СОУ НАЕК 038:2021 Управление закупками продукции. Организация входного контроля продукции для ОП компании. С Изменением

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Управління закупівлями продукції
ОРГАНІЗАЦІЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦІЇ
ДЛЯ ВП КОМПАНІЇ

СОУ НАЕК 038:2021

Відповідає офіційному тексту

Київ
2021

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: дирекція з якості та управління

2 РОЗРОБНИКИ: П. Матковський (керівник розробки), М. Топчій, А. Кирилюк, О. Цушко

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 15.03.2021 № 01-279-н

4 ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ: 31.03.2021

5 НА ЗАМІНУ: СОУ НАЕК 038:2017 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС»

6 ПЕРЕВІРКА: 31.03.2026

7 КОДКНДК: 5.10.40

8 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВЕДЕННЯ НД: відділ оцінки відповідності департаменту ліцензування дирекції з якості та управління

9 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРИГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації дирекції з якості та управління

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Учасники процесу вхідного контролю та їх основні функціональні обов’язки

7 Вимоги до порядку проведення вхідного контролю продукції

7.1 Загальні вимоги

7.2 Підготовчий етап вхідного контролю (ВК-П)

7.3 Вимоги до проведення етапу ВК-1

7.4 Вимоги до проведення етапу ВК-1 продукції для СВБ

7.5 Вимоги до проведення етапу ВК-2

8 Контроль продукції перед виданою у використання (ВК-3)

9 Проведення вхідного контролю в особливих випадках

9.1 Передача продукції з одного ВП Компанії до іншого

9.2 Вхідний контроль продукції, що надходить до ВП Компанії за умовами договорів підряду (постачання продукції виконавцями робіт)

9.3 Вхідний контроль продукції, яка знаходилася на довготривалому зберіганні

10 Управління записами

11 Управління невідповідностями

12 Оцінка діяльності з вхідного контролю продукції

Додаток А. Вимоги, які пред’являються до програми ВК

Додаток Б. Вимоги до форми та змісту процедур ВК продукції для СВБ та з ознакою «ДК»

Додаток В. Форма заявки на проведення вхідного контролю продукції

Додаток Г. Форма акта вхідного контролю ВК-1

Додаток Д. Форма акта вхідного контролю ВК-2

Додаток Е. Форма акта контролю ВК-3 (змінено, зм. 2)

Додаток Ж. Форма ярлика на придатну продукцію

Додаток И. Форма довідки про виявлені невідповідності

Додаток К. Форма звіту з усунення невідповідностей продукції

Додаток Л. Форма повідомлення

Додаток М Форма акту на забраковану продукцію

Додаток Н. Орієнтовна класифікація дефектів енергетичного обладнання, на які можливе оформлення претензії

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Управління закупівлями продукції.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ВП
КОМПАНІЇ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до організації, проведення та оформлення результатів вхідного контролю продукції, закупленої відповідно до вимог СОУ НАЕК 042:2022 «Управління поставками (закупівлями) продукції. Організація закупівель продукції, робіт та послуг», що надійшла до відокремлених підрозділів ДГІ «НАЕК «Енергоатом» державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» для використання, (змінено, зм. № 2)

Стандарт не встановлює вимоги до оцінки відповідності на етапі вхідного контролю свіжого ядерного палива, яке закуповується у ДП «НАЕК «Енергоатом» за спеціальними процедурами. Вимоги цього стандарту не поширюються на продукцію власного виробництва (продукція, виготовлена ВП Компанії для власних потреб) та на продукцію, яка буде використовуватися для виконання робіт і надання послуг на території виконавця робіт/надавача послуг, (долучено, зм. № 2)

1.2 Вимоги цього стандарту є обов’язковими для персоналу підрозділів Компанії, що здійснюють замовлення, закупівлю, приймання від постачальника, вхідний контроль, зберігання та видачу продукції для використання у ВП Компанії за призначенням.

1.2.1 Вимоги цього стандарту є обов'язковими для включення їх (зокрема, шляхом наведення посилання на цей стандарт) до тендерної документації та/або договору з постачальниками, які постачають продукцію для ВП Компанії.

1.2.2 У разі потреби встановлення будь-яких особливих вимог до приймання продукції, які не врегульовані цим стандартом, у тому числі в частині скорочення чи збільшення термінів приймання продукції, такі вимоги повинні бути включені до договорів (контрактів) на закупівлю та безумовно виконуватись.

1.3 Стандарт є одним з основоположних документів системи оцінки відповідності продукції, одним з елементів якої є вхідний контроль продукції. ВП Компанії, з метою конкретизації порядку взаємодії своїх структурних підрозділів, з урахуванням вимог ДСТУ 9027 та цього стандарту повинні розробити та впровадити відповідні виробничі документи, що встановлюють вимоги до організації та порядку проведення вхідного контролю продукції, (змінено, зм. № 2)

1.4 Вимоги стандарту також обов’язкові для виробників (постачальників) продукції, якщо до договору (контракту) на закупівлю внесена відповідна вимога.

1.5 У разі неможливості виконання вимог цього стандарту допускаються обґрунтовані відступлення чи доповнення, які оформлюються замовником відповідними технічними рішеннями за погодженням з ДЯУ.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ (змінено, зм. № 1)

Нижче наведено документи, на які в стандарті є посилання.

Якщо документ, зазначений у цьому розділі, змінено (замінено) або його дію скасовано (без заміни на інший), то до моменту внесення зміни до СОУ НАЕК 038 необхідно користуватися зміненим (заміненим) документом або положення СОУ НАЕК 038 застосовувати без врахування вимог документа, дію якого скасовано.

Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII

Закон України «Про захист прав споживачів» від 16.10.2020 № 1023-ХІІ

«Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», затверджені наказом Мінтранс від 14.10.1997 № 363

«Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затверджений Постановою КМУ від 03.10.2007 № 1185

«Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів», затверджений Постановою КМУ від 11.04.2002 № 506

НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій»

НП 306.1.187-2012 «Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники»

НП 306.1.190-2012 «Загальні вимоги до системи управління діяльністю в сфері використання ядерної енергії»

НП 306.2.227-2020 «Загальні вимоги безпеки до улаштування та експлуатації обладнання й трубопроводів атомних станцій»

ДСТУ 9027:2020 «Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції»

ДСТУ 2391:2010 «Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять» ДСТУ 2925-94 «Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення»

ДСТУ 3021-95 «Випробування та контроль якості продукції. Терміни та визначення»

ДСТУ 3278-95 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення»

ДСТУ 9027:2020 «Системи управління якістю. Настанови щодо вхідного контролю продукції»

ДСТУ EN 13018:2017 (EN 13018:2016, IDТ) «Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні принципи»

ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»

СОУ НАЕК 003:2017 «Управління документацією. Порядок розроблення, реєстрації, обліку та впровадження технічних рішень»

СОУ НАЕК 012:2021 «Управління поставками (закупівлями) продукції. Оцінка постачальників продукції, робіт та послуг для систем, важливих для безпеки ядерних установок» (змінено, зм. № 2)

СОУ НАЕК 024:2012 «Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції, що закуповується експлуатуючою організацією. Загальні положення»

СОУ НАЕК 039:2013 «Управління закупівлями продукції. Система оцінки відповідності продукції. Оцінювання продукції на етапі виробництва»

СОУ НАЕК 041:2022 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. Хімічна продукція для АЕС. Вимоги до якості, закупівлі, вхідного контролю, зберігання» (змінено, зм. № 2)

СОУ НАЕК 042:2022 «Управління поставками (закупівлями) продукції. Організація закупівель продукції, робіт та послуг» (змінено, зм. № 2)

СОУ НАЕК 055:2015 «Управління якістю. Аналізування системи управління»

СОУ НАЕК 077:2020 «Управління закупівлями продукції. «Технічні умови», «Технічні специфікації» та «Технічні завдання» на продукцію для АЕС. Порядок розроблення, розгляду, погодження та поводження»

СОУ НАЕК 131:2016 «Технічне обслуговування та ремонт. Вимоги до атестації персоналу в сфері контролю металу»

СОУ НАЕК 158:2020 «Обеспечение технической безопасности. Технические требования к устройству и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных электрических станций с реакторами ВВЭР»

СОУ НАЕК 160:2020 «Обеспечение технической безопасности. Контроль качества основного металла, сварных соединений и наплавок оборудования и трубопроводов атомных электрических станций с реакторами ВВЭР. Технические требования»

СОУ НАЕК 242:2021 «Управління запасами обладнання і матеріалів. Зберігання промислової продукції. Загальні вимоги до організації та контролю»

ПЛ-Д.0.45.551-21 «Положення про взаємовідносини ВП «Складське господарство» з ВП АЕС, ВП «Централізовані закупівлі», ВП «Атомпроектінжиніринг» та ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом»

ПЛ-С.0.06.003-21 «Положення про організаційну структуру ДП «НАЕК «Енергоатом»

ПЛ-Д.0.06.001-16 «Положення про роботу з виробничою документацією ДП «НАЕК «Енергоатом»

ПЛ-П.6.06.001-20 «Положення про дирекцію з якості та управління» (долучено, зм. № 2)

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online