ДСТУ EN ISO 4259:2012 Нефтепродукты. Определение и применение характеристик точности методов испытаний (EN ISO 4259:2006, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

 

 

НАФТОПРОДУКТИ

Визначення та застосовування характеристик точності методів випробовування

(EN ISO 4259:2006, IDТ)

ДСТУ EN ISO 4259:2012

Відповідає офіційному тексту

 

 

 

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2012


ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стан­дартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Бірюков; М. Дмітрук, канд. фіз.-мат. наук (науковий керівник): В. Козак, канд. хім. наук; Т. Лазор; Й. Любінін, канд. техн. наук; С. Свистун; Ю. Хаматова; Н. Харченко

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 травня 2012 р. № 633 з 2012-09-01

3  Національний стандарт відповідає EN ISO 4259:2006 Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test (ISO 4259:2006) (Нафтопродукти. Виз­начення та застосовування характеристик точності методів випробовування (ISO 4259:2006)) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN ISO 4259:2006 Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test (ISO 4259:2006) (Нафтопродукти. Визна­чення та застосовування характеристик точності методів випробовування (ISO 4259:2006)).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 38 «Стандартизація продуктів нафто­переробки і нафтохімії».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-  словосполука «європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

-  структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-  у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене у тексті рамкою;

-  познаки одиниць фізичних величин відповідають сери стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

-  виправлено помилку оригіналу, а саме: у 6.4.1 замість посилань на таблицю М та рисунки N має бути: таблиця Е та рисунки Е.

У цьому стандарті є посилання на' міжнародні стандартиЧБО 3534-2:2006 і ISO 5725-2:1994, які прийнято в Україні як: ДСТУ ISO 3534-2:2008 Статистика. Словник термінів і познаки. Части­на 2. Прикладна статистика (ISO 3534-2:2006, IDT) та ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати у Голов­ному фонді нормативних документів.ДСТУ EN ISO 4259:2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


НАФТОПРОДУКТИ

Визначення та застосовування характеристик точності методів випробовування

НЕФТЕПРОДУКТЫ Определение и применение характеристик точности методов испытаний

PETROLEUM PRODUCTS

Determination and application of precision data in relation to methods of test


Чинний від 2012-09-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює обчислення показників точності і їхнє застосування в технічних умо­вах. Зокрема, стандарт містить терміни та визначення понять відповідних статистичних термінів (розділ 3), методики, що підбирають для розроблення програми міжлабораторних випробовувань із метою визначення точності методу випробовування (розділ 4), метод обчислювання точності на базі результатів такої програми (розділи 5 та 6), а також методику, якої дотримуються під час тлумачення лабораторних результатів щодо точності методів випробовування і граничних меж, за­кладених у технічні умови (розділи 7 та 10).

Методики цього стандарту розроблено конкретно для нафтопродуктів та похідних продуктів, які за звичайних умов є гомогенними. Проте методики, описані у цьому стандарті, можна також засто­совувати до інших типів гомогенних продуктів. Перш ніж застосовувати цей стандарт до продуктів, гомогенність яких викликає сумнів, необхідно їх ретельно дослідити.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижченаведені нормативні документи містять положення, які через посилання у цьому тексті становлять положення цього стандарту.

У випадку датованих посилань застосовують виключно ту редакцію документа, на яку було посилання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації, в тому числі до будь-яких змін і додатків.

ISO 5725-2:1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method.


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 5725-2:1994 Точність (достовірність та відтворюваність) методів випробовування і ре­зультати. Частина 2. Основний метод визначання збіжності та відтворюваності стандартного методу випробовування.З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Для цілей цього стандарту використовують наведені нижче терміни та визначення понять:

3.1  дисперсійний аналіз (analysis of variance)

Метод аналізу, що дає змогу розкласти загальну дисперсію на складові, які зумовлені дією певних чинників

3.2   міжлабораторна дисперсія (between-laboratory variance)

Елемент загальної дисперсії, який є різницею між усередненими величинами різних лабо­раторій.

Примітка 1. У разі порівняння результатів, отриманих більше ніж однією лабораторією, відхил величин є завжди більшим ніж у випадку, коли ту саму кількість випробовувань виконує одна лабораторія, так само існує деяка розбіжність між усередненими ве­личинами. якщо їх отримано різними лабораторіями. Різниця між усередненими величинами, отриманими різними лабораторіями, спонукає утворенню терміна «міжлабораторна дисперсія», яка е складником загальної дисперсії.

Примітка 2. Існує відповідне визначення щодо розбіжності результатів між різними лабораторіями.

Примітка 3. Термін «міжлабораторний» часто зазнає скорочення до «лабораторний», коли використовують для визначення основних параметрів дисперсії сукупності результатів, наприклад, як «лабораторна дисперсія»

3.3  відхил (bias)

Різниця між істинною величиною (стосується методу випробовування) та визначеною вели­чиною. якщо вона є.

Примітка. Визначення понять «істинна величина» та «визначена величина» наведено у 3.26 і 3.8 відповідно

3.4   випадкове кодування (blind coding)

Надання різних номерів кожній пробі, тобто лаборанту не надають ніякої іншої інформації або ідентифікації щодо будь-якої проби

3.5   контрольна проба (check sample)

Проба, відібрана на місці передавання продукту, тобто відповідальність за якість продукту переходить від постачальника до одержувача

3.6   число ступенів свободи (degrees of freedom)

Дільник, який застосовують для обчислення дисперсії; дільник повинен бути на одиницю мен­шим, ніж кількість незалежних результатів.

Примітка. Це поняття застосовують лише у найпростіших випадках. Повне визначення цього поняття перебуває поза сферою застосування цього стандарту

3.7  визначання (determination)

Процес виконання низки операцій, обумовлених методом випробовування, якими отримують один результат

3.8  визначена величина (Known vaiue)

Фактична кількісна величина, встановлена процедурою під час готування проби.

Примітка. Визначена величина ке заведи існує, наприклад для емпіричних випробовувань, таких як визначення «температури спалаху»

3.9  середнє значення, середньоарифметичне значення (mean, arithmetic mean)

Сума результатів поділена на їхню кількість для певної низки результатів

3.10   середній квадрат (mean square)

Сума квадратів поділена на кількість ступенів свободи

3.11   нормальний розподіл (normal distribution)

Розподіл ймовірності неперервної випадкової змінної величини, X, за умови, ЩО X є будь-яке дійсне число, за якого густина ймовірності буде:


Примітка,  - істинна величина, а  - стандартний відхил нормального розподілу ( > 0)

3.12   лаборант (operator)

Фахівець, який правильно і регулярно виконує певне випробовування

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online