ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 Система стандартов безопасности труда. Руководство по определению опасных и вредных факторов и защите от их воздействия при производстве строительных материалов и изделий и их использова...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартів безпеки праці

НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ
НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ ТА
ЗАХИСТУ ВІД ЇХ ВПЛИВУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННІ
В ПРОЦЕСІ ЗВЕДЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

ДСТУ-Н Б A 3.2-1:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінбуд України
2007 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва Мінбуду України за участю Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці

РОЗРОБНИКИ: Завойський А. К., к. т. н.; Кокшарьов В. М., к. т. н.; Полонська C., к. т. н.; за участю Кононенко А. О., к. т. н.

2 ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ПРИЙНЯТТЯ: Управління технічного регулювання у будівництві Мінбуду України

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 5 квітня 2007 р. № 117, чинні з 1 грудня 2007 р.

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення

4 Радіаційна небезпека

4.1 Визначення та скорочення

4.2 Фактори радіаційної небезпеки

4.3 Радіаційний контроль

4.4 Допустимі рівні радіаційних параметрів

5 Пожежна небезпека

5.1 Терміни та визначення

5.2 Фактори пожежної небезпеки

5.3 Класифікація будівельних матеріалів

5.4 Класифікація будівельних конструкцій

5.5 Показники пожежовибухонебезпечності речовин і матеріалів

6 Фактори негативного впливу на людину виробничого і невиробничого середовища

6.1 Якість повітря

6.2 Характеристики мікроклімату приміщень

6.3 Вологість

6.4 Освітлення

6.5 Експлуатаційна безпека

6.6 Шум

6.7 Статична електрика. Блискавка

7 Видалення відходів

7.1 Класифікація відходів за рівнем небезпеки

7.2 Визначення і контроль наявності шкідливих речовин у відходах

7.3 Заходи з видалення, утилізації відходів

8 Заходи із забезпечення безпеки праці та життєдіяльності людей за наявності шкідливих або небезпечних факторів

9 Засоби індивідуального захисту людей

9.1 Засоби індивідуального захисту органів дихання

9.2 Засоби індивідуального захисту рук

9.3 Засоби індивідуального захисту тіла

9.4 Засоби індивідуального захисту від шуму і вібрації

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартів безпеки праці

НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ ТА
ЗАХИСТУ ВІД ЇХ ВПЛИВУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І
ВИРОБІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗВЕДЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

Система стандартов безопасности труда

РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ
И ЗАЩИТЕ ОТ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ПРОЦЕССЕ ВОЗВЕДЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

System of Standards on Labor Safety Measures and Regulations

INSTRUCTION CONCERNING DETERMINATION OF DANGEROUS AND HARM FULL
FACTORS AND PROOFING AGAINST INFLUENT THERE OF IN PRODUCTION
OF BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS AND THEIR APPLICATION IN THE COURSE
OF ERECTION AND UTILIZATIONS OF CONSTRUCTIONAL PROJECTS

Чинний від 2007.01.12

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Сферою застосування стандарту є будівельна індустрія, будівельне виробництво, промисловість будівельних матеріалів і виробів у частині визначення і запобігання небезпечним і шкідливим факторам, які можуть супроводжувати створення і використання будівельної продукції шляхом реалізації технічних і технологічних рішень, вжиття необхідних індивідуальних і колективних заходів захисту, наведених у відповідних нормативних документах, з метою забезпечення безпеки, гігієни праці робітників, охорони їхнього здоров'я і здоров'я людей, що перебувають у будівлі, споруді або у безпосередній близькості до них, охорони довкілля.

1.2 Стандарт призначено для виробників будівельних матеріалів і виробів, розробників нормативних документів на цю продукцію, організацій, що використовують будівельні матеріали і вироби для нового будівництва, реконструкції, ремонтів будівель і споруд незалежно від форм власності і підпорядкування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення

ДБН В.1.4-0.02-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Методи випробувань на горючість

ДСТУ Б В.1.1-2.97 (ГОСТ 30402-96) Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість

ДСТУ Б В.1.1-4.98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги

ДСТУБ.В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум'я

ДСТУ 2272-2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2273-2006 ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення

ДСТУ ISO 7240-1:2007 Система пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 1. Загальні положення. Терміни та визначення понять

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.07.005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Визначення категорій приміщень і будівель з вибухопожежної і пожежної небезпеки)

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

РД 34.21.122-87 Правила захисту об'єктів від блискавки

ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения (ГСІ. Методики виконання вимірювань. Основні положення)

ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности (ССБП. Ультразвук. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерений концентрации вредных веществ (ССБП. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювань концентрації шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.4.004-74 Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия (Респіратори фільтруючі протигазові РПГ-67. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання і контролювання вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.024-76 ССБТ. Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования (ССБП. Взуття спеціальне віброзахисне. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия (ССБП. Респіратори ШБ-1 "Лепесток". Технічні умови)

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація і маркування)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтруючі. Загальні технічні вимоги

ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытания (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 12.4.064-84 ССБТ. Костюмы изолирующие. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Костюми ізолюючі. Загальні технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 12.4.066-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ. Общие требования и правила применения (ССБП. Засоби індивідуального захисту рук від радіоактивних речовин. Класифікація. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматоло- гічні. Класифікація і загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.072-79 ССБТ. Сапоги специальные резиновые, формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия (ССБП. Чоботи спеціальні гумові, формові, які захищають від води, нафтових масел і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия (ССБП. Будівництво. Каски будівельні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.099-80 Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия (Комбінезони жіночі для захисту від нетоксичного пилу, механічних впливів і загальних виробничих забруднень. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.100-80 Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия (Комбінезони чоловічі для захисту від нетоксичного пилу, механічних впливів і загальних виробничих забруднень. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.101-93 ССБТ. Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Одяг спеціальний для обмеженого захисту від токсичних речовин. Загальні технічні вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти і нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.115-82 ССБТ. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке (ССБП. Засоби індивідуального захисту працюючих. Загальні вимоги до маркування)

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (ССБП. Протигази промислові фільтруючі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.131-83 ССБТ. Халаты женские. Технические условия (ССБП. Халати жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.132-83 ССБТ. Халаты мужские. Технические условия (ССБП. Халати чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.133-83 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки камерные. Общие технические требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички камерні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.162-85 ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от меха- нических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Взуття спеціальне з полімерних матеріалів для захисту від механічних впливів. Загальні технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 12.4.176-89 ССБТ. Одежда специальная для защиты от теплового излучения. Требования к защитным свойствам и метод определения теплового состояния человека (ССБП. Одяг спеціальний для захисту від теплового випромінювання. Вимоги до захисних властивостей і метод визначення теплового стану людини)

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом)

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної і локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

СанПіН 4630-88 Санітарні правила і норми охорони поверхневої води від забруднення

ДСанПіН 2.2.7-029-99 Гигиенические требования по обращению с промышленными отходами и определение их класса опасности для здоровья населения (Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення)

СН 4557-88 Санитарные нормы ультрафиолетового излучения производственных помещений) Санітарні норми ультрафіолетового опромінювання виробничих приміщень

СН 4617-88 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе (Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі)

НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online