СОУ НАЕК 012:2021 Управление поставками (закупками) продукции. Оценка поставщиков продукции, работ и услуг для систем, важных для безопасности ядерных установок

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


Державне підприємство
«Національна атомна снергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Управління поставками (закупівлями) продукції
ОЦІНКА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ
СИСТЕМ, ВАЖЛИВИХ ДЛЯ БЕЗПЕКИ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

СОУ НАЕК 012:2021

Відповідає офіційному тексту

Київ
2021
 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: відділ якості департаменту системи управління дирекції з якості та управління

2 РОЗРОБНИКИ: С. Бриль, О. Д’якова

3 ЗАТВЕРЖДЕНО: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 26.11.2021 № 01-1133-н

4 ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ: 01.12.2021

5 НА ЗАМІНУ: СОУ НАЕК 012:2012 «Управління закупівлями продукції. Оцінка постачальників»

6 ПЕРЕВІРКА: 01.12.2026

7 КОД КНДК: 5.10

8 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВЕДЕННЯ НД: відділ якості департаменту системи управління дирекції з якості та управління

9 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРИГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації дирекції з якості та управління

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Організація оцінки

6.1 Планування оцінки

6.2 Облік постачальників

6.3 Класифікація оцінок

6.4 Види оцінок

6.5 Методи виконання оцінки

6.6 Окремі аспекти проведення оцінок

6.7 Програма оцінки

7 Оформлення результатів оцінки

7.1 Звіт про оцінку

7.2 Рішення про затвердження/відхилення постачальника

7.3 Управління невідповідностями

8 Залучення сторонніх організацій

Додаток А. Функції в процесі проведення оцінки постачальників

Додаток Б. Заявка на проведення оцінки та анкета постачальника

Додаток В. Форма заявки до плану-графіка оцінки постачальників ДП «НАЕК «Енергоатом»

Додаток Г. Вимоги до перевірки постачальників, які використовують аутсорсинг

Додаток Д. Порядок проведення дистанційної оцінки постачальників товарів, робіт і послуг

Додаток Е. Критерії для прийняття рішень щодо постачальника

Додаток Ж. Правила позначення і реєстрації програм, звітів і рішень

Додаток И. Форма бланку рішення про затвердження постачальника

Додаток К. Форма бланку рішення про відхилення постачальника

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ »

Управління поставками (закупівлями) продукції
ОЦІНКА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ
СИСТЕМ, ВАЖЛИВИХ ДЛЯ БЕЗПЕКИ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Цей стандарт розроблений на виконання вимог пунктів 7.1, 7.4.1 та 7.4.2 НП 306.1.182-2012 «Вимоги до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора)».

1.2. Цей стандарт визначає порядок планування, організації та проведення оцінки постачальників продукції, робіт та послуг для систем, важливих для безпеки ядерних установок (далі - СВБ), а також порядок взаємодії та розподіл відповідальності структурних підрозділів Компанії під час проведення оцінки.

1.3. Проведення оцінки суб’єктів господарювання, що постачають продукцію, яка не використовується в СВБ та не впливає на безпеку, проводиться як виключення, якщо підрозділ-замовник доведе та обґрунтує таку необхідність. Обґрунтування погоджує заступник генерального директора з якості та управління ВП АЕС (або керівник ВП), а в Дирекції Компанії - керівник профільної дирекції.

Критеріями такої оцінки можуть бути: постачання основного обладнання АЕС (та його складових частин), яке впливає на навантаження АЕС у разі його відмови, або на вироблення електроенергії; технічна складність продукції.

Оцінка постачальників реактивів для проведення ВП АЕС лабораторного контролю якості кисню медичного газоподібного проводиться в порядку та за критеріями, які розробляє ВП АЕС.

1.4. Оцінювання постачальника є складовою процесу закупівель та виконується з метою підтвердження здатності постачальника забезпечувати відповідність продукції, робіт та послуг, що замовляються, встановленим до неї вимогам (зокрема з ядерної та радіаційної безпеки), та наявності у постачальника впровадженої системи управління згідно із вимогами ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», або ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» та, додатково для постачальників продукції, робіт та послуг для СВБ - НП 306.1.190-2012 «Загальні вимоги до системи управління діяльністю в сфері використання ядерної енергії», НП 306.1.182-2012 «Вимоги до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора)» і ДСТУ ISO 19443:2019 «Система управління якістю. Спеціальні вимоги до застосування ISO 9001:2015 організаціями ядерного сектору, що постачають продукцію та послуги, важливі для ядерної безпеки (ITNS)»;

1.5. Оцінювання постачальників забезпечує можливість перевірки дотримання постачальниками фундаментальних та організаційно-технічних принципів безпеки згідно з НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій») під час проектування, виготовлення і постачання продукції, виконання робіт, надання послуг, важливих для безпеки ЯУ.

1.6. Вимоги цього стандарту є обов’язковими для працівників структурних підрозділів Дирекції та ВП Компанії, що задіяні в процесі закупівель. Функції в процесі проведення оцінки постачальників наведено в додатку А.

1.7. Вимоги цього стандарту є обов’язковими для внесення їх до документації щодо умов проведення закупівлі, яка розробляється та затверджується замовником, та/або договору з постачальниками продукції/робіт/послуг для СВБ, а також сторонніх організацій, що залучаються Компанією для проведення оцінки постачальників.

1.8. Цей стандарт не поширюється:

- на посередників, що постачають продукцію інших виробників;

- на антикорупційні перевірки ділових партнерів;

- на постачальників, чиї види діяльності не стосуються СВБ (з урахуванням 1.3);

- на аутсорсерів тих організацій, які є постачальниками ДП «НАЕК «Енергоатом» (відповідальність за забезпечення того, щоб надавані ними процеси, продукція та послуги задовольняли встановленим замовником вимогам, несе постачальник, з урахуванням 6.5.2.2 цього стандарту).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижче наведено документи, на які в стандарті є посилання.

Якщо документ, зазначений у цьому розділі, змінено (замінено) або його дію скасовано (без заміни на інший), то до моменту внесення зміни до СОУ НАЕК 012 необхідно користуватися зміненим (заміненим) документом або положення СОУ НАЕК 012 застосовувати без врахування вимог документа, дію якого скасовано.

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII

Закон України «Про санкції» від 14.08.2014 № 1644-VII

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів»

ДСТУ EN ISO 9001:2018 (ENISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»

ДСТУ ISO 19443:2019 «Система управління якістю. Спеціальні вимоги до застосування

ISO 9001:2015 організаціями ядерного сектору, що постачають продукцію та послуги, важливі для ядерної безпеки (ITNS)»

НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій»

НП 306.1.182-2012 «Вимоги до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора)»

НП 306.1.190-2012 «Загальні вимоги до системи управління діяльністю в сфері використання ядерної енергії»

НП 306.2.227-2020 «Загальні вимоги безпеки до улаштування та експлуатації обладнання й трубопроводів атомних станцій»

СОУ НАЕК 005:2021 «Управління поставками (закупівлями) продукції. Технічні специфікації до предмета закупівлі. Порядок розроблення, оформлення та поводження. Вимоги до змісту»

СОУ НАЕК 022:2014 «Інтегрована система управління. Управління невідповідностями»

СОУ НАЕК 041:2015 «Инженерная, научная и техническая поддержка. Химическая продукция для АЭС. Требования к качеству, закупке, входному контролю, хранению»

СОУ НАЕК 049:2020 «Управління закупівлями продукції. Порядок перевірки діяльності постачальників»

СОУ НАЕК 158:2020 «Обеспечение технической безопасности. Технические требования к устройству и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных электрических станций с реакторами ВВЭР»

ПЛ-Д.0.06.001-16 «Положення про роботу з виробничою документацією ДП «НАЕК «Енергоатом»

ПЛ-С.0.06.003-21 «Положення про організаційну структуру ДП «НАЕК «Енергоатом»

ПЛ-Д.0.12.703-20 «Положення про організацію опрацювання та захисту персональних даних іноземних громадян у ДП «НАЕК «Енергоатом»

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online