ДСТУ 7807:2015 Прокат калиброванный. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ КАЛІБРОВАНИЙ

Загальні технічні умови

ДСТУ 7807:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)

 2016

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термо- зміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» (ТК 4)

РОЗРОБНИКИ: Є. Буділова; Г. Левченко, д-р техн. наук; Є. Рибалка; Т. Суровцева

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ ( зі скасуванням в Україні ГОСТ 1051-73)

ЗМІСТ

 Сфера застосування

 Нормативні посилання

 Класифікування

 Основні параметри й розміри

 Технічні вимоги

 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

 Маркування

 Пакування

 Правила транспортування та зберігання

 Методи контролювання

 Правила приймання

Додаток А Схема умовних познак

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ КАЛІБРОВАНИЙ

Загальні технічні умови

ПРОКАТ КАЛИБРОВАННЫЙ

Общие технические условия

GAUGED BARS

General specifications

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на калібрований прокат круглого, квадратного та шестигранного про­філю зі сталі: вуглецевої та легованої якісної конструкційної; ресорно-пружинної, підвищеної та висо­кої оброблюваності різанням; вуглецевої; легованої та швидкоріжучої інструментальної; теплотривкої; корозійнотривкої, жаротривкої та жароміцної.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспорту­вання та зберігання (ГОСТ 7566-94, IDT)

ДСТУ 3833-98 (ГОСТ 1435-99) Прутки, штаби та мотки з інструментальної нелегованої сталі. За­гальні технічні умови (ГОСТ 1435-99, IDT)

ДСТУ 3953-2000 (ГОСТ 5950-2000) Прутки, штаби та мотки з інструментальної легованої сталі. Загальні технічні умови (ГОСТ 5950-2000, IDT)

ДСТУ 7809:2015 Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним обробленням поверхні з вуглеце­вої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 6506-1:2007 Матеріали металеві. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 1. Ме­тод випробування (ISO 6506-1:2005, IDT)

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (ЄСЗКС. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требо­вания (ССБП. Пожежна та вибухова безпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 1414-75 Прокат из конструкционной стали высокой обрабатываемости резанием. Техничес­кие условия (Прокат з конструкційної сталі високої оброблюваності різанням. Технічні умови)

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (Шорсткість поверхні. Параметри і характеристики)

ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия (Прокат з легованої конструкційної сталі. Технічні умови)

ГОСТ 5949-75 Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические требования (Сталь сортова і калібрована корозійнотривка, жаротривка і жароміцна. Технічні вимоги)

ГОСТ 7417-75 Сталь калиброванная круглая. Сортамент (Сталь калібрована кругла. Сортамент) ГОСТ 8559-75 Сталь калиброванная квадратная. Сортамент (Сталь калібрована квадратна. Сор­тамент)

ГОСТ 8560-78 Прокат калиброванный шестигранный. Сортамент (Прокат калібрований шестигран­ний. Сортамент)

ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю (Метали. Метод визначення твердості за Брінеллем)

ГОСТ 10243-74 Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры (Сталь. Метод випробувань та оцінювання макроструктури)

ГОСТ 14959-79 Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия (Прокат з ресорно-пружинної сталі. Технічні умови)

ГОСТ 19265-73 Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Технические условия (Прутки та штаби зі швидкорізальної сталі. Технічні умови)

ГОСТ 20072-74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия (Сталь теплотривка. Технічні умови) ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие тре­бования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-штуч­них вантажів. Основні параметри й розміри)

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізувального випромінювання при­родних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні ДСП 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила СП № 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические тре­бования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого устатковання).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online