ДСТУ-Н Б В.2.1-32:2014 Руководство по проектированию котлованов для устройства фундаментов и углубленных сооружений

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ КОТЛОВАНІВ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ І ЗАГЛИБЛЕНИХ СПОРУД

ДСТУ-Н Б В.2.1-32:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ

Мінрегіон України 2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК), ТК 304 «Захист будівель та споруд», ПК-7 «Інженерний захист територій, будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах»

РОЗРОБНИКИ: І. Матвеев, канд. техн, наук (науковий керівник); Г. Соловйова, канд. техн. наук; Ю. Мелашенко, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; А. Кісіль, канд. техн. наук; Ю.Іщенко

За участю: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ) (П. Григоровський, канд. техн. наук; О. Чернухін, канд. техн. наук)

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (ПолтНТУ) (М. Зоценко, д-р техн. наук; Ю. Винников, д-р техн. наук; С. Біда, канд. техн. наук; М. Харченко, канд. техн. наук)

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) (І. Бойко, д-р техн. наук; М. Корнієнко, канд. техн. наук)

ДП «Донецький Промбудндіпроект» (ДПБНДІП) (В. Абрамов, канд. техн. наук)

СП «Основа-Солсиф» (С. Дворнік)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.12.2014 р. № 395, чинний з 2015-10-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Класифікація ґрунтових виробок

7 Проектування ґрунтових виробок

7.1 Проектування котлованів

7.2 Проектування зворотних засипок

7.3 Проектування насипів, відсипок

8 Проектування заходів водозахисту

9 Визначення крутизни укосів бортів котлованів

10 Проектування кріплення бортів (стін) котлованів

10.1 Конструктивні рішення пальових і траншейних огорожувальних стін котлованів

10.2 Конструктивні рішення відсічних стін

10.3 Конструктивні рішення армованих бортів котлованів

11 Розрахунки огорожувальних конструкцій котлованів

11.1 Проектування траншейних і пальових стін та їх кріплень

11.2 Загальні положення розрахунку огороджувальних конструкцій глибоких котлованів

12 Особливості проектування котлованів у складних інженерно-геологічних умовах

Додаток А Приклади розрахунку елементів з армованих ґрунтів

Додаток Б Приклади розрахунків огороджувальних стін котлованів

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Основи та фундаменти будинків і споруд

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ КОТЛОВАНІВ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ФУНДАМЕНТІВ І ЗАГЛИБЛЕНИХ СПОРУД

Основания и фундаменты зданий и сооружений

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОТЛОВАНОВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ И ЗАГЛУБЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Bases and foundations of buildings and structures

GUIDELINES DESIGN FOR PLACEMENT PIT FOUNDATION AND EMBEDDED STRUCTURE

Чинний від 2015-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт розповсюджується на проектування котлованів при новому будівництві, капітальному ремонті і реконструкції будинків, будівель і споруд будь-якого призначення (далі - споруд), встановлює технічні, конструктивні та вимоги безпеки і охорони довкілля при влаштуванні котлованів згідно з вимогами ДБН В.2.1-10.

1.2 Стандарт розповсюджується на проектування котлованів для споруд на схилах, підроблюваних і підтоплюваних територіях та просідаючих фунтах.

1.3 Стандарт поширюється на проектування утримуючих і захисних конструкцій та земляних виробок для влаштування котлованів, основ фундаментів і заглиблених частин споруд в котлованах, земляних розробок і споруд, що пов’язані з влаштуванням котлованів.

Наведених в стандарті вимог слід дотримуватися при розробленні проектно-технічної документації та зведенні основ, фундаментів, земляних виробок і розробок.

1.4 Цей стандарт поширюється також на проектування тих видів загальних і спеціальних будівельних робіт в області основ фундаментів і земляних споруд, що пов’язані з розробкою котлованів, для яких не передбачається розроблення окремих нормативно-технічних документів.

1.5 Норми стандарту розповсюджуються також на проектування розробок, що пов’язані з влаштуванням котлованів: підготовка території, укріплення стінок котлованів, підготовка основ, відсипка в котловані та влаштування: насипів, штучних ландшафтів, відвалів ґрунтів, звалищ як основ, на яких або в яких розташовані споруди.

До них віднесені:

- відсипки з розробки ґрунту, мінеральних відходів промислових виробництв, сумішей ґрунту з в’яжучими матеріалами і відходами виробництв;

- системи технічної меліорації, включаючи дренаж, водопониження, водовідведення (осушення, водовідлив);

- штучне поліпшення (зміцнення) масиву ґрунту, включаючи підсилення, у т.ч. армування ґрунтового масиву дна котловану;

- влаштування насипів і відсипок як основ споруд.

1.6 При розробленні проектно-технічної документації основ, фундаментів, земляних виробок опор мостів і трубопроводів, на будівництво спеціальних споруд: гідротехнічних, водного транспорту, водопостачання і каналізації, меліоративних систем, магістральних і технологічних трубопроводів, зовнішніх мереж, залізниць і аеродромів, ліній зв’язку і електропередачі, а також кабельних ліній іншого призначення, штучних ландшафтів та звалищ, окрім вимог цього стандарту, слід керуватись вимогами відповідних нормативних документів, які враховують специфіку проектування і будівництва цих споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти і нормативні документи:

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування.

ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-162:2010 Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-163:2010 Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу

ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності та деформованості

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності

ДСТУ Б В.2.1-20:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польового визначення питомих дотичних сил морозного здимання

ДСТУ Б В.2.1-28:2010 Настанова щодо проведення земляних робіт, улаштування основ та спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014 Настанова з проектування підпірних стін

ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій

СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод (Захист гірничих виробок від підземних і поверхневих вод)

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 активна зона основи

Частина основи, в якій виникають додаткові напруження від навантажень і впливів та викликані ними деформації і переміщення відносно нерухомого ґрунту

3.2 анкери у ґрунті

Конструкції, що працюють на висмикування з ґрунту

3.3 дії несилові (впливи)

Природні і техногенні явища, що впливають на роботу основ і фундаментів та утримуючих споруд незалежно від їх дії

3.4 дія силова

Механічний вплив, що викликає зміну стану елементів і конструкцій споруди і її основи

3.5 деформація основи

Зміна об’єму або розмірів масиву ґрунту під впливом зовнішніх сил або впливу фізичних чинників.

3.6 довговічність споруди

Здатність споруди і її елементів зберігати протягом необхідного часу задані якості при встановленому режимі експлуатації

3.7 додаткове напруження

Додаткове (понад природне) напруження в фунті від зовнішніх дій на основу

3.8 земляна споруда

Об’ємна, плоска або лінійна будівельна система, зведена з природного ґрунту або штучного матеріалу на природному ґрунті

3.9 котлован

Штучна виїмка (виробка) в ґрунті, призначена для влаштування в ній фундаментів, їх основ і різного типу споруд

3.10 крен споруди

Різниця абсолютних осідань крайніх точок фундаменту або споруди в цілому, віднесена до їх ширини або довжини. Горизонтальне відхилення верхніх точок споруди віднесене до її висоти

3.11 кручення споруди

Співвідношення (різниця) осідань протилежних кутів споруди, розташованих на одній діагоналі по відношенню до іншої діагоналі

3.12 несуча здатність

Стан основи або конструкції, що відповідає найбільшому навантаженню, яке передує граничній стадії, за якої споруда перестає відповідати заданим експлуатаційним вимогам або знижується її довговічність

3.13 осідання споруди

Вертикальне переміщення, що виникає в результаті передачі на основу зусиль від споруди або зміни фізичного стану ґрунту в період будівництва та/чи експлуатації споруди

3.14 основа

Масив ґрунту, що знаходиться в силовій взаємодії зі спорудою або з її підземною частиною

3.15 відносна нерівномірність осідань фундаментів

Різниця абсолютних осідань двох сусідніх фундаментів, віднесена до відстані між ними

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП 2.09.03 «Сооружения промышленных предприятий» (Проектування підпірних стін і стін підвалів. Довідковий посібник до СНиП 2.09.03 «Споруди промислових підприємств») - М. : Стройиздат, 1990.

2 Земляные сооружения. Основания фундаментов. Производство работ. (Земляні споруди. Основи фундаментів. Виконання робіт) .П 16-03 к СНБ 5.01.01-99. Минск.2004 - 52с.

3 Проектирование и устройство подпорных стен и креплений котлованов (Проектування і влаштування підпірних стін і кріплень котлованів) (П 17-02 к СНБ 5.01.01-99) Минархстрой Республики Беларусь. Минск. 2003. - 95 с.

4 Проектирование и устройство свайных и траншейных стен (Проектування і влаштування пальових і траншейних стін) (П 14-01 к СНБ 5.01.01-99) Минархстрой Республики Беларусь. Минск. 2002. - 64 с.

5 Проектирование и устройство оснований и сооружений из армированного фунта (Проектування і влаштування основ і споруд з армованого ґрунту) (П10-01 к СНБ 5.01.01-99) Минстройархитектуры Республики Беларусь. Минск. 2002. - 45 с.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online