ДСТУ EN 1601:2003 Нефтепродукты жидкие. Бензины неэтилированные. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связаного кислорода методом газовой хроматографии (О-ПИД...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАФТОПРОДУКТИ РІДИННІ

БЕНЗИНИ НЕЕТИЛЬОВАНІ

Визначання органічних кисневмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню методом газової хроматографії (О-ПІД)

(EN 1601:1997, IDT)

 

ДСТУ EN 1601:2003

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2004

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості (УкрНДІНП) «МАСМА», ТК 38

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ; А, Мартинюк, Ю. Іщук, А. Мисак, М. Дмитрук, О. Лукічев

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 жовтня 2003 р, № 66 з 2004-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1601:1997 Liquid petroleum products – Unleaded petrol – Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography (O-PID)(Нафтопродукти рідинні. Бензини неетильовані. Визначання органічних кисневмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню методом газової хроматографії (О-ПІД). Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1601:1997 Liquid petroleum products – Unleaded petrol – Denermination of organic oxygenate compounds and total organically boud oxygen content by gas chromatography (O-FID) (Нафтопродукти рідинні. Бензини неетильовані. Визначання органічних кисневмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню методом газової хромотографії (О-ПІД)).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки та нафтохімії».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

Згідно з ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. Технічні умови» а бензинах унормовано масові частки кисневмісних сполук та загального органічно зв’язаного кисню.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку». «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» – оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— фізичні величини подано згідно з ДСТУ 3651.0-97 та ДСТУ 3651.1-97;

— в розділі 1 у виносці виправлено друкарські помилки оригіналу – вказано інтервали визначання показника відповідно до тих, для яких розраховано точнісні характеристики (таблиці 1 і 2);

— в розділі 1 в кінці другого абзацу повну назву Директиви EC, подано, 3 оригінал у виносці, замінено посиланням на додаток «Бібліографія»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», яке виділено в тексті рамкою;

–додано національний додаток НА «Бібліографія», який містить перелік пов’язаних із цим стандартом нормативних документів, чинних в Україні.

До розділів 1, 2, 6 (пункти 4.2, 5.3, 7.3) додано національні примітки та виділені в тексті рамкою.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ РІДИННІ. БЕНЗИНИ НЕЕТИЛЬОВАНІ

Визначання органічних кисневмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню методом газової хроматографії (О-ПІД)

Нефтепродукты жидкие. Бензины неэтилированные

Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии (О-ПИД)

LIQUID PETROLEUM PRODUCTS. UNLEADED PETROL

Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography (O-FID)

Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод газового хроматографування для кількісного визначання індивідуальних органічних кисневмісних сполук в межах масових часток від 0,17* % до 15,0 % та загального вмісту органічно зв’язаного кисню в межах масових часток від 1,5 % до 3,7** % в неетильованому бензині, який має кінець кипіння не вище за 220 °С.

* Має бути 0,1 % згідно з таблицею 1 і таблицею 2.

** Має бути 3,0 % згідно з таблицею 1 і таблицею 2.

Цей стандарт придатний для визначення кисневмісних сполук та загального органічно зв’язаного кисню у неетильованих бензинах відповідно до вимог Директиви EC [1]

Увага! Виконання цього стандарту охоплює використовування небезпечних матеріалів, операцій і обладнання, але ця небезпека пов’язана не тільки з використовуванням цього стандарту. Відповідальність користувача цього стандарту полягає в тому, щоб забезпечити безпечні для здоров’я умови роботи, для чого розробити відповідні інструкції перед Тим, як використовувати стандарт   

Національна примітка. Необхідно дотримувати вимоги [2-4] додатка НА та правила безпечної роботи, які викладено в експлуатаційних документах на прилади та допоміжні пристрої

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі документи:

EN ISO 3675 Crude petroleum and liquid petroleum products – Laboratory determination of densite or relative densite – Hydrometer method

EN ISO 3838 Crude petroleum and liquid or solid petroleum products – Determination of densite or relative densite – Capillary-stoppered pyknometer and graduated bicapillary pyknometer methods

EN ISO 12185 Crude petroieum and petroleum products – Determination of density – Oscilation U-tube

ISO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling

ISO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 3675 Сира нафта і нафтопродукти. Лабораторне визначання густини або відносної густини. Ареометричний метод

EN ISO 3838 Сира нафта, рідинні або тверді нафтопродукти. Визначання густини або відносної густини. Метод капілярного і бікапілярного пікнометра

EN ISO 12185 Сира нафта і нафтопродукт. Визначання густини методом вібраційної U-подібної трубки

ISO 3170 Нафтопродукти рідинні. Метод ручного відбирання проб

ISO 3171 Нафтопродукти рідинні. Автоматичне відбирання проб із трубопроводу.

ДОДАТОК НА

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EU Directive 85/536/EEC, Council Directive on crude-oil saving through the use of substitute fuel components in petrol

2 НАОП 1.3.10-1.06-77 Загальні правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях, затверджені Мінхімпромом СРСР 27.07.77

3 НАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Наказом Держнаглядохоронпраці за № 4 від 09.01.1998 p., зареєстровані в Міністерстві Юстиції України 10.02.1998 р. за № 93-25/33

4 Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП за станом на 01.02.95)

5 ДСТУ 3099-95 Спирт етиловий ректифікований із меляси високоякісний. Технічні умови

6 ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия

7 ГОСТ 3022-80 Водород технический. Технические условия

8 ГОСТ 6006-78 Бутанол-1. Технические условия

9 ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

10 ГОСТ 6995-77 Метанол-яд. Технические условия

11 ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия

12 ТУ 6-09-783-76 Спирт н-пропиловый. Технические условия

13 ТУ 6-09-4522-77 Спирт изопропиловый. Технические условия

14 ТУ 6-09-1708-77 Бутанол-1. Технические условия

15 ТУ 6-09-4620-78 Спирт втор-бутиловый. Технические условия

16 ТУ 6-09-4089-75 Спитр трет-бутиловый. Технические условия

17 ТУ 6-09-4354 Спирт изобутиловый. Технические условия

18 ТУ 6-09-06-132-73 Спирт трет-амиловый. Технические условия

19 ТУ У 00149943.534-2001 Марка А. Ефір метил-трет-бутиловий. Технічні умови

20 ТУ 6-09-663-78 Ди-изо-пропиловый эфир. Технические условия

21 ТУ 6-09-09-158-80 1,2-диметоксиэтан. Технические условия

22 ТУ 6-09-664-76 Бутанол-2. Технические условия

23 ТУ 6-09-4297-76 2-метил-2-пропанол. Технические условия

24 ТУ 6-09-782-76 Метил-этил кетон. Технические условия

25 ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности

26 ГОСТ 24104-88 Е Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

27 ГОСТ 1770-74 Е Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

28 ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

29 ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности

30 ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online