ДСТУ Б В.2.7-19-95 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть (ГОСТ 30244-94)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

МАТЕРІАЛИ БУДІВЕЛЬНІ.
МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ НА ГОРЮЧІСТЬ

 

МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ГОРЮЧЕСТЬ

ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

 

ГОСТ 30244-94

Відповідає офіційному тексту

 

Соответствует официальному тексту

 

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

Київ 1996
 

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техническому нормированию в строительстве
 

Передмова
 

Предисловие
 

1 РОЗРОБЛЕНИЙ Державним Центральним науково-дослідним і проектно-експериментальним інститутом комплексних проблем будівельних конструкцій та споруд імені В. А. Кучеренка ЦНДІБК ім. Кучеренка) і Центром протипожежних досліджень і теплового захисту в будівництві ЦНДІБК (ЦПДТЗБ ЦНДІБК) Російської Федерації.

1 РАЗРАБОТАН Государственным Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом комплексных проблем строительных конструкций и сооружений имени В. А. Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко) и Центром противопожарных исследований и тепловой защиты в строительстве ЦНИИСК (ЦПИТЗС ЦНИИСК) Российской Федерации.

ВНЕСЕНИЙ Мінбудом Росії
 

ВНЕСЕН Минстроем России
 

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації і технічного нормування в будівництві (МНТКБ) 10 листопада 1993 р.

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.

За прийняття проголосували:

Найменування держави

Найменування органу державного
управління будівництвом

Азербайджанська Республіка Держбуд
Республіка Вірменія Держупрархітектури
Республіка Білорусь Мінбудархітектури
Республіка Казахстан Мінбуд
Киргизька Республіка Держбуд
Республіка Молдова Мінархбуд
Російська Федерація Мінбуд
Республіка Таджикистан Держбуд
Республіка Узбекистан Держкомархітектбуд
Україна Держкоммістобудування
 

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование органа государственного управления строительством

Азербайджанская Республика Госстрой
Республика Армения Госупрархитектуры
Республика Беларусь Минстройархитектуры
Республика Казахстан Минстрой
Кыргызская Республика Госстрой
Республика Молдова Минархстрой
Российская Федерация Минстрой
Республика Таджикистан Госстрой
Республика Узбекистан Госкомархитектстрой
Украина Госкомградостроительства
 

3 Розділ 6 цього стандарту являє собою аутентичний текст ІСО 1182 "Fire tests-Building materials-Non-combustibiliti test"

3 Раздел 6 настоящего стандарта представляет собой аутентичный текст ИСО 1182 "Fire tests-Building materials-Non-combustibiliti test"

"Вогневі випробування - Будівельні матеріали - Випробування на негорючість"
(Третє видання 1990-12-01)

"Огневые испытания - Строительные материалы - Испытания на негорючесть"
(Третье издание 1990-12-01)

4 ВВЕДЕНИЙ
Наказом Держкоммістобудування України від 6 квітня 1995 року № 65 на заміну
СТ СЭВ 382-76, СТ СЭВ 2437-80

4 ВЗАМЕН
СТ СЭВ 382-76
СТ СЭВ 2437-80


ЗМІСТ:

1 Галузь застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Основні положення

5 Класифікація будівельних матеріалів за групами горючості:

6 Метод випробування на горючість для віднесення будівельних матеріалів до негорючих або до горючих (Метод І)

7 Метод випробування горючих будівельних матеріалів для визначення їх груп горючості
 

Додаток А Установка для випробувань будівельних матеріалів на негорючість (Метод І)

Додаток Б Установка для випробувань будівельних матеріалів на горючесть (Метод ІІ)


Содержание:

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Основные положения

5 Классификация строительных материалов по группам горючести

6 Метод испытания на горючесть для отнесения строительных материалов к негорючим или горючим (Метод І)

7 Метод испытания горючих строительных материалов для определения их групп (Метод ІІ) горючести (Метод ІІ)

Приложение А Установка для испытаний строительных материалов на негорючесть (Метод І)

Приложение Б Установка для испытаний строительных материалов нагорючість (Метод ІІ)


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
 


МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Будівельні матеріали

Матеріали будівельні.
Методи випробувань
на горючість

Строительные материалы
Материалы строительные.
Методы испытаний
на горючесть

Вuіldіng mаtеrіаls.
Вuіldіng mаtеrіаls.
Mеthods for

ДСТУ Б В.2.7-19-95
(ГОСТ 30244-94)

Чинний від 1996-09-01

Дата введения 1996-01-01

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи випробувань будівельних матеріалів на горючість і класифіикацію їх за групами горючості. Стандарт не розповсюджується на лаки, фарби, а також інші будівельні матеріали у вигляді розчинів, порошків та гранул.
 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний строительных материалов на горючесть и классификацию их по группам горючести. Стандарт не распространяется на лаки, краски, а также другие строительные материалы в виде растворов, порошков и гранул.
 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 

У цьому стандарті використані посилання на такі документи:
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

 

СТ СЭВ 383-87 Пожарная безопасность в строительстве.
Термины и определения

ГОСТ 18124-95 Листы асбестоцементные плоские.Технические условия

 

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online