаточне значення молярної частки, зокрема, обчислювання вмісту метану за різницею (див. додаток С) та метод гармонізування даних (див. [1]).

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи обчислювання молярної частки компонентів природного газу та окреслює вимоги до обробляння даних, згідно з якими визначають молярну частку компонентів. У цьому стандарті розглянуто як одноопераційні, так і багатоопераційні методи вимірювання, та такі варіанти калібрування: багатоточкове калібрування або визначання характеристик аналізатора з подальшим калібруванням в одній точці. У цьому стандарті описано процедури обчислювання первинних та опрацьованих(наприклад, нормалізованих) значень молярної частки та їхньої непевності для всіх компонентів. Методами, що їх викладено в цьому стандарті, можна опрацьовувати дані як повторюваних, так і одиничних аналізувань проби природного газу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Зазначені нижче посилкові документи необхідні для застосовування цього стандарту. Для датованих посилань застосовне лише зазначене видання. Для недатованих посилань застосовне останнє видання зазначеного документа (разом з усіма змінами).

ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM: 1995) (Непевність вимірів. Частина 3. Настанови щодо виражання непевності вимірів)

ISO 6143, Gas analysis - Comparison methods for determining and checking the composition of calibration gas mixtures (Аналіз газів. Методи компарування для визначання та перевіряння складу калібрувальних газових сумішей)

ISO 10723, Natural gas - Performance evaluation for on-line analytical systems (Природний газ. Визначання характеристик потокових аналітичних систем)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online